Rss Feed Đăng nhập

ĐÈ THI HỌC KÌ 1 ( 2018) - lỊCH SỬ 12- MÃ ĐỀ 212

Gửi lên: 01/01/2019 20:22, Người gửi: lichsu, Đã xem: 67
TRƯỜNG THPT NGHÈN            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
                                                                                        MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 12
                                              (Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ 212                                
                                      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
 
 
Họ, tên thí sinh:....................................................SBD: ...................Phòng thi  ...........................
 
 
     
Câu 1:Tính chất dân tộc điển hình và tính nhân dân sâu sắc” là tính chất của phong trào cách mạng nào?
A. Phong trào cách mạng 1930 - 1931.              B. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
C. Phong trào dân chủ 1936-1939.                    D. Cách mạng tháng Tám năm 1945 .
Câu 2: Tính chất nổi bật của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Dân tộc dân chủ điển hình.                            B. Yêu nước cách mạng vô sản.
C. Giải phóng dân tộc tiêu biểu.                         D. Dân chủ có tính dân tộc.
Câu 3: Mối quan hệ giữa 2 khẩu hiệu: “Độc lập cho dân tộc” và ” “Ruộng đất cho dân cày” được Đảng cộng sản Đông Dương giải quyết  trong thời kỳ 1939 – 1945 khác với đường lối chiến lược cách mạng như thế nào?
A. Thực hiện song song cả hai nhiệm vụ.          B. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
C. Thực hiện song song cả hai khẩu hiệu.         D. Tạm gác khẩu hiệu độc lập dân tộc.
Câu 4: Sự chuyển hướng đấu tranh cách mạng quan trọng của Đảng trong Hội nghị trung ương tháng 11/1939 đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu là sự chuyển hướng so với Hội nghị nào?
A. Hội nghị Ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10/1930).
B. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (6/1-8/2/1930).
C. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 7/1936).
D. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/1941).
Câu 5: Sự kiện nào đã chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc đã thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin và chuẩn bị được chính trị tư tưởng cho Đảng cộng sản Việt Nam?
A. Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp(12/1920).
B. Tham luận tại Đại hội V Quốc tế cộng sản (7/1924).
C. Viết Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (2/1930).
D. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(/1925).
Câu 6: Nguyên nhân nào tác động làm cho Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên chuyển hóa thành hai tổ chức cộng sản, Tân Việt cách mạng đảng  phân hóa và Việt Nam Quốc dân đảng thất bại?
A. Sự phát triển không đều của phong trào công nhân 1929.
B. Sự thâm nhập và truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lê nin.
C. Sự non yếu về kinh tế và thái độ thỏa hiệp của tư sản dân tộc.
D. Sự phát triển từ tự phát đến tự giác của công nhân Việt Nam.
Câu 7: Sự kiện nào đã tác động tạo ra điều kiện chính trị để tiếp thu luồng tư tưởng cách mạng vô sản  ở Việt Nam?
A. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương Lê nin về “Vấn đề dân tộc và thuộc địa”.
B. Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp  sau chiến tranh I (91919-1929).
C. Chủ trương  “vô sản hóa”  của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên cuối năm 1928.
D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá lí luận giải phóng dân tộc theo vô sản.
Câu 8: Đặc trưng nổi bật của quan hệ quốc tế trong thập kỉ 70-80 của thế kỉ XX như thế nào?
A. Đối thoại, hoà bình.                                         B. Đối đầu căng thẳng.
C. Xu thế toàn cầu hóa.                                        D. Hòa hoãn Đông – Tây.
Câu 9: Nhật Bản thiết lập quan hệ ngạo giao với Việt Nam vào thời gian nào?
A. Năm 1951.                B. Năm 1977.                 C. Năm 1956 .               D. Năm 1973.
Câu 10: Sự kiện tiêu biểu nhất trong phong trào đấu tranh đòi các quyền dân sinh dân chủ 1936-1939 là gì?
A. Mít tinh ở Nhà đấu xảo Hà Nội.                     B. Phong trào Đông Dương Đại hội.
C. Báo chí tư tưởng và nghị trường.                   D. Đón rước Brêviê và phái viên Gô đa.
Câu 11: Sự kiện nào hình thành khuôn khổ trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới 2?
A. Hội nghị Ian ta.                                                 B. Hội nghị Pôtxđam.
C. Chiến tranh lạnh.                                             D. Tổ chức Liên hợp quốc .
Câu 12: Mục tiêu của Chiến lược kinh tế “Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo” của nhóm năm nước sáng lập ASEAN là gì?
A. Thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật.                      B. Xây dựng nền kinh tế tự chủ.
