Rss Feed Đăng nhập

ĐÈ THI HỌC KÌ 1 ( 2018) -lỊCH SỬ 12- MÃ ĐỀ 205

Gửi lên: 01/01/2019 20:11, Người gửi: lichsu, Đã xem: 162

TRƯỜNG THPT NGHÈN            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
                                                                                        MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 12
                                              (Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ 205                                 
                                      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
 
 
Họ, tên thí sinh:....................................................SBD: ...................Phòng thi  ...........................
 
 
     
Câu 1: Tính chất của Xô viết Nghệ Tĩnh là gì??
A. Chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra.
B. Sự sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam về chính quyền.
C. Nguồn cổ vũ to lớn cho quần chúng cách mạng Việt Nam.
D. Hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở Việt Nam.
Câu 2: Chủ trương cách mạng của Đảng cộng sản Đông Dương trong Hội nghị Ban chấp hành trung ương 8( 5/1941) là sự chuyển hướng so với Hội nghị nào?
A. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/1941).
B. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 7/1936).
C. Hội nghị Ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10/1930).
D. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Hương Cảng –Trung Quốc (2/1930).
Câu 3: Năm 1957, Liên Xô đã đạt được thành tựu nào ?
A. Hoàn thành kế hoạch khôi phục kinh tế.            B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.                  D. Tàu vũ trụ đưa người bay quanh trái đất.
Câu 4: Thời kì đấu tranh theo khuynh hướng cách mạng cũ của nhân dân ta đã chấm hết khi nào?
A. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước mới(7/1920).
B. Thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái( 9/2/30).
C. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930).
D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập(5/6/1925).
Câu 5: Công lao to lớn nhất đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì?
A. Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và viết Cương lĩnh chấm dứt khủng hoảng đường lối.
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin về Việt Nam giải quyết khủng hoảng đường lối cách mạng.
C. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chuẩn bị chính trị, tổ chức cho Đảng ra đời.
D. Tìm ra cho dân tộc con đường cứu nước đúng đắn chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối.
Câu 6: Sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt trong phong trào cách mạng 1930 – 1931?
A. Công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế lao động(1/5/1930).
B. Tổng bãi công kỉ niệm ngày Quốc tế chống chiến tranh đế quốc (1/8/1930).
C. Liên minh công nông đã hình thành trong thực tiến đấu tranh cách mạng.
D. Biểu tình có vũ trang tự vệ của nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh (9/1930).
Câu 7: Sự kiện nào đã tác động tạo ra cơ sở xã hội để tiếp thu luồng tư tưởng cách mạng vô sản  ở Việt Nam?
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá lí luận giải phóng dân tộc theo vô sản.
B. Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp  sau chiến tranh I (91919-1929).
C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương Lê nin về “Vấn đề dân tộc và thuộc địa”.
D. Chủ trương  “vô sản hóa”  của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên cuối năm 1928.
Câu 8: Thực hiện chủ trương của Đại hội VII Quốc tế cộng sản ( 7/1935), ở Việt Nam mặt trận nào được thành lập?
A. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
B. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh( Việt Minh).
C. Mặt trận Thống nhất dân chủ phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
 
 
 
