Rss Feed Đăng nhập

Báo cơ kết cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Gửi lên: 17/06/2019 20:05, Người gửi: trannga, Đã xem: 362
HUYỆN ỦY CAN LỘC
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT NGHÈN
*
Số      BC/ĐBN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
Can Lộc, ngày 29 tháng 5 năm 2019
                   
                                                             BÁO CÁO
Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ chính trị
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
                                                           Hồ Chí Minh”
 
          I. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy
          Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Kế hoạch của cấp trên, Đảng bộ trường THPT Nghèn đã xây dựng các kế hoạch và công văn tổ chức triển khai thực hiện như sau:
          - Xây dựng chương trình hành động việc thực hiện Chỉ thị 05 và triển khai đến các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn nhà trường;
          - Nội dung việc thực hiện chỉ thị 05 luôn được Đảng bộ xây dựng trong Nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy để các chi bộ sinh hoạt;
          - Việc cụ thể Chỉ thị 05 được triển khai cụ thể trong việc thực hiện sự lãnh đạo của đản bộ đối với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong từng tháng, kỳ và năm.
          Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các Chi bộ, Ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể:
          - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, giáo viên, công chức, viên chức hằng năm.
          - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước dạy và học, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề đặt ra hiện nay đối ngành giáo dục cũng như các vấn đề dạy và học của nhà trường.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.
          - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          2. Việc tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện các chuyên đề hằng năm.
2.1. Kết quả tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề.
          Việc tổ chức quán triệt và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy đảng quán triệt đầy đủ tinh thần nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW tới 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên và công chức, viên chức tham gia.          Nội dung tuyên truyền do các đồng chí Thường trực Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện tuyên truyền, nội dung tuyên truyền đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy và định hướng tuyên truyền hàng tháng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kết quả đạt được:
          - Chuyên đề năm năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”. Có 2 đợt (lớp) tham gia, lớp thứ nhất do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức trong học chính trị Hè đầu năm học cho Bí thư các Đảng, chi bộ, Ban giám hiệu các nhà trường và toàn thể giáo viên mộ môn Giáo dục công dân. Có 09 đồng chí tham gia(4 đồng chí trong Ban giám hiệu, 05 đồng chí trong tổ chuyên môn GDCD); 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên thma gia học tập nghiêm túc, đầy đủ và viết bài thu hoạch đạt yêu cầu do Ban tổ chức đặt ra. Lớp thứ 2 được tổ chức theo kế hoạch của Huyện ủy Can Lộc; 100% Cán bộ, đảng viên, giáo viên, CNVC nhà trường tham gia học tập nghiêm túc; 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, CNVC tham gia viết bài thu hoạch và đạt yê cầu.
          - Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”:
          + Có 2 đợt (lớp) tham gia tập trung, lớp thứ nhất do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức trong học chính trị Hè đầu năm học cho Bí thư các Đảng, chi bộ, Ban giám hiệu các nhà trường và toàn thể giáo viên mộ môn Giáo dục công dân do Giáo sư Hoàng Chi Bảo trực tiệp lên lớp. Có 09 đồng chí tham gia(4 đồng chí trong Ban giám hiệu, 05 đồng chí trong tổ chuyên môn GDCD); 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên thma gia học tập nghiêm túc, đầy đủ và viết bài thu hoạch đạt yêu cầu do Ban tổ chức đặt ra.
          Lớp thứ 2 được tổ chức theo kế hoạch của Huyện ủy Can Lộc; 100% Cán bộ, đảng viên, giáo viên, CNVC nhà trường tham gia học tập nghiêm túc; 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, CNVC tham gia viết bài thu hoạch và đạt yê cầu.
          - Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “ người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, làm cho cán bộ đảng viên, giáo viên, công chức, viên chức nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên đề năm 2018: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Cán bộ Ban tuyên giáo trực tiếp quán triệt chuyên đề - đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng BTG. 100% CBGV, CNVC tham gia học tập đầy đủ, viết bài thu hoạch đạt yêu cầu trở lên. 100% đăng ký học tập và làm theo theo hướng dẫn của Huyện ủy Can Lộc.
Chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ Ban tuyên giáo trực tiếp quán triệt chuyên đề - đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng BTG. 100% CBGV, CNVC tham gia học tập đầy đủ, viết bài thu hoạch đạt yêu cầu trở lên. 100% đăng ký học tập và làm theo theo hướng dẫn của Huyện ủy Can Lộc.
2.2. Kết quả tổ chức sinh hoạt các chuyên đề tại các chi bộ.
- Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ triển khai sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo; Phong cách diễn đạt; Phong cách làm việc; Phong cách nói đi đôi với làm; Phong cách ứng xử, về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
- Qua triển khai sinh hoạt các chuyên đề ở các chi bộ, toàn thể đảng viên đã nhận thức tốt về các chuyên đề và vận dụng tốt về các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân; đổi mới phương pháp và hình thức dạy học; tích cực nghiên cứu khoa học… ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
2. 3. Kết quả việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể, cán bộ Đảng viên.
- Kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký của các tập thể, cá nhân trong năm 2016.
          Về tập thể:
          - Kết quả thực hiện của tập thể Đảng bộ: Tốt
          - Kết quả thực hiện của Cấp ủy viên trong Đảng ủy: Tốt
          - Kết quả thực hiện của các chi bộ trực thuộc: Tốt
          - Kết quả thực hiện của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội: Tốt
          Về cá nhân:
          - Đa số cán bộ, đảng viên, giáo viên và CNVC nhà trường đăng ký việ thực hiện Học tập và làm theo tưu tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh ở một số nội dung như: Trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
          100% CBGV, CNVC thực hiện tốt việc đăng ký của mình.
 
