Rss Feed Đăng nhập

Đề kiểm tra khôi 11 MD 02

Gửi lên: 18/10/2018 09:55, Người gửi: theduc, Đã xem: 166
 
TRƯỜNG THPT NGHÈN
 
 
                  
 
Đề kiểm tra
MÔN : GDQP – AN   11
Thời gian làm bài: 45  phút
( 24 câu trắc nghiệm)
 
               ( Đề gồm 3 trang) Mã đề thi 209
     
Họ, tên học sinh:................................................................Lớp: ..........
Phần 1: Trắc nghiệm ( 6 điểm )
Điền  đáp án đúng vào bảng dưới đây
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án                         
 
Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Đáp án                         
 
Câu 1: Trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia được xác định như thế nào?
A. Là trách nhiệm của toàn Đảng và các tổ chức xã hội
B. Là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân
C. Là trách nhiệm của giai cấp, của Đảng và quân đội
D. Là trách nhiệm của toàn lực lượng vũ trang và toàn dân
Câu 2: Thöïc hieän Luaät NVQS laø……………………………………………………………cuûa coâng daân.
A. Boån phaän vaø quyeàn lôïi                               B. Nghóa vuï vaø traùch nhieäm
C. Quyeàn vaø nghóa vuï                                      D. Caû 3 phöông aùn treân ñeàu ñuùng
Câu 3: Vùng lãnh hải là vùng biển
A. tiếp liền bên ngoài vùng thềm lục địa của quốc gia 
B. tiếp liền bên ngoài vùng nước nội thủy của quốc gia
C. tiếp liền bên trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia
D. tiếp liền bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia
Câu 4: Ñaûm nhieäm vai troø noøng coát trong nhieäm vuï baûo veä BGQG laø
A. Caû ba phöông aùn treân                                  B. Nhaân daân vuøng bieân giôùi
C. Boä ñoäi Bieân phoøng                                      D. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc
Câu 5: “ Biên giới  nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng đi theo đường đó để xác định ……………………. lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo…”
A. Giới hạn                   B. Chủ quyền               C. Vị trí                         D. Phạm vi
Câu 6 : Ñieàu 77 Hieán phaùp Nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam khaúng ñònh: “Baûo veä Toå quoác laø ………………………………vaø quyeàn cao quyù cuûa coâng daân”
A. Boån phaän                                                       B. Traùch nhieäm cao caû
C. Nghóa vuï thieâng lieâng                                 D. Caû 3 phöông aùn treân ñuùng
Câu 7 : Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào?
A. Đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống sông suối
B. Đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống tọa độ
C. Đánh dấu trên thực địa bằng làng bản nơi biên giới
D. Đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới
Câu 8: Tuoåi ñaêng kí Nghóa vuï quaân söï vaø kieåm tra söùc khoûe laàn ñaàu ñoái vôùi coâng daân nam laø.
A. Töø 16 ñeán 17 tuoåi.        B. Ñuû 18 tuoåi          C. Ñuû 17 tuoåi.          D. Töø 17 ñeán 18 tuoåi.
Câu 9: Laõnhâ thoå quoác gia xuaát hieän cuøng vôùi söï xuaát hieän cuûa:
A. Daân toäc                            B. Cö daân               C. Nhaø nöôùc D. Caû 3 phöông aùn A,B,C ñuùng
Câu 10: Ba yeáu toá cô baûn caáu thaønh moät quoác gia ñoäc laäp coù chuû quyeàn laø
A. Cö daân, quaân ñoäi, chính quyeàn                 B. Laõnh thoå, cö daân, quaân ñoäi
C. Quaân ñoäi , nhaø nöôùc, laõnh thoå                   D. Laõnh thoå, cö daân, nhaø nöôùc
Câu 11: Hieán phaùp nöôùc coäng hoøa XHCN Vieät Nam naêm 1992 quy ñònh “Baûo veä Toå quoácVieät Nam XHCN laø söï nghieäp cuûa:
A. Toaøn Ñaûng                                                    B. Toaøn quaân
C. Toaøn daân                                                       D. Ca ûba phöông aùn treân ñeàu ñuùng
Câu 12: Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam qui ñònh” Coâng daân coù boån phaän laøm  nghóa vuï quaân söï vaø tham gia xaây döïng………………?
A. Coâng an nhaân daân                                        B. Quoác phoøng toaøn daân
C. Quaân ñoäi nhaân daân                                      D. Toå quoác Vieät Nam XHCN
Câu 13: Cô sôû thöïc teá cho söï toàn taïi cuûa quoác gia laø:
A. Cö daân                     B. Laõnh thoå                  C. Nhaø nöôùc                 D. Daân toäc
Câu 14: Vùng nội thủy của quốc gia được giới hạn
A. bởi một bên là bờ biển, một bên là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải
B. bởi một bên là biển cả, một bên là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải
C. bởi một bên là biển rộng, một bên là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải
D. bởi một bên là bờ biển, một bên là đường ngoài cùng của lãnh hải
Câu 15: Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam khaúng ñònh: “Baûo veä Toå quoác Vieät Nam XHCN laø…………………………….thieâng lieâng vaø quyeàn cao quyù cuûa coâng daân”
A. Traùch nhieäm           B. Quyeàn lôïi                C. Nghóa vuï                  D. Boån phaän
Câu 16: Với quốc gia ven biển, đường ranh giới ngoài vùng lãnh hải của đất liền, của đảo và quần đảo gọi là gì?
A.  Là vùng lãnh hải của quốc gia trên biển                B. Là mốc biên giới của quốc gia trên biển
 C. Là đường biên giới của quốc gia trên biển             D. Là khu vực biên giới quốc gia trên biển
Câu 17: Tuoåi phuïc vuï trong ngaïch döï bò töø
A. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 45 tuoåi                         B. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 35 tuoåi
C. Ñuû 17 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi                         D. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi
Câu 18: Moïi kí keát hoaëc gia nhaäp ñieàu öôùc quoác teá cuûa Vieät Nam coù hieäu löïc sau khi :
A. Ñaët buùt kí keát                                                B. Chính phuû pheâ chuaån
C. Caû ba phöông aùn treân ñuùng                       D. Quoác hoäi pheâ chuaån
Câu 19: Một trong những nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia là : “ Các quốc gia và các tổ chức quốc tế phải có ……………………… tôn trọng sự lựa chọn đó”
A. Quyền                                                             B. Nghĩa vụ
    C. Trách nhiệm                                                   D. Cả 3 phương án trên
Câu 20: Luaät Nghóa vuï quaân söï sau khi ñöôïc Quoác Hoäi thoâng qua thì ñöôïc ai coâng boá?
A. Chuû tòch nöôùc                                               B. Chuû tòch Quoác hoäi
C. Boä tröôûng Boä Quoác phoøng                        D. Toång Bí thö
Câu 21: Một trong những nội dung về khái niệm biên giới quốc gia là gì?
A. Là đường lãnh thổ của một quốc gia                               B. Là giới hạn ngoài của mặt đất quốc gia
C. Là mặt phẳng giới hạn không gian của một quốc gia      D. Là giới hạn lãnh thổ của một quốc gia
 
