Rss Feed Đăng nhập

BÀI TẬP pH

Gửi lên: 23/10/2019 16:29, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 601
DẠNG . XÁC ĐỊNH  pH, ĐỘ ĐIỆN LI a CỦA DUNG DỊCH-
  *Chú ý một số công thức  Nếu [H+]= 10-a mol/l → pH= a hay pH =-lg[H+]  và pOH=- lg[OH-],  Ta có [H+].[OH-]=10-14 → pH +pOH =14 
Câu 1: pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M phải:
A. nhỏ hơn 1               B. bằng 1                     C. bằng 7             D. lớn hơn 1 nhưng nhỏ hơn 7
Câu 2: Một dung dịch có [H+] = 2,3.10-3 M. Môi trường  của dung dịch là:
A. bazơ                       B. axit                         C. trung tính                D. không xác định
Câu 3: Một dung dịch có [OH-] = 0,1.10-6 M Môi trường của dung dịch là:
A. bazơ                       B. axit                        C. trung tính                D. không xác định
Câu 4: Chọn mệnh đề đúng:
A.Dd bazơ nào cũng làm quỳ tím hóa xanh.  B. Dung dịch axit nào cũng làm quỳ tím hóa đỏ.
C.  Dung dịch muối trung hòa nào cũng có pH = 7.               D. Nước cất có pH = 7.         
Câu 5: Dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ  [Ba2+]=5.10-5, p H của dung dịch là
           A. 5                                        B. 10                                     C. 6                                           D. 8
Câu 6:  pH của dd H2SO4 10-4 M là
A. 2 B. 3,7 C. 4 D. 4,7
Câu 7:  pH của dd NaOH 10-3 M là
A. 3 B. 11 C. 4 D. 10
Câu 8 : Nồng độ của ion Cl- trong dd AlCl3 1,5 M là
A. 3,0 M B. 1,5 M C. 4,5 M D. 6,0 M
Câu 9.  Trộn 250ml dd KOH 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 0,005M thu được dd có p H là
         A.  12                                         B. 13                                     C.  2                                        D.  4
Câu 10: Hoà tan 20ml dung dịch HCl 0,05M vào 20ml dung dịch H2SO4 0,075 M. Nếu sự hoà tan không làm thay đổi thể tích thì pH của dung dịch mới thu được là :  
A. 1                                         B. 2                             C.3                              D. 1,5  
Câu 11 a/ Cho Zn (dư) phản ứng hết với 400 ml dd H2SO4 thu được 0,448 lít(đktc) khí , dd H2SO4 có pH là
        A. 2                                           B.  1                                      C.  13                                       D. 1,7
  b/  Cho m gam Na vào nước ,thu được 1,5 lít dd có p H=13. Gía trị của m là
     A. 2,3g                                         B. 4,6g                                  C. 3,45g                                    D. 6,9g
Câu 12. Thể tích dd HCl 0,2M cần để trung hoà 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M là:
          A. 50ml                                   B. 100ml                               C. 200ml                                  D. 500ml
Câu 13. Dung dịch X  gồm H2SO4 0,015M; HCl 0,03M và HNO3 0,04M. Để trung hoà hết 200ml dd X cần thể tích dd NaOH 0,2M là
      A. 100 ml                                    B. 200ml                               C. 150 ml                                  D. 85ml
Câu 14. Thể tích dung dịch A (gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M) cần cho vào 100ml dung dịch (gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,2M) để được 1 dung dịch có pH = 7 là:
     A. 60ml                                         B. 120 ml                              C. 100ml                                 D. 80m
Câu 15. Dung dịch X chứa KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Dung dịch Y chứa H2SO4 0,25M và HCl 0,75M. Khi trộn 40ml dung dịch  Y với V lít dung dịch X thì thu được dd Z không làm chuyển màu quì tím. Gía trị của V là
          A. 0,063                                   B. 0,125                                C . 0,15                                    D. 0,25 
Câu 16. Trộn 3 dung dịch: H3PO4 0,1M, H2SO4 0,2M, HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau được dd X. Để trung hoà 300ml X cần vừa đủ V ml dd Y gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M .Gía trị của V là
       A. 200                                          B. 333,3                                C. 600                                     D. 1000                        
Câu 17. Cho 150ml dd HCl 2M tác dụng với 50ml dd NaOH 5,6M. Dung dịch sau phản ứng có pH là:       
         A.  1,9                                        B.  4,1                                   C.  4,9                                     D.  1,0
Câu 18. Trộn 600ml dd HNO3 1M  với 400ml dd NaOH 1,25M thu được dd có pH là
         A. 2,0                                         B. 12                                      C. 1,0                                     D. 1,3
Câu 19. Trộn lẫn 100ml dd NaOH 0,003M với 100ml dd HNO3 0,001M được 200 ml dd Y. Dung dịch Y có pH là
          A. 13                                        B. 2                                        C. 12                                        D. 11
