Rss Feed Đăng nhập

CHUYÊN ĐỀ : NHÓM HALOGEN

Gửi lên: 30/01/2019 20:47, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 1574
CHUYÊN ĐỀ V. NHÓM HALOGEN
Vấn đề 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN
Trạng thái Flo (F2) khí, màu lục nhạt Clo (Cl2) khí, vàng lục Brom (Br2) lỏng, màu đỏ nâu Iot (I2) rắn, đen tím à khí, tím
Các phản ứng Là chất oxi hóa mạnh  X2  +  2e  à2X-
Tính oxi hóa giảm dần từ F đến I ( F2 > Cl2 > Br2 > I2)
Với kim loại Tác dụng với tất cả kim loại kể cả Au, Pt. Phản ứng tỏa nhiệt mạnh nhất. Tác dụng với hầu hết kim loại. Phản ứng tỏa nhiều nhiệt Tác dụng với hầu hết kim loại. Phản ứng tỏa nhiệt ít hơn clo Tác dụng với nhiều kim loại ở nhiệt độ cao hoặc cần xúc tác
2 Na + X2  2 NaX
Với H2 Phản ứng nổ mạnh ngay ở -252oC, trong bóng tối Phản ứng nổ khi chiếu sáng hoặc đun nóng (tỉ lệ 1:1) Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao, không nổ Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao, thuận nghịch
H2 + X2  2HX H2 + I2  2 HI
Với H2O Hơi nước nóng cháy được trong flo
2F2+2H2O4HF+O2
X2 + H2O   HX + HXO
Phản ứng khó dần từ Cl2 đến I2
Với dd kiềm 2F2 + NaOH (dd20%)
2NaF +H2O + OF2
pư ở nhiệt độ thấp
Cl2+2KOHKCl +   
KClO + H2O
3Cl2+6KOH
5KCl+KClO3+3H2O
3X2 + 6KOH 5KX + KXO3 + 3H2O
Với muối
halogen
F2 khô khử được Cl-, Br-, I- trong muối nóng chảy:
F2+2NaCl2NaF+Cl2
Khử được Br-, I- trong dung dịch muối
Cl2 + 2NaBr2NaCl+Br2
Khử được I- trong dung dịch iotua:
Br2+2NaI2NaBr+ I2
Không phản ứng
Pư X2 thể hiện tính khử Không có Br2  +5Cl2 + 6H2O
à2HBrO3 + 10HCl
I2 + 2HClO3
2HIO3 + Cl2
Nhận xét F2 > Cl2 > Br2 > I2
Tính oxi hóa giảm dần (tính khử tăng dần)
2. Điều chế trong phòng thí nghiệm và sản xuất trong công nghiệp
Các phản ứng Flo (F2) Clo (Cl2) Brom (Br2) Iot (I2)
Trong PTN không điều chế Cho dung dịch HX đặc t/d với chất oxi hóa (MnO2, KClO3, KMnO4)
MnO2 + 4HX  MnX2 + X2 + 2H2O
Trong CN Điện phân hh lỏng gồm KF và HF
2HF H2 + F2
Điện phân dd NaCl có màng ngăn
2NaCl + 2H2O
H2 + Cl2 + 2NaOH
Sau phơi nước biển lấy NaCl, còn NaBr
Cl2 + 2NaBr
           2NaCl+Br2
Rong biển khô đem đốt tạo tro + H2O dd NaI
Cl2+2NaI2NaCl+I2
3. Các halogenua và axit halogebhiđric (HX)
Tính chất HF HCl HBr HI
Tính axit của dd HX Yếu Mạnh Mạnh hơn HCl Mạnh hơn HBr
T/d với dd AgNO3 AgF tan AgCl trắng AgBrvàng nhạt AgIvàng
T/d với SiO2 SiO2 + 4HF
      SiF4 + 2H2O
Không phản ứng
T/d với O2 Không phản ứng Pư ở thể khí có xt
4HCl+O2 à2H2O+Cl2
Dd HX t/d với O2 của không khí:
4HX + O2  2H2O + 2X2
T/d với H2SO4 đặc Không phản ứng 2HBr + H2SO4
Br2 + SO2 + 2H2O
8HI + H2SO4
4I2 + H2S + 4H2O
Nhận xét HF         HCl           HBr            HI
Tính axit tăng dần, tính khử tăng dần
Điều chế và sản xuất CaF2 + H2SO4  CaSO4 + 2HF * NaCl(r)+ H2SO4(đặc) NaHSO4 +2HCl(k)
* H2 + Cl2  2HCl
* R–H +Cl2RCl+HCl
PX3 + 3H2OH3PO3 + 3HX
Thực tế:
3X2 + 2P + 6H2O  2H3PO3 + 6HX
Caâu 1 : Choïn nguyeân töû coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát
             a. O (Z=8)           b. F (Z=9)         c. Cl (Z=19)           d. Br (Z=35)            e. I (Z=53)
Caâu 2 : Nguyeân toá ôû chu kì 3 phaân nhoùm chính nhoùm VIIA coù Z baèng bao nhieâu?
            a.  7          b. 12            c.  15           d.  17                e. 19
Caâu 3: Khi xeùt caùc nguyeân toá thuoäc nhoùm VIIA cuûa baûng tuaàn hoaøn theo chieàu nguyeân töû khoái taêng daàn, chuùng :  
a. Coù ñoä aêm ñieän taêng daàn                             b. Coù ñieåm noùng chaûy giaûm daàn
c. Taïo ion caøng nhoû daàn                                 d.  Caøng keùm hoaït ñoäng hoùa hoïc daàn.
Caâu 4:    H coù ñoä aâm ñieän baèng 2.1        F coù ñoä aâm ñieän baèng 4.0    Cl coù ñoä aâm ñieän baèng 3.0
Br coù ñoä aâm ñieän baèng 2.8        I coù ñoä aâm ñieän baèng 2.5
      Trong nhöõng chaát HCl, HI, HF, HBr haõy saép ñaët ñoä phaân cöïc töø maïnh nhaát ñeán yeáu nhaát:
              …………………..>……………………..>………………………>……………………..
Caâu 5: Nguyeân töû cuûa nguyeân toá X coù toång soá haït (proton, nôtron, electron) baèng 180; trong ñoù toång caùc haït mang ñieän chieám 58,89% toång soá haït. Nguyeân toá X laø nguyeân toá naøo sau ñaây :
             a. Iot                          b. Clo                                      c. Brom                       d. Flo.
Caâu 6:  Moät ion Mn- coù caáu hình electron ôû lôùp voû ngoaøi cuøng laø 3p6, vaäy caáu hình electron ôû lôùp ngoaøi cuøng cuûa nguyeân töû M laø:  a. 3p5 hay 3p4         b. 4s1 4s2 hay 4p1        c. 4s2 4p3         d. 3s1 hay 3p1.
Caâu 7:  Flo (F), Clo (Cl), Brom (Br), Iot (I), Atatin (At) thuoäc
a. Hoï Lantan           b. Hoï halogen          c. Hoï kim loaïi kieàm     d. Hoï kim loaïi kieàm thoå
Caâu 8:  Hai nguyeân töû Clo ñoàng vò 35Cl  vaø 37Cl  coù vò trí nhö theá naøo trong baûng HTTH
            a. Cuøng moät oâ                                                             b. Hai oâ keá tieáp nhau vaø cuøng chu kì
            c. Hai oâ cuøng chu kì, caùch nhau bôûi moät oâ khaùc       d. Hai oâ cuøng nhoùm, caùch nhau bôûi moät oâ khaùc

