Rss Feed Đăng nhập

Đề thi HSG Liên Xô

Gửi lên: 22/09/2018 05:01, Người gửi: lichsu, Đã xem: 461
/cmd+v                                  ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2- LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU
Câu 1.
    Phân tích những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH  ở Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 1970 và ý nghĩa của nó?
         * Xác đi định yêu cầu đề:
 • Phân tích những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nhân dân Liên Xô đạt được từ sau 1945-nửa đầu những năm 70, qua các thời kì:
+  Khôi phục kinh tế
+ Xây dựng CNXH trong thực hiện các kế hoạch dài hạn
 • Từ những thành tựu này , hs rút ra ý nghĩa của nó đối với:
+ Liên Xô và thế giới
      + Thế giới
            *  Dàn ý
 - MB: Nêu bối cảnh trong nước và quốc tế ( tổn thất của LX và chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang , bao vây cô lập của CNĐQ) khẳng định LX khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH trong điều khó khăn, bất lợi phải tự lực tự cường và đã hoàn thành xuất sắc các kế hoạch nhà nước và đạt thành tựu kì diệu có ý nghĩa to lớn không chỉ với LX mà còn cả với thế giới
- Thân bài:
a) Về thành tựu:
 - Nêu thành tựu đạt được trong kế hoạch 5 năm hoàn thành khôi phục kinh tế  vềthời gian, kinh tế, KH-KT
- Nêu thành tựu đạt được trong các kế hoạch 5 năm, 7 năm XDCNXH trên các mặt:
   . Kinh tế(CN, NN), KH-KT, Quân sự, chính trị và ngoại giao.
   .  Lấy số liệu cụ thể trong sách giáo khoa để phân tích chứng minh.
   . Ví dụ CN: Sản lượng CN chiếm gần 20 % sản lượng CN thế giới; một số nghành CN có sản lượng cao nhất thế giới:Dầu mỏ than và thép; đi đầu trong 1 số nghành CN mới như ...=> Cường quốc CN thứ 2 thế giới sau Mĩ
b) Ý nghiã
- Đối với LX:
              + Trở thành cường quốc CN thứ 2 TG, có nền nông nghiệp hiện đại sản lượng tăng trưởng cao chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của KH-KT; đời sống nhân dân được cải thiện;chính tri an ninh ổn định, trật tự xã hội ổn định, khối đoàn kết thống nhất được giữ vững, quốc phòng vững mạnh đạt thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng=> LX trở thành siê cường kinh tế và quốc phòng
             + Thể hiện tính ưu việt của chế độ mới XHCN
- Đối với thế giới:
  + LX đối trọng với Mĩ trong trật tự 2 cực , làm đảo lộn toàn bộ chiến lược của Mĩ và Đồng Minh
  + Liên Xô trở thành thành trì của hòa bình, có vai trò tích cực và hiệu quả trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội
  + Trụ cột và hậu thuẫn tích cực giúp đỡ cho phong trào cách mạng thế giới phát triển sau thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của CNĐQ
KL: Như vậy sau CTTG 2 kết thúc – nửa đầu 70 LX CNXH ở LX phát triển mạnh mẽ, mặc dù có mắc một số sai lầm nhưng chưa ảnh hưởng đến sự phát triển. Nhân dân Xô Viết đã làm nên những thành tích kì diệu có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân loại mà mỗi một người dân tiến bộ đều phải ghi nhớ, tự hào và biết ơn
Câu 2
            Bằng kiến thức lịch sử có chọn lọc, hãy phân tích vì sao công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu giai đoạn nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX đạt được những thành tựu to lớn  thì giai đoạn nửa sau những năm 70 lại thất bại?
 Noäi dung chính caàn phaûi traû lôøi:
           - Khaùi quaùt ñöôïc ñöôøng loái xaây döïng CNXH, nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu giai ñoaïn 1945 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 vaø nhaán maïnh nhöõng thieáu soùt sai laàm trong giai ñoaïn naøy. Tuy nhiên lúc này chưa ảnh hưởng đến XD CNXH vì ảnh hưởng của chiến tháng phát xít, uy tín của Đảng và nhà nước và tình hình thế giới chưa tác động mạnh                      
           - Khaùi quaùt tình hình theá giôùi nöûa sau nhöõng naêm 70: cuoäc khuûng hoaûng chung toaøn theá giôùi naêm 1973... --> caùc nöôùc tìm moïi caùch ñeå khaéc phuïc... --> Lieân xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu chaäm thích nghi ñoåi môùi à haäu quaû...        
           - Phaân tích söï sai laàm trong ñöôøng loái caûi toå, caûi caùch ñaát nöôùc ôû Lieân Xoâ vaø Ñoâng AÂu bieåu hieän treân caùc maët : chính trò, kinh teá, xaõ hoäi ... vaø haäu quaû cuûa noù....                                                                                                         
           - Phaân tích 4 nguyeân nhaân chính daãn ñeán söï suïp ñoå CNXH cuûa Lieân Xoâ vaø Ñoâng AÂu...............    
            - Nhận xét được đúng về sự sụp đỏ của CNXH ở Liên Xô và  Đông Âu                                                                     
Câu 3.  Trình bày chính sách đối ngoại và vị thế quốc tế của LX sau Chiến tranh 2
           Yêu cầu làm rõ chính sách đối ngoại của LX sau CTTG 2 là gì, đồng thời xác định vị thế của vị trí quốc tế của LX ( Vị trí và ảnh hưởng quốc tế - đóng góp của LX với thế giới) Viết như đã dạy
Câu 4.
            Tình hình Liên Bang Nga từ 1991- nay có gì nổi bật và ảnh hưởng của tình hình đó đối với nước Nga và thế giới.
Gợi ý: *Nêu tình hình nổi bật về:
 • Sự ra đời và vị thế quốc tế
 • Nổi bật về kinh tế
 • Chính trị
 • Ngôại giao
          Làm rõ sự ảnh  hưởng
    + Đối với Nga:   Nga thoát khỏi khó khăn, phục hồi và nhanh chóng phát triển trở lại từ năm 2000 -thời Pu Tin đã khôi phục lại vị thế của đế quốc Á- Âu, chính tri ổn định trở lại, kinh tế phát triển cao và đời sống nhân dân cải thiện...tuy còn nhiều thử thách...
    + Thế giới:
         . Thành viên của Hội đồng bảo an LHQ , vị thế quốc tế quốc tế được củng cố và có ai trò tác động tích cực trong việc xác lập quan hệ quốc tế mới
        . Sự phát triển của Nga có ảnh hưởng đến sự xác lập trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh hiện nay theo hướng đa cực
Câu4
                        Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và Đông Âu từ sau Chiến tranh thế giới 2 đến khi tan vỡ có những điểm gì nổi bật? Suy nghĩ của em về sự thất bại của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu
. Gợi ý:           - Bối cảnh lịch sử ngắn gọn
                        - Đường lối XD CNXH – Mô hình kế hoạch hóa nhà nước, cơ chế bao cấp thực hiện các kế hoạch
                        - Tình hình phát triển qua 2 giai đoạn:
                        +Thành tựu đạt được trên các mặt 1945-nửa đầu 70 cụ thể
                        + Tình hình khủng hoảng, cải tổ nửa sau 70 khái quát
                       - Nguyên nhân thành công và những sai lầm, hậu quả
                       - Ý nghĩa thành tựu và bài học của thành công và thất bại.
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 809.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 22/09/2018 05:01
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  4
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3965 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 19
 • Khách viếng thăm: 18
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 4716
 • Tháng hiện tại: 25296
 • Tổng lượt truy cập: 7135018

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606