Rss Feed Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng Át lát phần tự nhiên

Gửi lên: 13/12/2018 08:15, Người gửi: dialy, Đã xem: 154
2. B¶n ®å h×nh thÓ ViÖt Nam
+ Tªn b¶n ®å: B¶n ®å h×nh thÓ ViÖt Nam trang 4 – Atl¸t ®Þa lý ViÖt Nam
B¶n ®å h×nh thÓ ViÖt Nam trang 4,5 Atl¸t tû lÖ 1:6.000.000
+Néi dung chÝnh

 • ThÓ hiÖn nÐt kh¸i qu¸t vÒ h×nh thÓ l·nh thæ ViÖt Nam
 • Ph¹m vi c¶ n­íc, biÓn, ®¶o
+Néi dung phô
 • ThÓ hiÖn mét sè h×nh ¶nh c¸c miÒn ë n­íc ta
+Ph­¬ng ph¸p sö dông
Ph­¬ng ph¸p ®­êng ®¼ng trÞ

 • §èi víi ®Êt liÒn: Dïng ®¼ng cao
 • §èi víi biÓn : Dïng ®¼ng s©u
 
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông:
Cho häc sinh sö dông b¶n ®å víi c¸c gîi ý:

 • B¶n ®å nµy thÓ hiÖn tõ kh¸i qu¸t tæng thÓ ®Õn chi tiÕt
 • ThÓ hiÖn ®Þa h×nh ®ång b»ng; vïng ®åi nói b»ng c¸c mµu s¾c
 • Vïng ®ång b»ng: - C¸c ®ång b»ng lín
        - NhËn xÐt c¸c ®ång b»ng
 • Vïng nói:           - C¸c d·y nói lín
                   - H­íng c¸c d·y nói
                   - C¸c s¬n nguyªn, cao nguyªn

 • §Æc ®iÓm h×nh th¸i biÓn §«ng ® ý nghÜa kinh tÕ
 • NhËn xÐt 4 c¶nh quan tiªu biÓu ë n­íc ta
        -Vïng nói cao: Phanxip¨ng
        -Cao nguyªn: Méc Ch©u
        -§ång b»ng: Nam Bé
        -BiÓn: VÞnh H¹ Long

 • Cho x©y dùng l¸t c¾t ®Þa h×nh ë mét sè khu vùc
Nh­îc ®iÓm:
 • Thang bËc nÒn mµu ®é cao, ®é s©u ghi ch­a chÝnh x¸c
 • C¸nh cung §«ng TriÒu bÞ sai
 • D·y Tr­êng S¬n cã ph¹m vi l·nh thæ ch­a thèng nhÊt
 
3. B¶n ®å ®Þa chÊt kho¸ng s¶n ViÖt Nam
+ Tªn b¶n ®å: B¶n ®å ®Þa chÊt kho¸ng s¶n ViÖt Nam trang 6 Atl¸t
+ Néi dung chÝnh

 • ThÓ hiÖn c¸c má kho¸ng s¶n chÝnh cña n­íc ta
 • ThÓ hiÖn ®Þa chÊt, ®Þa tÇng n­íc ta
 • C¸c ®èi t­îng ®Þa chÊt kh¸c nh­ phun trµo axÝt; maphic; x©m nhËp axÝt; trung tÝnh …
 • B¶n ®å nhá thÓ hiÖn ®Þa chÊt biÓn §«ng vµ c¸c vïng kÕ cËn
 
+ Néi dung phô

 • B¶n ®å nhá gãc tr¸i d­íi cïng trang thÓ hiÖn sù toµn vÑn l·nh thæ ViÖt Nam
+ Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn
 • Ph­¬ng ph¸p nÒn chÊt l­îng : thÓ hiÖn ®Þa tÇng
 • Ph­¬ng ph¸p ký hiÖu d¹ng ®­êng: thÓ hiÖn ranh giíi ®Þa chÊt, ®­êng ®øt g·y
 • Ph­¬ng ph¸p vïng ph©n bè: C¸c ®èi t­îng ®Þa chÊt kh¸c nh­ phun trµo maphic; axÝt; x©m nhËp axÝt …
 • Ký hiÖu trªn nÒn mµu: VÝ dô ký hiÖu c¸c má kho¸ng s¶n
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông:
 • B¶n ®å nµy ®­îc sö dông nh»m khai th¸c c¸c néi dung ®Þa chÊt, kho¸ng s¶n ViÖt Nam nªn gi¸o viªn thÓ hiÖn cho häc sinh khai th¸c theo gîi ý:
 • NhËn xÐt ®Æc ®iÓm ph©n bè c¸c má kho¸ng s¶n ViÖt Nam?
 • §Æc ®iÓm ®Þa chÊt ViÖt Nam: NhËn xÐt c¸c thang ®Þa tÇng ë n­íc ta (®¬n vÞ ph©n chia lín nhÊt thang ®Þa tÇng lµ giíi ®kû (hÖ) ® thÕ (thèng) ® kú ® thêi) ® cho häc sinh ®äc c¸c ®¬n vÞ ®Þa tÇng. Sau ®ã ®iÒn c¸c kiÕn thøc ®· ®äc vµo b¶ng sau:
 
