Rss Feed Đăng nhập

ĐỀ THI THPTQG 2018 MÔN HÓA HỌC

Gửi lên: 22/09/2018 04:56, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 233
Giải chi tiết đề thi THPTQG môn Hóa năm 2018 – Mã đề 210
41 A 42D 43A 44A 45A 46C 47A 48D 49C 50B
51C 52D 53 D 54D 55D 56B 57B 58D 59B 60A
61B 62B 63D 64C 65D 66B 67C 68D 69B 70D
71C 72A 73B 74C 75A 76C 77C 78A 79A 80C
Câu 41: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
A. CuCl2                     B. FeCl2                      C. MgCl2                     D. NaCl
Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu
Câu 42: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
A. Butan                     B. Benzen                   C. Metan                     D. Etilen.
CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br
Câu 43: Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở?
A. C2H5-OH                B. HCHO                    C. CH2=CH-CH2-OH             D. C2H4(OH)2
Câu 44: Chất nào sau đây là muối axit
A. NaHSO4                 B. KNO3                     C. Na2SO4                   D. NaCl
Câu 45: Nguyên tố crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
A. Na2CrO4                 B. Cr(OH)3                  C. NaCrO2                  D. Cr2O3
Câu 46: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?
A. Al                           B. Cu                           C. Ag                          D. Au
Câu 47: Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là
A. polietilen                B. poli (vinyl clorua)   C. polipropilen            D. Polistiren
Câu 48: Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO3, thu được kết tủa trắng. Công thức của khí X là
A. C2H4                       B. CO2                        C. CH4                        D. HCl
Ag+ + Cl- → AgCl↓trắng
Câu 49: Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành
A. màu xanh                B. màu cam                 C. màu hồng               D. màu vàng
Dung dịch NH3 là bazơ làm hồng phenolphtalein
Câu 50: Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là
A. (C6H10O5)n              B. C6H12O6                       C. C12H22O11               D. C2H4O2
Câu 51: Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH?
A. CuSO4                    B. MgCl2                     C. KNO3                     D. FeCl2
Câu 52: Kim loại Al không tan trong dung dịch
A. NaOH đặc              B. HNO3 loãng           C. HCl đặc                  D. HNO3 đặc nguội
Câu 53: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và Na vào nước thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hòa X cần 200ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là
A. 0,112                      B. 0,896                      C. 0,224                      D. 0,448
 
Câu 54: Cho các dung dịch glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ. Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm là
A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4
Glixerol; saccarozơ và glucozơ đều có t/c ancol đa chức nhiều nhóm OH liền kề
Anbumin có pư màu biure.
Câu 55: Cho 31,4 gam hỗn hợp glyxin và alanin phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 42,5                        B. 40,6                        C. 48,6                        D. 40,2
Câu 56: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.

Dung dịch AgNO3/NH3

Kết thúc thí nghiệm, trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. Chất X là
A. CaO                        B. CaC2                       C. Al4C3                      D. Ca
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg + 2NH4NO3
Câu 57: Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Công thức cấu tạo của X là
A. C2H5COOCH3       B. CH3COOC2H5       C. CH3COOCH3        D. C2H5COOC2H5
CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH
Câu 58: Cho 1,8 gam fructozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 dư được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 4,32                        B. 3,24                        C. 1,08                        D. 2,16
nAg = 2nfruc = 0,02 mol ⇒ mAg = 2,16 gam
Câu 59: Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau:
(a) NaOH + HCl → NaCl + H2O
(b) Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O
(c) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O
(d) Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 + H2O
Số phản ứng có phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O là
A. 4                             B. 1                             C. 2                             D. 3
(a) đúng; Mg(OH)2, H3PO4, NH3 là các chất ko tan, điện li yếu, khí nên giữ nguyên trong phg trình ion thu gọn
Câu 60: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 10                           B. 12                          C. 5                            D. 8
 