-  Kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký của các tập thể, cá nhân trong năm 2017.
100% Tập thể các chi bộ, đoàn thể và CBGV, CNVC của đơn vị đăng ký việc học tập và làm theo.
          Về tập thể:
          - Kết quả thực hiện của Cấp ủy viên trong Đảng ủy: Tốt
          - Kết quả thực hiện của các chi bộ trực thuộc: Tốt
          - Kết quả thực hiện của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội: Khá tốt
          - Việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Đảng bộ, các chi bộ cũng như các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm và được làm thường xuyên qua họp Cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, sinh hoạt tổ chuyên môn, các diễn đàn, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm…trong từng tháng, quý và năm.
          Về cá nhân:
          Đa số cán bộ, đảng viên, giáo viên và CNVC nhà trường đăng ký việ thực hiện Học tập và làm theo tưu tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh ở một số nội dung như: Nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm; cần kiệm, liêm, chính; gương mẫu về đạo đức, lối sống; tu dưỡng đạo đức suốt đời; phong cách làm việc đúng giờ…
          Sau gần một năm thực hiện chuyên năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đọa đức, lối sống gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về xây dựng Đảng tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và CNVC trong nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cự về mặt nhận thức và việc làm cụ thể, lề lối và tác phong làm việc đã được chấn chỉnh; không có hiện tượng vào muộn, ra sớm trong giảng dạy; tính dứt điểm công việc cao; không có hiện tượng nói một đằng làm một nẻo; việc kiểm tra, chấm và vào điểm kịp thời theo quy định; vấn đề tiết kiệm được quan tâm như tiết kiệm điện, nước; về học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực về đạo đức, ý thức trách nhiệm, thái độ học tập tích cự…
          Viêc phê bình, tự phê bình, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thới về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”        luôn được quan tâm. Đến tại thời điểm hiện tại chưa pahts hiện đồng chí nào suy thới về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”         
          Một số cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trên các lĩnh vực giảng dạy, công tác và học tập như: đồng chí Lễ Sỹ Võ – bí thư đảng bộ, hiệu trưởng nhà trường; Nguyễn Khánh Nam, Trần Văn Hải, Ngô Đức Chính, Tôn Đức Hưng….
- Kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký của các tập thể, cá nhân trong năm 2018.
          Về tập thể:
          - Kết quả thực hiện của tập thể Đảng bộ: Tốt
          - Kết quả thực hiện của Cấp ủy viên trong Đảng ủy: Tốt
          - Kết quả thực hiện của các chi bộ trực thuộc: Tốt
          - Kết quả thực hiện của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội: Tốt
          Về cá nhân:
          - Đa số cán bộ, đảng viên, giáo viên và CNVC nhà trường đăng ký việ thực hiện Học tập và làm theo tưu tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh ở một số nội dung như: Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát;  khoa học, năng động, sáng tạo; phong cách làm việc đúng giờ…
          100% CBGV, CNVC thực hiện tốt việc đăng ký của mình.
          3. Việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện.
          100% CBGV, CNVC trowng nhà trường được học tập các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6, 7 và 8 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW do Ban tuyên giáo huyện ủy Can Lộc trực tiếp triển khai.
Sau 03 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong cơ quan đã nghiêm túc thực hiện; nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên; 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong cơ quan đều biết tới chủ trương lớn của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc, nội dung sinh hoạt của cấp ủy cũng như các tổ chức đoàn thể trong cơ quan sát thực và hiệu quả hơn. 100% đảng viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018.
Đảng bộ, Chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng. Cấp ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Đoàn trường tổ chức các cuộc thi trực tuyến của Bộ Giáo dục và Trung ương đoàn tổ chức về học tập và làm theo lời Bác; Tổ GDCD xây dựng kế hoạch giảng dạy tích hợp, lồng ghép trong chương trình; chỉ đạo việc “làm theo” Bác trong giáo viên và học sinh về vấn đề tiết kiệm, khiêm tốn, đoàn kết, thân ái…kết hợp với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Việc học tập và làm theo được Đảng bộ, các chi bộ và các CBGV, CNVC lựa chọn phù hợp với thực tiễn công việc nên đạt nhiều kết quả cụ thể như:
- Chất lượng đại trà giữ vững; chất lượng mũi nhọn được nâng lên;
- Kết quả xếp loại CBGV, CNVC và học sinh năm sau cao hơn năm trước về chuyên môn, SKKN, về học sinh giỏi…; không có CBGV, CNVC vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm những điều đảng viên không được làm;
- Cơ sở vất chất nhà trường được cải thiện chuẩn hóa;
          4. Kết quả thực hiện chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước.
Những việc đơn vị tập trung thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg như sau:
- Đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.
- Tập trung chỉ đạo, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNVC trong nhà trường; về đạo đức cách mạng, về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
- Không có trường hợp vi phạm Chỉ thị số 27-CT/TU.
5. Hoạt động nêu gương
- Là đơn vị đặc thù của giáo dục nên công tác nêu gương luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo cụ thể như: Nêu gương về tác phong sư phạm; nêu gương về tinh thần trách nhiệm; nêu gương về thực hiện giờ giấc, ngày công lao động; nêu gương trong tự học, tự bồi dưỡng; nêu gương tại đại phương.
- Kỷ cương đơn vị được tăng cường trong cán bộ, đảng viên và học sinh.
- Không có tình trảng đảng viên, giáo viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo; không có đảng viên, giáo viên vị phạm Kết luận 05 của Ban thường vụ tỉnh ủy.
- Tổ chức tốt học tập và tạo đàm về nêu gương; buổi tọa đàm được đại biểu huyện ủy tham dự và đánh giá cao.
6. Kết quả việc tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm về nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 21/1/2019 của ban thường vụ huyện ủy về việc tăng cường lãnh dạo thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 13/3/2019 của Huyện ủy Can Lộc, về  tọa đàm về chuyên đề “Trách nhiệm về nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nhằm thảo luận các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề 2018 và các nội dung đã đăng ký thực hiện Chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của các tập thể chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhất là người đứng đầu gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018
Ngày 26/3/2019 Đảng bộ trường THPT Nghèn báo cáo kết quả buổi tọa đàm với chủ đề “Trách nhiệm về nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .
Tham gia tọa đàm có 31 đồng chí; về dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Nuôi, UVBTV, Phó trưởng Ban tổ chức và đồng chí Lê Thị Tú Anh – chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy.
          Buổi tọa đàm đã có 17 ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia buổi tọa đàm và của đại biểu cấp huyện tham dự. Với tinh thần dân chủ trong sinh hoạt, tập trung trí tuệ, buổi tọa đàm sôi nổi, thảng thắn, các ý kiến phát biểu chủ yếu tập trung vào:
- Đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh trên các nội dung: nhận thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền của từng tổ chức, đoàn thể và của từng cá nhân tham gia tọa đàm.
          - Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký theo chuyên đề 2018 của các tập thể, cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu; phong cách trong thực thi trách nhiệm, xây dựng Đảng, lãnh đạo hoạt động của cơ quan, đoàn thể.
          - Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và để xuất các giải pháp để tếp tục thực hiện tốt nội dung xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
          - Thảo luận các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề 2018 và các nội dung đã đăng ký thực hiện Chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của các tập thể chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhất là người đứng đầu gắn với thực hiện Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 lựa chọn các nội dung phù hợp để thực hiện.
-  Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Văn Nuôi biểu dương Đảng bộ nhà trường về công tác chuẩn bị báo cáo, khâu trang trí hội trường, thành viên tham dự, các báo cáo đề dẫn, cách thức điều hành và ý kiến phát biểu dân chủ, thẳng thắn của các thành viên tham dự tọa đàm. Khẳng định vai trò nêu gương của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, của các tổ chức đoàn thể ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
