Rss Feed Đăng nhập

Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần andehit

Gửi lên: 24/11/2020 20:25, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 234
 
 
 
                                     CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11
     Tên chuyên đề: Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần andehit
Người báo cáo: Thân Thị Thùy Trang
                         A. PHẦN MỞ ĐẦU
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
      Trong quá trình giảng dạy và ôn thi đại học tôi nhận thấy để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm là một điều vô cùng cấp thiết và quan trọng. Thông thường nhiều học sinh rất lúng túng làm các bài tập trắc nghiệm nhung phương pháp lại áp dụng giống như làm một bài tập tự luận làm mất thời gian mà hiệu quả không cao §èi víi mçi thÓ lo¹i bµi tËp cÇn t×m ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh phï hîp, ®¶m b¶o b¶n chÊt ho¸ häc, linh ho¹t ¸p dông c¸c ®Þnh luËt trong ho¸ häc, lùa chän nh÷ng d÷ kiÖn, th«ng tin liªn quan ®Õn bµi tËp ho¸ häc, häc sinh cÇn n¾m ®­îc ®Ò bµi hái c¸i g×? dù kiÕn c¸ch lµm nh­ thÕ nµo?Trong đó bài toán trắc nghiệm về andehit là một trong những bài toán hay gặp trong các đề thi..Nghiên cứu một số tài liệu cũng như từ thực tế tôi đã đưa ra một số kinh nghiệm đơn giản dể hiểu hơn mang tính quy luật để học sinh có thể áp dụng giải nhanh. Chính vì vậy tôi mạnh dạn đề xuất một kinh nghiệm nhỏ: “Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần andehit”
B. NỘI DUNG:
§Ó gi¶i nhanh bµi tËp ho¸ häc phÇn an®ehit yªu cÇu häc sinh ph¶i n¾m râ tÝnh chÊt ho¸ häc cña an®ªhÝt, ph©n biÖt tÝnh chÊt chung vµ riªng cña an®ehit vµ xeton.
II.DẠNG 1: TỪ CÔNG THỨC CHUNG CỦA ANDEHIT
1. Một số lưu ý:
 + ViÕt c«ng thøc chung : CnH2n+2-m-2a(CHO)hay R(CHO)n
 Tõ c«ng thøc chung ta cã thÓ viÕt c¸c c«ng thøc cña c¸c lo¹i An®ehit:
- An®ehit no, ®¬n chøc, m¹ch hë: CnH2n+1CHO víi n0 v× trong ph©n tö cã chøa mét liªn  kÕt ®«i ë nhãm chøc: - CHO nªn viÕt c«ng thøc ph©n tö: CnH2nO
- An®ehÝt kh«ng no ®¬n chøc, m¹ch hë: CnH2n+1-2aCHO
- C«ng thøc ph©n tö an®ehit no, m¹ch hë: CnH2n+2-m (CHO)
Chó ý: tõ c«ng thøc chung cña c¸c lo¹i an®ehit nÕu ®èt ch¸y mét an®ehit thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O => nH: nC = 2:1 trong ph©n tö cã mét liªn kÕt ®«i vËy an®ªhÝt trªn no ®¬n chøc, m¹c
2. Bài tập minh họa:
VÝ dô 1: §èt ch¸y mét hçn hîp 3 an®ehit A, B, C cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O, d·y ®ång ®¼ng cña an®ehit trªn lµ: 
a. No, ®¬n chøc, m¹ch hë b. Kh«ng no ®¬n chøc
c. No, ®a chøc d. Kh«ng no, hai chøc
Gi¶i:
 V× ®èt ch¸y thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O, trong ph©n tö cã mét liªn kÕt ®«i t¹i nhãm chøc an®ehit cßn gèc hi®rocacbon no, m¹ch hë vËy an®ªhit lµ no, ®¬n chøc, m¹ch hë: ®¸p ¸n a
VÝ dô 2: C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña mét an®ehit no ®a chøc lµ (C2H3O)n. C«ng thøc ph©n tö cña an®ehit trªn lµ:
a. C2H3O b. C4H6O2
c. C8H12O4 d. b vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
CTPT an®ehit: C2nH3nO<=> C2n-nH3n-n (CHO)n <=> CnH2n (CHO)n
Tõ c«ng thøc ph©n tö an®ehit no  CnH2n+2-mCHO)m   ta thÊy sè nguyªn tö H cña gèc = 2 lÇn sè nguyªn tö C trong gèc+ 2 - sè nhãm chøc
VËy: 2n=2n+2-n    => n = 2 : ®¸p ¸n b
VÝ dô 3:  C«ng thức thực nghiệm (c«ng thøc nguyªn) của một anđehit no mạch hở A là (C4H5O2)n. C«ng thức ph©n tö của A là:
           a. C2H3(CHO)2                 b. C6H9(CHO)6              
          c. C4H6(CHO)4                            d. C8H12(CHO)8
T­¬ng tù vÝ dô 2 ®¸p ¸n lµ: c
VÝ dô 4: Cho c¸c c«ng thøc ph©n tö cña c¸c an®ehit sau:
(1) C8H14O       (2) C8H10O2        (3) C6H10O2   
(4) C5H12O2    (5) C4H10O       (6) C3H4O2       
D·y c¸c c«ng thøc ph©n tö chØ an®ehit no, hai chøc, m¹ch hë lµ:
       a.1, 2, 5 b. 2,4, 6
       c. 4, 5, 6 d. 1, 3, 6
Gi¶i:
 V× lµ ®ång ®¼ng cña an®ehÝt no , m¹ch hë, hai chøc cã c«ng thøc chung lµ: CnH2n (CHO)hay CnH2n-2O2 v× trong c«ng thøc ph©n tö cã 2 liªn kÕt ∏ vËy d·y ®¸p ¸n : d
VÝ dô 5: §èt ch¸y hoµn toµn 10,8 gam mét an®ehit no, m¹ch hë cÇn dïng 10,08 lÝt khÝ O2 (đktc). S¶n phÈm ch¸y cho qua dung dÞch n­íc v«i trong d­ cã 45 gam kÕt tña t¹o thµnh. C«ng thøc ph©n tö cña an®ehit lµ:
a. C3H4O2.           b.C4H6O4.                c.C4H6O2.                    d.C4H6O.
Gi¶i:
Ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y:
CxHyOz + x+y/4-z/2 O2 → xCO2 + y/2 H2O
                           0,45/xmol     0,45 mol          0,45 mol
x+y/4-z/2 = x      =>   y= 2z  (*)  
Ph©n tö khèi: 12x+ y +16z = 10,8x/0,45(**)
Tõ * vµ ** ta cã x = 3z/2 
x : y : z = 3: 4: 2    v× no, m¹ch hë => ®¸p ¸n a
II.DẠNG 2: DỰA VÀO PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG
1.     Một số lưu ý:
AgNO3 + NH3 + H2O → AgOH  + NH4NO3
AgOH + 2NH3    → [Ag(NH3)2]OH
                                  Phøc tan
§èi víi an®ehÝt ®¬n chøc ( trõ HCHO) khi thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  ta cã ph­¬ng tr×nh ph¶n øng:
RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → RCOONH4 + 2Ag + 3 NH3 + H2O
NhËn xÐt: ta thÊy tû lÖ nRCHO : n Ag = 1: 2
Riªng ®èi víi an®ehit fomic HCHO, ph¶n øng cã thÓ x¶y ra qua 2 giai ®o¹n theo s¬ ®å sau:
HCHO  HCOONH4 + 2Ag
HCOONH4  (NH4)2CO3 + 2Ag
­­­VËy nÕu d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  th× tû lÖ nHCHO : n Ag = 1: 4
§èi víi an®ehit R(CHO)n khi thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng ta cã:
R(CHO) 2n Ag
Trong qu¸ tr×nh gi¶i bµi tËp phÇn an®ehit liªn quan ®Õn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cÇn chó ý mét sè kü n¨ng sau:
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng hçn hîp 2 an®ehit ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc gÊp 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp kh«ng cã an®ehit fomic HCHO.
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng hçn hîp 2 an®ehit ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc lín h¬n 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp cã an®ehit fomic HCHO.
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng gi÷a hçn hîp 2 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc nhá h¬n 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp kh«ng cã mét chÊt h÷u c¬ kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng ( tr­êng hîp nµy th­êng ®­îc ¸p dông khi thùc hiÖn ph¶n øng oxi ho¸ hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña r­îu...).
- VËy ®èi víi lo¹i bµi tËp tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cña an®ehit cÇn b¸m ch¾c vµo c¸c d÷ kiÖn ®Çu bµi, kÝ m· ®Ò b»ng ng«n ng÷ ho¸ häc vµ t×m c¸ch biÖn luËn kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ tr¸nh nh÷ng sai lÇm dÔ m¾c ph¶i...
- §èi víi an®ehit ®a chøc 1 mol an®ehit cho 2n mol Ag ( n lµ sè nhãm - CHO ).
2. Bài tập minh họa:
VÝ dô 1: Cho 0,2 mol hçn hîp 2 an®ehit cïng d·y ®ång ®¼ng no, m¹ch hë, cã sè mol b»ng nhau ph¶n øng hoµn toµn víi l­îng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè l­îng Ag thu ®­îc lµ 43,2 gam ( hiÖu suÊt 100%). NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp trªn thu ®­îc 15,68 lÝt (§KTC) khÝ CO2. C«ng thøc ph©n tö cña 2 an®ehit lµ:
a. HCHO, CH3CHO b. CH3CHO, C4H9CHO
c. C2H5CHO, C3H7CHO d. c¶ b vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
nAg = 43,2/108=0,4 mol  => nAg : nhçn hîp   = 2:1 vËy hçn hîp an®ehit lµ no, ®¬n chøc, m¹ch hë ( trong hçn hîp kh«ng cã HCHO ).
 Gäi c«ng thøc trung b×nh lµ: CH2+1CHO
    S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    CH2+1CHO  → +1 CO
                                                  0,2 mol            0,7 mol       
 + 1 = 3,5  =>  = 2,5    Tr­êng hîp: n1 = 0          HCHO lo¹i
    Tr­êng hîp:  n1 = 1          CH3CHO   v×    = 2,5  => (n1+n2 ) / 2 = 2,5
                                       VËy : n2 = 4    
Tr­êng hîp:    n1 = 2          = 2,5  => (n1+n2 ) / 2 = 2,5  VËy : n2 = 3
   ®¸p ¸n d
VÝ dô 2: Cho 0,1 mol an®ehit X t¸c dông víi dung dÞch d­ AgNO3/NH3  thu ®­îc 0,4 mol Ag. MÆt kh¸c cho 0,1 mol X t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn 22,4 lÝt H2 (§KTC).
C«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X lµ:
a. HCHO b. CH3CHO
c. (CHO)2 d. c¶ a vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
V× 0,1 mol X t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn 0,1 mol H2  vËy trong X chØ cã mét nhãm chøc -CHO. Ta cã tû lÖ  nAg : nX   = 4:1 vËy §¸p ¸n: a.
VÝ dô 3:
Cho a mol an®ehit X, m¹ch hë t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn  3a mol H2 vµ thu ®­îc chÊt h÷u c¬ Y. Cho Y t¸c dông hoµn toµn víi Na d­ thu ®­îc a mol H2. §èt ch¸y hoµn toµn a mol X thu ®­îc tèi ®a 4a mol CO2.
C«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X lµ:
a. C2H4(CHO)2 b. CH(CHO)3
c. C2H2(CHO)2 d. C2HCHO
Gi¶i:
V× khi t¸c dông víi H2 th× cÇn  3a mol H2 vËy trong X cã 3 liªn kÕt . V× Y t¸c dông hoµn toµn víi Na d­ thu ®­îc a mol H2 : trong Y cã 2 nhãm chøc -OH vËy X cã 2 nhãm chøc - CHO, vµ trong gèc hi®roc¸cbon cã mét liªn kÕt .
S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    CnH2n-2 (CHO)2 → n+2 CO
                                             a                       4a
VËy n+2=4   => n=2  §¸p ¸n: c.
VÝ dô 4: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hçn hîp A gåm 2 an®ªhÝt ®¬n chøc, toµn bé s¶n phÈm ch¸y cho hÊp thô vµo dung dÞch n­íc v«i trong d­, khèi l­îng b×nh t¨ng 12,4 gam vµ khi läc thu ®­îc tèi ®a 20 gam kÕt tña. MÆt kh¸c còng cho hçn hîp trªn t¸c dông víi l­îng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè l­îng Ag thu ®­îc lµ 32,4 gam. C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 an®ehÝt lµ:
 