Câu 61: Cho các phát biểu sau:
(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure
(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh
(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất
(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac
(e) Saccarozo có phản ứng thủy phân trong môi trường axit
(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom
Số phát biểu đúng là
A. 6                             B. 4                             C. 5                             D. 3
(a) sai – đipeptit ko làm mất màu dung dịch brom
(b) sai – Dung dịch axit glutamic làm đỏ quỳ tím
(c) đúng – cùng là CH2O; (d) đúng – CH3 đẩy e làm tăng tính bazo
(e) đúng – SGK; (g) đúng – có nối đôi C=C

 
Câu 62: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân MgCl2 nóng chảy
(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3
(c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3
(d) Cho kim loại Na vào CuSO4
(e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là
A. 1                             B. 3                             C. 2                             D. 
Câu 63: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch gồm Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên, khối lượng kết tủa cực đại là m gam.
 

Giá trị của m là
A. 11,67                      B. 8,55                        C. 6,99                        D. 10,11
Câu 64: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là
A. 26,40                      B. 27,30                      C. 25,86                      D. 27,70
Nhận xét: axit panmitic, axit stearic là axit no đơn chức mạch hở
Y là chất béo tạo bởi axit panmitic và axit stearic
⇒ trong Y có 3 liên kết pi hay độ bất bão hòa k = 3
⇒ nAx béo = (nNaOH – 3nY) = 0,03 mol
Bảo toàn klg có mX = mC + mH + mO = 24,64 gam
(Với; nO = 2nAx béo + 6nY)
nGlixerol = nY = 0,02 mol; = nAx béo = 0,03 mol
⇒ BTKL 
Câu 65: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X thu được 2 mol Gly, 2 mol Ala và 1 mol Val. Mặt khác thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp các amino axit và các peptit (trong đó có Gly-Ala-Val). Sô công thức cấu tạo phù hợp tính chất của X là
A. 4                             B. 5                             C. 3                             D. 6
Coi G-A-V là 1 mắt xích; ghép với 1 G và 1 A ⇒ có 6 khả năng
(G-A-V)-G-A, (G-A-V)-A-G, A-(G-A-V)-G, A-G-(G-A-V), G(G-A-V)--A, G-A-(G-A-V)
Câu 66: Cho các chất Fe, CrO3, Fe(NO3)2, FeSO4, Cr(OH)3, Na2Cr2O7. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 4                             B. 5                             C. 6                            D. 3
CrO3, Fe(NO3)2, FeSO4, Cr(OH)3, Na2Cr2O7
Câu 67: Cho sơ đồ phản ứng sau
X1  X2 X3  X4 X3  X5
Biết X1, X2, X3, X4, X5 là các chất khác nhau của nguyên tố nhôm. Các chất X1 và X5 lần lượt là
A. Al(NO3)3 và Al      B. Al2O3 và Al            C. AlCl3 và Al2O3       D. Al2(SO4)3 và Al2O3
X1 X2 X3 X4 X5
AlCl3 NaAlO2 Al(OH)3 Al2(SO4)3 Al2O3
 
Câu 68: Cho 13,44 lit (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng) thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hidrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,4. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,20                        B. 0,10                        C. 0,25                        D. 0,15
Câu 69: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lit CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lit CO2 (đktc). Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a : b tương ứng là
A. 1 : 2                        B. 2 : 3                        C. 2 : 5                        D. 2 : 4
Câu 70: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Chất Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Quỳ tím chuyển xanh
Y Dung dịch AgNO3 Tạo kết tủa Ag
Z Nước brom Tạo kết tủa trắng
Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. Etylamin, anilin, glucozơ                           B. Glucozo, etylamin, anilin
C. Anilin, glucozơ, etylamin                           D. Etylamin, glucozo, anilin

