Rss Feed Đăng nhập

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN HÓA 12

Gửi lên: 11/12/2018 21:34, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 255

Mã Đề : 001
Tr­êng THPT………………………….               Bµi kiÓm tra 1 tiÕt Sè  2Họ và tên:................................................                        m«n: ho¸ häc
Lớp: 12......                                                              Thời gian làm bài 45 phút ( Đề thi có 2 mặt )
Học sinh không được sử dụng Bảng Tuần Hoàn.
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
 Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ tăng dần từ trái qua phải là
A. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.                                   B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.
C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.                                   D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.
Câu 2: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng
A. trùng hợp từ caprolactam                    B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen điamin
C. trùng ngưng từ caprolactam                D. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin
Câu 3: Điều nào sau đây không đúng ?
A. Tơ capron thuộc loại tơ tổng hợp
B. Tơ capron là sản phẩm của sự trùng hợp
C. Tơ capron là sản phẩm của sự trùng ngưng.
D. Tơ capron được tạo thành từ monnome caprolactam
Câu 4: Số đồng phân Đipeptit tạo thành từ  phân tử glyxin và  phân tử alanin là
A. 5.                                 B. 2.                                 C. 3.                                 D. 4.
Câu 5: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là
A. 3                                  B. 4                                  C. 2                                  D. 5
Câu 6: Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng , nóng là
A. tơ capron; nilon-6,6, polietylen                                      B. poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna
C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren                   D. polietylen; cao su buna; polistiren
Câu 7: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là
A. 4                                  B. 3                                  C. 5                                  D. 2
Câu 8: Cho 17,8 gam amino axit (X) tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 22,2 gam muối khan . CTPT của (X) là
A. C3H5O2N                     B. C3H7O2N                     C. C5H9O2N                     D. C4H9O2N
Câu 9: Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 ta dùng:
A. HCl.                             B. HCl , NaOH.               C. NaOH , HCl.               D. HNO2.
Câu 10: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là
A. dung dịch NaOH.         B. dung dịch HCl.             C. natri kim loại.                D. quỳ tím.
Câu 11: Polivinyl axetat là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. CH3COO-CH=CH2.                                            B. CH2=CH-COO-CH3.
C. CH2=CH-COO-C2H5.                                         D. C2H5COO-CH=CH2.
Câu 12: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron
là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 113 và 152.                B. 113 và 114.                C. 121 và 152.                D. 121 và 114.
Câu 13: Axit glutamic là chất có tính
A. lưỡng tính.                    B. trung tính.                     C. axit                               D. Bazơ
Câu 14: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là
     A. C2H5NH2 và C3H7NH2.                                      B. CH3NH2 và C2H5NH2.
     C. CH3NH2 và (CH3)3N.                                         D. C3H7NH2 và C4H9NH2.
Câu 15: Axit amino axetic phản ứng với ancol etylic (xúc tác axit) , tạo ra este X và H2O . CTCT của X là :
A. H2N-CH2-COOC2H5                                           B. H2N-CH2-COOCH3
C. H2N-CH2-CH2-COOCH3                                    D. H2N-CH2-CH2-COOC2H5
Câu 16: Trung hòa 11,4 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M . CTPT của X là
A. C2H5N                         B. CH5N                          C. C3H9N                         D. C3H7N
Câu 17: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
A. 3.                               B. 6.                               C. 4.                               D. 5.
Câu 18: Để chứng minh (X) H2N-CH2-COOH lưỡng tính , ta cho X tác dụng với
A. HCl , NaOH                B. NaOH , NH3               C. Na2CO 3, HCl              D. HNO3 , CH3COOH
Câu 19: Khi thủy phân một protein (X) thu được hỗn hợp gồm 2 aminoaxit no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Biết mỗi chất đều chứa một nhóm – NH2 và một nhóm – COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 aminoaxit rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH dư, thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam. Công thức cấu tạo của 2 aminoaxit là
A. H2NCH2COOH, H2NCH(CH3)COOH.                         B. H2NCH(CH3)COOH, C2H5CH(NH2)COOH.
C. H2NCH(CH3)COOH, H2N(CH2)3COOH.                     D. H2NCH­2COOH, H2NCH2CH2COOH.
Câu 20: Hợp chất CH3 - CH(NH2) - COOH có tên là:
A. Alanin.                                                                  B. Axit β - amino propanoic.
C. Axit α - amino propanoic                                      D. Axit 2 - amino propionic.
Câu 21: Glixin không tác dụng với
A. H2SO4 loãng.               B. NaCl.                           C. CaCO3.                       D. C2H5OH.
Câu 22: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm ; tơ visco ; tơ nilon-6,6 ; tơ axetat ; tơ capron ; tơ enang . Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo ?
A. Tơ tằm và tơ enang.                                              B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
C. Tơ visco và tơ axetat.                                            D. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.
Câu 23: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là:
A. H2NC4H8COOH.               B. H2NC3H6COOH.           C. H2NC2H4COOH.          D. H2NCH2COOH.
Câu 24: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.
B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.
C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.
D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
Câu 25: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là        
A. glixeron, axit axetic, glucozơ                         B. lòng trắng trứng, fructozơ, axeton                 
C. anđêhit axetic, saccarozơ, axit axetic             D. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic
Câu 26: Cho 10,3 gam aminoaxit X tác dụng với axit HCl dư thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là
A. H2NCH2CH2COOH.                                           B. H2NCH2COOH.
C. CH3CH(NH2)COOH.                                          D. CH3CH2CH(NH2)COOH.
Câu 27: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là
A. 328.                                    B. 453.                                              C. 479.                               D. 382.
Câu 28: Tơ lapsan thuộc loại tơ
A. tơ axetat                       B. tơ visco                        C. poli este                                  D. poli amit
Câu 29: Cao su lưu hóa chứa  2% lưu huỳnh. Có  bao nhiêu mắc xích isopren có một cầu nối lưu huỳnh
 -S-S- .Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen ( -CH2-) trong mạch cao su.
     A. 46.                            B. 47.                            C. 37.                            D. 36.
Câu 30: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?
A. poliacrilonitrin                                                       B. poli(metyl metacrylat)
C. polistiren                                                               D. poli(etylen - terephtalat)
 
 
---------- HẾT ---------

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 280.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Thân Thị Thùy Trang (Thanthuytrang6@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 11/12/2018 21:34
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  11
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3680 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2233 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5623
 • Tháng hiện tại: 140001
 • Tổng lượt truy cập: 7096802

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606