a. HCHO, CH3CHO b. CH3CHO, C4H9CHO
c. C2H5CHO, C3H7CHO d. HCHO, C2H5CHO
Gi¶i:
 Theo s¶n phÈm ch¸y:
Sè mol CO2 = sè mol CaCO3 = 20/100 = 0,2 mol
Khèi l­îng b×nh n­íc v«i trong t¨ng lµ: m ( CO2 + H2O) = 12,4 gam
=> nH2O = 3,6/18=0,2 mol v× sè mol CO2 = sè mol H2O nªn 2an®ehit ®Òu no, ®¬n chøc, m¹ch hë.
nAg = 32,4/108 = 0,3 mol > 2.n hçn hîp A vËy trong A cã chøa HCHO (x mol)
gäi c«ng thøc an®ªhit cßn l¹i lµ: CnH2n+1CHO (y mol)
Ta cã s¬ ®å ph¶n øng tr¸ng g­¬ng:
                    HCHO →  4Ag
                        x             4x
            CnH2n+1CHO →  2Ag
                        y             2y
Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:   x + y = 0,1  (I)         Tõ hÖ ta cã x = y = 0,05 mol
                                     4x + 2y = 0,3 (II)
 Gäi c«ng thøc trung b×nh lµ: CH2+1CHO
 S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    CH2+1CHO  → +1 CO
                                                  0,1 mol            0,2 mol        =>  = 1
V×  sè mol 2 an®ehit b»ng nhau nªn ta cã :
                                                            1    vËy n = 2
§¸p ¸n: d
VÝ dô 5: Chia m gam mét an®ehit m¹ch hë thµnh 3 ph©n b»ng nhau:
Khö hoµn toµn phÇn 1 cÇn 3,36 lÝt H2 (®ktc)
PhÇn 2 thùc hiÖn ph¶n øng céng víi dung dÞch Brom cã 8 gam Br2 tham gia ph¶n øng.
PhÇn 3 cho t¸c dông víi l­îng d­ dung dÞch AgNO3/NH3  thu ®­îc x gam Ag:
Gi¸ trÞ cña x lµ:
a. 21,6 gam b. 10,8 gam
c. 43,2 gam d. KÕt qu¶ kh¸c
 
Gi¶i:
Gäi c«ng thøc cña an®ehit lµ: CnH2n+2-m-2a(CHO)   z mol
PhÇn 1:
CnH2n+2-m-2a(CHO)+ (a+m)H2 CnH2n+2-m(CH2OH)(I)
       z mol                   z (a+m)mol
 
PhÇn 2: CnH2n+2-m-2a(CHO)+ a Br2   CnH2n+2-m-2aBr2a(CHO)m    (II)
                           z mol           z a mol
 
PhÇn 3:               CnH2n+2-m-2a(CHO)m   2m Ag     (III)
                               z mol                                          2mz  mol
 
Ta cã: z (a+m) = 0,15   ( theo ph­¬ng tr×nh I);*
             za = 8/160 = 0,05 ( theo ph­¬ng tr×nh II);**
tõ * vµ ** ta cã zm = 0,1
phÇn 3 n Ag = 2zm = 0,1x2 = 0,2 mol vËy m Ag = 0,2x108 = 21,6 gam
®¸p ¸n a
VÝ dô 6: Cho 0,15 mol mét an®ehit Y t¸c dông hoµn toµn víi l­îng d­ dung dÞch AgNO3/NH3  thu ®­îc  18,6 gam muèi amoni của axít hữu c¬. C«ng thøc cÊu t¹o cña an®ehit trªn lµ:
a. C2H4(CHO)2 b. (CHO)2
c. C2H2(CHO)2 d. HCHO
Gi¶i:
Gäi c«ng thøc cña an®ehit Y lµ: R(CHO)
Ta cã s¬ ®å: R(CHO) R(COONH4)
                      0,15 mol                        0,15 mol
MR(COONH4)= = 124  => R + 62n = 124
n=1      =>  R=124-62 = 62 (lo¹i)
n=2    =>  R=124-2x62 = 0 VËy c«ng thøc cÊu t¹o lµ: OHC-CHO ®¸p ¸n b
VÝ dô 7: Khi cho 0,l mol X tác dụng víi dung dịch AgNO3 d­/NH3 ta thu ®ược Ag kim loai. Hoµ tan hoµn toµn l­îng Ag thu ®­îc vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nãng d­ thu ®­îc 8,96 lÝt NO2 (§KTC). X lµ:
a.      X là an®ªhit hai chøc
b.     X là an®ªhitformic
c.      X là hợp chÊt chøa chức – CHO
d.     Cả a, b ®Òu ®óng
Gi¶i:
V× sè mol Ag thu ®­îc b»ng sè mol NO2 = 0,4 mol , ta thÊy tû lÖ nX : n Ag = 1: 4
§¸p ¸n d
III. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Câu 1. Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức
A. (-COOH).                  B. (-NH2).                      C. (-CHO).                     D. (-OH).
Câu 2. Nhóm chức: -COOH, -OH, -O-, -CHO, -CO-, -NH-, -COO- có bao nhiêu chức không no? 
A. 2                      B.3                                 C.4                                 D. 5
Câu 3. Công thức của ankanal là 
A. CnH2nO (n≥1)  B. CnH2n +1 CHO (n≥0)             C. CnH2n+1O (n≥1)             D. Câu a,b đều đúng
Câu 4. Một chất hữu cơ A có công thức tổng quát dạng CnH2nO thì A có thể là:
A. Anđehit đơn chức không no     B. Rượu hay ete đơn chức no mạch hở        
C. Xeton đơn chức no mạch hở   D.Phenol đơn chức
Câu 5. Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là
A. CnH2nO2 (n ≥ 1).        B. CnH2nO (n ≥ 1).                   C. CnH2n - 2O (n ≥ 3).       D. CnH2n + 2O  (n ≥ 1).
Câu 6. Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau: Rượu đơn chức no(X);    anđehit đơn chức no(Y);    rượu đơn chức không no có 1 nối đôi(Z);    anđehit đơn chức, không no có 1 nối đôi(T).  Ứng với công thức tổng quát CnH2nO chỉ có 2 chất, đó là những chất nào?
          A. X, Y                                   B. Y, Z                           C. Z, T                       D. X, T
Câu 7. Dãy đồng đẳng của anđehit acrylic CH2=CH-CHOcó công thức chung là :
A. C2nH3n­CHO              B. CnH2n-1CHO             C. CnH2nCHO              D.(CH2CH3CHO)n
Câu 8. CxHyO2 là andehit mạch hở, 2 chức ,no khi:
       A/  y=2x                    B/  y=2x+2                C/  y=2x-2                     D/  y=2x-4.
Câu 9. Hợp chất cacbonyl C4H8O có bao nhiêu đồng phân :
       A/  1                          B/  2                          C/  3                               D/  4
Câu 10. HCHO có tên gọi là    
a) Anđehit fomic                      b) Metanal                     c) Fomanđehit          d) Tất cả đều đúng
Câu 11. Dung dịch chứa khoảng 40% HCHO trong nước gọi là
          a) Fomon                                 b) Fomanđehit               c) Fomalin                         d) Câu a và c đúng
Câu 12. Một anđehit no mạch A có công thức thực nghiệm (C2H3O)n. CTPT của A là
          a)  C2H5CHO                           b) (CHO)2             c) C2H4(CHO)2                   d) C4H8(CHO)2
Câu 13. Một andehit X mạch hở ,không phân nhánh có công thức nguyên (C3H4O2)n. CTPT của X là :
       A/  C3H4O2                B/  C6H8O4                C/  C6H8O3                     D/  A,B,C sai.
Câu 14.  C5H10O có số lượng đồng phân anđehit có nhánh là         
a) 2                                          b) 3                        c) 4                    d) 5
Câu 15. Fomon còn gọi là fomalin có được khi:
          A. Cho anđehit fomic hoà tan vào rượu để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
          B. Cho anđehit fomic tan vào nước để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
          C. Hoá lỏng anđehit fom                                                                                     
          D. Cả b, c đều đúng
Câu 16. Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất:  CH3CHO , C2H5OH , H2O  là
A. H2O, C2H5OH, CH3CHO           B. H2O, CH3CHO, C2H5OH           
 C.  CH3CHO, H2O, C2H5OH                   D.  CH3CHO, C2H5OH, H2O
Câu 17.  Andehit HCHO có tên là
          A. andehit fomic                      B. fomon              C. metanal            D. cả A,C đều đúng
Câu 18. Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2-CHO là   
a) 3- Etyl butanal                    b) 3-Metyl pentanal                 c) 3-Metyl butanal-1           d) 3-Etyl butanal
Câu 19. Rượu nào sau đây đã dùng để điều chế propanal( andehit propionic)
          A. n-propylic                           B. n-butylic           C. etylic                           D. i-propylic         
Câu 20. Cho : CH3COOH, CH3CHO, HCHO, C2H5OH, HCOOCH3 , HCOOH có bao nhiêu chất có phản ứng tráng gương? 
A. 2                      B.3                       C.4                                 D. 5
Câu 21. Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3  (đun nóng) hay Ag2O trong dung dịch NH3 tạo thành Ag là
A. CH3 - CH(NH2) - CH3.      B. CH3 - CH2-CHO.     C. CH3 - CH2 – COOH          D. CH3 - CH2 - OH.
Câu 22. Chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3  (đun nóng), đun nóng tạo ra Ag là
A. rượu etylic.                         B. axit axetic.                 C. anđehit axetic.           D. glixerin.
Câu 23. Trong công nghiệp, anđehit fomic được điều chế trực tiếp từ
          a) axit fomic                             b) rượu etylic                  c) rượu metylic                       d) metylaxetat
Câu 24. Anđehit benzoic có công thức cấu tạo thu gon là
          a) C6H5CHO                            b) C6H5CH2=CH-CHO               c) (CHO)2                    d) C6H4­(CHO)2
Câu 25. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:
a) anđehit axetic, butin-1, etilen.                                             b) anđehit axetic, axetilen, butin-2.
c) axit fomic, vinylaxetilen, propin.                               d) anđehit fomic, axetilen, etilen.
Câu 26. Các chất tác dụng được với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, to là   
a) Anđehit fomic, axit axetic                                                    b) Vinylaxetilen, rượu etylic
             c) Anđehit fomic, vinylaxetilen, axetilen                               d) Câu a, b, c đều đúng
Câu 27.  Nhựa phenolfomanđehit được điều chế trực tiếp từ:
          a) phenol và anđehit axetic               b) vinylaxetat                 c) phenol và anđehit fomic                d) đivinyl và stiren
Câu 28. a/. Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất: HCHO, CH3CHO, C2H2
                A. Cu(OH)2, to                             B. AgNO3/NH3, to              C. Br2(dd)             D. Tất cả đều đúng
             b/. Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic) và propan-2-on (axeton)?
    A. dung dịch brom        B. dung dịch  HCl   C. dung dịch  Na2CO3           D. H2 /Ni,t0
           c/. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được: etanal (anđehit axetic), propan-2-on (axeton) và pent-1-in
A dung dịch brom                  B. dung dịch AgNO3/NH3     C. dung dịch Na2CO3 D. H2/Ni,t0
 
