Rss Feed Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng Át lát phần tự nhiên

Gửi lên: 13/12/2018 08:15, Người gửi: dialy, Đã xem: 39
2. B¶n ®å h×nh thÓ ViÖt Nam
+ Tªn b¶n ®å: B¶n ®å h×nh thÓ ViÖt Nam trang 4 – Atl¸t ®Þa lý ViÖt Nam
B¶n ®å h×nh thÓ ViÖt Nam trang 4,5 Atl¸t tû lÖ 1:6.000.000
+Néi dung chÝnh

 • ThÓ hiÖn nÐt kh¸i qu¸t vÒ h×nh thÓ l·nh thæ ViÖt Nam
 • Ph¹m vi c¶ n­íc, biÓn, ®¶o
+Néi dung phô
 • ThÓ hiÖn mét sè h×nh ¶nh c¸c miÒn ë n­íc ta
+Ph­¬ng ph¸p sö dông
Ph­¬ng ph¸p ®­êng ®¼ng trÞ

 • §èi víi ®Êt liÒn: Dïng ®¼ng cao
 • §èi víi biÓn : Dïng ®¼ng s©u
 
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông:
Cho häc sinh sö dông b¶n ®å víi c¸c gîi ý:

 • B¶n ®å nµy thÓ hiÖn tõ kh¸i qu¸t tæng thÓ ®Õn chi tiÕt
 • ThÓ hiÖn ®Þa h×nh ®ång b»ng; vïng ®åi nói b»ng c¸c mµu s¾c
 • Vïng ®ång b»ng: - C¸c ®ång b»ng lín
        - NhËn xÐt c¸c ®ång b»ng
 • Vïng nói:           - C¸c d·y nói lín
                   - H­íng c¸c d·y nói
                   - C¸c s¬n nguyªn, cao nguyªn

 • §Æc ®iÓm h×nh th¸i biÓn §«ng ® ý nghÜa kinh tÕ
 • NhËn xÐt 4 c¶nh quan tiªu biÓu ë n­íc ta
        -Vïng nói cao: Phanxip¨ng
        -Cao nguyªn: Méc Ch©u
        -§ång b»ng: Nam Bé
        -BiÓn: VÞnh H¹ Long

 • Cho x©y dùng l¸t c¾t ®Þa h×nh ë mét sè khu vùc
Nh­îc ®iÓm:
 • Thang bËc nÒn mµu ®é cao, ®é s©u ghi ch­a chÝnh x¸c
 • C¸nh cung §«ng TriÒu bÞ sai
 • D·y Tr­êng S¬n cã ph¹m vi l·nh thæ ch­a thèng nhÊt
 
3. B¶n ®å ®Þa chÊt kho¸ng s¶n ViÖt Nam
+ Tªn b¶n ®å: B¶n ®å ®Þa chÊt kho¸ng s¶n ViÖt Nam trang 6 Atl¸t
+ Néi dung chÝnh

 • ThÓ hiÖn c¸c má kho¸ng s¶n chÝnh cña n­íc ta
 • ThÓ hiÖn ®Þa chÊt, ®Þa tÇng n­íc ta
 • C¸c ®èi t­îng ®Þa chÊt kh¸c nh­ phun trµo axÝt; maphic; x©m nhËp axÝt; trung tÝnh …
 • B¶n ®å nhá thÓ hiÖn ®Þa chÊt biÓn §«ng vµ c¸c vïng kÕ cËn
 
+ Néi dung phô

 • B¶n ®å nhá gãc tr¸i d­íi cïng trang thÓ hiÖn sù toµn vÑn l·nh thæ ViÖt Nam
+ Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn
 • Ph­¬ng ph¸p nÒn chÊt l­îng : thÓ hiÖn ®Þa tÇng
 • Ph­¬ng ph¸p ký hiÖu d¹ng ®­êng: thÓ hiÖn ranh giíi ®Þa chÊt, ®­êng ®øt g·y
 • Ph­¬ng ph¸p vïng ph©n bè: C¸c ®èi t­îng ®Þa chÊt kh¸c nh­ phun trµo maphic; axÝt; x©m nhËp axÝt …
 • Ký hiÖu trªn nÒn mµu: VÝ dô ký hiÖu c¸c má kho¸ng s¶n
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông:
 • B¶n ®å nµy ®­îc sö dông nh»m khai th¸c c¸c néi dung ®Þa chÊt, kho¸ng s¶n ViÖt Nam nªn gi¸o viªn thÓ hiÖn cho häc sinh khai th¸c theo gîi ý:
 • NhËn xÐt ®Æc ®iÓm ph©n bè c¸c má kho¸ng s¶n ViÖt Nam?
 • §Æc ®iÓm ®Þa chÊt ViÖt Nam: NhËn xÐt c¸c thang ®Þa tÇng ë n­íc ta (®¬n vÞ ph©n chia lín nhÊt thang ®Þa tÇng lµ giíi ®kû (hÖ) ® thÕ (thèng) ® kú ® thêi) ® cho häc sinh ®äc c¸c ®¬n vÞ ®Þa tÇng. Sau ®ã ®iÒn c¸c kiÕn thøc ®· ®äc vµo b¶ng sau:
 