Vaán ñeà 2: CLO

Clo trong töï nhieân Clo coù 2 ñoàng vò Cl (75%)  vaø Cl (25%)  Cl=35,5

 1. TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ: Clo laø chaát khí maøu vaøng luïc, muøi xoác, ñoäc, naëng hôn khoâng khí (d = 2,5).
Clo tan ít  trong nöôùc => nöôùc clo. Clo tan nhieàu trong dung moâi höõu cô nhö hexan ...
 1. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC:       Cl + 1e  à Cl-
                                                        3s23p5             3s23p6
* Cl2 coù tính oxi hoùa maïnh ( yeáu hôn F2).
1/ Taùc duïng haàu heát kim loaïi: (tröø Au, Pt) à  taïo muoái clorua
2Na + Cl2 2NaCl                                  2Fe + 3Cl2 2FeCl3
            Cu + Cl2 CuCl2
2/ Taùc duïng vôùi phi kim: ( tröø N2, C, O2) (caàn coù nhieät ñoä  hoaëc coù aùnh saùng)     H2 + Cl2 2HCl
                        2Pthieáu + 3Cl22PCl3                              2P+ 5Cl22PCl5
3/ Taùc duïng vôùi muoái halogen, HX: Cl2 laø chaát coù tính oxi hoùa maïnh neân noù coù khaû naêng ñaåy Br2 hoaëc I2 ra khoûi muoái, taùc duïng vôùi nhöõng chaát coù tính khöû
Cl2 + 2NaBr ®2NaCl + Br2                                      Cl2 + 2NaI ®2NaCl + I2      
Cl2 + 2HBr ®2HCl + Br2                                          Cl2 +   2HI   ®  2HCl + I2    
Cl2 +  NaF à khoâng phaûn öùng
4/ Taùc duïng vôùi nöôùc: taïo nöôùc Clo coù maøu vaøng nhaït
Khi hoaø tan vaøo nöôùc , moät phaàn Clo taùc duïng chaäm vôùi nöôùc: Cl2  + H2O   D     HCl     +         HClO 
Axit clohidric           Axit hipoclorô
Axit HClO khoâng beàn bò phaân huûy vaø giaûi phoùng oxi:                                2HClO ® 2 HCl + O2
Nöôùc Clo sau moät thôøi gian seõ maát maøu vaøng nhaït vaø chæ coøn axit HCl:   2Cl2 + H2O ® 2HCl + O2
Löu yù: Nöôùc Clo coù chöùa Cl2, HCl, HClO, H2O
Axit hipocloro HClO laø axit yeáu ( < H2CO3) nhöng coù tính oxi hoùa raát maïnh, coù khaû naêng oxi hoùa caùc chaát coù maøu thaønh chaát khoâng maøu => nöôùc clo vaø khí clo aåm coù tính taåy traéng.
5/ Taùc duïng vôùi kieàm ( NaOH, KOH)  taïo nöôùc Javen
t0 thöôøng:        Cl2 + 2NaOH(loaõng)     NaCl + NaClO + H2O  
2Cl2 + 2Ca(OH)2      CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O
Cl2 + Ca(OH)2            H2O +  CaOCl2   Clorua voâi
Löu yù: nöôùc Javen, clorua voâi ñeàu coù tính oxi hoùa maïnh neân coù tính taåy traéng.
t0 cao               3Cl2 + 6NaOH (ñaëc)     5NaCl + NaClO3 + 3H2O
3Cl2 + 6KOH (ñaëc)       5KCl + KClO3 + 3H2O
Cl2 vöøa laø chaát oxi hoùa, vöøa laø chaát khöû
6/ Taùc duïng vôùi caùc chaát khöû khaùc:
2FeCl2 +  Cl2 2FeCl                                                                        H2S    +  Cl2 2HCl + S
4Cl2     +   H2S +   4H2O ®  H2SO4 + 8HCl                          Cl2     +   SO2  +   2H2O®  H2SO4 + 2HCl   
5Cl2      +   Br2    + 6H2O®  2HBrO3 +10HCl                       5Cl2      +   I2    + 6H2O®  2HIO3 +10HCl
2NH3 + Cl2      N2 + 6HCl
III. ÑIEÀU CHEÁ: nguyeân taéc laø khöû caùc hôïp chaát Cl- taïo Cl0
2KMnO4 + 16HCl   ®   2MnCl2 + 2KCl +  5Cl2 + 8H2O
MnO2 + 4HCl          ®   MnCl2 +  Cl2 +   2H2O
K2Cr2O7 + 14HCl    ®   2KCl  +   2CrCl3 +  3Cl2 + 7H2O
KClO3 +  6HCl           ® 3Cl2 +  KCl +  3H2O
CaOCl2  +  2HCl        à  CaCl2  +  Cl2  +  H2O
2NaCl 2Na + Cl2
 CaCl2 Ca + Cl2
2 NaCl +  2H2O       2NaOH + Cl2 + H2
2KCl +  2H2O          2KOH + Cl2 + H2
CaCl2 +  2H2O         2Ca(OH)2 + Cl2 + H2
2HCl       Cl2 + H2
2AgCl   2Ag   +   Cl2
 
 BÀI TẬP VẬN DỤNG
 1. Vieát 3 phöông trình phaûn öùng chöùng toû clo coù tính oxi hoùa, 2 phöông trình phaûn öùng chöùng toû clo coù tính khöû.
 2. Tính oxi hoá của các halogen: F2, Cl2, Br2, I2 giảm dần. dùng phản ứng hoá học để chứng minh.
 3. Nước Clo hoặc khí Clo ẩm có tính tẩy trắng còn khí Clo khô thì không? Vì sao? Viết phương trình phản ứng minh họa.
 4. Bằng phản ứng hóa học chứng minh Clo có tính oxi hóa mạnh hơn Brôm và Iôt.
 5.  Sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Hãy viết PTHH của các phản ứng xảy ra.
 6. Clo coù theå taùc duïng vôùi chaát naøo sau ñaây? Vieát phöông trình phaûn öùng xaûy ra: Al (to) ; Fe (to) ; H2O ; KOH ; KBr; Au (tO) ; NaI ; dung dòch SO2
 7. Hòan thành và cân bằng các phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện nếu có)
  1. Na + Cl2 à                                         e) Cu + Cl2 à                         i) NaOH + Cl2 à                   
  2. Al + Cl2 à                                          f) H2 + Cl2 à                          k) Cl2 + KBr à          
  3. P + Cl2 à                                           g) FeCl2 + Cl2 à                    l) KOH + Cl2 à
  4. Fe + Cl2 à                                         h) P + Cl2 à                           m) Cl2 + H2O + SO2 à
 8. Hoaøn thaønh chuoãi phaûn öùng sau:
a)  MnO2 ® Cl2 ® HCl ® Cl2 ® CaCl2 ® Ca(OH)2 ®Clorua voâi
b)  KMnO4 ® Cl2 ®KClO3 à  KCl ® Cl2 ® axit hipoclorô à HCl  àCl2 à FeCl3
c)  KClO3 à Cl2  ® NaClO ® NaCl ® Cl2 ® Br2
d)  NaCl  à  NaOH à  NaCl à Cl2  ® HClO ® HCl à MnCl2
e)  CaO  à  Ca(OH)2 à  CaOCl2 àCaCl2 à Cl2 ® Br2 ® I2
 1. Caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoùa – khöû sau:
a)  KMnO4  +  HCl  ®  KCl  +  MnCl2  +  Cl2  +  H2O
b)  KClO3  +  HCl  ®  KCl  +  Cl2  +  H2O                          c)  KOH  +  Cl2  ®  KCl  +  KClO3  +  H2O
d)  Cl2  + SO2  +  H2O ®  HCl  +  H2SO4                             e)  Fe3O4  +  HCl  ®  FeCl2  +  FeCl3  +  H2O
f)   CrO3  +  HCl  ®  CrCl3  +  Cl2  +  H2O                          g)  Cl2  +  Ca(OH)2  ®  CaCl2  +  Ca(OCl)2  +  H2O
 1. Đốt nhôm trong bình khí Clo thì thu được 26,7g nhôm clorua. Hỏi có bao nhiêu gam khí Clo đã tham gia phản ứng.
 2. Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dung dịch sau phản ứng (thể tích dd thay đổi không đáng kể).
 1. Cho 10,44g MnO2 taùc duïng axit HCl ñaëc. Khí sinh ra cho taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch NaOH 2 (M).
a)  Tính theå tích khí sinh ra (ñkc).
b) Tính theå tích dung dòch NaOH ñaõ phaûn öùng vaø noàng ñoä (mol/l) caùc chaát trong dung dòch thu ñöôïc.
 1. Cho 10,44g MnO2 taùc duïng axit HCl ñaëc. Khí sinh ra cho taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch NaOH 2 (M).
a)  Tính theå tích khí sinh ra (ñkc).
b) Tính theå tích dung dòch NaOH ñaõ phaûn öùng vaø noàng ñoä (mol/l) caùc chaát trong dung dòch thu ñöôïc.
 1. Tính thể tích khí Clo thu được (đkc) khi cho 15,8g KMnO4 tác dụng với axit HCl đậm đặc ( H=100%). Nếu hiệu suất phản ứng là 60% thì thu dược bao nhiếu lít khí Clo
 2. Ñoát nhoâm trong bình ñöïng khí clo thì thu ñöôïc 26,7 (g) muoái. Tìm khoái löôïng clo vaø nhoâm ñaõ tham gia phaûn öùng?                                                                                                         
 3. Tính theå tích clo thu ñöôïc (ñktc) khi cho 15,8 (g) kali pemanganat (KMnO4) taùc duïng axit clohiñric ñaäm ñaëc.
 4. Cho 3,9 (g) kali taùc duïng hoaøn toaøn vôùi clo. Saûn phaåm thu ñöôïc hoøa tan vaøo nöôùc thaønh 250 (g) dung dòch.
a)  Tính theå tích clo ñaõ phaûn öùng (ñkc).
b)  Tính noàng ñoä phaàn traêm dung dòch thu ñöôïc. ( H = 100%)                         
 1. Khi cho m (g) kim loại Canxi tác dụng hoàn toàn với 17,92 lit khí X2 (đktc) thì thu được 88,8g muối halogenua.
 1. Viết PTPƯ dạng tổng quát.
 2. Xác định công thức chất khí X2 đã dùng.
 3. Tính giá trị m.
 1. Cho 19,5g kẽm phản ứng hết với V lít khí Cl2 thu được mg muối kẽm Clorua.
 1. Tính gía trị V.
 2. Vậy để điều chế V lít khí clo (đktc) thì cần bao nhiêu gam MnO2 tác dụng với dd HCl.
 1. Cho 2,96 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với khí Clo thu được 9,35g hỗn hợp muối clorua.
 1. Tính thể tích khí Clo (đktc) đã phản ứng.
 2. Tính thành phần % khối lượng hỗn hợp X
 1. Để phản ứng hết 8,3gam hỗn hợp Nhôm và Sắt thì cần 6,72 lít khí Clo (đktc).
 1. Tính khối lượng muối thu được.
 2. Tính % khối lượng mỗi kim loại ban đầu.
 1. Cho 10,44g MnO2 taùc duïng axit HCl ñaëc. Khí sinh ra cho taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch NaOH 2 (M).
a)  Tính theå tích khí sinh ra (ñkc).
b) Tính theå tích dung dòch NaOH ñaõ phaûn öùng vaø noàng ñoä (mol/l) caùc chaát trong dung dòch thu ñöôïc.
                                                                       