 
Câu 71: Thực hiện các thí nghiệm sau
(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2
(b) Cho FeS vào dung dịch HCl
(c) Cho Al vào dung dịch NaOH
(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3
(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NaHCO3
(g) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3
Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là
A. 5                             B. 4                             C. 6                             D. 3
Câu 72: Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol
(a) (b)
(c) (d)
(e)  
Cho biết: X là este có công thức phân tử C12H14O4, X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6
A. 146                                     B. 104                                     C. 132                                     D. 148
X C6H4-(COOC2H5)2 X4 C2H4(OH)2
X1 NaOOC-C6H4-COONa X5 CH3COOH
X2 C2H5OH X6 C2H4(OOC-CH3)2
X3 HOOC-C6H4-COOH    
Câu 73: Hỗn hợp E gồm chất X (CmH2m+4O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) và chất Y (CnH2n+3O2N, là muối của axit cacboxylic đơn chức). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E cần vừa đủ 0,26 mol O2, thu được N2, CO2 và 0,4 mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp hai chất khí đều làm xanh quỳ ẩm và a gam hỗn hợp hai muối khan. Giá trị của a là
A. 11,32                      B. 10,76                      C. 11,60                      D. 9,44

 
Gọi số mol X và Y là x và y
⇒ 6m + 4n = 22 ⇒ m=3 và n=1 ⇒ Y là HCOONH4 ⇒ X là NH4-OOC-COO-NH3CH3
Muối khan là 0,04 mol HCOONa và 0,06 mol (COONa)2 ⇒ 10,76 gam
Câu 74: Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 và KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2A. Sau 4825 giây, thu được dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và 0,04 mol hỗn hợp khí ở anot. Biết Y tác dụng tối đa với 0,06 mol KOH trong dung dịch. Mặt khác, nếu điện phân X trong thời gian t giây thì thu được 0,09 mol hỗn hợp khí ở hai điện cực. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của t là
A. 9650                       B. 6755                       C. 8685                       D. 5790
Câu 75: Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (có số nguyên tử cacbon trong phân tử tương ứng là 5, 7, 11); T là este no đơn chức mạch hở. Chia 268,32 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một cần vừa đủ 7,17 mol O2. Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và hỗn hợp G (gồm 4 muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G thu được Na2CO3, N2, 2,58 mol CO2 và 2,8 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là
A. 1,3%                       B. 2,17%                     C. 18,90%                   D. 3,26%
Hỗn hợp G gồm CnH2nO2NNa (a mol); CmH2m-1O2Na (b mol)
⇒ nNaOH = a+b ⇒
Bảo toàn C có na + mb = 2,58 + (a+b)/2; Bảo toàn H có 2na + (2m-1)b
cần đốt cháy C2H5OH là 3b
⇒để đốt cháy G là 7,17 – 3b = (3n-1,5)a/2 + (3m-2)b/2
⇒ na + mb = 3,4; a = 0,44; b = 1,2
Nếu m = 1 ⇒ n = 5 không thỏa mãn vì n phải < 5 (n là số C trung bình của 3 muối Gly, Ala, Val)
Nếu m = 3 ⇒ n <0. Vậy m = 2 và n = 25/11 ⇒ T là CH3COOC2H5
E gồm có CO-NH; CH2; H2O là x, y, z mol và 2,4 mol C4H8O2 
X là C5H10O3N2 (Gly-Ala)
Nhận thấy x : z = 4,4 ⇒ phải có peptit > 4aa⇒ Z phải có 4aa ⇒ Z là (Gly)4Ala ⇒ C11H19O6N5
⇒ Y phải là Gly-Val ⇒ C7H14O3N2
⇒ %Y = 1,3%
Câu 76: Hòa tan hết 31,36 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 và dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu dược 46,54 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X là
A. 29,59%                   B. 36,99%                   C. 44,39%                   D. 14,80%
Trong dung dịch Z có Mg2+, Fe2+, Fe3+, NH4+, Na+ và SO42-
; m(Mg + Fe) = 46,54 – 17.(1,285-0,025) = 25,12 gam
⇒ x + y + z + t = nY = 0,2 và 44x + 30y + 28z + 2t = mY = 5,14
Bảo toàn nguyên tố N có 0,145 = y + 2z + 0,025
Lại có = 0,715 – t – 0,025.2 = 0,665 – t
Và nO = y + 0,665 – t – 0,145.3 = y - t + 0,23 ⇒ 44.x + 16.(y – t + 0,23) = 6,24
Giải hệ thu được x = 0,04; y = 0,1; z = 0,01; t = 0,05
Câu 77: Hỗn hợp 4 este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của V là
A. 240                                     B. 120                                     C. 190                                     D. 100
nE = 0,12 mol
Gọi nAncol = x; nPhenolat = y; nRCOONa = 0,12

