Rss Feed Đăng nhập

Đề kiểm tra học kì I môn Sử mã đề 02

Gửi lên: 16/05/2019 12:26, Người gửi: lichsu, Đã xem: 351
 
 
TRƯỜNG THPT NGHÈN

 
 
 
Mã đề: 002
 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Lịch sử - Khối: 10
(Thời gian làm bài: 45  phút;  không kể thời gian phát đề)
 
 
        Họ và tên thí sinh: ……………….………….………, Lớp: ……………. ; Số báo danh : ………………
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Đặc điểm nổi bật về chính trị của Đại Việt từ thế kỉ XVI-XVIII là
A. chiến tranh Trịnh- Nguyễn kéo dài gần nữa thế kỉ.
B. mâu thuẫn gay gắt giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.
C. mâu thuẩn gay gắt giữa triều Lê và triều Mạc.
D. đất nước bị chia cắt bởi các tập đoàn phong kiến.
Câu 2: Về tổng thể, chính sách kinh tế của nhà Nguyễn là
A. coi trọng thủ công nghiệp và thương nghiệp.     B. trọng nông ức thương.
C. trọng thương ức nông.                                        D. hạn chế phát triển các nghành nghề mới.
Câu 3: Cách mạng tư sản Pháp đã diễn ra dưới hình thức nào?
A. Chiến tranh.                                                          B. Nội chiến.
C. Kết hợp nội chiến và chiến tranh bảo vệ tổ quốc.D. Chiến tranh giải phóng dân tộc.
Câu 4: Cuối thế kỷ XVIII, Pháp là nước
A. công nghiệp.                                                       B. nông nghiệp.
C. nông nghiệp lạc hậu.                                           D. có nền công nghiệp phát triển nhất châu Âu.
Câu 5: Kết quả lớn nhất của cuộc cuộc chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
A. giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, xây dựng được thị trường thống nhất.
B. xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân.
C. giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
D. Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
Câu 6: Năm 1649 cách mạng đạt đến đỉnh cao vì
A. kết thúc nội chiến, chế độ độc tài được thiết lập.
B. đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ chế độ phong kiến.
C. thiết lập nền quân chủ lập hiến, phù hợp với tình hình nước Anh lúc đó.
D. vua Sac-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập.
Câu 7: Nhận xét nào sau đây không đúng về ý nghĩa của cuộc cải cách Minh Mạng?
A. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương.
B. Làm cơ sở cho sự phân chia tỉnh, huyện ngày nay.
C. Thống nhất đơn vị hành chính trong cả nước.
D. Bộ máy nhà nước được hoàn thiện, chặt chẽ, góp phần mở rộng lãnh thổ.
Câu 8: Nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách đối với tôn giáo là
A. chủ trương độc tôn Nho giáo.                           B. chủ trương độc tôn Phật giáo.
C. chỉ cho phép Thiên Chúa giáo phát triển.          D. cho phép tất cả các tôn giáo được tự do phát triển.
Câu 9: Một trong những nguyên nhân làm cho cuộc sống của nhân dân ở nửa đầu thế kỉ XIX cực khổ là do
A. tệ nạn tham quan ô lại hoành hành.                    B. đất nước bị chia cắt, chiến tranh kéo dài.
C. chế độ phong kiến bước vào giai đoạn suy tàn.  D. thực dân Pháp xâm lược nước ta.
Câu 10: Nhận định nào sau đây không phản ánh đúng công lao của Quang Trung- Nguyễn Huệ đối với dân tộc?
A. Là người đầu tiên ở nước ta lên ngôi Hoàng đế.
B. Bước đầu thống nhất đất nước và xây dựng vương triều mới.
C. Lãnh đạo quân dân đập tan các thế lực xâm lược.
D. Lãnh đạo nhân dân xóa bỏ các tập đoàn phong kiến.
 
