Rss Feed Đăng nhập

ĐỀ KTHK I - 2018 Môn LỊCH SỬ BAN KHTN MÃ đề 207

Gửi lên: 26/12/2018 21:12, Người gửi: lichsu, Đã xem: 215
/cmd+v/cmd+v 
        TRƯỜNG THPT NGHÈN
                TỔ LỊCH SỬ
 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC  KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
BAN: Khoa học tự nhiên
Thời gian làm bài: 45 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
 
  Mã đề thi 207
     
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp .............................
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A                                        
B                                        
C                                        
D                                        
 
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A                                        
B                                        
C                                        
D                                        
 
 
 
Câu 1: Sự kiện đánh dấu Nhật Bản chú trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á?
A. Học thuyết Phucưđa(1977) và Kaiphu(1991).
B. Hiệp ước an ninh Mĩ  -  Nhật (8/9/1951).
C. Hiệp ước hòa bình Xanphranxcô(8/9/1951).
D. Học thuyết Miyađaoa(1993) và Hasimôtô(1997).
Câu 2: Mối quan hệ giữa 2 khẩu hiệu: Độc lập cho dân tộc và ”Người cày có ruộng” được Đảng ta giải quyết  trong thời kỳ 1939 – 1945 khác với đường lối chiến lược như thế nào?
A. Tạm gác khẩu hiệu đòi độc lập dân tộc.
B. Thực hiện song song cả hai khẩu hiệu.
C. Thực hiện song song cả hai nhiệm vụ  
D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
Câu 3: Hình thức đấu tranh mới được Đảng vận dụng trong phong trào dân chủ 1936-1939 là
A. nghị trường.              B. biểu tình.                   C. báo chí.                      D. mít tinh.
Câu 4: Tính chất nổi bật của Cách mạng tháng Tám 1945 là
A. dân tộc dân chủ.                                               B. giải phóng dân tộc.
C. dân chủ nhân dân.                                            D. giải phóng giai cấp.
Câu 5: Điểm khác về thành phần tham gia Mặt trận Việt Minh so với Mặt trận dân tộc trong thời kì cách mạng 1936-1939 như thế nào?
A. Các giai tầng trong xã hội Đông Dương.
B. Toàn thể nhân dân Việt Nam, cả ngoại kiều.
C. Lực lượng nhân dân ba nước Đông Dương.
D. Liên minh công nông là nòng cốt mặt trận.
Câu 6: Phong trào cách mạng nào đã để lại cho Đảng những bài học quý báu về công tác tư tưởng, xây dựng liên minh công nông và mặt trận dân tộc, bạo lực giành chính quyền ?
A. Phong trào dân tộc 1939-1945.                     B. Phong trào cách mạng 1930-1931.
C. Phong trào dân chủ 1936-1939.                    D. Thoái trào cách mạng 1932-1935.
Câu 7: Đánh giá tính chất phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1919-1925?
A. Đấu tranh có tổ chức.                                      B. Phát triển mạnh tự giác.
C. Đã hoàn toàn tự giác.                                       D. Trong khuôn khổ tự phát.
Câu 8: Nhiệm vụ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là
A. vũ trang giành chính quyền.                           B. quân sự trọng hơn chính trị.
C. giải phóng dân tộc là chính.                           D. chính trị trọng hơn quân sự.
Câu 9: Đặc điểm nổi bật của cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là
A. cuộc cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi.
B. cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về công nghệ.
C. thành tự kì diệu, quy mô nhịp điệu nhanh chóng.
D. khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
 