§¹i
(giíi)

(hÖ)
ThÕ
(thèng)
Thêi gian
(triÖu n¨m)
Ph©n bè
(tØnh, vïng)
 
 
 
       
 
 • B¶n ®å ®Þa chÊt vµ c¸c vïng kÕ cËn thÓ hiÖn ®Þa chÊt vïng kÒ phÇn ®Êt liÒn ViÖt Nam
 • Mèi quan hÖ gi÷a ®Þa chÊt víi kho¸ng s¶n
Nh­îc ®iÓm:
 • Mét sè ®èi t­îng kh«ng ®­îc gi¶i thÝch trªn b¶n ®å lín
 
4.B¶n ®å khÝ hËu
 
+Tªn b¶n ®å : B¶n ®å khÝ hËu trang 7 Atl¸t ®Þa lý ViÖt Nam
+ Néi dung chÝnh:

 • ThÓ hiÖn khÝ hËu chung ViÖt Nam
+ Néi dung phô:
 • C¸c b¶n ®å phô thÓ hiÖn nhiÖt ®é, l­îng m­a trung b×nh n¨m, c¸c th¸ng trong n¨m
+ Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn
 • Ph­¬ng ph¸p nÒn chÊt l­îng: Mçi miÒn g¾n víi mét nÒn mµu
 • Ph­¬ng ph¸p ký hiÖu chuyÓn ®éng: ThÓ hiÖn yÕu tè giã, b·o
       vÝ dô : - mòi tªn mµu ®á thÓ hiÖn chÕ ®é giã mïa mïa h¹
                 - mòi tªn mµu xanh thÓ hiÖn chÕ ®é giã mïa mïa ®«ng
                 - Mµu mòi tªn thÓ hiÖn b¶n chÊt giã (nãng, l¹nh)
                                         - H­íng mòi tªn chØ h­íng giã
- §é lín, chiÒu dµi mòi tªn chØ c­êng ®é, hiÖn t­îng giã m¹nh, yÕu kh¸c nhau, lo¹i giã kh¸c nhau
-H­íng giã vµ tÇn suÊt giã biÓu hiÖn: BiÓu ®å giã, l­îng m­a, nhiÖt ®é: Ph­¬ng ph¸p biÓu ®å ®Þnh vÞ 
      -    BiÓu ®å phô: Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn nÒn ®Þnh l­îng
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông: Cho häc sinh tiÕn hµnh c¸c b­íc

 • B­íc 1: §äc c¸c miÒn khÝ hËu n­íc ta vÒ:
-NhiÖt ®é
-L­îng m­a
-H­íng giã
-Mèi quan hÖ gi÷a chóng
                        -    B­íc 2 : Ph©n tÝch tõng yÕu tè khÝ t­îng
                                      -Cã sù ph©n ho¸:
                                                -Theo mïa
                                                -Theo vÜ ®é
                                                -Theo ®é cao
H¹n chÕ:

 • Kh«ng cã tÇn suÊt giã trong b¶n ®å trong khi b¶n ®å chó gi¶i cã
 • T¹i mét ®iÓm chØ ®Æt mét ký hiÖu trong khi ®ã trong b¶n ®å ®Æt 2 (VÝ dô: C¸c ®iÓm ®Æt biÓu ®å l­îng m­a; nhiÖt ®é, h­íng giã)
 
5. B¶n ®å ®Êt – thùc vËt vµ ®éng vËt
 
+ Tªn b¶n ®å: B¶n ®å ®Êt, thùc vËt vµ ®éng vËt trang 8 Atl¸t ®Þa lý ViÖt Nam
+ Néi dung chÝnh:

 • ThÓ hiÖn ®Êt, thùc vËt vµ ®éng vËt n­íc ta
§Êt: - ThÓ hiÖn c¸c lo¹i ®Êt chÝnh ë n­íc ta
Thùc vËt: - C¸c th¶m thùc vËt
§éng vËt: - C¸c lo¹i ®éng vËt chÝnh
+ Néi dung phô

 • ThÓ hiÖn s«ng ngßi
 • Mét sè ®iÓm quÇn c­
+ Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn
          - NÒn chÊt l­îng:
     -   ThÓ hiÖn c¸c lo¹i ®Êt, mçi lo¹i ®Êt chiÕm vïng ph©n bè riªng

 • Vïng ph©n bè th«ng qua c¸c ký hiÖu: Th¶m thùc vËt; kh«ng cã    ®­êng viÒn ®øt ®o¹n
 • Riªng rõng quèc gia, ®iÓm d©n c­ dïng ph­¬ng ph¸p ký hiÖu ®Þnh vÞ ®Æt ®óng vÞ trÝ n¬i ®èi t­îng ®ã
 • Ký hiÖu d¹ng ®­êng: ThÓ hiÖn s«ng
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông:
          Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh sö dông b¶n ®å nµy b»ng c¸ch ®i tõ toµn thÓ ®Õn côc bé theo gîi ý:

 • Nh×n mµu s¾c tû lÖ lo¹i ®Êt nµo chiÕm nhiÒu nhÊt
 • §äc tõng lo¹i ®Êt
 • NhËn xÐt sù ph©n bè c¸c th¶m thùc vËt n­íc ta
 • Sù ph©n khu vùc ®éng vËt, ®äc tªn c¸c ®éng vËt chÝnh trong khu vùc nµy
 
6. B¶n ®å c¸c miÒn tù nhiªn
+ Tªn b¶n ®å: C¸c miÒn tù nhiªn

 1. MiÒn B¾c vµ §«ng B¾c Bé (trang 9)
 2. MiÒn T©y B¾c vµ Nam Trung Bé
 3. MiÒn Nam Trung Bé vµ Nam Bé (trang 10 Atl¸t)
+ Néi dung chÝnh
 • ThÓ hiÖn c¸c miÒn tù nhiªn n­íc ta
+ Néi dung phô
 • B¶n ®å nhá thÓ hiÖn vÞ trÝ ®Þa lý c¸c miÒn tù nhiªn n­íc ta
 • L¸t c¾t ®Þa h×nh ë mét sè vÞ trÝ ®Æc biÖt
 • HÖ thèng s«ng ngßi: - §Ó ®Þnh h­íng ®Þa h×nh
   - C¸c ®iÓm quÇn c­; ®­êng giao th«ng
+ Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn

 • Ph­¬ng ph¸p ®­êng b×nh ®é kÕt hîp ph©n tÇng mµu ®é cao thÒ hiÖn ®Þa h×nh, mçi tÇng mµu chØ nhiÒu chØ sè cã sè l­îng
 • Ph­¬ng ph¸p ®iÓm ®é cao: ThÓ hiÖn mét sè ngän nói cao ë n­íc ta
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông
Gióp häc sinh ®äc b¶n ®å miÒn víi gîi ý:

 • §Þa h×nh nµo lµ chÝnh; phô
 • C¸c d·y nói chÝnh ë ViÖt Nam: Hoµng Liªn S¬n; Tr­êng S¬n ...
 • C¸c s¬n nguyªn; cao nguyªn: Tªn; vÞ trÝ, h­íng
 • C¸c ngän nói cao > 2000m
 • C¸c ®ång b»ng lín, nhá
 • §äc c¸c l¸t c¾t: Tõ n¬i xuÊt ph¸t (cao nhÊt) ®Õn thÊp nhÊt qua nh÷ng d¹ng ®Þa h×nh nµo

H¹n chÕ

 • C¸c l¸t c¾t ®Þa h×nh cßn ch­a phï hîp nªn cã thÓ h×nh thµnh biÓu t­îng sai cho häc sinh

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 57.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: đialy
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 13/12/2018 08:15
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  1
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3680 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2233 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5748
 • Tháng hiện tại: 140126
 • Tổng lượt truy cập: 7096927

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606