Câu 20. Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là
       A. 12,8.                               B. 13,0.                          C. 1,0.                             D. 1,2.
Câu 21.Trộn 100ml dd (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,05M) với 400ml dd (gồm H2SO4 0,015M và HNO3 0,02M) thu được dd X  giá trị pH của X là ?
A. 1                                             B. 2                                       C. 12                                          D. 13
Câu 22..  Trộn 100ml dd (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400ml dd (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M) thu được dd X  giá trị pH của X là ?
A. 1                                            B. 2                                         C. 7                                           D. 6
Câu 23. Trộn 60ml dd HCl x mol/l với 80ml  dd NaOH 0,15M thu được dd X có p H=2. Gía trị của x là
        A. 2,33                                       B. 0,223                                  C. 0,25                                       D. 2,00
Câu 24 . Trộn 100ml dd có p H=1 gồm HCl và HNO3 với 100ml dd NaOH nồng độ a mol/l thu được 200ml dd có p H=12.Gía trị của a là
       A. 0,30                                        B. 0,12                                    C.  0,15                                     D. 0,03
Câu 25. Cho m  gam hỗn hợp  Fe, Mg,Al vào 500 ml dd X chứa hỗn hợp axít HCl 0,5M và H2SO4 0,2 M , thu được 4,928 lít H2 (đktc) và dd Y (coi thể tích dd không đổi). Dung dịch Y có pH là
      A. 1                                             B. 1,7                                       C.7                                            D. 2,7
Câu 26. Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dd Y (coi V dd không đổi). Dung dịch Y có pH là:
          A. 1                                         B. 6                                         C.7                                             D. 2
Câu 27. Cần pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch có pH = 4 ?
        A. 1 lần                                    B. 10 lần                                   C. 100 lần                                 D. 1000 lần
Câu 28. Số ml nước cất cần thêm vào10ml dd HCl có pH = 3  để thu được dd HCl có pH = 4 là:
       A. 90ml                                     B. 100ml                                  C. 10ml                                      D. 40ml
Câu 29. Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M, Ba(OH)2 0,2M với dung dịch Y (HCl 0,2M; H2SO4 0,1M) theo tỉ lệ nào thể tích để dung dịch thu được có pH = 13 ?
       A. VX:VY = 5:4                         B. VX:VY = 4:5                       C. VX:VY = 5:3                        D. VX:VY = 6:4
Câu 30.  Dung dịch CH3COOH trong nước có nồng độ 0,1M , a = 1% có pH là:
        A. 11                                          B. 3                                       C. 5                                             D. 7
Câu 31. Độ điện li a của dd HCOOH 0,007M , có pH = 3,0 là:
         A.  13,29%                               B. 12,29%                              C. 13,0%                                    D. 14,29%           
Câu 32. Dung dịch HCl và dd CH3COOH có cùng nồng độ  mol/l, pH của 2 dd tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li).