C. Tiến hành mở cửa nền kinh tế.                       D. Sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
Câu 13: Liên Xô thực hiện chính sách ngoại giao như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc?
A. Ủng hộ.                      B. Bảo vệ.                       C. Hòa bình.                  D. Giúp đỡ.
Câu 14: Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi đã để lại cho Đảng bài học như thế nào về  nguyên tắc đề ra đường lối lãnh đạo đảm bảo cách mạng thắng lợi?
A. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.   
B. Công tác mặt trận củng cố đoàn kết dân tộc.
C. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin. 
D. Thời cơ là vấn đề sống còn của cách mạng.
Câu 15: Sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là gì?
A. Thành lập tổ chức quá độ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
B. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành lập một Đảng thống nhất.
C. Kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.
D. Viết Cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo.
Câu 16: Trọng tâm hoạt động của phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra ở địa bàn nào?
A. Đô thị.                        B. Bắc Kì.                       C. Nam Kì.                     D. Nông thôn.
Câu 17: Cuộc truy điệu để tang Phan Châu Trinh (1926) trong phong trào dân chủ công khai do giai cấp nào lãnh đạo?
A. Nông dân .                 B. Tiểu tư sản trí thức.  C. Tư sản dân tộc.         D. Công nhân.
Câu 18: Đâu không phải là bài học được rút ra từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái ?
A. Đường lối đúng đắn và sáng tạo.                   B. Cần có giai cấp tiến tiến lãnh đạo.
C. Sự chuẩn bị chu đáo vể lực lượng.                D. Thời cơ là vấn đề sống còn cách mạng.
Câu 19: Nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng toàn dân được xác định tại Hội nghị Trung 8( 10-19/5/1941) là gì?
A. Đấu tranh chính trị, vũ trang                          B. Chuẩn bị khởi nghĩa từng phần .
C. Đấu tranh chính trị là chủ yếu.                      D. Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.
Câu 20: Mục tiêu của công cuộc Cải cách và mở cửa 1978,  nhằm biến Trung Quốc thành quốc gia như thế nào?
A. Xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh.      
B. Giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
C. Giàu mạnh, dân chủ và văn minh.                
D. Có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới.
Câu 21: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc?
A. Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp(12/1920).
B. Xuất bản “ Bản án chế độ thực dân Pháp”( 1925).
C. Lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa (1921).
D. Gửi Bản yêu sách đến Hội nghị Vécxai( 18/6/1919).
Câu 22: Toàn cầu hóa là xu thế khách quan không thể đảo ngược vì sao?
A. Thị trường  chung thế giới hình thành.
B. Hệ quả Cách mạng khoa học và công nghệ.
C. Thương mại quốc tế tăng nhanh chóng.
D. Tác động của các công ty xuyên quốc gia .
Câu 23: Nhiệm vụ dân tộc của Hội nghị Ban chấp hành trung ương 8(5/1951) có gì khác so với Hội nghị Ban chấp hành trung ương tháng 11/1939 ?
A. Chủ trương giải phóng dân tộc trong từng nước.
B. Chuyển sang đấu tranh trực tiếp giành chính quyền
C. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc hàng đầu.
D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương
Câu 24: Cuối thập kỉ 90, trung tâm kinh tế tài chính nào chiếm ¼ GDP  của thế giới?
A. Nhật Bản.                  B. Trung Quốc.              C. Tây Âu.                     D. Mĩ.
Câu 25:Có cách mạng thì sống, không có cách mạng thì chết” là đánh giá của Nguyễn Ái Quốc về tình hình nước ta trong thời kỳ nào?
A. 1932-1935.               B. 1939-1945.               C. 1930-1931.               D. 1936-1939.
Câu 26: Sự kiện nào trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 thể hiện tình đoàn kết của công nhân Việt Nam với nhân dân lao động thế giới?
A. Biểu tình có vũ trang tự vệ ở Nghệ An và Hà Tĩnh (9/1930).
B. Công nhân biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế lao động (1/5/1930).
C. Thành lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh (Tháng 9,10/1930).
D. Bãi công ngày Quốc tế chống chiến tranh đế quốc (1/8/193)).
Câu 27: Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 là gì?
A. Biểu tình.                  B. Vũ trang.                    C. Tuyên truyền.           D. Chính trị.
Câu 28: Trong phong trào cách mạng 1936-1939, Đảng ta đã bước đầu khắc phục hạn chế nào của Luận cương tháng 10/1930?
A. Nhiệm vụ cách mạng.                                      B. Phương pháp cách mạng.
C. Vấn đề giai cấp, ruộng đất.                             D. Lực lượng cách mạng.
Câu 29: Sự kiện nào đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa Tây Âu và Đông Âu?
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương .      
