Rss Feed Đăng nhập

CHUYÊN ĐỀ : BÀI TẬP VỀ AXIT CLOHIDRIC

Gửi lên: 28/02/2019 06:02, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 233
Bài  tập về HCl
Câu 1. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp các muối cacbonat trong dd HCl dư, thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là:
A.(m+6,6) gam                                                                B. (m+4,4) gam
C. (m+3,3) gam                                                               D. (m+2,2) gam
Câu 2. Hòa tan hoàn toàn4,34 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Mg trong dd HCl dư, thu được 0,672 lít H2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là:
A.6.56 gam                      B. 5,376 gam           C. 5,405gam      D. 6,47 gam  
Câu 3. Cho 3,48 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 ( số mol FeO = số mol Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lít dd HCl 1M. Giá trị của V là:
A.0,09                             B. 0,06                       C. 0,12               D. 0,14
Câu 4. Để hòa tan 8,4 gam oxit FexOy cần vừa đủ 104,28ml dd HCl 10% (d=1,05g/ml). Cho CO dư đi qua ống chứa 4,2 gam oxit này nung nóng thu được m gam Fe. Giá trị m là:
 A.3,0                            B. 3,2                         C. 2,8                  D. 2,4
Câu 5. Cho từ từ dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dd X. Khi cho dư nước vôi trong vào dd X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a,b là:
 1. 11,2(a-b)                                                                        B. 22, (a+b)
 1. 11,2(a+b)                                                                       D. 22,4(a-b)
Câu 6. Cho 1,9 gam hỗn hợp các muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dd HCl dư, thu được 4,48 lít (đktc). Kim loại M là
A.Na                             B. K                          C. Rb                   D. Li
Câu 7.Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí oxi, đến khi phản xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dd HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là:
A.400ml                            B. 200ml                         C. 800ml                D. 600ml
Câu 8. Nung m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại A,B có hóa trị không đổi trong oxi dư thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit. Nếu hòa tan hoàn toàn m gam X trong HCl tạo ra 1,792 lít H2 (đktc). Giá trị m là:
A.0,78 gam                     B. 1,56 gam           C. 2,25gam      D. 1,92 gam
Câu 9. Cho a gam bột Fe vào 200ml HCl (ddY), sau pư cô cạn được phần rắn A nặng 3,175g. Trộn a gam Fe với b gam Mg rồi cho vào 200ml dd Y thoát ra 0,448ml khí (đktc), sau pư cô cạn được 3,415 g phần rắn. Các pư xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và b lần lượt là:
A. 1,68 và 0,48                                                                B. 1,68 và 0,24
C. 1,755 và 0,24                                                               D. 1,755 và 0,48
Câu 10. Cho 3,834g một kim loại M vào 360ml dd HCl, làm khô hh sau p ư thu được 16,614 g chất rắn khan. Thêm tiếp 240ml dd HCl trên vào rồi làm khô hh sau pư thu được 18,957 g chất rắn khan. Biết các pư xảy ra hoàn toàn. Kim loại M là:
 1. Fe                       B. Cr                           C. Al                       D. CuBài  tập về HCl
  Câu 1. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp các muối cacbonat trong dd HCl dư, thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là:
  A.(m+6,6) gam                                                                B. (m+4,4) gam
  C. (m+3,3) gam                                                               D. (m+2,2) gam
  Câu 2. Hòa tan hoàn toàn4,34 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Mg trong dd HCl dư, thu được 0,672 lít H2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là:
  A.6.56 gam                      B. 5,376 gam           C. 5,405gam      D. 6,47 gam  
  Câu 3. Cho 3,48 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 ( số mol FeO = số mol Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lít dd HCl 1M. Giá trị của V là:
  A.0,09                             B. 0,06                       C. 0,12               D. 0,14
  Câu 4. Để hòa tan 8,4 gam oxit FexOy cần vừa đủ 104,28ml dd HCl 10% (d=1,05g/ml). Cho CO dư đi qua ống chứa 4,2 gam oxit này nung nóng thu được m gam Fe. Giá trị m là:
   A.3,0                            B. 3,2                         C. 2,8                  D. 2,4
  Câu 5. Cho từ từ dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dd X. Khi cho dư nước vôi trong vào dd X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a,b là:
  1. 11,2(a-b)                                                                        B. 22, (a+b)
  1. 11,2(a+b)                                                                       D. 22,4(a-b)
  Câu 6. Cho 1,9 gam hỗn hợp các muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dd HCl dư, thu được 4,48 lít (đktc). Kim loại M là
  A.Na                             B. K                          C. Rb                   D. Li
  Câu 7.Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí oxi, đến khi phản xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dd HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là:
  A.400ml                            B. 200ml                         C. 800ml                D. 600ml
  Câu 8. Nung m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại A,B có hóa trị không đổi trong oxi dư thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit. Nếu hòa tan hoàn toàn m gam X trong HCl tạo ra 1,792 lít H2 (đktc). Giá trị m là:
  A.0,78 gam                     B. 1,56 gam           C. 2,25gam      D. 1,92 gam
  Câu 9. Cho a gam bột Fe vào 200ml HCl (ddY), sau pư cô cạn được phần rắn A nặng 3,175g. Trộn a gam Fe với b gam Mg rồi cho vào 200ml dd Y thoát ra 0,448ml khí (đktc), sau pư cô cạn được 3,415 g phần rắn. Các pư xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và b lần lượt là:
  A. 1,68 và 0,48                                                                B. 1,68 và 0,24
  C. 1,755 và 0,24                                                               D. 1,755 và 0,48
  Câu 10. Cho 3,834g một kim loại M vào 360ml dd HCl, làm khô hh sau p ư thu được 16,614 g chất rắn khan. Thêm tiếp 240ml dd HCl trên vào rồi làm khô hh sau pư thu được 18,957 g chất rắn khan. Biết các pư xảy ra hoàn toàn. Kim loại M là:
  1. Fe                       B. Cr                           C. Al                       D. Cu

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 15.45 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê thị Hương (huongthaophan1985@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 28/02/2019 06:02
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  12
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3963 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2600
 • Tháng hiện tại: 18809
 • Tổng lượt truy cập: 7128531

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606