 
Cho bieát: Mn = 55; O = 16; Al = 27; Fe = 56; Mg = 24; Zn = 65; Ca = 40; Na = 23; K = 39                              
 
 
 
Vaán ñeà 3: HIDROCLORUA ( HCl) - AXIT CLOHIDRIC (HCl)
 1. TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ.
HCl laø chaát khí khoâng maøu, naëng hôn khoâng khí ( d = = 1,26 laàn)
HCl tan nhieàu trong nöôùc, taïo thaønh dung dòch axit clohidric ( dung dòch HCl )
Dung dòch axit clohidric ñaëc laø chaát loûng khoâng maøu, muøi xoác, boác khoùi trong khoâng khí aåm.
Ôû 200C, dung dòch HCl ñaäc ñaëc nhaát coù noàng ñoä 37%.
 1. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC.
  1. Tính axit: Dung dòch axit HCl laø dung dòch axit maïnh, coù ñaày ñuû tính chaát hoaù hoïc chung cuûa moät axit.
 • Taùc duïng vôùi chaát chæ thò:  dung dòch HCl laøm quì tím hoaù ñoû (nhaän bieát axit)
            HCl      H+  +  Cl-
 • Taùc duïng vôùi oxit bazô, bazô:  taïo muoái vaø nöôùc
NaOH     +  HCl    NaCl    + H2O
Cu(OH)2 +  2HCl  ®     CuCl2    + H2O
CuO        +  2HCl  CuCl2    + H2O
Fe2O3       +  6HCl   2FeCl3 + 3H2O
Fe3O4      +   8HCl   2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
FeO        +   2HCl   FeCl +H2O
 • Taùc duïng vôùi muoái  (taïo keát tuûa $ hay chaát khí )
CaCO    + 2 HCl   CaCl2   + H2O  + CO2                   AgNO3    +    HCl   AgCl + HNO3
NaHCO3   +   HCl    NaCl   +  CO2 + H2O                  NaHSO3   +   HCl    NaCl   +  SO2  + H2O
NaClO     +    HCl   NaCl    + HClO                            FeS          +  2HCl   FeCl2    + H2S
Na2SO3     + 2HCl    CaCl2  + H2O  + SO2
 • Taùc duïng vôùi kim loaïi: (ñöùng tröôùc H) K  Na  Ca  Mg  Al  Zn  Fe  Ni  Sn  Pb  H Cu Hg Ag Pt Au
Fe    +     2HCl   FeCl2  +  H2­                                     2 Al  +   6HCl  2AlCl3 +  3H2­
Cu    +     HClkhoâng coù phaûn öùng
Trong phaûn öùng: 2H+ +2e à  H2 => trong phaûn öùng vôùi kim loaïi, HCl laø chaát oxi hoùa.
  nHCl =   2nH2    hay  nH2     =   nHCl
 1. Tính khöû: HCl laø chaát khöû khi taùc duïng chaát oxi hoaù maïnh nhö KMnO4 , MnO2 , K2Cr2O7, KClO3, CaOCl2 ……trong phaûn öùng: 2Cl-1 à  Cl2  + 2e  => ñieàu cheá khí Cl2
            4HCl       +       MnO2   MnCl2  + Cl2+ 2H2O
2KMnO4 +   16HCl     ®   2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O
K2Cr2O7  +  14HCl      à  2KCl  +  2 CrCl3  +   3Cl2  +  7H2O
KClO3     +   6HCl       à    KCl  +   3Cl2   +  3 H2O
CaOCl2   +   2HCl       à     CaCl2  +   Cl2   +  H2O
b. Ñieàu cheá:
 Phöông phaùp sunfat: cho NaCl tinh theå vaøo dung dòch H2SO4 ñaäm ñaëc
2NaCltt  +  H2SO  Na2SO4 + 2HCl                      NaCltt    +   H2SO  NaHSO4 + HCl
Phöông phaùp toång hôïp:  ñoát hoãn hôïp khí hidro vaø khí clo:             H2 + Cl2 2HCl    hidro clorua
7. NHAÄN BIEÁT: duøng Ag+ (AgNO3) ñeå nhaän bieát caùc goác halogenua.
            AgNO3+ HCl AgCl ¯+ HNO3                          AgNO3+ NaCl AgCl ¯+ NaNO3
 
BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG:
 1. Hoaøn thaønh chuoãi phaûn öùng sau:
 1. MnO2  à Cl2  à NaCl  à HCl  à  FeCl2  àFeCl3  àAgCl  à Cl2 à nöôùc javen.
 2. KMnO4  à  Cl2  àHCl  à FeCl3  à  NaCl  àCl2  àKClO3  à KCl  à HCl   àHNO3
 3. CaCO3  à CaO à CaCl2 àAgCl à Cl2àHCl  à NaCl à HCl  à  FeCl2 à  FeCl3  àFe(OH)3
 4. NaCl à H2  à  HCl  à  CuCl2  à AgCl à Cl2  à H2SO4  à  HCl
 5. HClO  à  HCl  à  H2O  à  NaOH  à NaClO  à NaCl  à  Na  à  NaOH  àNaClO3
 6. Kali clorat ® kali clorua® hiñro clorua® ñoàng (II) clorua®bariclorua®baïcclorua®clo®kaliclorat
 1. Vieát phöông trình phaûn öùng xaûy ra khi cho caùc chaát trong nhoùm A laàn löôït taùc duïng với caùc chaát trong nhoùm B.
            a)  A: HCl, Cl2                    B: KOH ñaëc (to), dung dòch AgNO3 , Fe, dung dòch KBr
            b)  A: HCl, Cl2                    B: KOH (to  thöôøng), CaCO3 , MgO , Ag
 1. Cho 31,4 (g) hoãn hôïp X goàm Al vaø Zn taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch HCl 2M  thu ñöôïc 15,68 (l) H2 (ñkc).
a)  Tính % khoái löôïng töøng chaát trong X.
b)  Tính theå tích HCl ñaõ duøng.
 1. Hoøa tan hoaøn toaøn 2,76g hoãn hôïp goàm Al vaø Zn taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch HCl 7,3% ( d = 1,05g/ml)  thu ñöôïc  1,68 lít khí (ñkc).
a)  Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp ñaàu.
b)  Tính theå tích dung dòch HCl ñaõ phaûn öùng.
 1. Hoøa tan 7,8g hoãn hôïp goàm Al, Mg baèng dung dòch HCl dö. Sau phaûn öùng thaáy khoái löôïng dung dòch axit taêng theâm 7g. Xaùc ñònh khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp ban ñaàu.
 2. Hoøa tan 16,6g hoãn hôïp goàm Al, Fe baèng dung dòch HCl dö. Sau phaûn öùng thaáy khoái löôïng dung dòch  taêng theâm 15,6g.
 1. Tính  khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp ban ñaàu.
 2. Neáu coâ caïn thu ñöôïc bao nhieâu gam muoái khan?
 1. Cho 8,7g hoãn hôïp goàm Al, Ca vaøo dung dòch HCl 0,5M dö. Sau phaûn öùng thaáy khoái löôïng dung dòch  taêng theâm 8,1g.
 1. Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp ban ñaàu.
 2. Neáu trung hoøa axit dö caàn vöøa ñuû 300ml dung dòch KOH 0,2M. Tính theå tích dung dòch HCl ñaõ duøng.
 1. Hoøa tan 34g hoãn hôïp MgO vaø Zn vaøo dung dòch HCl dö thu ñöôïc 73,4 g hoãn hôïp muoái . Tính % khoái löôïng töøng chaát trong G.
 2. Hoøa tan 64g hoãn hôïp goàm CuO vaø Fe2O3 vaøo dung dòch HCl 20%. Sau phaûn öùng, coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 124,5 g hoãn hôïp muoái khan.
a)  Tính % khoái löôïng töøng chaát trong X.
b)  Tính khoái löôïng dung dòch HCl ñaõ duøng.
 1. Cho a gam hoãn hôïp A goàm CaO vaø CaCO3 taùc duïng vöøa ñuû vôùi 300 ml dung dòch HCl thu ñöôïc  33,3 g muoái CaCl2 vaø 4480 ml khí CO2 (ñkc).
a)  Tính khoái löôïng hoãn hôïp A.
b)  Tính noàng ñoä HCl ñaõ duøng.
 1. Cho 13,6 g hoãn hôïp X goàm Fe vaø Fe2O3 taùc duïng vöøa ñuû vôùi 91,25 g dung dòch HCl 20%.
a)  Tính % khoái löôïng töøng chaát trong X.
b)  Tính noàng ñoä % caùc chaát trong dung dòch sau phaûn öùng.
 1. Coù 26, 6 g hoãn hôïp goàm hai muoái KCl vaø NaCl. Hoøa tan hoãn hôïp vaøo nöôùc thaønh 500 (g) dung dòch. Cho dung dòch taùc duïng vôùi AgNO3 vöøa ñuû thì taïo thaønh 57,4 g keát tuûa. Tính noàng ñoä % moãi muoái trong dung dòch ñaàu.
 2. Hoøa tan hoaøn toaøn moät hoãn hôïp A goàm Zn vaø ZnO caàn duøng 100,8 ml dung dòch HCl 36,5% (d = 1,19) thu ñöôïc 8,96 lít khí (ñkc). Tính  khoái löôïng hoãn hôïp A.
 3. Cho 10,3g hoãn hôïp X goàm Cu, Al, Fe vaøo dung dòch HCl dö thu ñöôïc  5,6 lít khí (ñktc) vaø 2g chaát khoâng tan.
 1. Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp ban ñaàu.
 2. Neáu cho 10,3g X nung noùng roài taùc duïng heát vôùi khí Clo. Tính theå tích Cl2(ñktc) toái thieåu caàn duøng.
 1. Hoøa tan 29,4g hoãn hôïp goàm Cu, Al, Mg vaøo 500ml dung dòch HCl ( d = 1,12g/ml) dö. Sau phaûn öùng thu ñöôïc  11,2 lít khí (ñktc), dung dòch A vaø 19,2g chaát khoâng tan.
 1. Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp ban ñaàu.
 2. Neáu cho dung dòch A taùc duïng vôùi dung dòch AgNO3dö thu ñöôïc 200,9g keát tuûa. Tính C% dung dòch HCl ñaõ duøng.
 1. Chia 35 (g) hoãn hôïp X chöùa Fe, Cu, Al thaønh 2 phaàn baèng nhau:
            Phaàn I: cho taùc duïng hoaøn toaøn dung dòch HCl dö thu 6,72 (l) khí (ñkc).
            Phaàn II: cho taùc duïng vöøa ñuû 10,64 (l) khí clo (ñkc).
Tính % khoái löôïng töøng chaát trong X.
 1. ** Hoøa tan hoaøn toaøn  21,3g hoãn hôïp goàm Al, Fe, Zn baèng löôïng axit HCl vöøa ñuû thu ñöôïc 10,08 lít H2    ( ñktc) vaø dung dòch Y. coâ caïn dung dòch Y ñöôïc m gam muoái khan. Tính m ?.
 2. **Cho 25,3 (g) hoãn hôïp A goàm Al, Fe, Mg taùc duïng vöøa ñuû vôùi 400 (ml) dung dòch HCl 2,75 (M) thu ñöôïc m (g) hoãn hôïp muoái X vaø V (ml) khí (ñkc). Xaùc ñònh m (g) vaø V (ml).
 3. Ñeå hoøa tan 4,8 (g) kim loaïi R hoùa trò II phaûi duøng 200 (ml) dung dòch HCl 2(M). Tìm R.
 4. Cho 19,2 (g) kim loaïi R thuoäc nhoùm II vaøo dung dòch HCl dö thu ñöôïc 17,92 (l) khí (ñkc). Tìm R.
 5. Hoøa tan 16 (g) oxit cuûa kim loaïi R hoùa trò III caàn duøng 109,5 (g) dung dòch HCl 20%. Xaùc ñònh teân R.
 6. Hoøa tan 15,3 (g) oxit cuûa kim loaïi M hoùa trò II vaøo moät löôïng dung dòch HCl 18,25% thu ñöôïc 20,8 (g) muoái. Xaùc ñònh teân M vaø khoái löôïng dung dòch HCl ñaõ duøng.
 7. Hoøa tan 21,2 (g) muoái R2CO3 vaøo moät löôïng dung dòch HCl 2 (M) thu ñöôïc 23,4 (g) muoái. Xaùc ñònh teân R vaø theå tích dung dòch HCl ñaõ duøng.
 8. Hoøa tan hoaøn toaøn 1,17 (g) moät kim loaïi A coù hoaù trò khoâng ñoåi vaøo dung dòch HCl 1,2 (M) thì thu ñöôïc 0,336 (l) khí. Tìm teân kim loaïi A vaø theå tích dung dòch HCl ñaõ duøng.
 9. Hoøa tan 23,8 (g) hoãn hôïp muoái goàm moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoùa trò I vaø moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoùa trò II vaøo dung dòch HCl dö thì thu ñöôïc 0,4 (g) khí. Ñem coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thì thu ñöôïc bao nhieâu  gam muoái khan?
 10. Nhận biết các chất chứa trong lọ mất nhãn;
 1. HCl, NaCl, NaOH, NaNO3
 2. KCl, AgNO3, HCl, Ca(OH)2
 3. BaCl2, KCl, HCl, Na2SO4
 1. Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là 2 halogen ở hai chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 57,34 g kết tủa. Công thức của 2 muối là:
 1. NaCl và NaBr                                     B. NaBr và NaI
C.  NaF và NaCl                                       D. NaF và NaCl hoặc NaBr và NaI
 