Câu 29. Để phân biệt các chất: anđehit benzoic, benzen, rượu benzylic, ta có thể dùng các thuốc thử  theo trình tự sau: 
a) Dùng AgNO3/NH3, dung dịch Br2                              b) Dùng Na, dung dịch NaOH
             c) Dùng  AgNO3/NH3, Na                                                     d) Dung dịch Br2, Na
Câu 30.  Chỉ bằng một thuốc thử nào sau đây để nhận biêt các chất sau: H2O, C2H5OH, CH3CHO.
a) AgNO3/NH3                          b) Cu(OH)2 , t0               c) Na                   d)  a, b, c đều được
Câu 31. Cho 4 chất: C6H6, CH3OH, C6H5OH, HCHO. Thứ tự các hoá chất được dùng để phân biệt 4 chất trên :
          a) Nước brom, dung dịch AgNO3/NH3, Na                     b)Dung dịch AgNO3/NH3, Na, nước brom
          c) Dung dịch AgNO3/NH3, nước brom, Na                      d) Na,nước brom, dung dịch AgNO3/NH3
Câu 32. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẵng của anđehit ta thu được nCO2= nH2O. Các chất đó thuộc đồng đẳng nào trong các chất sau? 
a) Anđehit đơn chức no           b) Anđehit vòng no        c) Anđehit hai chức no     d) Anđehit không no đơn chức
Câu 33. Trong công nghiệp , để sản xuất gương soi và ruột phích nước, người ta sử dụng phản ứng nào sau đây?
       A/ Axetylen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
       B/ Andehyt fomic tác dung với dung dịch AgNO3 trong NH3 .
       C/ Dung dịch glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
       D/ Dung dịch saccrozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 34. Đun nóng một rượu X với CuO ở t0 thích hợp sinh ra andehit .Công thức tổng quát của X là:
       A/  CnH2n+1OH           B/  CnH2n+1CH2OH    C/  R-CH2OH                 D/  RCH(OH)R’
Câu 35. X là chất mạch hở có công thức phân tử C3H6O. X không tác dụng với Na nhưng có phản ứng tráng gương. Vậy X có công thức cấu tạo là 
a) CH2=CHCHOH                  b) CH3CH2CHO           c) HCOOC2H5                  d) CH3-O-CH=CH2
Câu 36. Mét hîp chÊt h÷u c¬ cã CTPT lµ C4H8O m¹ch hë. Cã bao nhiªu ®ång ph©n céng H2 (xóc t¸c Ni) cho ra r­îu vµ bao nhiªu ®ång ph©n cho ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3 trong NH4OH cho kÕt qu¶ theo thø tù trªn?
A. 3,1             B. 3, 2                   C. 7, 2                  D. 4, 1
Câu 37. Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3 / NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y tác dụng với dung dịch  HCl hoặc dung dịch NaOH đều  cho 2 khí vô cơ A, B, X là:
    A. HCHO                   B. HCOOH     C. HCOONH4             D. Cả A, B, C đều đúng. 
Câu 38. X là chất có công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng với Na tạo khí H2 và tham gia phản ứng tráng gương. Vậy X có công thức cấu tạo là 
a) HO-CH2-CH2-CHO             b) CH3CH2COOH         c) HCOOC2H5                d)CH3-O-CH2-CHO
Câu 39. Cho andehit tác dụng với H2 theo tỉ lệ nAndehit : nH2 = 1: 2. Vậy andehit này có công thức là        
a) HOC-CHO       b) CH3CHO                             c) CH2=CH-CHO           d)  a,c đều đúng
Câu 40. Khi cho một andehit tác dụng với AgNO3/NH3 dư ta thu được Ag với tỉ lệ nAndehit : n Ag là 1: 2. Anđehit  là
a) RCHO                        b) (CHO)2                      c) CH3CHO                    d) HCHO
Câu 41. Tính chất hoá học chung của anđehit là 
a) Tính khử                                                          b) Tính oxi hoá                                
c) Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử                         d) Không có tính oxi hoá, không có tính khử
Câu 42. Chất nào sau đây có thể điều chế trực tiếp được anđehit axetic ?
          a) Rượu etylic                          b) Axetilen                      c) CH3CHCl2        d) Cả a, b, c đều được
Câu 43. CH3-CHO có thể tạo thành trực tiếp từ:
          A/  C2H5OH                B/  CH3COOCH=CH2               C/  C2H2                             D/  Tất cả đều đúng.
Câu 44. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:      C2H6 A B C         Vậy C là chất nào sau đây ?
          a) Rượu etylic                          b) Anđehit axetic             c) Anđehit fomic           d)Rượu metylic
Câu 45. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:   A  B    C                  Vậy A, B, C lần lượt là   
a) C2H4, C2H5OH, CH3CHO                                           b) C2H2, C2H5OH, CH3CHO                                                                   c) C2H2, CH3CHO, C2H5OH                                                    d) C2H5OH¸ CH3CHO, C2H2
Câu 46. Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là
A. CH3COOH.                         B. HCOOH.                             C. C6H6O6 (glucozơ).                D. HCHO.
Câu 47. Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch
A. CH3CHO trong môi trường axit.                     B. CH3COOH trong môi trường axit.
C. HCOOH trong môi trường axit.                       D. HCHO trong môi trường axit.
Câu 48. Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2 (Ni, to). Qua hai phản ứng này chứng tỏ anđehit
A. chỉ thể hiện tính khử.                                       B. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá.
C. thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá.                         D. chỉ thể hiện tính oxi hoá.
Câu 49. Cho anđehit A mạch hở. Tiến hành 2 thí nghiệm:
    -TN1: Đốt cháy hoàn toàn m g A thu được số mol CO2 bằng số mol H2O
    -TN2: Cho m g A tác dụng với Ag2O/NH3 dư thu được nAg = 4nA              Vậy A là 
a) Anđehit no đơn chức           b)Anđehit không no đơn chức            c) Anđehit fomic     d)  cả a, b, c đều đúng
Câu 50. Khử hoá hoàn toàn một lượng andehyt đơn chức,mạch hở A cần V lit khí H2 . Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na cho V/4 lit H2 đo cùng điều kiện. A là:
          A/  CH3CHO                 B/  C2H5CHO                         C/ Andehyt chưa no có 1liên kết đôi trong mạch cacbon
          D/  Andehyt chưa no có một liên kết ba trong mạch cacbon
Câu 51. Các hợp chất hữu cơ mạch hở chỉ chứa các nguyên tố cacbon, hiđro và oxit là A1, B1, C1, D1 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đ.v.C. Các chất B1, C1, D1 tác dụng được với Na giải phóng H2. Khi oxi hoá B1 (có xúc tác) sẽ tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất C1 tác dụng được với dung dịch NaOH. Chất D1 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất A1 không tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không tham gia phản ứng tráng gương  
Description: image_1311
Câu 52. Có hai chất hữu cơ X,Y chứa các nguyên tố C,H,O phân tử khối đều bằng 74đvC. Biết X tác dụng với NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3 dư . X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây ?
A . C4H9OH          và HCOOC2H5                                    B . OHC−COOH và HCOOC2H5
C . OHC−COOH và C2H5COOH                         D . C2H5COOH và HCOOC2H5
Câu 53. Câu nào sau đây là không đúng?
  a) Anđehit cộng với H2 tạo thành ancol bậc một         b) Khi tác dụng với H2, xeton bị khử thành rượu bậc hai
  c) Anđehit tác dụng với ddAgNO3/NH3 tạo ra bạc          d) Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát Cn­­H2n­ +2O
Câu 54. Chọn câu sai:
A. Axeton có thể tác dụng với H2                     B. Axeton  tham gia phản ứng tráng bạc
C. Axeton có thể tan vô hạn trong nước                   D. Axeton là đồng phân của ancol propylic
Câu 55. Điều nào sau đây luôn đúng
A. Bất cứ anđêhit  nào khi cho tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 cũng tạo ra số mol Ag gấp đôi số mol anđehit đã dùng
B. Một anđehit đơn chức , mạch hở bất kì , cháy cho số mol H2O nhỏ hơn sôd mol CO2 phải là anđehit chưa no
C. Công thức ttỏng quát của một anđehit no mạch hở bất kì CnH2n+2 −2xOx (x là số nhóm CHO)
D. B ,C luôn đúng
Câu 56. Cho 0,1 mol chất hữu cơ X chứa(C,H,O) tác dụng với AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu Ag với tỉ lệ nX : nAg = 1: 4. Biết trong X có chứa %O = 37,21%. X có công thức phân tử là
          a) HCHO                                 b) C2H4(CHO)2               c) C3H6(CHO)2               d) CH3CHO
Câu 57. Cho 0,36g metanal vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được bao nhiêu gam Ag  (H=100%)  ?
          a) 1,296g                                 b) 2,592g                        c) 5,184g                      d) 2,568g
Câu 58. Cho 11,6g anđehit propionic tác dụng vừa đủ với V(l) H2(đktc) có Ni làm xúc tác. V có giá trị là
          a) 6,72                                     b) 8,96                            c) 4,48                                               d) 11,2
Câu 59. Cho 1,97g fomalin (X) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra axit và 5,4g Ag. Tính C% của dung dịch X biết phản ứng xảy ra hoàn toàn   
 a) 38,07                                  b) 19,04                  c) 35,18                                  d) 18,42
Câu 60. Cho 1,74g một ankanal B tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư sinh ra 6,48g Ag. CTCT của B là
          a) CH3CHO                             b) C2H5CHO                    c) HCHO                      d) CH3-CH(CH3)CHO
Câu 61. Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là
A. HCHO.                      B. CH2=CH-CHO.          C. OHC-CHO.             D. CH3CHO.
Câu 62. Oxi hóa 6g rượu no đơn chức X được 5,8g  anđehit Công thức cấu tạo của X là
          A. CH3- CH2-OH            B. CH3-CH2-CH2-0H               C. CH3-CHOH-CH3       D. Kết quả khác
Câu 63.  Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là
A. HCHO.                      B. C2H3CHO.                          C. C2H5 CHO.                D. CH3CHO.
Câu 64. Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với Ag2O trong dung dịch NH3 dư, đun nóng, thu được 25,92g Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit là
A. HCHO và C2H5CHO.                                                         B. HCHO và CH3CHO.
C. C2H5CHO và C3H7CHO.                                           D. CH3CHO và C2H5CHO.
Câu 65. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng thu được 43,2g Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6g Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
          a) HCHO                       b) (CHO)2                                c) CH3CHO                   d) CH3CH(OH)CHO
