Rss Feed Đăng nhập

KIỂM TRA 15 phút học kì 2

Gửi lên: 01/03/2019 22:43, Người gửi: lichsu, Đã xem: 178
cmd+vcmd+
TRƯỜNG THPTNGHÈN  
           ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN HỌC KÌ II
                        MÔN LỊCH SỬ-  NĂM HỌC 2018-2019
                            Thời gian làm bài: 15phút;
                  
  Mã đề thi ____1
     
Câu 1. Nhằm duy trì một trật tự thế giới mới bảo vệ quyền lợi cho mình, các các nước trận, đã thành lập một tổ chức quốc tế mới có tên gọi là:
 1. Tổ chức liên hợp quốc.              B. Hội quốc Liên. 
 2. C. Hội liên hiệp quốc tế mới.    D. Hội Tư bản.
Câu 2. Hít le làm thủ tường thiết lập thiết lập nền chuyên chính độc tài vào:
 1. Ngày 30/1/1933.              B.  Tháng 2/1933.     C. Tháng 5/1933.        D. Tháng 7/1933.
Câu 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bắt đàu từ lĩnh vực :
 1. Công nghiệp nặng.  B. Tài chính ngân hàng.  C. Sản xuất hàng hoá.    D, Nông nghiệp.
Câu 4. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất kinh tế Nhật Bản :
 1. Lâm vào khủng hoảng.                                     
 2. Nông nghiệp phát triển nhanh chóng.
 3. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng. 
 4. Ổn định và tăng trưởng nhanh chóng mọi nghành.
Câu 5. Cuoäc noäi chieán ôû Trung Quoác giai ñoaïn 1927 – 1936 giöõa löïc löôïng : 
     A . Quoác teá Coäng saûn vaø Quoác daân ñaûng         B . Ñaûng coäng saûn vaø theá löïc thaân ñeá quoác
     C . Tay sai ñeá quoác vaø Quoác daân Ñaûng            D . Quoác daân ñaûng vaø Ñaûng coäng saûn
Câu 6. Ý không phản ánh Ý nghĩa phong trào Ngũ tứ là
     A . Giai caáp coâng nhaân trôû thaønh löïc löôïng caùch maïng ñoäc laäp
    B . Caùch maïng Trung Quoác chuyeån töø daân chuû tö saûn kieåu cuõ sang kieåu môùi
    C . Môû ñaàu cao traøo caùch maïng choáng ñeá quoác, phong kieán
    D . Giai cấp tư sản đã phản động không thể lãnh đạo cách mạng.
Câu 7. Chính trò cuûa caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ sau 1918 coù chuyeån bieán môùi naøo :
    A . Ñeá quoác caáu keát vôùi giai caáp thoáng trò baûn xöù ñeå cai trò
    B . Vua chuùa ñöôïc khoâi phuïc laïi quyeàn haønh
    C . Quyeàn haønh trong tay cuûa tö baûn nöôùc ngoøai vaø baûn ñòa
    D . Quyeàn haønh taäp trung trong tay ñaïi dieän chính quyeàn thöïc daân
Câu 8. Để vượt qua khủng hoảng kinh tế 1929-1933 giới cầm quyền Nhật bảnđã chủ trương:
    A. Quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.
    B. Thực hiện chế độ chuyên chế độc tài phát xít giống như nước Đức.
    C. Thực hiện chính sách mới của Tổng thống Mĩ( Ru-do-ven).
    D. Thực hiện nền dân chủ,mở cửa,ứng dụng những thành tựu khoa học- kĩ thuật.
Câu 9. Đặc điểm  của chủ nghĩa đế quốc Mĩ là:
 1. Sự hình thành các tờ rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.
 2. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.
 3. Đế quốc cho vay nặng lãi.
 4. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn nội bộ.
Câu 10. Phong traøo Nguõ Töù môû ñaàu baèng söï kieän gì :
A . Baõi coâng cuûa coâng nhaân ôû Nam Kinh               B . Cuoäc bieåu tình cuûa 3000 hoïc sinh Baéc Kinh
C . Baõi coâng cuûa coâng nhaân Thöôïng Haûi                D . Cuoäc bieåu tình cuûa 1000 hoïc sinh Baéc Kinh
TRƯỜNG THPT DÂN LẬP
TỔ XÃ HỘI
 
           ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN HỌC KÌ II
                        MÔN LỊCH SỬ-  NĂM HỌC 2016-2017
                            Thời gian làm bài: 15phút;
 
  Mã đề thi ____2
     
Câu 1: Đạo luật quan trọng nhất trong chính sách mới là :
 1. Đạo luật ngân hàng.                        C. Đạo luật phục hưng công nghiệp.
 2. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp.   D. Đạo luật chính trị xã hội.
Câu 2: Muïc ñích phong traøo baát hôïp taùc do Gan -  ñi phaùt ñoäng ñaàu naêm 1930 :
     A . Choáng ñoäc quyeàn muoái ôû Anh                       B . Choáng vieäc taêng thueá muoái cuûa Anh
     C . Choáng ñoäc quyeàn xuaát khaåu gaïo cuûa Anh    D . Choáng vieäc taêng thueá phuïc vuï chieán tranh
Câu 3:Nhật bản xâm lược và chiếm đóng vùng đông bắc Trung quốc vào :
     A. Tháng 9/1929.                       B. Tháng 9/1931.   C. Tháng 5/1932.      D. Tháng 6/1933
Câu 4:Đặc điển của cuôc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là :
     A. Cuộc khủng hoảng thiếu.                  B.   Cuộc khủng hoảng ngắn nhất trong lịch sử.
     C. Cuộc khủng hoảng thừa, trần trọng và kéo dài nhất.D. Cuộc khủng hoảng thiếu và trầm trọng nhất.
Câu 5: Taùc ñoäng naøo không phải töø beân ngoøai aûnh höôûng ñeán phong traøo ñaáu tranh ôû Ñoâng Nam AÙ sau chiến tranh thế giới 1?
A . Caùc nöôùc ñeá quoác bò suy yeáu nhieàu sau chieán tranh
B . Thaéng lôïi cuûa caùch maïng thaùng 10 Nga vaø cao traøo caùch maïng theá giôùi 1918 – 1923
C . Söï truyeàn baù chuû nghóa Maùc – Leâ – nin vaøo phong traøo coâng nhaân
D . Sự trưởng thành của các lực lượng dân tộc của Đông Nam Á.
Câu 6: Chính ñaûng vaø giai caáp laõnh ñaïo cách mạng của nhaân daân AÁn trong giai ñoïan sau Chiến tranh thế giới 1
A . Tieåu tö saûn – Ñaûng Quoác ñaïi               B . Tö saûn daân toäc - Ñaûng Quoác ñaïi
C . Tö saûn – Ñaûng Quoác daân                      D . Coâng nhaân – Ñaûng Coäng saûn
Câu 7: Để thiết lập nền chuyên chính độc tài, chính phủ Hít le đã :
 1.  Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ.          C. Ám sát tổng thống Hin đen bua.
 2.  Rút ra khỏi hội quốc liên.                                                   D.  Không sản xuất công nghiệp nhe.
Câu 8: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là do :
 1. Các nước Tư bản không quản lí, điều tiết nền sản xuất.
 2. Sản xuát một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận trong những năm 1924-1929
 3. Người dân không dủ tiền mua hàng hoá.
 4. Tác động của cao trào cách mạng thế giớ 1918-1923.
Câu 9. Trước nguy cơ xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít, và chiến tranh thế giới mới, quốc tế cộng sản đã :
 1. Chủ trương trương thành lập mặt trận nhân dân chống  phát xít.
 2. Giúp đỡ nước Pháp chống chủ nghĩa phát xít.
 3. Kêu gọi nhân dân thế giới nhan chóng thoát ra  khỏi cuộc khủng hoảng.
 4.  Tìm cách hạn chế quyền lực của Hít le.
Câu 10. Tháng 11/1918 ở nước Đức đã diễn ra sự kiện là
 1. Cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ        C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa bùng nổ
 2. Nền cộng hòa Vai ma được thành lập    D. Đảng cộng sản Đức được thành lập
 