Vấn đề 4:  HÔÏP CHAÁT CHÖÙA OXY CUÛA CLO
 1. Sơ lược về các oxit, axit có oxi của Clo.
Các oxit: Clo không tác dụng trực tiếp với oxi nhưng Clo tạo ra các oxit bằng cách gián tiếp:
một số oxit của clo: Cl2O, Cl2O3, Cl2O7
Các axit có oxi của clo:        HClO  : axit hipocloro                                    HClO2 : axit cloro      
HClO3 : axit cloric                               HClO4 : axit pecloric              
Độ bền và tính axit tăng dần:  HClO  < HClO2 < HClO3 < HClO4
Khả năng oxi hóa giảm dần  :  HClO  > HClO2 > HClO3 > HClO4
HClO: axit yeáu keùm beàn:
NaClO + CO2 + H2O ® NaHCO3 + HClO                                                  2HClO ® 2HCl + O2
HClO2: axit trung bình, keùm beàn:                                   3HClO2 ® 2HClO3 + HCl
HClO3: axit maïnh, keùm beàn khi noàng ñoä > 50%:          3HClO3 ® HClO4 + ClO2 + H2O
HClO4: axit maïnh nhaát trong caùc axit voâ cô, keùm beàn khi ñun noùng vôùi P2O5: 2HClO4  Cl2O7 + H2O
 1. Nước Javen, Clorua vôi, Muối Clorat.
a. Nöôùc Javen: Laø dung dòch thu ñöôïc khi cho khí clo qua dung dòch NaOH
2NaOH + Cl2 ® NaCl + NaClO + H2O
Nöôùc Javen coù tính oxi hoùa maïnh duøng tẩy trắng sợi, vải, giấy, sát trùng
NaClO laø muoái cuûa axit yeáu, trong khoâng khí taùc duïng vôùi khí CO2 taïo dung dòch axit hipoclorô laø axit keùm beàn vaø coù tính oxi hoùa maïnh, coù tính saùt truøng,  taåy vaûi traéng, sôïi, giaáy.
NaClO + CO2 + H2O ® NaHCO3 + HClO
b. Clorua voâi: Coâng thöùc caáu taïo: Cl – Ca – O – Cl. Chaát boät maøu traéng coù muøi clo, ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch cho khí clo taùc duïng vôùi voâi söõa.         Cl2 + Ca(OH)2 ® CaOCl2 + H2O
CaOCl2 laø muoái cuûa 2 axit: HClO vaø HCl. Trong khoâng khí, clorua voâi taùc duïng vôùi CO2 taïo dung dòch axit hipoclorô laø axit keùm beàn vaø coù tính oxi hoùa maïnh.      2CaOCl2 + CO2 + H2O ® CaCO3 + CaCl2 + 2HClO
           Có tính oxi hóa mạnh: dùng tẩy trắng, xử lí chất độc, tinh chế dầu mỏ
c. Kali clorat: Tinh theå maøu traéng, ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch cho khí clo qua dd KOH ôû nhieät ñoä khoaûng 70oC
6KOH + 3Cl2 5KCl + KClO3 + 3H2O
Nhieät phaân KClO3 coù xuùc taùc MnO2, phaûn öùng deã daøng: ( điều chế oxi trong PTN)
2KClO3 2KCl + 3O2
Có tính oxi hóa mạnh: dùng làm thuốc pháo, thuốc nổ, thuốc ở đầu que diêm, dùng
2KClO3  + 2C  +  S à 2KCl  +  2CO2 +  SO2
2KClO3 + 3S  2KCl + SO2                                               2KClO3 + 3C  2KCl + 3CO2
BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG
 1. Cho KMnO4 taùc duïng vôùi dung dòch HCl thu ñöôïc chaát khí maøu vaøng luïc. Daãn khí naøy vaøo dung dòch KOH ôû nhieät ñoä phoøng vaø dung dòch KOH ñun noùng ñeán gaàn 1000C. haõy vieát phöông trình hoùa hoïc cuûa caùc phaûn öùng xaûy ra.
 2. Khi ñun noùng muoái kali clorat khoâng xuùc taùc thì muoái bò phaân huûy ñoàng thôøi theo hai phöông trình sau:
            (a)  2KClO3  ®  2KCl  +  3O2
            (b)  4KClO3  ®  3KClO4  +  KCl
Haõy tính: Bao nhieâu % khoái löôïng bò phaân huûy theo (a)? Bao nhieâu % khoái löôïng bò phaân huûy theo (b)? Bieát raèng khi phaân huûy hoaøn toaøn 73,5 (g) KClO3 thì thu ñöôïc 33,5 (g) KCl.
Vấn đề 5: FLO ( F2)
 1. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN- TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
 FLO laø chaát khí maøu vaøng luïc, muøi xoác. Khoáng vật: florit CaF2criolit AlF3. 3NaF
II. TÍNH CHẤT HÓA H ỌC:
Flo coù độ aâm ñieän maïnh nhaát => Flo laø phi kim maïnh nhaát, coù tính oxi hoùa maïnh nhaát. Trong phaûn öùng, Flo luoân laø chaát oxi hoùa => hôïp chaát taïo florua vôùi soh -1.
 • Taùc duïng tröïc tieáp vôùi taát caû kim loaïi keå caû vaøng, baïch kim, baïc à muoái Florua.
2Au    +   3F2    2AuF3                                                    Ca    +   F2    CaF2
2Ag   +   F2   2AgF
 • Taùc duïng vôùi H2 : phaûn öùng noå maïnh ngay ôû nhieät ñoä (– 2520C).  H2 + F2  2HF#(hidroflorua)
Khí HF tan vaøo nöôùc taïo dung dòch HF. Dung dòch HF laø axit yeáu, ñaëc bieät laø hoøa tan ñöôïc SiO2
4HF + SiO2  2H2O + SiF4  (söï aên moøn thuûy tinh ñöôïc öùng duïng trong kó thuaät khaéc treân kính nhö veõ tranh khaéc chöõ).
 • Taùc duïng vôùi nöôùc: khí flo qua nöôùc seõ laøm boác chaùy nöôùc (do giaûi phoùng O2).
2F2 + 2H2O  4HF + O2
Phaûn öùng naøy giaûi thích vì sao F2 khoâng ñaåy Cl2 , Br2 , I2 ra khoûi dung dòch muoái hoaëc axit trong khi flo coù tính oxihoùa maïnh hôn .
 • 2F2 + 2NaOH   ® 2NaF  +  H2O   +   OF2
OF2 laø moät chaát khí khoâng maøu, muøi ñaëc bieät, ñoäc, chaát  oxi hoùa maïnh
OF2 + H2O   ® 2HF  +  O2
 • Flo oxi hoùa haàu heát caùc phi kim tröø Oxi vaø nitô:
3F2 +  S  ® SF6
5F2 +  I2  ®   2IF5 
2F2   +   SiO2  ®   SiF4   +   O2
Ñieàu cheá HF: baèng phöông phaùp sunfat
            CaF2(tt) + H2SO4(ññ)  CaSO4 + 2HF ­
Vaán ñeà 6: BROM
 1. TRAÏNG THAÙI TÖÏ NHIEÂN – TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ.
Broâm laø chaát loûng, maøu ñoû naâu, deã bay hôi, brom vaø hôi brom raát ñoäc, rôi vaøo da seõ gaây boûng naëng.
 1. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC.
1. Taùc duïng vôùi kim loaïi à muoái clorua.
2Na + Br2     2NaBr                 2Fe + 3Br2     2FeBr3
2Al  + 3Br2   2AlBr3                
Trong phaûn öùng vôùi kim loaïi, Br2  +2e à  2Br-1 => Br2 laø chaát oxi hoùa.
 1. Taùc duïng vôùi phi kim:
Vôùi Hidro:      H2 + Br2  2HBr ­( hidro bromua)
Vôùi Clo:          Br2 + 5Cl2  +  6H2O  à  2HBrO3  +  10HCl
Trong phaûn öùng vôùi Cl2: Br2  à 2Br+5  +  2.5e  => Br2 laø chaát khöû
Taùc duïng vôùi nöôùc:  H2O  + Br2  ®  HBr  + HBrO
Taùc duïng vôùi dung dòch kieàm: Br2  +  NaOH   ®  NaBr   +    NaBrO   +   H2O
Taùc duïng vôùi moät hôïp chaát khaùc:
Br2     +   SO2  +   2H2O®  H2SO4 + 2HBr                           H2S  +  Br2   ®  2HBr     +   S
Br2   +   2KI   ®   2KBr    +    I2                                            Br2   + 2HI   ®   2HBr    +    I2
 1. ÑIEÀU CHEÁ.
Cl2   + 2HBr   ®  2HCl  + Br2                                               Cl2   + 2NaBr  ®  2NaCl   + Br2      
2KBr + 2H2SO4 ® K2SO4 + SO2 + Br2 + 2H2O                   4HBr   + O2     ®  2H2O    +  2Br2
2AgBr   2Ag   +   Br2
 1. SÔ LÖÔÏC HIDROBROMUA VAØ AXITBROMHIDRIC.(HBr)
Ôû nhieät ñoä thöôøng, HBr laø chaát khí khoâng maøu, boác khoùi trong khoâng khí vaø deã tan trong nöôùc taïo thaønh dd HBr laø axit bromhidric.
Axit bromhidric (HBr) khoâng maøu, ñeå laân trong khoâng khí trôû neân coù maøu vaøng do moät phaàn HBr bò oxi hoùa thaønh Br2 bôûi oxi khoâng khí. 4HBr + O2 à 2Br2 +  2H2O
Dung dòch HBr laø dung dòch axit maïnh ( maïnh hôn HCl )
 • Laøm quì tím hoùa ñoû
 • Taùc duïng vôùi bazo, oxit bazo à muoái +  H2O
 • Taùc duïng vôùi muoái à muoái môùi + axit môùi.
Dung dòch HBr laø chaát khöû khí taùc  duïng vôùi chaát oxi hoùa maïnh: MnO2, KMnO4, H2SO4ñaëc ...
2HBr   +   H2SO4     ®     SO2      +  Br2  +     2H2O
2KMnO4 + 16HBr   ®   2MnBr2 + 2KBr +  5Br2 + 8H2O
MnO2      +   4HBr   ®   MnBr2   +  Br2   +   2H2O
KClO3     +   6HBr   ®   3Br2            +  KCl  +  3H2O
 1. MUOÁI BROMUA.
Ña soá muoái bromua deã tan trong nöôùc, tröø AgBr $vaøng nhaït
Thuoác thöû: AgNO3           AgNO3  +  NaBr  à NaNO3  +  AgBr $
                                          AgNO3  +  HBr    à HNO3    +  AgBr $
     
