Rss Feed Đăng nhập

ĐÈ THI HỌC KÌ 1 ( 2018) -lỊCH SỬ 12- MÃ ĐỀ 204

Gửi lên: 01/01/2019 20:10, Người gửi: lichsu, Đã xem: 169
 
TRƯỜNG THPT NGHÈN            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
                                                                                        MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 12
                                              (Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ 204                                 
                                      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
 
 
Họ, tên thí sinh:....................................................SBD: ...................Phòng thi  ...........................
 
 
     
Câu 1: Nhật Bản thiết lập quan hệ ngạo giao với Việt Nam vào thời gian nào?
A. Năm 1951.                B. Năm 1956 .                C. Năm 1973.                D. Năm 1977.
Câu 2: Mối quan hệ giữa 2 khẩu hiệu: “ Độc lập cho dân tộc” và  “Ruộng đất cho dân cày” được Đảng cộng sản Đông Dương giải quyết  trong thời kỳ 1939 – 1945 khác với đường lối chiến lược cách mạng như thế nào?
A. Tạm gác khẩu hiệu độc lập dân tộc.              B. Thực hiện song song cả hai khẩu hiệu.
C. Thực hiện song song cả hai nhiệm vụ.          D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
Câu 3: Trọng tâm hoạt động của phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra ở địa bàn nào?
A. Nam Kì.                     B. Đô thị.                        C. Nông thôn.                D. Bắc Kì.
Câu 4:Tính chất dân tộc điển hình và tính nhân dân sâu sắc” là tính chất của phong trào cách mạng nào?
A. Cách mạng tháng Tám năm 1945 .                B. Phong trào cách mạng 1930 - 1931.
C. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.                      D. Phong trào dân chủ 1936-1939.
Câu 5: Lực lượng vũ trang hỗ trợ lực lượng chính trị giành chính quyền trong những ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 là đơn vị nào?
A. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.     B. Đội du kích Ba tơ và du kích Bắc Sơn.
C. Việt Nam giải phóng quân.                             D. Các đơn vị cứu quốc quân I, II, III .
Câu 6: Tính chất nổi bật của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Giải phóng dân tộc tiêu biểu.                         B. Yêu nước cách mạng vô sản.
C. Dân chủ có tính dân tộc.                                 D. Dân tộc dân chủ điển hình.
Câu 7: Nguyên nhân nào tác động làm cho Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên chuyển hóa thành hai tổ chức cộng sản, Tân Việt cách mạng đảng  phân hóa và Việt Nam Quốc dân đảng thất bại?
A. Sự thâm nhập và truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lê nin.
B. Sự non yếu về kinh tế và thái độ thỏa hiệp của tư sản dân tộc.
C. Sự phát triển không đều của phong trào công nhân 1929.
D. Sự phát triển từ tự phát đến tự giác của công nhân Việt Nam.
Câu 8: Nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng toàn dân được xác định tại Hội nghị Trung 8( 10-19/5/1941) là gì?
A. Chuẩn bị khởi nghĩa từng phần .                    B. Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.
C. Đấu tranh chính trị là chủ yếu.                      D. Đấu tranh chính trị, vũ trang
Câu 9: Nhân tố hàng đầu chi phối các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau thế kỉ XX là gì?
A. Liên Xô đối trọng với Mĩ.                               B. Mĩ giàu mạnh nhất thế giới.
C. Cách mạng Khoa học –công nghệ.                D. Đặc trưng hai cực- hai phe.
Câu 10: Trong phong trào cách mạng 1936-1939, Đảng ta đã bước đầu khắc phục hạn chế nào của Luận cương tháng 10/1930?
A. Nhiệm vụ cách mạng.                                      B. Vấn đề giai cấp, ruộng đất.
C. Lực lượng cách mạng.                                     D. Phương pháp cách mạng.
 