Câu 66. Cho 6,6g một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư Ag2O/NH3 đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho tác dụng với HNO3 loãng, thoát ra 2,24(l) khí NO duy nhất(đktc). Công thức thu gọn của X là
          a) CH2=CHCHO                      b) CH3CHO                             c) HCHO                        d) CH3CH2CHO
Câu 67. Đốt cháy hoàn toàn 7,2g hợp chất hữu cơ A thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Biết A chỉ chứa một loại nhóm chức và 0,05 mol A tham gia phản ứng tráng gương thì tạo ra 0,1 mol Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của A là
          a) C3H7CHO                  b) CH3CHO                             c) C2H5CHO        d) C2H3CHO
Câu 68. Cho 50g dung dịch anđehit axetic tác dụng với Ag2O/NH3(vừa đủ) thu được 21,6g Ag. Nồng độ % của anđehit axetic trong dung dịch là   
a) 4,4%                 b) 8,8%                                    c) 13,2%                         d) 17,6%
Câu 69. Cho m(g) anđehit axetic vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 6,48g Ag với H=75%. Vậy m có giá trị là    
a) 1,32g                          b) 1,98g                                   c) 1,76g                          d) 0,99g
Câu 70. Cho 13,6g một chất hữu cơ X(C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch AgNO3 2M trong NH3 thu được 43,2g Ag. Biết dX/O2 = 2,125. X có công thức cấu tạo là
          a) C2H5CHO                  b) CH2 = CH-CH2-CHO                    c) CH≡C-CHO                 d) CH≡C- CH2-CHO
Câu 71. Cho CaC2 tác dụng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch M gồm HgSO4 ở 80oC thu được hỗn hợp X gồm hai khí. Cho 2,02g X tác dụng với Ag2O/NH3 dư thì thu được 11,04g hỗn hợp rắn Y. Hiệu suất phản ứng cộng nước của chất khí vào dung dịch M là     
a) 79%                           b) 80%                           c) 85%                           d) Câu a, b, c đều sai
Câu 72. Cho 1,97g fomalin vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 5,4g bạc. Nồng độ % của anđehit fomic là
          a) 38%                           b) 38,07%                                         c) 36%                           d) 19%
Câu 73. Oxi hoá 16kg rượu metylic bằng oxi không khí (Cu, to). Cho anđehit tạo thành tan vào nước thu được 30kg fomalin 40%. Hiệu suất phản ứng oxi hoá là    
 a) 80%                 b) 79%                                     c) 81%                   d) Câu a,  b, c đều sai
Câu 74. Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức cần 5,6(l) khí H2 (đktc). Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na dư thu được 1,68(l) H2(đktc). Hai anđehit đó là   
a) Hai anđehit no                                                  b) Hai anđehit chưa no
          c ) Một anđehit no và một anđehit chưa no                   d) Hai anđehit đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng
Câu 75. Đót cháy một anđehit mạch hở X cho 8,8g CO2 và 1,8g nước. X có đặc điểm
          a) Đơn chức, chưa no chứa một nối đôi                         b) Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số chẵn.
          c) Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số lẻ.           d) Đơn chức, no
Câu 76. Đốt cháy hoàn toàn 0,35g một anđehit đơn chức X thu được 0,448(l) CO2(đktc) và 0,27g nước. X có công thức cấu tạo  
a) CH2=CH-CH2-CHO     b) CH3-CH=CH-CHO            c) CH2=C(CH)CHO       d) Câu a, b, c đều đúng
Câu 77. Khi tráng gương một anđehit đơn chức no mạch hở, hiệu suất phản ứng 72%, thu được 5,4g Ag thì cần dùng là
          a) 8,5g                                b) 6,12g                              c) 5,9g                                     d) 11,8g
Câu 78. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. no, đơn chức.                                                   B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức.                                    D. no, hai chức.
Câu 79. Cho 14,6g hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng hết với H2 tạo ra 15,2g hỗn hơp 2 rượu. Công thức của 2 anđehit là
          a) HCHO, CH3CHO        b) CH3CHO, C2H5CHO       c) C2H5CHO, C3H7CHO   d) C3H7CHO, C4H9CHO
Câu 80. Oxi hoá 10,2g hỗn hợp hai anđehit no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẵng, người ta thu được hỗn hợp hai axit được trung hoà hoàn toàn với 200ml dung dịch NaOH 1M.
          1.  Công thức của hai anđehit là
a) HCHO và CH3CHO                                                   b) HCHO và C2H5CHO    
c) C2H5CHO và C3H7CHO                                             d) CH3CHO và C2H5CHO
2.  Phần % khối lượng của hai anđehit lần lượt là
a) 43,14% và 56,86%                       b) 45% và 55%                        c) 25% và 75%               d) 40% và 60%
Câu 81. Cho 0,92 gam một hỗn hợp gồm C2H2 và CH3CHO  tác dụng vừa đủ với AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của C2H2 và CH3CHO  tương ứng là
A. 28,26% và 71,74%.                                                  B. 26,74% và 73,26%.           
C. 25,73% và 74,27%.                                                   D. 27,95% và 72,05%.
Câu 82. Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử hai anđehit là:
   A. CH3CHO và HCHO                                              B. CH3CHO và C2H5CHO    
  C. C2H5CHO và C3H7CHO                               D. C3H7CHO và C4H9CHO
       Câu 83. Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Nồng độ của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng là:
    A. 4,4%           B. 8,8%                         C. 13,2%             D. 17,6%
       Câu 84. Cho hh HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng .Dẫn toàn bộ hh thu được sau  phản ứng vào bình nước lạnh để ngưng tụ hơi chất lỏng và hòa tan các chất  có thể tan được, thấy khối lượng bình tăng 11,8g .Lấy dd trong bình cho tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 thu được 21,6g Ag. Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng hợp hidro của HCHO là
          A. 8,3g                     B. 9,3g                          C. 10,3g              D. 1,03g
       Câu 85. Cho 3,0 gam một anđehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong ammoniac, thu được 43,2 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của anđehit là:
              A. HOC – CHO             B.CH2 = CH – CHO     C. H – CHO                  D. CH3 – CH2 – CHO      
       Câu 86. A là một anđehit đơn chức, thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn a mol A với lượng dư dung dịch  AgNO3/NH3. Lượng kim loại bạc thu được đem hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4a/3 mol khí NO duy nhất. A là:
          A. Fomanđehit       B. Anđehit axetic      C. Benzanđehit    D. Tất cả đều không phù hợp
Câu 87. Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no,đơn chức thành 2 phần bằng nhau.-Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất,thu được 0,54g H2O.-Phần thứ hai cộng H2(Ni,t0),thu được hỗn hợp X.Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thể tích CO2 thu được ở đkc là:
       A/  0,112 lít                 -B/  0,672 lít                C/  1,68 lít                 D/  2,24 lít
Câu 88. Một  hỗn hợp X gồm 2 ankanal đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng khi hidro hoá hoàn toàn cho ra hỗn hợp 2 rượu có khối lượng lớn hơn khối lượng của X 1gam .X đốt cháy cho ra 30,8g CO2 . Xác định công thức cấu tạo và số mol của mỗi andehyt trong hỗn hợp.
       A/ 9g HCHO và4,4g CH3CHO                   B/ 18g HCHO và 8,8g CH3CHO
       B/ 5,5g HCHO và 4,4g CH3CHO               C/ 9g HCHO và 8,8g CH3CHO
Câu 89. Đốt cháy hết 8,8 gam hỗn hợp gồm 1 ankanalA và 1 ankanol B (có cùng số nguyên tử cacbon) thu được 19,8gam CO2 và 9 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A.
          A/  CH3CHO                 B/  CH3-CH2-CHO              C/  HCHO                             D/  (CH3)2CH-CHO
Câu 90. Oxi hoá 48gam rượu etylic bằng K2Cr2O7 trong H2SO4 tách lấy sản phẩm hữu cơ ngay khỏi môi trường và dẩn vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dưthu được 123,8 gam Ag . Hiệu suất phản ứng oxi hoá là:
          A/  72,46%                     B/  56,32%                         C/  54,93%                            D/  55,29%
Câu 91. Một hỗn hợp A gồm hai ankanal  có tổng số mol là 0,25 mol . Khi cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 86,4 gam Ag và khối lượng dung dịch giảm 77,5 gam. Xác định công thức của hai andehyt trên.
          A/   HCHO và CH3CHO.                                             B/   CH3CHO và C2H5CHO.
          C/   C2H5CHO và C3H7CHO.                                      D/   C3H7CHO và C4H9CHO
Câu 92. Hỗn hơp X gồm 0,05 mol HCHO và một andehyt A. Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 25,92 gam Ag . Nếu đem đốt cháy hết X ta thu được 1,568 lít khí CO2 (đkc) . Xác dịnh công thức cấu tạo của A. Biết A có mạch cacbon không phân nhánh.
          A/   CH3CHO               B/   CH3-CH2CHO                C/   OHC-CHO                   D/   OHC-CH­2-CH2-CHO
Câu 93. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng hoàn toàn với H2 thấy cần 6,72 lít khí hiđro (đo ở đktc) và thu được sản phẩm Y. Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đo ở đktc). Mặt khác, lấy 8,4 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 thu được 43,2 gam Ag kim loại. Chọn những câu phát biểu đúng về cấu tạo của X
A/ X có 4 nguyên tử cacbon              B/ X có hai chức   C/  X không no           D/ Tất cả đều đúng
Câu 94. Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch AgNO3 2M trong NH4OH thu được 43,2 gam bạc. Biết tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 2,125. Xác định công thức cấu tạo của X.
   A.CH3-CH2-CHO                 B.CH2=CH-CH2-CHO   C.HC≡C-CH2-CHO                 D.HC≡C-CHO
Câu 95. Hidrat hãa hoµn toµn 1,56g mét ankin A thu ®­îc mét andehit B. Trén B víi mét andehit ®¬n chøc C, thªm n­íc ®Ó ®­îc 0,1 l dung dông D chøa B vµ C víi nång ®é mol tæng céng lµ 0,8M. thªm tõ tõ vµo dung dÞch D dung dÞch AgNO3 trong NH4OH d­ thu ®­îc 21,6g Ag kÕt tña. X¸c ®Þnh CTCT vµ sè mol cña B vµ C trong dung dÞch D.
a. B: CH3-CHO- 0,06 mol       C: H-CHO - 0,02 mol
b. B: CH3-CHO- 0,1 mol         C: C2H5-CHO -  0,2 mol
c. B: CH3-CHO- 0,1 mol          C: H-CHO   -  0,15 mol
d. B: CH3-CHO- 0,08 mol ;     C: H-CHO   -        0,05 mol
 