AgBr raát nhaïy vôùi aùnh saùng 2AgBr   2Ag  +  Br2 , duøng ñeå traùng phim leân aûnh
Vaán ñeà 7: IOT
 1. TRAÏNG THAÙI TÖÏ NHIEÂN – TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ.
Traïng thaùi töï nhieân, iot toàn taïi ôû daïng hôïp chaát coù trong rong hieån, nöôùc bieån. Haøm löôïng cuûa iot trong voû traùi ñaát ít nhaát so vôùi caùc halogen khaùc.
Iot coù trong tuyeán giaùp cuûa ngöôùi, tuy vôùi löôïng raát nhoû nhö coù vai troø raát quan troïng, neáu thieáu iot ngöôøi ta seõ bò beänh böôùu coå.
Ôû nhieät ñoä thöôøng, iot laø tinh theå maøu ñen tím, coù veû saùng kim loaïi, khi ñun noùng bò thaêng hoa thaønh hôi coù maøu tím, khi laøm laïnh hôi iot chuyeån thaønh tinh theå.
Iot ít tan trong nöôùc, tan nhieàu trong röôïu, benzen, xaêng.
 1. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC.
1/ Taùc duïng vôùi  kim loaïi: coù tính chaát töông töï Cl2, Br2 nhöng yeáu hôn
2Na   +     I2          2NaI                                                            2Al    +    3I2         2AlI3
4AlI3  +    O2      ®            2Al2O3  +  6I2
2/ Taùc duïng vôùi phi kim:
vôùi hidro:        H2       +     I2     2HI ­
vôùi Cl2:            5Cl2 + I2  + 6H2O  à  10HCl +  HIO3 axit Iotic
3/ Taùc duïng vôùi tinh boät: taïo hôïp chaát coù maøu xanh.
4/ Taùc duïng vôùi hôïp chaát:
            I2 + 2NaOH  ®  NaI + NaIO + H2O                        I2 + SO2 + 2H2O ® H2SO4 + 2HI
H2S  +   I2  ®  2HI  + S                                  AgNO3 + I2 ® AgI + INO3
Veà ñoä maïnh axit, tính khöû thì laïi taêng daàn töø HCl < HBr < HI
HI coù tính khöû maïnh => Duøng ñieàu cheá I2            
2KMnO4 + 16HI ®2MnI2 + 2KI +  5I2 + 8H2O                     MnO2 + 4HI ® MnI2   +  I2   +   2H2O
  H2SO4   +  2HI  ®  SO2  +  I2  +   2H2O                              2FeCl3  +  2HI à2FeCl2  +  I2 +  2HCl
KClO3     +   6HI   ®   3I2            +  KCl  +  3H2O
 1.  ÑIEÀU CHEÁ:
2CuSO4   +   4HI   ®  2CuI     +   2H2SO4   +  I2                              Cl2 + 2NaI ®  2NaCl   +  I2 
2NaI   +   2H2SO4   ®     Na2SO4  +  SO2  +  I2   +     2H2O             Cl2 + 2HI  ®   2HCl    +  I2  
Ña soá muoái iotua deã tan trong nöôùc, tröø AgI$ vaøng, PbI2 $vaøng
AgNO3 +  NaI à AgI$  +  NaNO3             Phaûn öùng nhaän bieát muoái iot
AgNO3 +  HI   à AgI$  +  HNO3
BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG:
 1. So saùnh tính chaát hoùa hoïc cuûa flo, brom vaø iot vôùi clo.
 2. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñeå chöùng toû quy luaät: hoaït ñoäng hoùa hoïc cuûa caùc halogen giaûm daàn theo chieàu taêng ñieän tích haït nhaân nguyeân töû cuûa chuùng. Giaûi thích?
 3. Taïi sao coù theå ñieàu cheá nöôùc clo nhöng khoâng theå ñieàu cheá nöôùc flo?
 4. Hiñro florua thöôøng ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch cho axit sunfuric ñaëc taùc duïng vôùi canxi florua. Haõy tính khoái löôïng canxi florua caàn thieát ñeå ñieàu cheá 2,5 (kg) dung dòch axit flohiñric 40%.
 5. Thöïc hieän chuoãi phaûn öùng sau:
a)  I2 ® KI ® KBr ® Br2 ® NaBr ® NaCl ® Cl2
      ¯                               ¯
    HI ® AgI                HBr ® AgBr
                             H2           
                              ¯  
b)  F2 ® CaF2 ® HF ® SiF4      
c)  KMnO4 ® Cl2 ® KClO3 ® KCl ® HCl ® CuCl2 ® AgCl ® Cl2 ® clorua voâi
d)  HBr ® Br2 ® AlBr3 ® MgBr2 ® Mg(OH)2
                    ¯
                     I2  ®  NaI ® AgI
 1. Nhaän bieát caùc hoaù chaát maát nhaõn sau:
            a)  Dung dòch: HCl, KCl, KBr, NaI.
            b)  Dung dòch: I2 , Na2CO3 , NaCl, NaBr.
            c)  Dung dòch: KOH, HCl, HNO3 , K2SO4 , BaCl2 .
            d)  Chaát raén: CaCO3 , K2CO3 , NaCl, KNO3 .
            e)  Chaát raén: AgCl, KCl, BaCO3 , KI.
 1. Ñun noùng MnO2 vôùi axit HCl ñaëc, dö thu ñöôïc khí A. Troän khí A vôùi 5,6 (l) H2 döôùi taùc duïng cuûa aùnh saùng thì phaûn öùng xaûy ra. Khí A coøn dö sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch KI thì thu ñöôïc 63,5 (g) I2. Tính khoái löôïng MnO2 ñaõ duøng, bieát caùc theå tích khí ñeàu ño ôû ñkc.
MOÄT SOÁ CAÂU HOÛI OÂN TAÄP CHUNG
 1. Vieát phöông trình maø trong ñoù:
  1. Clo theå hieän tính oxi-hoùa .                                        d.  Clo vöøa theå hieän tính oxi-hoùa vöøa theå hieän tính khöû.
  2. HCl theå hieän tính oxi-hoùa.                                        e.  HCl theå hieän tính khöû
  3. HF theå hieän tính chaát ñaëc bieät cuûa moät axit .           f.   HCl theå hieän tính axit.
 2. Vieát phöông trình chöùng minh:
  1. Tính oâxi hoaù cuûa caùc halogen giaûm daàn töø Flo ñeán Iot.
  2. Vieát phöông trình trong ñoù coù axít clohidric tham gia vôùi vai troø laø chaát oxihoaù, chaát khöû, laø moät phaûn öùng trao ñoåi.
 3. Haõy cho bieát:
  1. Taïi sao khi ñieàu cheá hidroclorua (HCl) töø NaCl ta phaûi duøng NaCl daïng tinh theå vaø H2SO4 ñaäm ñaëc
  2. Taïi sao nöôùc clo coù tính taåy maøu nhöng ñeå laâu ngoaøi khoâng khí khoâng coøn tính chaát naøy.
  3. Taïi sao ta coù theå ñieàu cheá HF, HCl töø muoái töông öùng vaø axít H2SO4 ñaäm ñaëc maø khoâng ñieàu cheá ñöôïc HBr, HI baèng caùch naøy.
  4. Nöôùc clo laø gì? Taïi sao nöôùc clo coù tính taåy maøu? Neáu ñeå laâu ngoaøi khoâng khí thì nöôùc clo coøn tính taåy maøu khoâng?
  5. Nöôùc Javen laø gì? Clorua voâi? Kaliclorat?
  6.  Taïi sao khoâng duøng bình thuyû tinh ñeå ñöïng dung dòch HF?
  7. Taïi sao ñieàu cheá Cl2, Br2, I2 töø HX vaø MnO2 maø khoâng duøng caùc töông töï ñeå ñieàu cheá F2? Ñeà nghò phöông phaùp ñieàu cheá F2.
  8. Taïi sao ñieàu cheá ñöôïc nöôùc clo maø khoâng ñieàu cheá ñöôïc nöôùc flo?
  9. Taïi sao khoâng duøng bình theùp aåm ñeå ñöïng khí clo?
  10. Khi ñieàu cheá Cl2 töø NaCl baèng phöông phaùp ñieän phaân dung dòch thì thieát bò phaûi coù maøng ngaên, taïi sao?
  11. Taïi sao duøng dd HF ñeå khaét kieáng?
  12. Baèng caùch naøo coù theå phaùt hieän trong bình ñöïng khí HCl coù laãn khí Cl2?
 4. Giaûi thích caùc hieän töôïng sau:
  1. Môû bình ñöïng khí hidroâclorua trong khoâng khí aåm thì xuaát hieän khoùi.
  2.  Cho maãu giaáy quyø tím aåm vaøo bình ñöïng khí clo thì luùc ñaàu quyø chuyeån sang maøu ñoû sau ñoù chuyeån sang maøu traéng (khoâng maøu), taïi sao?
  3. Daãn khí clo qua bình ñöïng dung dòch KI coù hoà tinh boät thì dung dòch daàn chuyeån sang maøu xanh ñaëc tröng.
  4. Cho boät CuO (maøu ñen) vaøo dung dòch HCl thì dung dòch daàn chuyeån sang maøu xanh.
 5. Quan saùt hieän töôïng, giaûi thích hieän töôïng, vieát phöông trình phaûn öùng:
  1. Khi khí Clo suïc qua dung dòch hoãn hôïp KI vaø hoà tinh boät.
 6. Daãn khí Cl2 laàn löôït vaøo caùc dung dòch: NaCl, KI coù hoà tinh boät, NaBr. 
 7. Vieát phaûn öùng khi cho khí Clo taùc duïng vôùi Fe, H2O, KOH. Töø caùc phaûn öùng haõy cho bieát vai troø cuûa Clo.
 8. Vieát phöông trình phaûn öùng (neáu coù)
  1. Cho Cl2 gaëp laàn löôït caùc chaát sau: Khí H2S, dung dòch H2S, NaBr, HI, CaF2, Al, Cu, Fe, NH3 dung dòch Na2SO3, dung dòch Na2S, dung dòch KOH.
  2. Cho HCl gaëp laàn löôït caùc chaát sau: CaCO3, KOH, NaClO, KClO3, MnO2, KMnO4, AgNO3, NaBr, CuO, Mg, Fe, Cu.
  3. CO2 taùc duïng vôùi dung dòch CaOCl2,
  4. Dung dòch HCl ñaäm ñaëc taùc duïng vôùi CaOCl2  coù nhieät.
 9. Cho caùc chaát sau : KCl, MnO2, CaCl2,  H2SO4 . Ñem troän 2 hoaëc 3 chaát vôùi nhau nhö theá naøo ñeå thu ñöôïc khí Hidroclorua ? khí Clo ? Vieát caùc phöông trình phaûn öùng.
 10. Baèng phöông phaùp hoaù hoïc haõy phaân bieät caùc dung dòch sau (chæ duøng 1 thuoác thöû):
  1. HCl, AgNO3, KBr, KI, CaF2, KOH.
  2. HCl, AgNO3, HBr, HI, KOH, nöôùc clo.
  3. HCl, AgNO3, HBr, KI, HF, KOH.
  4. HCl, HI, NaCl, KBr, KOH, CaF, Nöôùc Clo (ñöôïc duøng thuoác thöû tuøy yù).
 11. Chæ duøng moät thuoác thöû nhaän bieát caùc dung dòch sau:
  1. HCl, MgCl2, KBr, KI, NaOH, AgNO3, CaF2.
  2. NH4Cl, FeCl3, MgBr2, KI.
 12. Hoaøn thaønh caùc phöông trình phaûn öùng sau ( ghi roõ ñieàu kieän)
  1. NaCl  HCl FeCl2  FeCl3 AgCl  Cl2  Clorua voâi
  2. NaCl  Cl2  KClO3  KCl  HCl  FeCl3  NaCl
  3. KClO3  Cl2  Clorua voâi  Cl2  NaClO  Cl2  nöôùc clo
  4. Natriclorua HidroâcloruaMagieâcloruaKalicloruaKhí cloKaliclorat
  5. MnO2 ®  Cl2 ®  HCl  ®  Cl2 ®  NaClO  ®  NaCl  ®  Cl2.
 13. Töø NaCl, H2SO4, Fe Vieát phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá FeCl3, FeCl2.
 14. Töø KCl vaø H2O vieát phöông trình ñieàu cheá: nöôùc Javen, Kalipeclorat
 15. Töø MnO2, NaCl, H2O vieát phöông trình ñieàu cheá HCl vaø O .
ĐỀ 1:
Câu 1:  Hòan thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
Natri clorua →Clo →sắt (III) clorua →sắt (III) nitrat →sắt (III) hiđroxit
                                    Brom →hiđro bromua →bạc bromua →Brom
Câu 2: Bổ túc và cân bằng phương trình phản ứng
Cl2 + ? →HCl                                                NaI + ? → NaBr + ?                           Cl2 + ? → nuớc javen
Fe(OH)2 + HCl → ? + ?                      MnO2 + ? → Cl2 + ? + ?                     Br2 + ? → HBrO + ?
Câu 3: Viết phương trình phản ứng:
 1. chứng minh NaClO là muối của axit rất yếu, yếu hơn cả axít cacbonic (1 phương trình).
 2. chứng minh Clo vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (2 phương trình).
Câu 4: Cho hỗn hợp gồm 27,2 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 tác dụng với 500g dung dịch HCl thu đuợc 57,9 gam muối.
 1. Tính % khối luợng các chất trong hỗn hợp đầu.
 2. Tính C% của dd HCl cần dung.
Câu 5: Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết các dung dịch sau :
            BaCl2, Zn(NO3)2, NaNO3, AgNO3, HBr.
Câu 6: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY ( X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp ) vào dung dịch AgNO3 có dư thu được 57,34 gam kết tủa. Tìm công thức của NaX, NaY và tính khối lượng mỗi muối.
ĐỀ 2:
Câu 1: Viết phương trình phản ứng so sánh tính oxi hóa của Flo, Clo, Brom, Iot và rút ra kết luận về tính oxi hóa của chúng.
Câu 2 : Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch sau : NaBr , Na2SO4 , KNO3 , Na2CO3
Câu 3 : Từ muối ăn , H2O   điều chế nước Javen
Câu 4:  Bổ túc và cân bằng phương trình phản ứng
Fe + ?  à  FeCl3                            Cl2 + ?  à Br2 + ?                               NaClO + ? + ?  à  HClO + ?
MgCO3 + ?  à CO2 + ? + ?           KMnO4 + ? à  KCl + ? + ? +?           SiO2 + ?  à  H2O + ?
Câu 5: Cho 12,6 gam hỗn hợp Al và FeO tác dụng với 200ml dd HCl thu được 39,4 gam muối.
a. Tính % về khốii luợng các chất trong hỗn hợp đầu.
b. Tính CM của các muối thu đuợc (Coi thể tích dd thay đổi không đáng kể)
Câu 6: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Khối lượng kết tủa tạo thành là bao nhiêu gam
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Cho các axit : HCl(1);HI(2);HBr(3).Sắp xếp theo chiều tính khử giảm dần:
A.(1)>(2)>(3)        B.(3)>(2)>(1)                           C.(1)>(3)>(2)        D.(2)>(3)>(1)
Câu 2: Tính oxi hoá của các halogen giảm dần theo thứ tự sau:
A. Cl2 > Br2 >I2 >F2      B.  F2 > Cl2 >Br2 >I2       C.  Br2 > F2 >I2 >Cl2         D.  I2 > Br2 >Cl2 >F2
Câu 3: Số oxy hoá của clo trong các chất: HCl, KClO3, HClO, HClO2, HClO4 lần lượt là:
A. +1, +5, -1, +3, +7                                             B. -1, +5, +1, -3, -7     
C. -1, -5, -1, -3, -7                                                  D. -1, +5, +1, +3, +7
Câu 4: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:
A. 3s2 3p5                       B. 2s2 2p5                             C. 4s2 4p5                    D. ns2 np5
Câu 5: Thêm dần nước Clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột . Hiện tượng quan sát được là :
A.dd hiện màu xanh .                                                 B. dd hiện màu vàng lục        
C. Có kết tủa màu trắng                                              D. Có kết tủa màu vàng nhạt .
Câu 6: Chất tác dụng với H2O tạo ra khí oxi là: A. Flo                 B. Clo                C. Brom           D. Iot
Câu 7: Dãy khí nào sau đây ( từng chất một) làm nhạt được màu của dung dịch nước brom.
           A. CO2, SO2, N2, H2S.      B. SO2, H2S.        C. H2S, SO2, N2, NO.               D. CO2, SO2, NO2.
Câu 8: Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 loãng. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dd là:
A. BaCO3                    B. AgNO3                               C.Cu(NO3)2                 D. AgNO3
Câu 9: Thuốc thử đặc trưng để nhận biết ra hợp chất halogenua trong dung dịch là:
A. AgNO3                   B. Ba(OH)2                             C. NaOH                     D. Ba(NO3)2
Câu 10: Cho 87g MnO2 tác dụng hết với dd HCl đặc, nóng thu bao nhiêu lít khí clo(đktc) là (Mn=55; O=16)
           A. 4,48lít.                     B. 2.24lít.                                C. 22.4lít.                    D. 44.8lít.
Câu 11: Cho 10 gam dd HCl tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 14,35g kết tủa. C% của dd HCl phản ứng là:
A. 35.0                         B. 50.0                                   C.15.0                         D. 36.5
Câu 12: Cho hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào dung dịch HCl vừa đủ thì được 4,48lít H2 (đktc). Mặt khác A tác dụng vừa đủ với 5,6lít clo (đktc). % khối lượng Mg trong A là                         ( Fe=56 và Mg = 24)
            A. 57%.                        B. 70%.                                  C. 43%.                       D. 30%.
Câu 13: Hoà tan hỗn hợp CaO và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư , ta thu được dung dịch A và 0,448 lit khí CO2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch A ta thu được 3,33g muối khan. Số gam mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:
A. 0,28g ; 0,2g                  B. 2,8g ; 2g            C. 5,6g ; 20g                           D. 0,56g ; 2,0g
Câu 14*: Sắp xếp nào sau đây theo chiều tăng dần tính axit:
               A. HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4                           B.HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4
        C. .HClO3 < HClO4 < HClO < HClO2                     D. HClO3 > HClO4  > HClO > HClO2
Câu 15: Cho 15,8g KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc,dư. Thể tích khí thu được ở đktc là :
 1. 4,8 lít               B. 5,6 lít                      C. 0,56 lít                    D. 8,96 lít                  
Câu 16:  Có 5 gói bột tương tự nhau là CuO, FeO, MnO2, Ag2O, Fe . Có thể dùng dung dịch nào trong các dung dịch nào dưới đây để phân biệt 5 chất trên?    A. HNO3                   B. AgNO3                   C. HCl             D. Ba(OH)2
Câu 17:  Hoà tan 12,8 gam hỗn hợp gồm Fe và FeO bằng dung dịch HCl 0,1M vừa đủ, thu được 2,24lít khí (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là :       A. 2,0 lít               B. 4,2 lít                      C. 4,0 lít                       D. 14,2 lít
Câu 18:   Hoà tan hoàn toàn104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl và NaI vào nước được dung dịch A. Sục khí clo dư vào dung dịch A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch, thu được 58,5g muối khan. khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X là:
 1. 17,55g             B. 29,25g                     C. 58,5g                       D. Cả A, B, C đều sai
Câu 19:  Hoà tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axit đã tham gia phản ứng là :
 1. 0,8 mol                        B. 0,08 mol                  C. 0,04 mol                  D. 0,4 mol
Câu 20:  Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là 2 halogen ở hai chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 57,34 g kết tủa. Công thức của 2 muối là:
 1. NaCl và NaBr              B. NaBr và NaI                        C.  NaF và NaCl          D. NaF và NaCl hoặc NaBr và NaI
Câu 21:  Hoà tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng thu được 11,2 lít khí (đktc) và dung dịch X.Cô cạn X thu được bao nhiêu gam muối khan?
 1. 55,5                             B. 91,0                         C. 90,0                                     D. 71,0
Câu 22:   Cho 1 lít hỗn hợp các khí H2, Cl2, HCl đi qua dung dịch KI, thu được 2,54g iot và khí đi ra khỏi dung dịch có  thể tích là 500ml (các khí đo ở điều kiện PƯ). Thành phần phần trăm theo số mol hỗn hợp khí (H2, Cl2, HCl)lần lượt là :
 1. 50; 22,4; 27,6              B. 25; 50, 25                C. 21; 34,5; 44,5                      D. 47,5; 22,5; 30
Câu 23:   Dẫn 2 luồng khí clo đi qua 2 dung dịch KOH: dung dịch thứ nhất loãng và nguội, dung dịch thứ 2 đậm đặc và đun nóng ở 100˚C.  Nếu lượng muối KCl sinh ra trong 2 dung dịch bằng nhau thì tỷ lệ thể tích khí clo đi qua dung dịch KOH thứ nhất/ dung dịch thứ 2 là:                       A. 1/3                          B. 2/4                           C. 4/4                                       D. 5/3
Câu 24:   Hoà tan 8,075g hỗn hợp A gồm NaX và NaY (X, Y là hai halogen kế tiếp) vào nước. Dung dịch thu được cho phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thu được 16,575g kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX và NaY tương ứng là
 1. 36,22% ; 63,88%         B. 35,45%; 64,55%     C.       35%; 65%                     D. 34, 24%; 65,76%
Câu  25: (CĐ – Khối A – 2009) Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là
A. dung dịch H2SO4 đậm đặc . B. Na2SO4 khan.                   C. dung dịch NaOH đặc.        D. CaO .
Câu 26: (ĐH – khối A – 2009). Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là:
A. KMnO4.                             B. MnO2.                                 C. CaOCl2.                              D. K2Cr2O7.
Câu 27: Cho m gam đơn chất halogen X2 tác dụng với Mg dư thu được 19g muối. Cũng m gam X2 cho tác dụng với Al dư thu được 17,8g muối. X là        A. Flo.               B. Clo.          C. Iot.                                      D. Brom.
Câu 28: (ĐH – Khối B – 2007) Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)
A. Ca và Sr.                B. Sr và Ba.                 C. Mg và Ca.               D. Be và Mg.
Câu 29: (ĐH – Khối A – 2009). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là
A. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.                   B. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.
C. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.                           D. FeS, BaSO4, KOH.
Câu 30: (ĐH – B – 2007). Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là
A. 0,48M.                    B. 0,24M.                    C. 0,4M.                      D. 0,2M.
Câu 31:  (ĐH – khối A – 2009). Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là:
A. 2,80 lít.                   B. 1,68 lít.                   C. 4,48 lít.                   D. 3,92 lít.
Câu 32: (CĐ – Khối A – 2009) Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là
A. dung dịch H2SO4 đậm đặc .           B. Na2SO4 khan.         C. dung dịch NaOH đặc.        D. CaO .
Câu 33: (ĐH – Khối A – 2008). Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là
A. 0,03 mol và 0,08 mol.                                                                    B. 0,03 mol và 0,04 mol.        
C. 0,015 mol và 0,08 mol.                                                                   D. 0,015 mol và 0,04 mol.
Câu 34: (ĐH – khối A – 2009). Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là:
A. KMnO4.                 B. MnO2.                     C. CaOCl2.                  D. K2Cr2O7.
Câu 35: Cho hỗn hợp MgO và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl 20% thì thu được 6,72 lít khí (đktc) và 38 gam muối. Thành phần phần trăm của MgO và MgCO3 là:
A. 27,3% và 72,7%.    B. 25% và 75%.          C. 13,7% và 86,3%.    D. 55,5% và 44,5%.
DẠNG : PHÂN BIỆT, NHẬN BIẾT, TÁCH, TINH CHẾ
YÊU CẦU: nắm vững tính chất hóa học của các chất, đặc biệt là các pứ màu và pứ tạo kết tủa
 