        A. y = 100x                               B. y = 2x                                C. y = x - 2                                  D. y = x + 2
Câu 33. Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết ở 25 oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25 oC là
         A. 4,76.     B. 1,00.               C. 2,88.                       D. 4,24.
Câu 34: Hoà tan 0,78 gam một kim loại kiềm vào 2 lít nước được dung dịch có pH = 12. Kim loại đó là:
            A. Li.                           B. Na.                          C. K.                                       D. Cs.
Câu 35: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ vào nước dư thu được 0,224 lit khí (đktc) và 2 lit dd có pH bằng       
A. 12.                          B. 13.                          C. 2.                            D. 3.
Câu 36: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là
Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m gam BaO vào nước thu được 200ml dd X có pH=13. Giá trị của m là
A. 1,53 gam.               B. 2,295 gam.              C. 3,06 gam.                D. 2,04 gam
Câu 38: Hòa tan 0,31 gam một oxit kim loại vào nước thu được 1 lit dd có pH=12. Oxit kim loại là
A. BaO.                       B. CaO.                                   C. Na2O.                     D. K2O.
Câu 39. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng
            A. 1                             B. 4                             C. 3                             D. 2
Câu 40: Dung dịch HCl có pH=3. Cần pha loãng dd axit này (bằng H2O) bao nhiêu lần để thu được dd HCl có pH = 4.
            A. 8 lần                       B. 9 lần                        C. 10 lần                                  D. 5 lần
Câu 41: Ddịch NaOH có pH = 12. Pha loãng dd này bằng nước để được dd NaOH có pH = 10. Tỉ lệ VNaOH/VH2O bằng
A. 100/1                      B. 99/1                        C. 1/99                        D. 1/100
Câu 42: Cho dd NaOH có pH = 12. Để thu được dd NaOH có pH = 11 cần pha loãng dd NaOH ban đầu       
A. 10 lần.                    B. 20 lần.                     C. 15 lần.                     D. 5 lần.
Câu 43. Trộn 100ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là
            A. 13,0                                    B. 1,2                          C. 1,0                          D. 12,8
Câu 44: Trộn 100ml dung dịch H2SO4 0,1M với 150 ml dung dịch NaOH 0,2M. Dung dịch tạo thành có pH là :
            A. 13,6                        B.12,6                                     C.13                            D.1,3
Câu 45: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 a mol/lit thu được 500ml dd có pH= 12. Tính a
           A. 0,05M                      B. 0,055 M                  C.  0,075 M                 D. Đáp án khác
Câu 46: Trộn 10 ml dung dịch HCl có pH=1 vào 10 ml dung dịch NaOH có pH=12 thu được dung dịch có pH bằng:
 1. 1,347                     B. 0,03                        C.3,045                       D.0,3
Câu 47: Dung dịch KOH 0,0001M có pH bằng:
      A. 3                                B. 10                                     C. 4                                    D.11
Câu 48:Cho dung dịch AlCl3 0,2M . Nồng độ ion Al3+ và Cl- lần lượt là
A. 0,2 và 0,2          B. 0,2 và 0,3         C.0,6 và 0,2               D. 0,2 và 0,6
Câu 49. Một mẫu nước cam tại siêu thị có pH = 2,6. Nồng độ mol ion hiđrôxit có trong nước cam là bao nhiêu ( trong các số cho dưới đây ) ?