Câu 9: Sự kiện nào đánh dấu sự trở về Châu Á của Nhật Bản?
A. Học thuyết Phucưđa(1977) và Kaiphu(1991).
B. Hiệp ước Hòa bình Xanphranxcô(8/9/1951).
C. Học thuyết(Miyađaoa(1993) và Hasimôtô(1997).
D. Hiệp ước An ninh Mĩ  -  Nhật (8/9/1951).
Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến mới của phong trào công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ  nhất?
A. Sự thành lập và hoạt động của ba tổ chức cộng sản cuối năm 1929 .
B. Nguyễn Ái Quốc lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(5-6-1925).
C. Cuộc bãi công của công nhân xưởng đóng tàu Ba Son( 8-1925).
D. Tổ chức Công hội đỏ Sài Gòn của Tôn Đức Thắng thành lập ( 1920).
Câu 11: Đặc điểm nổi bật của cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là gì?
A. Thành tựu kì diệu, quy mô nhịp điệu nhanh chóng.
B. Cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về công nghệ.
C. Cuộc cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi.
D. Khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Câu 12: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩlatinh sau Chiến tranh thế giới 2 có ý nghĩa như thế nào?
A. Chủ nghĩa xã hội mở rộng về không gian địa lí thành hệ thống .
B. Bản đồ chính trị thế giới có những thay đổi to lớn và sâu sắc.
C. Phạm vi ảnh hưởng của Chủ nghĩa đế quốc, thực dân bị thu hẹp.
D. Cục diện chính trị thế giới biến đổi cực kì to lớn và sâu sắc.
Câu 13: Điểm sáng tạo về phương pháp cách mạng của Đảng cộng sản Đông Dương đề ra trong Hội nghị trung ương 8( 5/1941) là gì?
A. Chủ trương thành lập ở mỗi nước Đông Dương  một mặt trận riêng.
B. Xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm.
C. Chuyển từ đấu tranh dân chủ sang  trực tiếp giành chính quyền.
D. Xác định hình thái khởi nghĩa đi từ từng phần lên tổng khởi nghĩa.
Câu 14: Hạn chế chủ yếu của Luận cương tháng 10/1930 được thể hiện chủ yếu trên những nội dung nào?
A. Xác định nhiệm vụ chiến lược.                           B. Cách mạng tư sản dân quyền.
C. Xác định nhiệm vụ và lực lượng .                      D. Đề ra phương pháp cách mạng.
Câu 15: Sự kiện được xem là chính sách khởi đầu chống Liên Xô ?
A. Thực hiện “Kế hoạch Mác san„ ở châu Âu.       B. Ra đời của Kế hoạch Phục hưng châu Âu.
C. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương .           D. Thông điệp của Truman tại Quốc hội Mĩ.
Câu 16: Nhiệm vụ Cách mạng tư sản dân quyền được Hội nghị Trung ương Tám (5/1941)  là gì?
A. Giải phóng dân tộc Việt Nam.                           B. Đánh đổ đế quốc và phong kiến.
C. Giải phóng các giai cấp bị bóc lột.                      D. Đông Dương hoàn toàn độc lập.
Câu 17: Sự kiện nào đánh dấu cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành?
A. Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối  với Ma Cao (12/ 1999).
B. Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập (1/10/1949).
C. Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối  với Hồng Công (7/1997).
D. Thắng lợi khôi phục kinh tế và cải cách ruộng đất(1950-1952)
Câu 18: Mối quan hệ giữa 2 khẩu hiệu: “Độc lập cho dân tộc” và ”Người cày có ruộng” được Đảng cộng sản Đông Dương giải quyết  trong thời kỳ 1939 – 1945 khác với đường lối chiến lược như thế nào?
A. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.           B. Thực hiện song song cả hai nhiệm vụ.
C. Tạm gác khẩu hiệu đòi độc lập dân tộc.             D. Thực hiện song song cả hai khẩu hiệu.
 
 
 
 
 
Câu 19: Khuynh hướng cách mạng vô sản chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc Việt Nam thể hiện ở   sự kiện nào?
A. Phòng trào công nhân phát triển tự giác(1926-1929).
B. Sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản năm 1929.
C. Việt Nam quốc dân Đảng tan rã vào đầu năm 1930.
D. Đảng cộng sản Việt Nam thành lập đầu năm 1930.
Câu 20: Năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng, tình hình kinh tế của các nước Tây Âu  như thế nào?
A. Khủng hoảng và suy thoài dài đến đầu thập kỉ 90.
B. Khủng hoảng và suy thoái đến năm 1994 phục hồi.
C. Khủng hoảng và suy thoài dài đến năm 1994 phục hồi .
D. Khủng hoảng và suy thoái ngắn đến đầu thập kỉ 80.
Câu 21: Đảng trưởng thành về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược cách mạng từ trong phong trào cách mạng  nào?
A. Đấu tranh phục hồi lực lượng 1932 -1935.        B. Phong trào 1930 -1931 với đỉnh cao Xô viết.
C. Phong trào dân chủ 1936-1939.                         D. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.
Câu 22: “Lá cờ đầu” của phong trào giải phóng dân tộc của Mĩ La tinh sau chiến tranh thế giới 2 là sự kiện nào?
A. Cao trào khởi nghĩa vũ trang.                             B. Thắng lợi của cách mạng Cuba.
C. Đấu tranh vũ trang ở Vênêxuêla.                       D. Tấn công trại lính Mônca đa.
Câu 23: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 (1919-1929), tư bản Pháp coi trọng lĩnh vực nào?
A. Nông nghiệp, chủ yếu là đồn điền cao su.          B. Tài chính, lập ngân hàng Đông Dương.
C. Mở mang một số ngành công nghiệp nhẹ.          D. Khai thác mỏ, trước hết là mỏ than.
Câu 24: Mục đích hàng đầu, quan trọng nhất của Liên hợp quốc là gì?
A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.                  B. Duy trì hòa bình và trật tự thế giới.
C. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị.                 D. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước.
Câu 25: Mục tiêu của Chiến lược kinh tế “Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu” của nhóm năm nước sáng lập ASEAN là gì?
A. Sản xuất hàng tiêu dùng nội địa.                        B. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp.
C. Xây dựng nền kinh tế tự chủ.                             D. Thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật.
Câu 26: Hạt giống vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng là đơn vị nào?
A. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.            B. Đội du kích Bắc Sơn.
C. Đội tự vệ ở Cao Bằng doNguyễn Ái Quốc lập . D. Trung đội cứu quốc quân I.
Câu 27: Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931 là sự kiện nào?
A. Biểu tình của nông dân Hưng Nguyên.              B. Biểu tình kỉ niệm Quốc tế lao động.
C. Lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh.                 D. Hình thành khối liên minh công nông .
Câu 28: Hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc có ý nghĩa như hồi chuông thức tỉnh tinh thần yêu nước chống Pháp của nhân dân ta?
A. Lập Hội Liên hiệp thuộc địa Pháp truyền bá chủ nghĩa Mác–Lê nin(1921).
B. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế 3 và thành lập Đảng cộng sản pháp 12/1920.
C. Gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc xai 18/6/1919.
D. Viết báo và xuất bản tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân Pháp” ( 1925).
Câu 29: Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là sự kiện nào?
A. Ba tổ chức cộng sản ra đời cuối năm 1929.        B. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.
C. Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930.         D. Chính quyền Xô viết nghệ Tĩnh 1930-1931.
Câu 30: Sự kiện nào đã đánh dấu sự xác lập của diện hai cực, hai phe trong quan hệ quốc tế?
A. Sự ra đời của Kế hoạch Mác - San.                    B. Thông điệp của Truman tại Quốc hội Mĩ.
C. Kế hoạch Mác San và tổ chức SEV ra đời.        D. Sự ra đời của NATO và VÁCSAVA.
 