Câu 22: Tuoåi phuïc  vuï taïi nguõ cuûa coâng daân nam töø
A. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 35 tuoåi                         B. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 45 tuoåi
C. Ñuû 17 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi                         D. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi
 
Câu 23: Một trong những nội dung về chủ quyền biên giới quốc gia là gì?
A. Là chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của quốc gia đối với lãnh thổ 
B. Là chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của quốc gia đối với lãnh thổ
C. Chủ quyền toàn diện của quốc gia đối với lãnh thổ  
D. Thuộc chủ quyền toàn diện của quốc gia đối với lãnh thổ 
Câu 24: Trong lòch söû cuûa mình, Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam ñöôïc xaây döïng baèng cheá ñoä:
A. Baèng ñieàu leänh, ñieàu leä cuûa Quaân ñoäi.       B. Cheá ñoä tình nguyeän, Luaät Nghóa vuï quaân söï
C. Baèng ñieàu leänh vaø kæ luaät quaân ñoäi             D. Caû ba phöông aùn treân ñeàu ñuùng
 
Phần 2: Tự luận ( 4 điểm )
        Trách nhiệm của học sinh đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia?
 
Trả lời
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
 
( Học sinh không sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm )
----------- HẾT ----------

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 58.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Ngô Đức Chính (thuyenchinh@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 18/10/2018 10:04
 • Thông tin bản quyền: Ngô Đức Chính
 • Đã tải về:
  3
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4022 view

  Giải trí

1 photos | 3744 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2302 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 14
 • Khách viếng thăm: 13
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2374
 • Tháng hiện tại: 138375
 • Tổng lượt truy cập: 7362054

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606