Câu 11: Mặt trận nào được thành lập nhằm tập trung nhân dân thực hiện mục tiêu cách mạng số 1 đòi dân sinh dân chủ ở Việt Nam ?
A. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
B. Mặt trận  Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế  Đông Dương,
D. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng  minh.
Câu 12: Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 7/1936, đã căn cứ vào đâu để đưa ra đường lối phương pháp đấu tranh?
A. Tình hình của Chính phủ nhân dân Pháp từ năm 1936.
B. Tình hình chính trị ,xã hội cụ thể của Việt Nam.
C. Nghị quyết Đại Hội lần VII của Quốc tế cộng sản.
D. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần I( 3/1935).
Câu 13: Sự chuyển hướng đấu tranh cách mạng quan trọng của Đảng trong Hội nghị trung ương tháng 11/1939 đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu là sự chuyển hướng so với Hội nghị nào?
A. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 7/1936).
B. Hội nghị Ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10/1930).
C. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/1941).
D. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (6/1-8/2/1930).
Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam?
A. Cuộc bãi công của công nhân Ba son (8/1925).
B. Ba tổ chức cộng sản thành lập cuối năm 1929.
C. Đảng cộng sản Việt Nam thành lập ( 1930).
D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên( 5/6/1942).
Câu 15: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc?
A. Gửi Bản yêu sách đến Hội nghị Vécxai( 18/6/1919).
B. Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp(12/1920).
C. Xuất bản “ Bản án chế độ thực dân Pháp”( 1925).
D. Lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa (1921).
Câu 16: Sự kiện nào trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 thể hiện tình đoàn kết của công nhân Việt Nam với nhân dân lao động thế giới?
A. Thành lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh (Tháng 9,10/1930).
B. Biểu tình có vũ trang tự vệ ở Nghệ An và Hà Tĩnh (9/1930).
C. Công nhân biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế lao động (1/5/1930).
D. Bãi công ngày Quốc tế chống chiến tranh đế quốc (1/8/193)).
Câu 17: Phong trào cách mạng 1930-1931với  đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh có vai trò như thế nào đối với sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945?
A. Sáng tạo hình thức chính quyền Xô Viết công nông ở Việt Nam.
B. Năng cao uy tín của Đảng ta trong phong trào cộng sản quốc tế.
C. Hình thành liên minh công nông trận địa chính đảm bảothắng lợi.
D. Cuộc tập dượt thứ nhất tạo ra những nhân tố đưa đến thắng lợi.
Câu 18: Sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là gì?
A. Kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.
B. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành lập một Đảng thống nhất.
C. Viết Cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo.
D. Thành lập tổ chức quá độ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
 
 
Câu 19: Nạn nhân chính trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp là giai cấp nào?
A. Tư sản dân tộc.         B. Nông dân.                  C. Trung tiểu địa chủ.  D. Công nhân.
Câu 20: Sự kiện nào đã tác động tạo ra điều kiện chính trị để tiếp thu luồng tư tưởng cách mạng vô sản  ở Việt Nam?
A. Chủ trương  “vô sản hóa”  của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên cuối năm 1928.
B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá lí luận giải phóng dân tộc theo vô sản.
C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương Lê nin về “Vấn đề dân tộc và thuộc địa”.
D. Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp  sau chiến tranh I (91919-1929).
Câu 21: Sự kiện nào hình thành khuôn khổ trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới 2?
A. Tổ chức Liên hợp quốc .                                 B. Chiến tranh lạnh.
C. Hội nghị Ian ta.                                                 D. Hội nghị Pôtxđam.
Câu 22: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm Châu Phi là vì lí do gì?
A. Hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ thực dân cũ.
B. Có 17 nước  Châu Phi được trao trả độc lập.
C. Hiến Pháp Nam Phi chính thức xóa bỏ Apácthai.
D. Nenxơn Man đê la trở thành tổng thống Nam Phi.
Câu 23: Mục tiêu của Chiến lược kinh tế “Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo” của nhóm năm nước sáng lập ASEAN là gì?
A. Tiến hành mở cửa nền kinh tế.                       B. Thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật.
C. Xây dựng nền kinh tế tự chủ.                         D. Sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
Câu 24: Mục tiêu của công cuộc Cải cách và mở cửa 1978,  nhằm biến Trung Quốc thành quốc gia như thế nào?
A. Xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh.      
B. Tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới.
C. Giàu mạnh, dân chủ và văn minh.                
D. Giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Câu 25: Đặc trưng nổi bật của quan hệ quốc tế trong thập kỉ 70-80 của thế kỉ XX như thế nào?
A. Đối thoại, hoà bình.                                         B. Hòa hoãn Đông – Tây.
C. Đối đầu căng thẳng.                                         D. Xu thế toàn cầu hóa.
Câu 26:Có cách mạng thì sống, không có cách mạng thì chết” là đánh giá của Nguyễn Ái Quốc về tình hình nước ta trong thời kỳ nào?
A. 1930-1931.               B. 1936-1939.               C. 1939-1945.               D. 1932-1935.
Câu 27: Sự kiện tiêu biểu nhất trong phong trào đấu tranh đòi các quyền dân sinh dân chủ 1936-1939 là gì?
A. Mít tinh ở Nhà đấu xảo Hà Nội.                     B. Đón rước Brêviê và phái viên Gô đa.
C. Báo chí tư tưởng và nghị trường.                   D. Phong trào Đông Dương Đại hội.
Câu 28: Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi đã để lại cho Đảng bài học như thế nào về  nguyên tắc đề ra đường lối lãnh đạo đảm bảo cách mạng thắng lợi?
A. Công tác mặt trận củng cố đoàn kết dân tộc.        
B. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
C. Thời cơ là vấn đề sống còn của cách mạng.
D. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin.
Câu 29: Tổ chức nào là nòng cốt của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ?
A. Đông Dương cộng sản đảng.                           B. Tâm tâm xã.
C. An Nam cộng sản đảng.                                  D. Cộng sản đoàn.
 