A. 2,6.10-10                           B. 2,51.10-2                       C. 2,52.10-3                       D. 3,98.10-12
Câu 50. Hòa tan 4,9 gam H2SO4 vào nước để được 1 lit dung dịch. pH của dung dịch axit này là:
A. 4                   B. 1                             C. 3                                         D. 2
Câu 51. Trộn 50 ml dung dịch HCl với 50 ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2. Nồng độ mol/ lit của dung dịch HCl là:
A. 0,16              B. 0,18                                    C. 0,12                                    D. 0,06
Câu 52. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là :
A. 0,2 M                        B. 0,1 M                      C. 0,13 M                    D. 0,12 M
Câu 53. Hòa tan 0,04gam NaOH vào nước để được 1lit dung dịch. pH của dung dịch axit này là:
A. 4                   B. 3                             C. 11                           D. 12
Câu 54. Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch HCl 0,1 M thu được dung dịch Y. pH của dung dịchY là :
A. 1                               B. 4                             C. 3                             D. 1,2
Câu 55. pH của các dung dịch  HCl  0,001M và dung dịch Ba(OH)2 0,005M lần lượt bằng :
A. 2 và 11,7                  B. 2 và 2,3                   C. 3 và  2                                 D. 3 và 12      
Câu 56. Trong 100 ml dung dịch H2SO4 có pH = 4, nồng độ mol ion hidro (H+) bằng:
A. 1,0.10-4M                  B. 2,0.10-4M                C. 0,5.10-4M                            D. 10.10-4M
Câu 57. Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành là:
A. 2,7                            B. 1,6                                      C. 1,9                                      D. 2,4
Câu 58. Cho 0,001 mol muối NH4Cl vào 100ml dd NaOH có pH = 12 và đun sôi dung dịch, sau đó làm nguội và thêm vào một ít phenolphtalein, dung dịch thu được:
A. có màu xanh             B. có màu hồng                       C. không màu         D. có màu trắng
Câu 59. Có 10 ml dung dịch axit HCl có pH = 3 cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch axit có pH = 4 ?
A. 90 ml             B. 100 ml                                C. 50 ml                                  D. 40 ml
Câu 60. Từ một dung dịch có pH=6 muốn tạo thành dung dịch có pH<6 thì phải cho vào dung dịch đó :
A. một ít muối ăn           B. một ít nước             C. một ít bazo                         D. một ít axit
Câu 61. Cho V lít dung dịch X có pH=4. Muốn tạo dung dịch có pH=5 thì phải thêm lượng nước với thể tích:
A. 3V                             B. 1V                                      C. 10V                                    D. 9V
Câu 62. Dung dịch KOH 0,001M cần pha loãng với nước bao nhiêu lần để được dd có pH = 9?
A. 80 lần                        B. 90 lần                                  C. 100 lần                    D. 110 lần
Câu 63: Nếu pH của dd HCl bằng 3 thì nồng độ mol của ion H+
     A. 0,0001M.                    B. 0,01M.                          C. 0,1M.                          D. 0,001M.
Câu 64: Pha loãng dd NaOH 0,001M để được dd có pH= 9 thì số lần cần pha là
     A. 10 lần.                         B. 90 lần.                           C. 100 lần.                       D. 50 lần.
Câu 65: Trộn 60 ml dd HCl 0,05M với 40 ml dd NaOH 0,1M thu được 100 ml dd X. pH dd X bằng
     A. 2.                                B.5.                                    C. 10.                              D. 12.
Câu 66: Cho 10ml dd HCl có pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất khuấy đều, thu được dd có pH = 4. Hỏi x bằng bao nhiêu ?
     A. 10ml.                          B. 90ml.                             C. 100ml.                        D. 40ml.
Câu 67: Dung dịch KOH 0,0001M có pH bằng:
A. 10                                B. 4                                  C. 3                                  D. 11
Câu 68: pH dung dịch X gồm HCl 0,01M và H2SO4 0,02M bằng
A. 4,3                             B. 1,3                             C. 2,3                             D. 3,3
Câu 69: Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ mol 3 : 1. Để trung hoà 100 ml dung dịch A cần 50 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Nồng độ mol của axit HCl và H2SO4 lần lượt là:
            A. 0,05 và 0,15           B. 0,15 và 0,05                        C. 0,5 và 1,5                D. 1,5 và 0,5
Câu 70: Cho 2 lít dung dịch hỗn hợp gồm: HCl 1M và H2SO4 0,5M phản ứng với 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm: NaOH 3M và KOH 4M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B. pH dung dịch B là:
            A. 7                             B. 1                             C. 2                             D. 13
Câu 71 : Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là:
A. 12                           B. 2                             C. 1                             D. 13
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 82.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê thị Hương (huongthaophan1985@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 23/10/2019 16:29
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  18
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4105 view

  Giải trí

1 photos | 3814 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2374 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 1169
 • Tháng hiện tại: 22505
 • Tổng lượt truy cập: 7642352

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606