TRƯỜNG THPT DÂN LẬP
TỔ XÃ HỘI
 
           ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN HỌC KÌ II
                        MÔN LỊCH SỬ-  NĂM HỌC 2016-2017
                            Thời gian làm bài: 15phút;
 
  Mã đề thi ____3
     
Câu 1: Hậu nghiêm trong nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là :
 1. Hàng trục triệu người trên thế giới thất nghiệp.
 2. Nhiều người bị phá sản,mất hết tiền bạc và nhà cửa.
 3. Sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới 2.
 4. Lạm phát trở nên phi mã, nhà nước không thể điều tiết được.
Câu 2: Thắng lợi của mặt trận nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh đế quốc đã:
 1. Lật đổ được chế độ phát xít tồn tại lâu đời ở Pháp.
 2. Thành lập đảng cộng sản Pháp.
 3. Thành lập hội liên hiệp chống chủ nghã phát xít ở Pháp.
 4. Giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tháng 6/1936 và thành lập một chính phủ mới.
Câu 3:Hội quốc liên ra đời nhằm mục đích :
 1. Duy trì một trật tự thế giới mới.       
 2. C. Bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới.
 3. Giải quyết tranh chấp quốc tế.
 4. D. Khống chế sự lũng đoạn của các công ti độc quyền xuyên quốc gia.
Câu 4:Muïc ñích phong traøo Nguõ Töù 1919 laø :
     A . Choáng laïi aâm möu xaâu xeù Trung Quoác cuûa ñeá quoác
     B . Choáng vieäc khoâi phuïc cheá ñoä phong kieán
     C . Choáng laïi taäp ñoøan Quoác daân ñaûng                             
     D . Choáng laïi döï aùp böùc cuûa tö saûn
Câu 5. Phong traøo ñoäc laäp daân toäc ôû Ñoâng Nam AÙ sau 1918 coù nhöõng xu höôùng naøo :
    A . Phong traøo daân toäc tö saûn vaø coâng nhaân      B . Khôûi nghóa cuûa noâng daân vaø daân toäc tö saûn
    C . Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân vaø noâng daân D . Phong traøo daân toäc tö saûn vaø tieåu tö saûn
Câu 6. Ñaûng coäng saûn Indonesia ra ñôøi vaøo
   A . 5/1921                            B . 5/1919                  C . 5/1922                  D . 5/1920
Câu 7.. Caùch maïng 1932 ôû  Xieâm mang tính chaát gì :
A . Caùch maïng tö saûn                                 B . Caùch maïng daân chuû tö saûn 
C . Caùch maïng giaûi phoùng daân toäc            D . Caùch maïng tö saûn khoâng trieät ñeå
Câu 8. Taàng lôùp tham gia môû ñaàu caùch maïng ôû Trung Quoác 1919 laø :
A . Sinh vieân, hoïc sinh  B . Trí thöùc tö saûn     C . Coâng nhaân                  D . Tö saûn daân toäc
Câu 9. Người đã thực hiện chính sách «kinh tế mới » và đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là :
A. Tru-man.                         B. Ru-do-ven.               C. Ai-xen-hao.                    D. Hu-vơ.
Câu 10. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật banrtrong những năm 30 của thế kỉ XX đã :
 1. Góp phần làm chậm quá trình phát xít hoá bộ máy nhà nước.
 2. Góp phần đẩy nhanh quá trình phát xít hoá bộ máy nhà nước.
 3. Góp phần làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật bản trở nên trầm trọng hơn.
 4. Làm thất bại âm mưu quân phiệt hoá bộ máy nhà nwowcscuar giai cấp tư sản, quý tộc.
TRƯỜNG THPT DÂN LẬP
TỔ XÃ HỘI
 
           ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN HỌC KÌ II
                        MÔN LỊCH SỬ-  NĂM HỌC 2016-2017
                            Thời gian làm bài: 15phút;
 