Câu 31: Nhiệm vụ cấp bách của Đảng cộng sản Đông Dương trong thời kì chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền từ 1941 là gì?
A. Xây dựng Khu giải phóng Việt Bắc .                 B. Xây dựng căn cứ cách mạng.       .
C. Phát triển lực lượng vũ trang.                             D. Vận động nhân dân tham gia Việt Minh.
Câu 32: Tính chất nổi bật của phong trào cách mạng 1936-1939 là gì?
A. Dân tộc.                      B. Triệt để.                       C. Rộng lớn.                    D. Dân chủ.
Câu 33: Mĩ là nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực nào?
A. Chinh phục vụ trụ.                                              B. Công cụ sản xuất mới.
C. Cách mạng xanh.                                                D. Năng lượng mới.
Câu 34: Điểm đặc biệt nổi bật về thực hiện nhiệm vụ cách mạng Việt Nam của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Chống đế quốc và phong kiến.                           B. Giải phóng dân tộc điển hình.
C. Thực hiện dân chủ đòi dân sinh.                         D. Tính chất cách mạng tiên phong.
Câu 35: Mục đích  “tổ chức lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình „ là của tổ chức cách mạng nào?
A. Đảng cộng sản Việt Nam.                                  B. Tân Việt cách mạng Đảng.
C. Việt Nam quốc dân Đảng.                                  D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Câu 36: Tính chất nổi bật của Cách mạng tháng Tám 1945 là
A. giải phóng giai cấp.     B. giải phóng dân tộc .    C. dân tộc dân chủ .        D. dân chủ nhân dân.
Câu 37: Điểm  kế thừa và phát triển của Hội nghị trung ương 8(5/1941) so với các Hội nghị 11/1939 là gì?
A. Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm.
B. Đưa giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm gác ruộng đất.
C. Giải phóng dân tộc và thành lập Mặt trận Việt Minh.
D. Hình thái khởi nghĩa từ từng phần lên tổng khởi nghĩa.
Câu 38: Lợi dụng hoàn cảnh Pháp sửa đôi chút luật bầu cử  vào viện dân biểu, Đảng đã đưa hình thức mới nào vào đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936-1939 ?
A. Biểu tình.                    B. Nghị trường.               C. Báo chí.                      D. Mít tinh.
Câu 39: Nguyễn Ái Quốc đã chọn tổ chức yêu nước nào làm cơ sở cho sự thành lập tổ chức cách mạng vô sản Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ?
A. Tâm tâm xã.                                                        B. Việt Nam nghĩa đoàn.
C. Hội phục việt.                                                     D. Cộng sản đoàn.
Câu 40: Sự kiện tiêu biểu nào mở đầu cho phong trào dân chủ 1936-1939?
A. Đông Dương Đại hội .                                        B. Mít tinh ở Nhà đấu xảo.
C. Đón rước Gôđa, Brêviê.                                     D. Mặt trận dân chủ ra đời.
 
----------- HẾT ----------
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 70.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 01/01/2019 20:15
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  2
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3680 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2234 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5977
 • Tháng hiện tại: 140355
 • Tổng lượt truy cập: 7097156

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606