 
Câu 11: Nửa đầu thế kỉ XIX, xã hội Việt Nam ở trong tình trạng
A. xã hội ổn định, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm.
B. hòa bình, nhà nước chăm lo xây dựng củng cố đất nước.
C. khủng hoảng,quan lại tăng cường vơ vét bóc lột nhân dân.
D. khủng hoảng, đời sống nhân dân ngày càng cực khổ.
Câu 12: Ở Anh một số quí tộc chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa trở thành tầng lớp nào? A. Tư sản công nghiệp.                                             B. Quí tộc mới.
    C. Tư sản thương nghiệp.                                    D. Địa chủ mới.
Câu 13: Điểm chung của phong trào đấu tranh của nhân dân từ đầu thế kỉ XIX đến giữa thế kỉ XIX là
A. chỉ có sự tham gia của nông dân.                       B. chỉ diễn ra ở các tỉnh phía Bắc.
C. chống lại triều đình phong kiến nhà Nguyễn.     D. có sự tham gia của cả nông dân và binh lính.
Câu 14: Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là
A. giai cấp quí tộc và giai cấp nông dân.                 B. tầng lớp quí tộc mới và giai cấp tư sản.
C. giai cấp tư sản và tần lớp thợ thủ công.             D. tầng lớp quí tộc mới và quần chúng nhân dân.
Câu 15: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cách mạng tư sản Pháp là do mâu thuẩn gay gắt giữa
A. lãnh chúa phong kiến với nông dân.                   B. quý tộc mới với quý tộc phong kiến.
C. tư sản với công nhân, thợ thủ công.                   D. đẳng cấp thứ ba với tăng lữ, quý tộc.
Câu 16: Đóng góp nổi bật của triều Mạc đối với lịch sử dân tộc là
A. thực hiện hiệu quả chính sách đoàn kết các dân tộc.
B. củng cố chính quyền, phát triển kinh tế, văn hóa.
C. thực hiện chính sách đối ngoại đối với nhà Minh.
D. cải tổ toàn bộ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ.
Câu 17: Ý nào không phải là kết quả của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
A. Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.
     B. Một nước quân chủ lập hiến được thành lâp.
C. Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển.
     D. Một nước cộng hoà ra đời, với hiến pháp 1787.
Câu 18: Ý nào sau đây nói lên cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để?
A. Kết thúc bằng sự nhượng bộ của quí tộc mới và tư sản cầm quyền.
B. Chưa ban hành hiến pháp dân chủ.
C. Đời sống của giai cấp công nhân được cải thiện, nhưng giai cấp nông dân chưa có ruộng đất.
D. Chủ nghĩa tư bản được tạo điều kiện phát triển nhưng còn hạn chế.
Câu 19: Điểm mới về tư tưởng, tôn giáo ở Việt Nam từ thế kỉ XVII-XVIII là
A. Phật giáo được phục hồi và trở thành quốc giáo.
B. Nho giáo giữ vị trí độc tôn và trở thành rường cột của chế độ.
C. sự xuất hiện và truyền bá của Thiên Chúa giáo.
D. Nhà nước khuyến khích sự phát triển của Đạo giáo.
Câu 20: Điểm khác biệt cơ bản của phong trào đấu tranh của nhân dân thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) so với các triều đại trước là
A. diễn ra vào giai đoạn đầu của triều đại phong kiến.
B. góp phần làm cho nhà nước phong kiến suy yếu.
C. nhằm chống lại triều đình phong kiến.
D. lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1:(2 đ): Trình bày những nét chính về tình hình xã hội Việt Nam nữa đầu thế kỉ XIX? So với các triều đại trước đời sống của nhân dân ta như thế nào?
Câu 2: (2 đ) Nêu tính chất và ý nghĩa của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 31.90 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 16/05/2019 12:26
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  9
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (22/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4214 view

  Giải trí

1 photos | 3918 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2488 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 292
 • Khách viếng thăm: 45
 • Máy chủ tìm kiếm: 247
 • Hôm nay: 2258
 • Tháng hiện tại: 2258
 • Tổng lượt truy cập: 8134129

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606