 
Câu 30: Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào dân chủ 1936-1939 là gì?
A. Chính trị, hòa bình, công khai.                      B. Kết hợp công khai và bí mật.
C. Hợp pháp và nửa hợp pháp.                           D. Bí mật bất hợp pháp, biểu tình.
Câu 31: Sự kiện nào đã chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc đã thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin và chuẩn bị được chính trị tư tưởng cho Đảng cộng sản Việt Nam?
A. Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp(12/1920).
B. Tham luận tại Đại hội V Quốc tế cộng sản (7/1924).
C. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(/1925).
D. Viết Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (2/1930).
Câu 32: Cuộc truy điệu để tang Phan Châu Trinh (1926) trong phong trào dân chủ công khai do giai cấp nào lãnh đạo?
A. Nông dân .                 B. Công nhân.                C. Tiểu tư sản trí thức. D. Tư sản dân tộc.
Câu 33: Nhiệm vụ dân tộc của Hội nghị Ban chấp hành trung ương 8(5/1951) có gì khác so với Hội nghị Ban chấp hành trung ương tháng 11/1939 ?
A. Chuyển sang đấu tranh trực tiếp giành chính quyền
B. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc hàng đầu.
C. Chủ trương giải phóng dân tộc trong từng nước.
D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương
Câu 34: Năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng, tình hình kinh tế của Mĩ như thế nào?
A. Khủng hoảng và suy thoái ngắn đến dầu thập kỉ 80.
B. Khủng hoảng và suy thoài dài đến năm 1982.
C. Khủng hoảng và suy thoài dài đến đầu thập kỉ 90.
D. Khủng hoảng và suy thoái dài đến 1994 phục hồi
Câu 35: Đâu không phải là bài học được rút ra từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái ?
A. Đường lối đúng đắn và sáng tạo.                   B. Thời cơ là vấn đề sống còn cách mạng.
C. Cần có giai cấp tiến tiến lãnh đạo.                D. Sự chuẩn bị chu đáo vể lực lượng.
Câu 36: Cuối thập kỉ 90, trung tâm kinh tế tài chính nào chiếm ¼ GDP  của thế giới?
A. Tây Âu.                      B. Mĩ.                              C. Trung Quốc.              D. Nhật Bản.
Câu 37: Liên Xô thực hiện chính sách ngoại giao như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc?
A. Bảo vệ.                      B. Giúp đỡ.                     C. Hòa bình.                  D. Ủng hộ.
Câu 38: Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 là gì?
A. Vũ trang.                   B. Tuyên truyền.           C. Chính trị.                   D. Biểu tình.
Câu 39: Sự kiện nào đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa Tây Âu và Đông Âu?
A. Sự r a đời của Kế hoạch Mác - San.             
B. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương .
C. Thông điệp của Truman tại Quốc hội Mĩ.   
D. Viện trợ khẩn cấp cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì.
Câu 40: Toàn cầu hóa là xu thế khách quan không thể đảo ngược vì sao?
A. Thị trường  chung thế giới hình thành.
B. Thương mại quốc tế tăng nhanh chóng.
C. Tác động của các công ty xuyên quốc gia .
D. Hệ quả của cách mạng khoa học và công nghệ.
 
---------------------------------------------------------- HẾT ----------Mã đề: 204
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A       x     x       x   x              
B     x         x       x     x       x  
C x       x         x       x   x        
D   x       x     x               x x   x
 
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A           x x     x           x   x x  
B   x x   x           x     x            
C x     x               x x   x          
D               x x               x     x

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 70.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 01/01/2019 20:39
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  2
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3963 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2571
 • Tháng hiện tại: 18780
 • Tổng lượt truy cập: 7128502

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606