 1. NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ
Khí Thuốc thử Hiện tượng Phản ứng
SO2 -  Quì tím ẩm Hóa đỏ  
-  H2S, CO, Mg,… Kết tủa vàng SO2 + H2S ® 2S¯ + 2H2O
-  dd Br2,
   Dd I2,
   dd KMnO4
Mất màu SO2 + Br2 + 2H2O ® 2HBr + H2SO4
SO2 + I2 + 2H2O ® 2HI + H2SO4
SO2 + 2KMnO4 + 2H2O ® 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4
-  nước vôi trong Làm đục SO2 + Ca(OH)2 ® CaSO3¯ + H2O
N2 -  Que diêm đỏ Que diêm tắt  
NH3 -  Quì tím ẩm Hóa xanh  
-  khí HCl Tạo khói trắng NH3 + HCl ® NH4Cl
NO -  Oxi không khí Không màu ® nâu 2NO + O2 ® 2NO2
NO2 -  Khí màu nâu, mùi hắc, làm quì tím hóa đỏ 3NO2 + H2O ® 2HNO3 + NO
CO2 -  nước vôi trong Làm đục CO2 + Ca(OH)2 ® CaCO3¯ + H2O
-  quì tím ẩm Hóa đỏ  
CO -  dd PdCl2 ¯ đỏ, bọt khí CO2 CO + PdCl2 + H2O ® Pd¯ + 2HCl + CO2
-  CuO (t0) Màu đen ® đỏ CO + CuO (đen)  Cu (đỏ) + CO2
H2 -  CuO (t0) CuO (đen) ® Cu (đỏ) H2 + CuO(đen)  Cu(đỏ) + H2O
O2 -  Que diêm đỏ Bùng cháy  
-  Cu (t0) Cu(đỏ) ® CuO (đen) Cu + O2  CuO
HCl -  Quì tím ẩm Hóa đỏ  
-  AgCl Kết tủa trắng HCl + AgNO3  AgCl¯+ HNO3
H2S -  PbCl2 Kết tủa đen H2S + PbCl2 "  2HCl  +  PbS
H2O CuSO4 khan Trắng hóa xanh CuSO4 + 5H2O ® CuSO4.5H2O
 
