Rss Feed Đăng nhập

Đề kiểm tra khôi 11 MD 03

Gửi lên: 17/10/2018 22:57, Người gửi: theduc, Đã xem: 121
 
TRƯỜNG THPT NGHÈN
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN GDQP – AN   11
Thời gian làm bài: 45  phút
(40 câu trắc nghiệm)
 
                 ( Đề gồm 3 trang) Mã đề thi 304
     
Họ, tên thí sinh:.............................................................Lớp: .............
 
Phần 1: Trắc nghiệm ( 6 điểm )
Điền  đáp án đúng vào bảng dưới đây
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án                         
 
Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Đáp án                         
 
Câu 1: Hieán phaùp nöôùc coäng hoøa XHCN Vieät Nam naêm 1992 quy ñònh “Baûo veä Toå quoácVieät Nam XHCN laø söï nghieäp cuûa:
A. Toaøn Ñaûng                                                    B. Toaøn daân
C. Toaøn quaân                                                     D. Ca ûba phöông aùn treân ñeàu ñuùng
Câu 2: Thöïc hieän Luaät NVQS laø……………………………………………………………cuûa coâng daân.
A. Boån phaän vaø quyeàn lôïi                               B. Nghóa vuï vaø traùch nhieäm
C. Quyeàn vaø nghóa vuï                                      D. Caû 3 phöông aùn treân ñeàu ñuùng
Câu 6: Trong lòch söû cuûa mình, Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam ñöôïc xaây döïng baèng cheá ñoä:
A. Baèng ñieàu leänh, ñieàu leä cuûa Quaân ñoäi
B. Cheá ñoä tình nguyeän, Luaät Nghóa vuï quaân söï
C. Baèng ñieàu leänh vaø kæ luaät quaân ñoäi
D. Caû ba phöông aùn treân ñeàu ñuùng
Câu 8: Tuoåi ñaêng kí Nghóa vuï quaân söï vaø kieåm tra söùc khoûe laàn ñaàu ñoái vôùi coâng daân nam laø.
A. Ñuû 17 tuoåi.                                                    B. Töø 16 ñeán 17 tuoåi.
C. Töø 17 ñeán 18 tuoåi.                                       D. Ñuû 18 tuoåi
Câu 9: Tuoåi phuïc vuï trong ngaïch döï bò töø
A. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 45 tuoåi                         B. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 35 tuoåi
C. Ñuû 17 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi                         D. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi
Câu 11: Caùc boä phaän caáu thaønh laõnh thoå quoác gia laø:
A. Vuøng trôøi, vuøng loøng ñaát                            B. Vuøng ñaát, vuøng nöôùc
C. Vuøng laõnh thoå ñaëc bieät                               D. Caû ba phöông aùn treân ñuùng
Câu 13: Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam khaúng ñònh: “Baûo veä Toå quoác Vieät Nam XHCN laø…………………………….thieâng lieâng vaø quyeàn cao quyù cuûa coâng daân”
A. Traùch nhieäm           B. Nghóa vuï                  C. Quyeàn lôïi                D. Boån phaän
Câu 14: Laõnhâ thoå quoác gia xuaát hieän cuøng vôùi söï xuaát hieän cuûa:
A. Cö daân                                                            B. Daân toäc
C. Nhaø nöôùc                                                       D. Caû 3 phöông aùn A,B,C ñuùng
Câu 16: Luaät Nghóa vuï quaân söï sau khi ñöôïc Quoác Hoäi thoâng qua thì ñöôïc ai coâng boá?
A. Chuû tòch nöôùc                                               B. Chuû tòch Quoác hoäi
C. Boä tröôûng Boä Quoác phoøng                        D. Toång Bí thö
Câu 20: “ Biên giới  nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng đi theo đường đó để xác định ……………………. lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo…”
A. Giới hạn                   B. Vị trí                         C. Chủ quyền               D. Phạm vi
Câu 22: Tuoåi phuïc  vuï taïi nguõ cuûa coâng daân nam töø
A. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 35 tuoåi                         B. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 45 tuoåi
C. Ñuû 17 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi                         D. Ñuû 18 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi
Câu 23: Cô sôû thöïc teá cho söï toàn taïi cuûa quoác gia laø:
A. Nhaø nöôùc                B. Cö daân                     C. Laõnh thoå                  D. Daân toäc
 
Câu 25: Ñaûm nhieäm vai troø noøng coát trong nhieäm vuï baûo veä BGQG laø
A. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc                                       B. Boä ñoäi Bieân phoøng
C. Nhaân daân vuøng bieân giôùi                           D. Caû ba phöông aùn treân đúng
Câu 28: Ñieàu 77 Hieán phaùp Nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam khaúng ñònh: “Baûo veä Toå quoác laø ………………………………vaø quyeàn cao quyù cuûa coâng daân”
A. Boån phaän                                                       B. Traùch nhieäm cao caû
C. Nghóa vuï thieâng lieâng                                 D. Caû 3 phöông aùn treân ñuùng
Câu 30: Moïi kí keát hoaëc gia nhaäp ñieàu öôùc quoác teá cuûa Vieät Nam coù hieäu löïc sau khi :
A. Ñaët buùt kí keát                                                B. Chính phuû pheâ chuaån
C. Quoác hoäi pheâ chuaån                                    D. Caû ba phöông aùn treân ñuùng
Câu 33: Một trong những nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia là : “ Các quốc gia và các tổ chức quốc tế phải có ……………………… tôn trọng sự lựa chọn đó”
A. Quyền                                                             B. Nghĩa vụ
C. Trách nhiệm                                                  D. Cả 3 phương án trên đúng
Câu 34: Ba yeáu toá cô baûn caáu thaønh moät quoác gia ñoäc laäp coù chuû quyeàn laø
A. Cö daân, quaân ñoäi, chính quyeàn                 B. Laõnh thoå, cö daân, quaân ñoäi
C. Quaân ñoäi , nhaø nöôùc, laõnh thoå                   D. Laõnh thoå, cö daân, nhaø nöôùc
Câu 35: Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam qui ñònh” Coâng daân coù boån phaän laøm  nghóa vuï quaân söï vaø tham gia xaây döïng………………?
A. Quaân ñoäi nhaân daân                                      B. Quoác phoøng toaøn daân
C. Toå quoác Vieät Nam XHCN                          D. Coâng an nhaânh daân
 
Phần 2: Tự luận ( 4 điểm )
        Trách nhiệm của học sinh đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia?
 
Trả lời
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
----------- HẾT ----------
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 48.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Ngô Đức Chính (thuyenchinh@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 17/10/2018 23:04
 • Thông tin bản quyền: Ngô Đức Chính
 • Đã tải về:
  1
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3965 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 17
 • Khách viếng thăm: 15
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 4852
 • Tháng hiện tại: 25432
 • Tổng lượt truy cập: 7135154

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606