Câu 10: Phong trào cách mạng 1936-1939 có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam?
A. Cuộc tập dượt lần thứ nhất cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.
B. Chuẩn bị toàn diện cho thắng lợi của của cách mạng tháng Tám 1945.
C. Cuộc tập dượt lần hai cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.
D. Cuộc tập dượt lần thứ ba cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.
Câu 11: Phong trào đấu tranh mở đầu thời kì cách mạng dân chủ 1936-1939 là
A. Đông Dương Đại hội.                                       B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
C. Đón rước Gôđa và Brêviê.                              D. Mít tinh ở nhà Đấu xảo Hà Nội.
Câu 12: Nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta trong thời kì chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền từ 1941 là
A. phát triển lực lượng vũ trang.                  B. vận động nhân dân tham gia Việt Minh.
C. xây dựng căn cứ cách mạng.                     D. xây dựng Khu giải phóng Việt Bắc.
Câu 13: Chủ trương cách mạng của Đảng trong Hội nghị Ban chấp hành trung ương 8
( 5/1941) là sự chuyển hướng so với
A. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 7/1936).
B. Hội nghị Ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10/1930).
C. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 11/1939).
D. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Hương Cảng –Trung Quốc (2/1930).
Câu 14: Tính chất của nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp là
A. tư bản thực dân.                                                B. tư bản chủ nghĩa phát triển.
C. nông nghiệp lạc hậu.                                       D. phong kiến cổ truyền.
Câu 15: Sự kiện nào là chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin về nước và các thuộc địa là
A. Gửi Bản yêu sách đến Hội nghị Vécxai.      
B. Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
C. Xuất bản “ Bản án chế độ thực dân Pháp”. 
D. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri.
Câu 16: Sự kiện thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động thế  giới của nhân dân Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930-1931?
A. liên minh công nông đã hình thành trong thực tiến đấu tranh cách mạng.
B. Biểu tình có vũ trang tự vệ của nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh (9/1930).
C. Tổng bãi công kỉ niệm ngày Quốc tế chống chiến tranh đế quốc (1/8/1930).
D. Công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế lao động(1/5/1930).
Câu 17: Điểm mới của phong trào cách mạng 1930-1931 ?
A. Đánh cả hai kẻ thù của dân tộc đế quốc thực dân Pháp và  tư sản phản tay sai.
B. Quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt, lực lượng đông.
C. Đánh thực dân Pháp giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho nông dân cày cấy .
D. Công nông vùng lên tấn công vào hai kẻ thù dân tộc lập chính quyền địa phương.
Câu 18: Từ đặc điểm của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam trong cuộc khai thác lần hai, em có nhận xét như thế nào về thái độ chính trị của giai cấp này trong cách mạng dân tộc Việt Nam?
A. Ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.
B. Hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc .
C. Là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.
D. Tha thiết canh tân đất nước, nhạy cảm thời cuộc.
Câu 19: Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam là
A. Trung Bắc tân văn của Nguyễn Văn Vĩnh đề cao trực trị.
B. Nam phong của Phạm Quỳnh cổ vũ“Quân chủ lập hiến.
C. Đảng lập hiến của Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long.
D. Việt Nam quốc dân đảng của Nguyễn Thái Học...
Câu 20: Xu hướng phát triển của tổ chức yêu nước Tân việt cách mạng đảng là
A. bất hợp tác với Chính phủ Pháp.
B. làm cách mạng dân chủ tư sản.
C. phân hóa theo tư sản và vô sản.
D. lật đổ Pháp và phong kiến tay sai.
Câu 21: Cơ quan hành chính của tổ chức Liên hợp quốc hoạt động thường xuyên là
A. Hội đồng bảo an.                                              B. Ban thư kí.
C. Hội đồng kinh tế xã hội.                                 D. Đại hội đồng.
Câu 22: Hiến Pháp Nam Phi tháng 11/1993 đã chính thức xóa bỏ
A. Chế độ phân biệt chủng tộc.                           B. hoàn toàn phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.                           D. quyền lợi của người da trắng.
Câu 23: Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược(1946-1954) của nhân dân Lào là
A. Đảng cộng sản Việt Nam.                               B. Chính phủ kháng chiến  Lào.
C. Đảng cộng sản Đông Dương.                          D. Đảng nhân dân cách mạng Lào.
Câu 24: Nước ở Đông Bắc Á có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là
A. Hàn Quốc.                 B. Trung Quốc.              C. Đài Loan.                  D. Nhật Bản
Câu 25: Hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học –công nghệ là
A. sự phát triển nhanh chóng của thương mại.
B. sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới.