                                                    
 
 
                                     CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11
     Tên chuyên đề: Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần andehit
Người báo cáo: Thân Thị Thùy Trang
                         A. PHẦN MỞ ĐẦU
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
      Trong quá trình giảng dạy và ôn thi đại học tôi nhận thấy để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm là một điều vô cùng cấp thiết và quan trọng. Thông thường nhiều học sinh rất lúng túng làm các bài tập trắc nghiệm nhung phương pháp lại áp dụng giống như làm một bài tập tự luận làm mất thời gian mà hiệu quả không cao §èi víi mçi thÓ lo¹i bµi tËp cÇn t×m ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh phï hîp, ®¶m b¶o b¶n chÊt ho¸ häc, linh ho¹t ¸p dông c¸c ®Þnh luËt trong ho¸ häc, lùa chän nh÷ng d÷ kiÖn, th«ng tin liªn quan ®Õn bµi tËp ho¸ häc, häc sinh cÇn n¾m ®­îc ®Ò bµi hái c¸i g×? dù kiÕn c¸ch lµm nh­ thÕ nµo?Trong đó bài toán trắc nghiệm về andehit là một trong những bài toán hay gặp trong các đề thi..Nghiên cứu một số tài liệu cũng như từ thực tế tôi đã đưa ra một số kinh nghiệm đơn giản dể hiểu hơn mang tính quy luật để học sinh có thể áp dụng giải nhanh. Chính vì vậy tôi mạnh dạn đề xuất một kinh nghiệm nhỏ: “Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần andehit”
B. NỘI DUNG:
§Ó gi¶i nhanh bµi tËp ho¸ häc phÇn an®ehit yªu cÇu häc sinh ph¶i n¾m râ tÝnh chÊt ho¸ häc cña an®ªhÝt, ph©n biÖt tÝnh chÊt chung vµ riªng cña an®ehit vµ xeton.
II.DẠNG 1: TỪ CÔNG THỨC CHUNG CỦA ANDEHIT
1. Một số lưu ý:
 + ViÕt c«ng thøc chung : CnH2n+2-m-2a(CHO)hay R(CHO)n
 Tõ c«ng thøc chung ta cã thÓ viÕt c¸c c«ng thøc cña c¸c lo¹i An®ehit:
- An®ehit no, ®¬n chøc, m¹ch hë: CnH2n+1CHO víi n0 v× trong ph©n tö cã chøa mét liªn  kÕt ®«i ë nhãm chøc: - CHO nªn viÕt c«ng thøc ph©n tö: CnH2nO
- An®ehÝt kh«ng no ®¬n chøc, m¹ch hë: CnH2n+1-2aCHO
- C«ng thøc ph©n tö an®ehit no, m¹ch hë: CnH2n+2-m (CHO)
Chó ý: tõ c«ng thøc chung cña c¸c lo¹i an®ehit nÕu ®èt ch¸y mét an®ehit thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O => nH: nC = 2:1 trong ph©n tö cã mét liªn kÕt ®«i vËy an®ªhÝt trªn no ®¬n chøc, m¹c
2. Bài tập minh họa:
VÝ dô 1: §èt ch¸y mét hçn hîp 3 an®ehit A, B, C cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O, d·y ®ång ®¼ng cña an®ehit trªn lµ: 
a. No, ®¬n chøc, m¹ch hë b. Kh«ng no ®¬n chøc
c. No, ®a chøc d. Kh«ng no, hai chøc
Gi¶i:
 V× ®èt ch¸y thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O, trong ph©n tö cã mét liªn kÕt ®«i t¹i nhãm chøc an®ehit cßn gèc hi®rocacbon no, m¹ch hë vËy an®ªhit lµ no, ®¬n chøc, m¹ch hë: ®¸p ¸n a
VÝ dô 2: C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña mét an®ehit no ®a chøc lµ (C2H3O)n. C«ng thøc ph©n tö cña an®ehit trªn lµ:
a. C2H3O b. C4H6O2
c. C8H12O4 d. b vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
CTPT an®ehit: C2nH3nO<=> C2n-nH3n-n (CHO)n <=> CnH2n (CHO)n
Tõ c«ng thøc ph©n tö an®ehit no  CnH2n+2-mCHO)m   ta thÊy sè nguyªn tö H cña gèc = 2 lÇn sè nguyªn tö C trong gèc+ 2 - sè nhãm chøc
VËy: 2n=2n+2-n    => n = 2 : ®¸p ¸n b
VÝ dô 3:  C«ng thức thực nghiệm (c«ng thøc nguyªn) của một anđehit no mạch hở A là (C4H5O2)n. C«ng thức ph©n tö của A là:
           a. C2H3(CHO)2                 b. C6H9(CHO)6              
          c. C4H6(CHO)4                            d. C8H12(CHO)8
T­¬ng tù vÝ dô 2 ®¸p ¸n lµ: c
VÝ dô 4: Cho c¸c c«ng thøc ph©n tö cña c¸c an®ehit sau:
(1) C8H14O       (2) C8H10O2        (3) C6H10O2   
(4) C5H12O2    (5) C4H10O       (6) C3H4O2       
D·y c¸c c«ng thøc ph©n tö chØ an®ehit no, hai chøc, m¹ch hë lµ:
       a.1, 2, 5 b. 2,4, 6
       c. 4, 5, 6 d. 1, 3, 6
Gi¶i:
 V× lµ ®ång ®¼ng cña an®ehÝt no , m¹ch hë, hai chøc cã c«ng thøc chung lµ: CnH2n (CHO)hay CnH2n-2O2 v× trong c«ng thøc ph©n tö cã 2 liªn kÕt ∏ vËy d·y ®¸p ¸n : d
VÝ dô 5: §èt ch¸y hoµn toµn 10,8 gam mét an®ehit no, m¹ch hë cÇn dïng 10,08 lÝt khÝ O2 (đktc). S¶n phÈm ch¸y cho qua dung dÞch n­íc v«i trong d­ cã 45 gam kÕt tña t¹o thµnh. C«ng thøc ph©n tö cña an®ehit lµ:
a. C3H4O2.           b.C4H6O4.                c.C4H6O2.                    d.C4H6O.
Gi¶i:
Ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y:
CxHyOz + x+y/4-z/2 O2 → xCO2 + y/2 H2O
                           0,45/xmol     0,45 mol          0,45 mol
x+y/4-z/2 = x      =>   y= 2z  (*)  
Ph©n tö khèi: 12x+ y +16z = 10,8x/0,45(**)
Tõ * vµ ** ta cã x = 3z/2 
x : y : z = 3: 4: 2    v× no, m¹ch hë => ®¸p ¸n a
II.DẠNG 2: DỰA VÀO PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG
1.     Một số lưu ý:
AgNO3 + NH3 + H2O → AgOH  + NH4NO3
AgOH + 2NH3    → [Ag(NH3)2]OH
                                  Phøc tan
§èi víi an®ehÝt ®¬n chøc ( trõ HCHO) khi thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  ta cã ph­¬ng tr×nh ph¶n øng:
RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → RCOONH4 + 2Ag + 3 NH3 + H2O
NhËn xÐt: ta thÊy tû lÖ nRCHO : n Ag = 1: 2
Riªng ®èi víi an®ehit fomic HCHO, ph¶n øng cã thÓ x¶y ra qua 2 giai ®o¹n theo s¬ ®å sau:
HCHO  HCOONH4 + 2Ag
HCOONH4  (NH4)2CO3 + 2Ag
­­­VËy nÕu d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  th× tû lÖ nHCHO : n Ag = 1: 4
§èi víi an®ehit R(CHO)n khi thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng ta cã:
R(CHO) 2n Ag
Trong qu¸ tr×nh gi¶i bµi tËp phÇn an®ehit liªn quan ®Õn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cÇn chó ý mét sè kü n¨ng sau:
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng hçn hîp 2 an®ehit ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc gÊp 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp kh«ng cã an®ehit fomic HCHO.
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng hçn hîp 2 an®ehit ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc lín h¬n 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp cã an®ehit fomic HCHO.
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng gi÷a hçn hîp 2 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc nhá h¬n 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp kh«ng cã mét chÊt h÷u c¬ kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng ( tr­êng hîp nµy th­êng ®­îc ¸p dông khi thùc hiÖn ph¶n øng oxi ho¸ hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña r­îu...).
- VËy ®èi víi lo¹i bµi tËp tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cña an®ehit cÇn b¸m ch¾c vµo c¸c d÷ kiÖn ®Çu bµi, kÝ m· ®Ò b»ng ng«n ng÷ ho¸ häc vµ t×m c¸ch biÖn luËn kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ tr¸nh nh÷ng sai lÇm dÔ m¾c ph¶i...
- §èi víi an®ehit ®a chøc 1 mol an®ehit cho 2n mol Ag ( n lµ sè nhãm - CHO ).
2. Bài tập minh họa:
VÝ dô 1: Cho 0,2 mol hçn hîp 2 an®ehit cïng d·y ®ång ®¼ng no, m¹ch hë, cã sè mol b»ng nhau ph¶n øng hoµn toµn víi l­îng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè l­îng Ag thu ®­îc lµ 43,2 gam ( hiÖu suÊt 100%). NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp trªn thu ®­îc 15,68 lÝt (§KTC) khÝ CO2. C«ng thøc ph©n tö cña 2 an®ehit lµ:
a. HCHO, CH3CHO b. CH3CHO, C4H9CHO
c. C2H5CHO, C3H7CHO d. c¶ b vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
nAg = 43,2/108=0,4 mol  => nAg : nhçn hîp   = 2:1 vËy hçn hîp an®ehit lµ no, ®¬n chøc, m¹ch hë ( trong hçn hîp kh«ng cã HCHO ).
 Gäi c«ng thøc trung b×nh lµ: CH2+1CHO
    S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    CH2+1CHO  → +1 CO
                                                  0,2 mol            0,7 mol       
 + 1 = 3,5  =>  = 2,5    Tr­êng hîp: n1 = 0          HCHO lo¹i
    Tr­êng hîp:  n1 = 1          CH3CHO   v×    = 2,5  => (n1+n2 ) / 2 = 2,5
                                       VËy : n2 = 4    
Tr­êng hîp:    n1 = 2          = 2,5  => (n1+n2 ) / 2 = 2,5  VËy : n2 = 3
   ®¸p ¸n d
VÝ dô 2: Cho 0,1 mol an®ehit X t¸c dông víi dung dÞch d­ AgNO3/NH3  thu ®­îc 0,4 mol Ag. MÆt kh¸c cho 0,1 mol X t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn 22,4 lÝt H2 (§KTC).
C«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X lµ:
a. HCHO b. CH3CHO
c. (CHO)2 d. c¶ a vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
V× 0,1 mol X t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn 0,1 mol H2  vËy trong X chØ cã mét nhãm chøc -CHO. Ta cã tû lÖ  nAg : nX   = 4:1 vËy §¸p ¸n: a.
VÝ dô 3:
Cho a mol an®ehit X, m¹ch hë t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn  3a mol H2 vµ thu ®­îc chÊt h÷u c¬ Y. Cho Y t¸c dông hoµn toµn víi Na d­ thu ®­îc a mol H2. §èt ch¸y hoµn toµn a mol X thu ®­îc tèi ®a 4a mol CO2.
C«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X lµ:
a. C2H4(CHO)2 b. CH(CHO)3
c. C2H2(CHO)2 d. C2HCHO
Gi¶i:
V× khi t¸c dông víi H2 th× cÇn  3a mol H2 vËy trong X cã 3 liªn kÕt . V× Y t¸c dông hoµn toµn víi Na d­ thu ®­îc a mol H2 : trong Y cã 2 nhãm chøc -OH vËy X cã 2 nhãm chøc - CHO, vµ trong gèc hi®roc¸cbon cã mét liªn kÕt .
S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    CnH2n-2 (CHO)2 → n+2 CO
                                             a                       4a
VËy n+2=4   => n=2  §¸p ¸n: c.
VÝ dô 4: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hçn hîp A gåm 2 an®ªhÝt ®¬n chøc, toµn bé s¶n phÈm ch¸y cho hÊp thô vµo dung dÞch n­íc v«i trong d­, khèi l­îng b×nh t¨ng 12,4 gam vµ khi läc thu ®­îc tèi ®a 20 gam kÕt tña. MÆt kh¸c còng cho hçn hîp trªn t¸c dông víi l­îng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè l­îng Ag thu ®­îc lµ 32,4 gam. C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 an®ehÝt lµ:
 