 1. NHẬN BIẾT ION
Ion Thuốc thử Hiện tượng Phản ứng
OH- Quì tím Hóa xanh  
AgNO3 ¯ trắng Cl- + Ag+        ® AgCl¯ (hóa đen ngoài ánh sáng)
Br- ¯ vàng nhạt Br- + Ag+ ® AgBr¯ (hóa đen ngoài ánh sáng)
I-   ¯ vàng đậm I- + Ag+   ® AgI¯ (hóa đen ngoài ánh sáng)
PO43- ¯ vàng PO43-+ 3Ag+   ®   Ag3PO4¯
S2- ¯ đen S2- + 2Ag+     ®   Ag2
BaCl2 ¯ trắng + Ba2+      ®   BaCO3¯ (tan trong HCl)
¯ trắng + Ba2+      ® BaSO3¯ (tan trong HCl)
¯ trắng + Ba2+      ® BaSO4¯ (không tan trong HCl)
Pb(NO3)2 ¯ đen S2- + Pb2+       ® PbS¯
HCl Sủi bọt khí + 2H+    ® CO2­ + H2O (không mùi)
Sủi bọt khí + 2H+    ® SO2­ + H2O (mùi hắc)
Sủi bọt khí + 2H+       ® H2S­ (mùi trứng thối)
¯ keo + 2H+   ® H2SiO3¯
Đun nóng Sủi bọt khí 2 CO2­ + + H2
Sủi bọt khí 2 SO2­ + + H2
Vụn Cu, H2SO4 Khí màu nâu 3Cu  + 8H+ + 2NO3-® 3Cu2+ + 2NO+4H2O
2NO + O2        ®  2NO2 ­
NH   NH3 ­  + OH- "NH3­ + H2O
 
CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG KHI GIẢI TOÁN
TÍNH TOÁN DỰA TRÊN SỐ MOL CHẤT
Trong phần lớn các bài toán hóa học, việc tính toán không nên dựa trên thể tích (V), khối lượng (m) các tác chất mà nên chuyển tất cả các lượng chất thành mol (n). Dựa trên số mol của các tác chất (chất phản ứng) hoặc của sản phẩm, chúng ta tính số mol các chất khác và từ đó suy ra khối lượng, thể tích, nồng độ…
(chất bất kì)                                                           m = M.n
 phương trình  
n =C.V (dung dịch)                                                                       
                                    phản ứng
 (khí, đktc)                                                          V = 22,4. n
 (khí, khác đktc)                                                 
            TÁC CHẤT                                                     SẢN PHẨM                                                                  
CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ
 1. CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN DUNG DỊCH
 1.                                                       
 2. Mối liên hệ giữa C% và CM :  
                                  V (ml)
 1.                    
    D (g/ml)                                                                                     
Lưu ý: tổng nồng độ % các chất tan không bằng 100 vì ngoài chất tan, dd còn có nước
 1. CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ
  1. Hai khí cùng nhiệt độ và áp suất (cùng T và P):
  2. Hỗn hợp nhiều khí: thường tính toán dựa trên :               
  3.  
 1. Nếu A, B là hỗn hợp khí: dA/B = ;
 2. Nếu B là không khí: MB = = 29
Tỉ khối khíTỉ khối hơi của khí A đối với khí B: dA/B =  
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 338.89 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê thị Hương (huongthaophan1985@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 30/01/2019 20:47
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  141
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3963 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2666
 • Tháng hiện tại: 18875
 • Tổng lượt truy cập: 7128597

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606