  Mã đề thi ____4
     
 
Câu 1: Năm 1932 sản xuất công nghiệp của Đức giảm so với những năm trước khủng hoảng
 1. 47%                  B 46%                     C. 48 %                     D 49%
Câu 2: Chính sách đối ngoại của chính phủ Ru-do-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ la tinh là:
 1. Chính sách láng giềng thân thiện.       C. Gây chiến tranh xân lược.
 2. Can thiệp băng vũ trang.           D. Sử dụng đồng tiền đôla, buộc các nước phụ thuộc vào Mĩ.
Câu 3: Sự tăng trưởng kinh tế Nhật bản sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, có đặc điểm là :
 1. Ổn địn lâu dài từ năm 1918 đến 1939.
 2. Phát triển toàn diện cả Công nghiệp và nông ngiệp.
 3. Chỉ ổn định trong một thời gian ngắn(18 tháng sau chiến tranh thế giới lần thư nhất.
 4. Phát triển ổn định trong những năm 20 của thế kỉ XX.
Câu 4:Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã hình thành 2 khối đế quốc đối lập nhau là :
     A. Mĩ – Anh –Đức và Nhật-Ý- Pháp                   C. Mĩ –Ý- Nhật và Anh- Pháp –Đức
     B. Mĩ –Anh – Pháp và Đức-Ý- Nhật.                  D. Đức- Áo – Hung- Ý và Anh- Pháp – Nga.
Câu 5:Ñöôøng loái ñaáu tranh cuûa Gan – ñi giai ñoïan 1918 – 1939 laø :
A . Vöøa baïo ñoäng, vöøa thöông löôïng             B . Ñaáu tranh baïo löïc caùch maïng
      C . Ñaáu tranh chính trò + khôûi nghóa             D . Baát baïo ñoäng, baát hôïp taùc
Câu6. Ñaûng coäng saûn Trung Quoác thaønh laäp vaøo :
     A . 9/1921               B . 7/1921                         C . 1/1921                    D . 5/1921
Câu7. Giai ñoïan 1918 – 1922 ôû Laøo coù phong traøo ñaáu tranh tieâu bieåu naøo :
    A . Khôûi nghóa cuûa Chaâu – pa – chay           B . Khôûi nghóa cuûa Pha – ca – ñuoác
    C . Khôûi nghóa cuûa Com – ma – ñam          D . Khôûi nghóa cuûa Xu – li – vaên
Câu8. Töø thaäp nieân 30 cuûa theá kæ 20, phong traøo ñaáu tranh ôû Laøo – Campuchia diễn ra dưới sự lãnh đạo của
    A . Ñaûng laäp hieán                                  B. Ñaûng coäng saûn Ñoâng Döông
     C . Ñaûng daân chuû Ñoâng Döông            D . Ñaûng cộng sản Vieät Nam
Câu9. Phong traøo ñaáu tranh ôû Laøo keùo daøi töø 1901 – 1937 laø :
     A . Khôûi nghóa cuûa Com–ma–ñam vaø A–cha–xoa  
     B . Khôûi nghóa cuûa Com–ma–ñam vaø Ong Keïo
     C . Khôûi nghóa cuûa A – cha – xoa vaø Ong Keïo      
     D . Khôûi nghóa cuûa Ong Keïo vaø Pha – ca – ñuoác
Câu10. Trong giai ñoïan 1925 – 1926, ôû Campuchia coù phong traøo đấu tranh tieâu bieåu nào
    A . Ñaáu tranh cuûa noâng daân ôû Roâ – leâ – phan choáng thueá vaø baét phu
    B . Ñaáu tranh cuûa nhaân daân choáng ñòa toâ cao ôû Phnoâm – peânh
    C . Ñaáu tranh choáng thueá cao ôû Xieâm – reäp
    D .  Ñaáu tranh cuûa noâng daân ôû Roâ – leâ – phan choáng baét phu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 280.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 01/03/2019 22:45
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  1
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3680 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2233 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5691
 • Tháng hiện tại: 140069
 • Tổng lượt truy cập: 7096870

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606