7. Công tác tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.
Công tác tuyên truyền, nghiên cứu, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cấp ủy các chi bộhết sức quan tâm, chỉ đạo cấp ủy xây dựng kế hoạch để tổ chức học tập và tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ và trong cơ quan mỗi quý 01lần.Công tác nêu gương được nhà trường luôn quan tâm, biểu hiện cụ thể như:
- Đối với giáo viên: Nêu gương cán bộ, giáo viên vượt khó trong cuộc sống; thành tích trong công tác giảng dạy; bồi dưỡng họ sinh giỏi; nghiên cứu khoa học, viết SKKN; hướng dẫn học sinh nghiên cưu khoa học; hiến máu nhân đạo; các công việc xã hội khác. Công tác nêu gương trong giáo viên gắn với việc làm cụ thể, ngoài ra việc nêu gương của thầy cô trước học sinh là rất quan trọng để có môi trường sư phạm tốt như: Tác phong làm việc; phong cách lên lớp; ứng xử với học sinh; thực hiện giờ giấc; kỷ luật lao động…
- Đối với học sinh như: Tuyên dương các em có thành tích trong học tập; các em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nhưng vượt khó; gương người tốt việc tốt như: nhặt được của rơi trả người đánh mất….
          II. NHỮNG TỒN TẠI,  HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
          1. Những hạn chế
          - Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa có nhận thức đầy đủ về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”. Vì vậy kết quả mới chỉ dừng lại ở phần “học tập”, phần “làm theo” chưa đạt được kết quả như mong muốn.
- Các chi bộ chưa tổ chức được nhiều cuộc thảo luận chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Một số nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị còn dàn trải, chung chung chưa đi sâu vào các việc cụ thể, những công việc thực sự bức thiết hay những việc mà bản thân còn hạn chế cần phải khắc phục.
          2. Nguyên nhân của hạn chế
Việc nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số ít cán bộ, giáo viên, nhân viên còn hạn chế.
2. Bài học kinh nghiệm
          - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, của các tổ chức trong đơn vị.
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục về kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị, nhất là về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          - Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, của ngành.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả.
          III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong việc chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện chuyên đề năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện các nội dung đã cam kết học tập và làm theo của các tập thể và cá nhân.
2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc lựa chọn một số nội dung, công việc cụ thể có tính đột phá của nhà trường; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 khó XII, Quy định 08-Qđi/TW.
3. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của Đảng bộ, chi bộ, của đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nêu cao vai trò của người đứng đầu. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của Đảng bộ, chi bộ, của đơn vị. Tiếp tục tổ chức tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm về nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
5. Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức. Chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nơi nhận:
  - Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
  - Lưu văn phòng.
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
 
Lê Sỹ Võ
 
 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê Sỹ Võ
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 17/06/2019 20:06
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  5
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (21/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (18/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (08/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4221 view

  Giải trí

1 photos | 3921 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2492 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 16
 • Khách viếng thăm: 15
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 3931
 • Tháng hiện tại: 14705
 • Tổng lượt truy cập: 8146576

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606