a. HCHO, CH3CHO b. CH3CHO, C4H9CHO
c. C2H5CHO, C3H7CHO d. HCHO, C2H5CHO
Gi¶i:
 Theo s¶n phÈm ch¸y:
Sè mol CO2 = sè mol CaCO3 = 20/100 = 0,2 mol
Khèi l­îng b×nh n­íc v«i trong t¨ng lµ: m ( CO2 + H2O) = 12,4 gam
=> nH2O = 3,6/18=0,2 mol v× sè mol CO2 = sè mol H2O nªn 2an®ehit ®Òu no, ®¬n chøc, m¹ch hë.
nAg = 32,4/108 = 0,3 mol > 2.n hçn hîp A vËy trong A cã chøa HCHO (x mol)
gäi c«ng thøc an®ªhit cßn l¹i lµ: CnH2n+1CHO (y mol)
Ta cã s¬ ®å ph¶n øng tr¸ng g­¬ng:
                    HCHO →  4Ag
                        x             4x
            CnH2n+1CHO →  2Ag
                        y             2y
Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:   x + y = 0,1  (I)         Tõ hÖ ta cã x = y = 0,05 mol
                                     4x + 2y = 0,3 (II)
 Gäi c«ng thøc trung b×nh lµ: CH2+1CHO
 S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    CH2+1CHO  → +1 CO
                                                  0,1 mol            0,2 mol        =>  = 1
V×  sè mol 2 an®ehit b»ng nhau nªn ta cã :
                                                            1    vËy n = 2
§¸p ¸n: d
VÝ dô 5: Chia m gam mét an®ehit m¹ch hë thµnh 3 ph©n b»ng nhau:
Khö hoµn toµn phÇn 1 cÇn 3,36 lÝt H2 (®ktc)
PhÇn 2 thùc hiÖn ph¶n øng céng víi dung dÞch Brom cã 8 gam Br2 tham gia ph¶n øng.
PhÇn 3 cho t¸c dông víi l­îng d­ dung dÞch AgNO3/NH3  thu ®­îc x gam Ag:
Gi¸ trÞ cña x lµ:
a. 21,6 gam b. 10,8 gam
c. 43,2 gam d. KÕt qu¶ kh¸c
 
Gi¶i:
Gäi c«ng thøc cña an®ehit lµ: CnH2n+2-m-2a(CHO)   z mol
PhÇn 1:
CnH2n+2-m-2a(CHO)+ (a+m)H2 CnH2n+2-m(CH2OH)(I)
       z mol                   z (a+m)mol
 
PhÇn 2: CnH2n+2-m-2a(CHO)+ a Br2   CnH2n+2-m-2aBr2a(CHO)m    (II)
                           z mol           z a mol
 
PhÇn 3:               CnH2n+2-m-2a(CHO)m   2m Ag     (III)
                               z mol                                          2mz  mol
 