C. sự xuất hiện của Xu thế toàn cầu hóa.
D. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia.
Câu 26: Khẩu hiệu đấu tranh trong phong trào cách mạng 1930-1931 “ Đả đảo chủ nghĩa đế quốc ! Đả đảo phong kiến !” đã thể hiện
A. tính cách mạng tiên phong.                            B. quyết liệt của quần chúng.
C. tính triệt để của phong trào.                           D. cách mạng của phong trào.
Câu 27: Tính chất của phong trào cách mạng 1936-1939 là
A. dân tộc, dân chủ triệt để.                                B. dân tộc có tính dân chủ.
C. không có tính dân tộc.                                     D. dân chủ có tính dân tộc.
Câu 28: Nhiệm vụ Cách mạng tư sản dân quyền được Hội nghị Trung ương Tám (5/1941) xác định là
A. đánh đổ đế quốc và phong kiến.                    B. làm cho Đông Dương độc lập.
C. giải phóng dân tộc Việt Nam.                         D. giải phóng các giai cấp bị bóc lột.
Câu 29: Sắp xếp các sự kiện sau đúng thứ tự thời gian ra đời của các tổ chức sau
1. Đông Dương cộng sản đảng.
2. Đảng cộng sản Việt Nam.
3. An Nam cộng sản đảng.
A. 1-2-3.                         B. 2-1-3.                         C. 1-3-2.                         D. 3-2-1.
Câu 30: Vì sao  Hội nghị Ban chấp hành trung ương 8(5/1941), Đảng chủ trương giải phóng dân tộc và thành lập Mặt trận Việt Minh?
A. Chính sách phát xít Pháp – Nhật làm cho mâu thuẫn dân tộc gay gắt nổi lên hàng đầu.
B. Chính sách phát xít của Pháp làm cho mâu thuẫn dân tộc gay gắt nổi lên hàng đầu.
C. Chiến tranh thế giới hai bùng nổ , Pháp tham chiến và trở thành thuộc địa của Đức.
D. Đời sống nhân dân đã được cải thiện nên chuyển sang đấu tranh giải phóng dân tộc.
Câu 31: Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lê nin và chuẩn bị được chính trị tư tưởng cho Đảng là
A. thành lập Hội liên hiệp thuộc địa .               
B. tham luận tại Đại hội V Quốc tế cộng sản.
C. Lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.  
D. tham gia Hội nghị Quốc tế nông dân.
Câu 32: Trong các lực lượng xã hội mới của Vệt Nam, bộ phận nhạy cảm với thời cuộc và tha thiết canh tân đất nước là
A. tiểu thương  và tiểu chủ.                                 B. học sinh, sinh viên,trí thức.
C. giai cấp công Việt Nam.                                  D. trí thức tư sản dân tộc.
Câu 33: Sáng tạo của Đảng ta về tập hợp lực lượng trong Hội nghị trung ương Tám (5/1941) là
A. Chuyển sang đấu tranh trực tiếp giành chính quyền.
B. chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm.
C. chủ trương thành lập ở mỗi nước một mặt trận riêng.
D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
Câu 34: Mĩ là một trong những nước đi đầu trong lĩnh vực
A. chinh phục vụ trụ.                                            B. cho vay lãi nặng.
C. Cách mạng xanh.                                              D. duy trì hòa bình.
Câu 35: Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam là
A. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930).    B. Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi.
C. Đại hội Đảng lần thứ nhất( 3/1935 ).            D. Xô viết Nghệ Tĩnh ra đời ( 1930-1931).
Câu 36: Đến cuối thập kỉ 90, EU đã trở thành tổ chức liên kết chính trị - kinh tế
A. lớn nhất hành tinh.                                           B. năng động thế giới.
C. có nhiều phát minh .                                        D. văn hóa và an ninh.
Câu 37: Sản lượng cao vào loại nhất thế giới là thành tựu trên lĩnh vực nào của Liên Xô trong xây dựng CNXH trong những năm 1950-1973?
A. Điện hạt nhân.          B. Nông nhiệp.              C. Công nhiệp.              D. Dầu mỏ, than.
Câu 38: Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 giành chính quyền ở các đô thị được thực hiện bằng hình thức đấu tranh nào là chủ yếu?
A. Đấu tranh chính trị có vũ trang hỗ trợ.
B. Đấu tranh chính chị công khai và bí mật.
C. Đấu tranh vũ trang ở các địa phương.
D. Vũ trang cách mạng để giành chính quyền.
Câu 39: Sự kiện được xem là chính sách khởi đầu chống Liên Xô ?
A. Ra đời của Kế hoạch Phục hưng châu Âu.  
B. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương .
C. Thực hiện “Kế hoạch mác san„ ở châu Âu.
D. Thông điệp của Truman tại Quốc hội Mĩ.
Câu 40: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩlatinh sau Chiến tranh thế giới 2 đã làm cho
A. cục diện chính trị thế giới biến đổi cực kì to lớn và sâu sắc.
B. bản đồ chính trị thế giới có những thay đổi to lớn và sâu sắc.
C. vị thế quốc tế của hai nước Liên Xô và Mĩ hoàn toàn thay.
D. cách mạng thế giới phát triển và chủ nghĩa thực dân suy yếu.
 
----------- HẾT ----------
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 77.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 26/12/2018 21:14
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  3
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3680 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2234 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 6071
 • Tháng hiện tại: 140449
 • Tổng lượt truy cập: 7097250

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606