B. Viện trợ khẩn cấp cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì.
C. Sự r a đời của Kế hoạch Mác - San.             
D. Thông điệp của Truman tại Quốc hội Mĩ.
Câu 30: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm Châu Phi là vì lí do gì?
A. Nenxơn Man đê la trở thành tổng thống Nam Phi.
B. Hiến Pháp Nam Phi chính thức xóa bỏ Apácthai.
C. Có 17 nước  Châu Phi được trao trả độc lập.
D. Hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ thực dân cũ.
Câu 31: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam?
A. Ba tổ chức cộng sản thành lập cuối năm 1929.
B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên( 5/6/1942).
C. Cuộc bãi công của công nhân Ba son (8/1925).
D. Đảng cộng sản Việt Nam thành lập ( 1930).
Câu 32: Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 7/1936, đã căn cứ vào đâu để đưa ra đường lối phương pháp đấu tranh?
A. Tình hình của Chính phủ nhân dân Pháp từ năm 1936.
B. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần I ( 3/1935).
C. Nghị quyết Đại Hội lần VII của Quốc tế cộng sản.
D. Tình hình chính trị ,xã hội cụ thể của Việt Nam.
Câu 33: Tổ chức nào là nòng cốt của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ?
A. Tâm tâm xã.                                                      B. Đông Dương cộng sản đảng.
C. An Nam cộng sản đảng.                                  D. Cộng sản đoàn.
Câu 34: Mặt trận nào được thành lập nhằm tập trung nhân dân thực hiện mục tiêu cách mạng số 1 đòi dân sinh dân chủ ở Việt Nam ?
A. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế  Đông Dương,
B. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng  minh.
C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
Câu 35: Năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng, tình hình kinh tế của Mĩ như thế nào?
A. Khủng hoảng và suy thoài dài đến năm 1982.
B. Khủng hoảng và suy thoái dài đến 1994 phục hồi
C. Khủng hoảng và suy thoái ngắn đến dầu thập kỉ 80.
D. Khủng hoảng và suy thoài dài đến đầu thập kỉ 90.
Câu 36: Nhân tố hàng đầu chi phối các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau thế kỉ XX là gì?
A. Mĩ giàu mạnh nhất thế giới.                            B. Đặc trưng hai cực- hai phe.
C. Cách mạng Khoa học –công nghệ.                D. Liên Xô đối trọng với Mĩ.
Câu 37: Phong trào cách mạng 1930-1931 với  đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh có vai trò như thế nào đối với sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945?
A. Hình thành liên minh công nông trận địa chính đảm bảothắng lợi.
B. Năng cao uy tín của Đảng ta trong phong trào cộng sản quốc tế.
C. Cuộc tập dượt thứ nhất tạo ra những nhân tố đưa đến thắng lợi.
D. Sáng tạo hình thức chính quyền Xô Viết công nông ở Việt Nam.
Câu 38: Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào dân chủ 1936-1939 là gì?
A. Bí mật bất hợp pháp, biểu tình.                      B. Kết hợp công khai và bí mật.
C. Hợp pháp và nửa hợp pháp.                           D. Chính trị, hòa bình, công khai.
Câu 39: Nạn nhân chính trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp là giai cấp nào?
A. Tư sản dân tộc.         B. Công nhân.                C. Nông dân.                  D. Trung tiểu địa chủ.
Câu 40: Lực lượng vũ trang hỗ trợ lực lượng chính trị giành chính quyền trong những ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 là đơn vị nào?
A. Đội du kích Ba tơ và du kích Bắc Sơn.         B. Các đơn vị cứu quốc quân I, II, III .
C. Việt Nam giải phóng quân.                             D. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
  
Mã đề: 212
 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A   x               x x x x   x x        
B     x   x x x                   x x    
C       x                   x           x
D x             x x                   x  
 
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A x   x                       x          
B   x       x x                 x        
C       x x       x x             x   x x
D               x     x x x x       x    
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 70.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 01/01/2019 20:54
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  12
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: Số: 29/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng truyền thống, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo- Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo)

Ngày BH: (16/04/2008)

Số: /QĐ-THPTN
Tên: (Quy tắc ứng xử trường THPT Nghèn)

Ngày BH: (06/03/2017)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 2107 view

  Giải trí

1 photos | 1949 view

  Kỷ yếu

0 photos | 757 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 5
 • Hôm nay: 94
 • Tháng hiện tại: 69627
 • Tổng lượt truy cập: 3277229

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606