Klg rắn tăng 3,83 gam ⇒ mAncol – = 3,83 ⇒ mAncol = 3,83 + x
⇒ 16,32 + 40.(0,12 + y) = 3,83 + x + 18,78 + 18y
⇒x = 0,05; y = 0,07 ⇒ nNaOH = 0,19 ⇒ V = 190
Câu 78: Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với V lit (đktc) hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 32,25), thu được hỗn hợp rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1,12 gam một kim loại không tan, dung dịch T và 0,224 lit H2 (đktc). Cho T vào dung dịch AgNO3 dư thu được 27,28 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là
A. 1,344                      B. 1,680                      C. 2,016                      D. 1,536

a mol Mg và b mol Fe phản ứng ⇒ 24a + 56b = 3,2 gam
m = mAg + mAgCl = 108.b + 143,5(14x + 0,02) = 27,28
Bảo toàn điện tích 2a + 2b = 14x + 0,02
⇒a= 0,04; b = 0,04; x = 0,01 ⇒ V = 1,344 lit
Câu 79: Hỗn hợp E gồm X, Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp, Z, T là hai este (đều hai chức, mạch hở, Y và Z là đồng phân của nhau, MT – MZ = 14). Đốt cháy hoàn toàn 12,84 gam E cần vừa đủ 0,37 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 12,84 gam E phản ứng vừa đủ với 220ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic và 2,8 gam hỗn hợp ba ancol có cùng số mol. Khối lượng muối của axit có phân tử khối lớn nhất trong G là
A. 6,48                        B. 2,68                        C. 3,24                        D. 4,86
nE = 0,11 mol ⇒ nO = 0,44
⇒ X, Y, Z, T đều no, hai chức.
Số C trung bình của E = 3,9 ⇒ Có chất < 4C.
Nếu Y và Z đều < 4C thì Z là (HCOO)2-CH2 ⇒ T là C4H6O4 ⇒ (COOCH3)2
Không tạo được 3 ancol ⇒ không thỏa mãn ⇒ Y và Z phải ≥ 4C ⇒ X có số C < 4
Để thỏa mãn các dữ kiện cấu tạo thì X là CH2-(COOH)2; Y là C2H4-(COOH)2
Z là (HCOO)2-C2H4; T là CH3-OOC-COO-C2H5
Để 3 ancol có số mol bằng nhau thì nT = 0,02, nZ = 0,02
⇒ nX = 0,03; nY = 0,04 ⇒ mY-Na = 6,48 gam
Câu 80: Hỗn hợp X gồm Al, Ba, Na và K. Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,0405 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,018 mol H2SO4 và 0,03 mol HCl vào Y, thu được 1,089 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 3,335 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat trung hòa. Phần trăm khối lượng của kim loại Ba trong X là
A. 37,78%                   B. 33,12%                   C. 29,87%                   D. 42,33%


 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 192.41 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Thân Thị Thùy Trang (Thanthuytrang6@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 22/09/2018 04:56
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  4
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3965 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 20
 • Khách viếng thăm: 18
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 4542
 • Tháng hiện tại: 25122
 • Tổng lượt truy cập: 7134844

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606