§¹i
(giíi)

(hÖ)
ThÕ
(thèng)
Thêi gian
(triÖu n¨m)
Ph©n bè
(tØnh, vïng)
 
 
 
       
 
 • B¶n ®å ®Þa chÊt vµ c¸c vïng kÕ cËn thÓ hiÖn ®Þa chÊt vïng kÒ phÇn ®Êt liÒn ViÖt Nam
 • Mèi quan hÖ gi÷a ®Þa chÊt víi kho¸ng s¶n
Nh­îc ®iÓm:
 • Mét sè ®èi t­îng kh«ng ®­îc gi¶i thÝch trªn b¶n ®å lín
 
4.B¶n ®å khÝ hËu
 
+Tªn b¶n ®å : B¶n ®å khÝ hËu trang 7 Atl¸t ®Þa lý ViÖt Nam
+ Néi dung chÝnh:

 • ThÓ hiÖn khÝ hËu chung ViÖt Nam
+ Néi dung phô:
 • C¸c b¶n ®å phô thÓ hiÖn nhiÖt ®é, l­îng m­a trung b×nh n¨m, c¸c th¸ng trong n¨m
+ Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn
 • Ph­¬ng ph¸p nÒn chÊt l­îng: Mçi miÒn g¾n víi mét nÒn mµu
 • Ph­¬ng ph¸p ký hiÖu chuyÓn ®éng: ThÓ hiÖn yÕu tè giã, b·o
       vÝ dô : - mòi tªn mµu ®á thÓ hiÖn chÕ ®é giã mïa mïa h¹
                 - mòi tªn mµu xanh thÓ hiÖn chÕ ®é giã mïa mïa ®«ng
                 - Mµu mòi tªn thÓ hiÖn b¶n chÊt giã (nãng, l¹nh)
                                         - H­íng mòi tªn chØ h­íng giã
- §é lín, chiÒu dµi mòi tªn chØ c­êng ®é, hiÖn t­îng giã m¹nh, yÕu kh¸c nhau, lo¹i giã kh¸c nhau
-H­íng giã vµ tÇn suÊt giã biÓu hiÖn: BiÓu ®å giã, l­îng m­a, nhiÖt ®é: Ph­¬ng ph¸p biÓu ®å ®Þnh vÞ 
      -    BiÓu ®å phô: Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn nÒn ®Þnh l­îng
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông: Cho häc sinh tiÕn hµnh c¸c b­íc

 • B­íc 1: §äc c¸c miÒn khÝ hËu n­íc ta vÒ:
-NhiÖt ®é
-L­îng m­a
-H­íng giã
-Mèi quan hÖ gi÷a chóng
                        -    B­íc 2 : Ph©n tÝch tõng yÕu tè khÝ t­îng
                                      -Cã sù ph©n ho¸:
                                                -Theo mïa
                                                -Theo vÜ ®é
                                                -Theo ®é cao
H¹n chÕ:

 • Kh«ng cã tÇn suÊt giã trong b¶n ®å trong khi b¶n ®å chó gi¶i cã
 • T¹i mét ®iÓm chØ ®Æt mét ký hiÖu trong khi ®ã trong b¶n ®å ®Æt 2 (VÝ dô: C¸c ®iÓm ®Æt biÓu ®å l­îng m­a; nhiÖt ®é, h­íng giã)
 
5. B¶n ®å ®Êt – thùc vËt vµ ®éng vËt
 
+ Tªn b¶n ®å: B¶n ®å ®Êt, thùc vËt vµ ®éng vËt trang 8 Atl¸t ®Þa lý ViÖt Nam
+ Néi dung chÝnh:

 • ThÓ hiÖn ®Êt, thùc vËt vµ ®éng vËt n­íc ta
§Êt: - ThÓ hiÖn c¸c lo¹i ®Êt chÝnh ë n­íc ta
Thùc vËt: - C¸c th¶m thùc vËt
§éng vËt: - C¸c lo¹i ®éng vËt chÝnh
+ Néi dung phô

 • ThÓ hiÖn s«ng ngßi
 • Mét sè ®iÓm quÇn c­
+ Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn
          - NÒn chÊt l­îng:
     -   ThÓ hiÖn c¸c lo¹i ®Êt, mçi lo¹i ®Êt chiÕm vïng ph©n bè riªng

 • Vïng ph©n bè th«ng qua c¸c ký hiÖu: Th¶m thùc vËt; kh«ng cã    ®­êng viÒn ®øt ®o¹n
 • Riªng rõng quèc gia, ®iÓm d©n c­ dïng ph­¬ng ph¸p ký hiÖu ®Þnh vÞ ®Æt ®óng vÞ trÝ n¬i ®èi t­îng ®ã
 • Ký hiÖu d¹ng ®­êng: ThÓ hiÖn s«ng
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông:
          Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh sö dông b¶n ®å nµy b»ng c¸ch ®i tõ toµn thÓ ®Õn côc bé theo gîi ý:

 • Nh×n mµu s¾c tû lÖ lo¹i ®Êt nµo chiÕm nhiÒu nhÊt
 • §äc tõng lo¹i ®Êt
 • NhËn xÐt sù ph©n bè c¸c th¶m thùc vËt n­íc ta
 • Sù ph©n khu vùc ®éng vËt, ®äc tªn c¸c ®éng vËt chÝnh trong khu vùc nµy
 
6. B¶n ®å c¸c miÒn tù nhiªn
+ Tªn b¶n ®å: C¸c miÒn tù nhiªn

 1. MiÒn B¾c vµ §«ng B¾c Bé (trang 9)
 2. MiÒn T©y B¾c vµ Nam Trung Bé
 3. MiÒn Nam Trung Bé vµ Nam Bé (trang 10 Atl¸t)
+ Néi dung chÝnh
 • ThÓ hiÖn c¸c miÒn tù nhiªn n­íc ta
+ Néi dung phô
 • B¶n ®å nhá thÓ hiÖn vÞ trÝ ®Þa lý c¸c miÒn tù nhiªn n­íc ta
 • L¸t c¾t ®Þa h×nh ë mét sè vÞ trÝ ®Æc biÖt
 • HÖ thèng s«ng ngßi: - §Ó ®Þnh h­íng ®Þa h×nh
   - C¸c ®iÓm quÇn c­; ®­êng giao th«ng
+ Ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn

 • Ph­¬ng ph¸p ®­êng b×nh ®é kÕt hîp ph©n tÇng mµu ®é cao thÒ hiÖn ®Þa h×nh, mçi tÇng mµu chØ nhiÒu chØ sè cã sè l­îng
 • Ph­¬ng ph¸p ®iÓm ®é cao: ThÓ hiÖn mét sè ngän nói cao ë n­íc ta
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông
Gióp häc sinh ®äc b¶n ®å miÒn víi gîi ý:

 • §Þa h×nh nµo lµ chÝnh; phô
 • C¸c d·y nói chÝnh ë ViÖt Nam: Hoµng Liªn S¬n; Tr­êng S¬n ...
 • C¸c s¬n nguyªn; cao nguyªn: Tªn; vÞ trÝ, h­íng
 • C¸c ngän nói cao > 2000m
 • C¸c ®ång b»ng lín, nhá
 • §äc c¸c l¸t c¾t: Tõ n¬i xuÊt ph¸t (cao nhÊt) ®Õn thÊp nhÊt qua nh÷ng d¹ng ®Þa h×nh nµo

H¹n chÕ

 • C¸c l¸t c¾t ®Þa h×nh cßn ch­a phï hîp nªn cã thÓ h×nh thµnh biÓu t­îng sai cho häc sinh

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 57.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: đialy
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 13/12/2018 08:15
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Danh mục

Video clip

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1560 view

  Giải trí

1 photos | 1447 view

  Kỷ yếu

0 photos | 282 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 47
 • Khách viếng thăm: 46
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2073
 • Tháng hiện tại: 27653
 • Tổng lượt truy cập: 2338912

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606