Ta cã: z (a+m) = 0,15   ( theo ph­¬ng tr×nh I);*
             za = 8/160 = 0,05 ( theo ph­¬ng tr×nh II);**
tõ * vµ ** ta cã zm = 0,1
phÇn 3 n Ag = 2zm = 0,1x2 = 0,2 mol vËy m Ag = 0,2x108 = 21,6 gam
®¸p ¸n a
VÝ dô 6: Cho 0,15 mol mét an®ehit Y t¸c dông hoµn toµn víi l­îng d­ dung dÞch AgNO3/NH3  thu ®­îc  18,6 gam muèi amoni của axít hữu c¬. C«ng thøc cÊu t¹o cña an®ehit trªn lµ:
a. C2H4(CHO)2 b. (CHO)2
c. C2H2(CHO)2 d. HCHO
Gi¶i:
Gäi c«ng thøc cña an®ehit Y lµ: R(CHO)
Ta cã s¬ ®å: R(CHO) R(COONH4)
                      0,15 mol                        0,15 mol
MR(COONH4)= = 124  => R + 62n = 124
n=1      =>  R=124-62 = 62 (lo¹i)
n=2    =>  R=124-2x62 = 0 VËy c«ng thøc cÊu t¹o lµ: OHC-CHO ®¸p ¸n b
VÝ dô 7: Khi cho 0,l mol X tác dụng víi dung dịch AgNO3 d­/NH3 ta thu ®ược Ag kim loai. Hoµ tan hoµn toµn l­îng Ag thu ®­îc vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nãng d­ thu ®­îc 8,96 lÝt NO2 (§KTC). X lµ:
a.      X là an®ªhit hai chøc
b.     X là an®ªhitformic
c.      X là hợp chÊt chøa chức – CHO
d.     Cả a, b ®Òu ®óng
Gi¶i:
V× sè mol Ag thu ®­îc b»ng sè mol NO2 = 0,4 mol , ta thÊy tû lÖ nX : n Ag = 1: 4
§¸p ¸n d
III. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Câu 1. Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức
A. (-COOH).                  B. (-NH2).                      C. (-CHO).                     D. (-OH).
Câu 2. Nhóm chức: -COOH, -OH, -O-, -CHO, -CO-, -NH-, -COO- có bao nhiêu chức không no? 
A. 2                      B.3                                 C.4                                 D. 5
Câu 3. Công thức của ankanal là 
A. CnH2nO (n≥1)  B. CnH2n +1 CHO (n≥0)             C. CnH2n+1O (n≥1)             D. Câu a,b đều đúng
Câu 4. Một chất hữu cơ A có công thức tổng quát dạng CnH2nO thì A có thể là:
A. Anđehit đơn chức không no     B. Rượu hay ete đơn chức no mạch hở        
C. Xeton đơn chức no mạch hở   D.Phenol đơn chức
Câu 5. Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là
A. CnH2nO2 (n ≥ 1).        B. CnH2nO (n ≥ 1).                   C. CnH2n - 2O (n ≥ 3).       D. CnH2n + 2O  (n ≥ 1).
Câu 6. Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau: Rượu đơn chức no(X);    anđehit đơn chức no(Y);    rượu đơn chức không no có 1 nối đôi(Z);    anđehit đơn chức, không no có 1 nối đôi(T).  Ứng với công thức tổng quát CnH2nO chỉ có 2 chất, đó là những chất nào?
          A. X, Y                                   B. Y, Z                           C. Z, T                       D. X, T
Câu 7. Dãy đồng đẳng của anđehit acrylic CH2=CH-CHOcó công thức chung là :
A. C2nH3n­CHO              B. CnH2n-1CHO             C. CnH2nCHO              D.(CH2CH3CHO)n
Câu 8. CxHyO2 là andehit mạch hở, 2 chức ,no khi:
       A/  y=2x                    B/  y=2x+2                C/  y=2x-2                     D/  y=2x-4.
Câu 9. Hợp chất cacbonyl C4H8O có bao nhiêu đồng phân :
       A/  1                          B/  2                          C/  3                               D/  4
Câu 10. HCHO có tên gọi là    
a) Anđehit fomic                      b) Metanal                     c) Fomanđehit          d) Tất cả đều đúng
Câu 11. Dung dịch chứa khoảng 40% HCHO trong nước gọi là
          a) Fomon                                 b) Fomanđehit               c) Fomalin                         d) Câu a và c đúng
Câu 12. Một anđehit no mạch A có công thức thực nghiệm (C2H3O)n. CTPT của A là
          a)  C2H5CHO                           b) (CHO)2             c) C2H4(CHO)2                   d) C4H8(CHO)2
Câu 13. Một andehit X mạch hở ,không phân nhánh có công thức nguyên (C3H4O2)n. CTPT của X là :
       A/  C3H4O2                B/  C6H8O4                C/  C6H8O3                     D/  A,B,C sai.
Câu 14.  C5H10O có số lượng đồng phân anđehit có nhánh là         
a) 2                                          b) 3                        c) 4                    d) 5
Câu 15. Fomon còn gọi là fomalin có được khi:
          A. Cho anđehit fomic hoà tan vào rượu để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
          B. Cho anđehit fomic tan vào nước để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
          C. Hoá lỏng anđehit fom                                                                                     
          D. Cả b, c đều đúng
Câu 16. Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất:  CH3CHO , C2H5OH , H2O  là
A. H2O, C2H5OH, CH3CHO           B. H2O, CH3CHO, C2H5OH           
 C.  CH3CHO, H2O, C2H5OH                   D.  CH3CHO, C2H5OH, H2O
Câu 17.  Andehit HCHO có tên là
          A. andehit fomic                      B. fomon              C. metanal            D. cả A,C đều đúng
Câu 18. Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2-CHO là   
a) 3- Etyl butanal                    b) 3-Metyl pentanal                 c) 3-Metyl butanal-1           d) 3-Etyl butanal
Câu 19. Rượu nào sau đây đã dùng để điều chế propanal( andehit propionic)
          A. n-propylic                           B. n-butylic           C. etylic                           D. i-propylic         
Câu 20. Cho : CH3COOH, CH3CHO, HCHO, C2H5OH, HCOOCH3 , HCOOH có bao nhiêu chất có phản ứng tráng gương? 
A. 2                      B.3                       C.4                                 D. 5
Câu 21. Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3  (đun nóng) hay Ag2O trong dung dịch NH3 tạo thành Ag là
A. CH3 - CH(NH2) - CH3.      B. CH3 - CH2-CHO.     C. CH3 - CH2 – COOH          D. CH3 - CH2 - OH.
Câu 22. Chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3  (đun nóng), đun nóng tạo ra Ag là
A. rượu etylic.                         B. axit axetic.                 C. anđehit axetic.           D. glixerin.
Câu 23. Trong công nghiệp, anđehit fomic được điều chế trực tiếp từ
          a) axit fomic                             b) rượu etylic                  c) rượu metylic                       d) metylaxetat
Câu 24. Anđehit benzoic có công thức cấu tạo thu gon là
          a) C6H5CHO                            b) C6H5CH2=CH-CHO               c) (CHO)2                    d) C6H4­(CHO)2
Câu 25. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:
a) anđehit axetic, butin-1, etilen.                                             b) anđehit axetic, axetilen, butin-2.
c) axit fomic, vinylaxetilen, propin.                               d) anđehit fomic, axetilen, etilen.
Câu 26. Các chất tác dụng được với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, to là   
a) Anđehit fomic, axit axetic                                                    b) Vinylaxetilen, rượu etylic
             c) Anđehit fomic, vinylaxetilen, axetilen                               d) Câu a, b, c đều đúng
Câu 27.  Nhựa phenolfomanđehit được điều chế trực tiếp từ:
          a) phenol và anđehit axetic               b) vinylaxetat                 c) phenol và anđehit fomic                d) đivinyl và stiren
Câu 28. a/. Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất: HCHO, CH3CHO, C2H2
                A. Cu(OH)2, to                             B. AgNO3/NH3, to              C. Br2(dd)             D. Tất cả đều đúng
             b/. Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic) và propan-2-on (axeton)?
    A. dung dịch brom        B. dung dịch  HCl   C. dung dịch  Na2CO3           D. H2 /Ni,t0
           c/. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được: etanal (anđehit axetic), propan-2-on (axeton) và pent-1-in
A dung dịch brom                  B. dung dịch AgNO3/NH3     C. dung dịch Na2CO3 D. H2/Ni,t0
 
Câu 29. Để phân biệt các chất: anđehit benzoic, benzen, rượu benzylic, ta có thể dùng các thuốc thử  theo trình tự sau: 
a) Dùng AgNO3/NH3, dung dịch Br2                              b) Dùng Na, dung dịch NaOH
             c) Dùng  AgNO3/NH3, Na                                                     d) Dung dịch Br2, Na
Câu 30.  Chỉ bằng một thuốc thử nào sau đây để nhận biêt các chất sau: H2O, C2H5OH, CH3CHO.
a) AgNO3/NH3                          b) Cu(OH)2 , t0               c) Na                   d)  a, b, c đều được
Câu 31. Cho 4 chất: C6H6, CH3OH, C6H5OH, HCHO. Thứ tự các hoá chất được dùng để phân biệt 4 chất trên :
          a) Nước brom, dung dịch AgNO3/NH3, Na                     b)Dung dịch AgNO3/NH3, Na, nước brom
          c) Dung dịch AgNO3/NH3, nước brom, Na                      d) Na,nước brom, dung dịch AgNO3/NH3
Câu 32. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẵng của anđehit ta thu được nCO2= nH2O. Các chất đó thuộc đồng đẳng nào trong các chất sau? 
a) Anđehit đơn chức no           b) Anđehit vòng no        c) Anđehit hai chức no     d) Anđehit không no đơn chức
Câu 33. Trong công nghiệp , để sản xuất gương soi và ruột phích nước, người ta sử dụng phản ứng nào sau đây?
       A/ Axetylen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
       B/ Andehyt fomic tác dung với dung dịch AgNO3 trong NH3 .
       C/ Dung dịch glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
       D/ Dung dịch saccrozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 34. Đun nóng một rượu X với CuO ở t0 thích hợp sinh ra andehit .Công thức tổng quát của X là:
       A/  CnH2n+1OH           B/  CnH2n+1CH2OH    C/  R-CH2OH                 D/  RCH(OH)R’
Câu 35. X là chất mạch hở có công thức phân tử C3H6O. X không tác dụng với Na nhưng có phản ứng tráng gương. Vậy X có công thức cấu tạo là 
a) CH2=CHCHOH                  b) CH3CH2CHO           c) HCOOC2H5                  d) CH3-O-CH=CH2
Câu 36. Mét hîp chÊt h÷u c¬ cã CTPT lµ C4H8O m¹ch hë. Cã bao nhiªu ®ång ph©n céng H2 (xóc t¸c Ni) cho ra r­îu vµ bao nhiªu ®ång ph©n cho ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3 trong NH4OH cho kÕt qu¶ theo thø tù trªn?
A. 3,1             B. 3, 2                   C. 7, 2                  D. 4, 1
Câu 37. Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3 / NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y tác dụng với dung dịch  HCl hoặc dung dịch NaOH đều  cho 2 khí vô cơ A, B, X là:
    A. HCHO                   B. HCOOH     C. HCOONH4             D. Cả A, B, C đều đúng. 
Câu 38. X là chất có công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng với Na tạo khí H2 và tham gia phản ứng tráng gương. Vậy X có công thức cấu tạo là 
a) HO-CH2-CH2-CHO             b) CH3CH2COOH         c) HCOOC2H5                d)CH3-O-CH2-CHO
Câu 39. Cho andehit tác dụng với H2 theo tỉ lệ nAndehit : nH2 = 1: 2. Vậy andehit này có công thức là        
a) HOC-CHO       b) CH3CHO                             c) CH2=CH-CHO           d)  a,c đều đúng
Câu 40. Khi cho một andehit tác dụng với AgNO3/NH3 dư ta thu được Ag với tỉ lệ nAndehit : n Ag là 1: 2. Anđehit  là
a) RCHO                        b) (CHO)2                      c) CH3CHO                    d) HCHO
Câu 41. Tính chất hoá học chung của anđehit là 
a) Tính khử                                                          b) Tính oxi hoá                                
c) Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử                         d) Không có tính oxi hoá, không có tính khử
Câu 42. Chất nào sau đây có thể điều chế trực tiếp được anđehit axetic ?
          a) Rượu etylic                          b) Axetilen                      c) CH3CHCl2        d) Cả a, b, c đều được
Câu 43. CH3-CHO có thể tạo thành trực tiếp từ:
          A/  C2H5OH                B/  CH3COOCH=CH2               C/  C2H2                             D/  Tất cả đều đúng.
Câu 44. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:      C2H6 A B C         Vậy C là chất nào sau đây ?
          a) Rượu etylic                          b) Anđehit axetic             c) Anđehit fomic           d)Rượu metylic
Câu 45. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:   A  B    C                  Vậy A, B, C lần lượt là   
a) C2H4, C2H5OH, CH3CHO                                           b) C2H2, C2H5OH, CH3CHO                                                                   c) C2H2, CH3CHO, C2H5OH                                                    d) C2H5OH¸ CH3CHO, C2H2
Câu 46. Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là
A. CH3COOH.                         B. HCOOH.                             C. C6H6O6 (glucozơ).                D. HCHO.
Câu 47. Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch
A. CH3CHO trong môi trường axit.                     B. CH3COOH trong môi trường axit.
C. HCOOH trong môi trường axit.                       D. HCHO trong môi trường axit.
Câu 48. Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2 (Ni, to). Qua hai phản ứng này chứng tỏ anđehit
A. chỉ thể hiện tính khử.                                       B. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá.
C. thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá.                         D. chỉ thể hiện tính oxi hoá.
Câu 49. Cho anđehit A mạch hở. Tiến hành 2 thí nghiệm:
    -TN1: Đốt cháy hoàn toàn m g A thu được số mol CO2 bằng số mol H2O
    -TN2: Cho m g A tác dụng với Ag2O/NH3 dư thu được nAg = 4nA              Vậy A là 
a) Anđehit no đơn chức           b)Anđehit không no đơn chức            c) Anđehit fomic     d)  cả a, b, c đều đúng
Câu 50. Khử hoá hoàn toàn một lượng andehyt đơn chức,mạch hở A cần V lit khí H2 . Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na cho V/4 lit H2 đo cùng điều kiện. A là:
          A/  CH3CHO                 B/  C2H5CHO                         C/ Andehyt chưa no có 1liên kết đôi trong mạch cacbon
          D/  Andehyt chưa no có một liên kết ba trong mạch cacbon
Câu 51. Các hợp chất hữu cơ mạch hở chỉ chứa các nguyên tố cacbon, hiđro và oxit là A1, B1, C1, D1 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đ.v.C. Các chất B1, C1, D1 tác dụng được với Na giải phóng H2. Khi oxi hoá B1 (có xúc tác) sẽ tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất C1 tác dụng được với dung dịch NaOH. Chất D1 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất A1 không tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không tham gia phản ứng tráng gương  
Description: image_1311
Câu 52. Có hai chất hữu cơ X,Y chứa các nguyên tố C,H,O phân tử khối đều bằng 74đvC. Biết X tác dụng với NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3 dư . X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây ?
A . C4H9OH          và HCOOC2H5                                    B . OHC−COOH và HCOOC2H5
C . OHC−COOH và C2H5COOH                         D . C2H5COOH và HCOOC2H5
Câu 53. Câu nào sau đây là không đúng?
  a) Anđehit cộng với H2 tạo thành ancol bậc một         b) Khi tác dụng với H2, xeton bị khử thành rượu bậc hai
  c) Anđehit tác dụng với ddAgNO3/NH3 tạo ra bạc          d) Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát Cn­­H2n­ +2O
Câu 54. Chọn câu sai:
A. Axeton có thể tác dụng với H2                     B. Axeton  tham gia phản ứng tráng bạc
C. Axeton có thể tan vô hạn trong nước                   D. Axeton là đồng phân của ancol propylic
Câu 55. Điều nào sau đây luôn đúng
A. Bất cứ anđêhit  nào khi cho tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 cũng tạo ra số mol Ag gấp đôi số mol anđehit đã dùng
B. Một anđehit đơn chức , mạch hở bất kì , cháy cho số mol H2O nhỏ hơn sôd mol CO2 phải là anđehit chưa no
C. Công thức ttỏng quát của một anđehit no mạch hở bất kì CnH2n+2 −2xOx (x là số nhóm CHO)
D. B ,C luôn đúng
Câu 56. Cho 0,1 mol chất hữu cơ X chứa(C,H,O) tác dụng với AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu Ag với tỉ lệ nX : nAg = 1: 4. Biết trong X có chứa %O = 37,21%. X có công thức phân tử là
          a) HCHO                                 b) C2H4(CHO)2               c) C3H6(CHO)2               d) CH3CHO
Câu 57. Cho 0,36g metanal vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được bao nhiêu gam Ag  (H=100%)  ?
          a) 1,296g                                 b) 2,592g                        c) 5,184g                      d) 2,568g
Câu 58. Cho 11,6g anđehit propionic tác dụng vừa đủ với V(l) H2(đktc) có Ni làm xúc tác. V có giá trị là
          a) 6,72                                     b) 8,96                            c) 4,48                                               d) 11,2
Câu 59. Cho 1,97g fomalin (X) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra axit và 5,4g Ag. Tính C% của dung dịch X biết phản ứng xảy ra hoàn toàn   
 a) 38,07                                  b) 19,04                  c) 35,18                                  d) 18,42
Câu 60. Cho 1,74g một ankanal B tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư sinh ra 6,48g Ag. CTCT của B là
          a) CH3CHO                             b) C2H5CHO                    c) HCHO                      d) CH3-CH(CH3)CHO
Câu 61. Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là
A. HCHO.                      B. CH2=CH-CHO.          C. OHC-CHO.             D. CH3CHO.
Câu 62. Oxi hóa 6g rượu no đơn chức X được 5,8g  anđehit Công thức cấu tạo của X là
          A. CH3- CH2-OH            B. CH3-CH2-CH2-0H               C. CH3-CHOH-CH3       D. Kết quả khác
Câu 63.  Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là
A. HCHO.                      B. C2H3CHO.                          C. C2H5 CHO.                D. CH3CHO.
Câu 64. Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với Ag2O trong dung dịch NH3 dư, đun nóng, thu được 25,92g Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit là
A. HCHO và C2H5CHO.                                                         B. HCHO và CH3CHO.
C. C2H5CHO và C3H7CHO.                                           D. CH3CHO và C2H5CHO.
Câu 65. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng thu được 43,2g Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6g Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
          a) HCHO                       b) (CHO)2                                c) CH3CHO                   d) CH3CH(OH)CHO
Câu 66. Cho 6,6g một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư Ag2O/NH3 đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho tác dụng với HNO3 loãng, thoát ra 2,24(l) khí NO duy nhất(đktc). Công thức thu gọn của X là
          a) CH2=CHCHO                      b) CH3CHO                             c) HCHO                        d) CH3CH2CHO
Câu 67. Đốt cháy hoàn toàn 7,2g hợp chất hữu cơ A thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Biết A chỉ chứa một loại nhóm chức và 0,05 mol A tham gia phản ứng tráng gương thì tạo ra 0,1 mol Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của A là
          a) C3H7CHO                  b) CH3CHO                             c) C2H5CHO        d) C2H3CHO
Câu 68. Cho 50g dung dịch anđehit axetic tác dụng với Ag2O/NH3(vừa đủ) thu được 21,6g Ag. Nồng độ % của anđehit axetic trong dung dịch là   
a) 4,4%                 b) 8,8%                                    c) 13,2%                         d) 17,6%
Câu 69. Cho m(g) anđehit axetic vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 6,48g Ag với H=75%. Vậy m có giá trị là    
a) 1,32g                          b) 1,98g                                   c) 1,76g                          d) 0,99g
Câu 70. Cho 13,6g một chất hữu cơ X(C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch AgNO3 2M trong NH3 thu được 43,2g Ag. Biết dX/O2 = 2,125. X có công thức cấu tạo là
          a) C2H5CHO                  b) CH2 = CH-CH2-CHO                    c) CH≡C-CHO                 d) CH≡C- CH2-CHO
Câu 71. Cho CaC2 tác dụng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch M gồm HgSO4 ở 80oC thu được hỗn hợp X gồm hai khí. Cho 2,02g X tác dụng với Ag2O/NH3 dư thì thu được 11,04g hỗn hợp rắn Y. Hiệu suất phản ứng cộng nước của chất khí vào dung dịch M là     
a) 79%                           b) 80%                           c) 85%                           d) Câu a, b, c đều sai
Câu 72. Cho 1,97g fomalin vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 5,4g bạc. Nồng độ % của anđehit fomic là
          a) 38%                           b) 38,07%                                         c) 36%                           d) 19%
Câu 73. Oxi hoá 16kg rượu metylic bằng oxi không khí (Cu, to). Cho anđehit tạo thành tan vào nước thu được 30kg fomalin 40%. Hiệu suất phản ứng oxi hoá là    
 a) 80%                 b) 79%                                     c) 81%                   d) Câu a,  b, c đều sai
Câu 74. Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức cần 5,6(l) khí H2 (đktc). Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na dư thu được 1,68(l) H2(đktc). Hai anđehit đó là   
a) Hai anđehit no                                                  b) Hai anđehit chưa no
          c ) Một anđehit no và một anđehit chưa no                   d) Hai anđehit đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng
Câu 75. Đót cháy một anđehit mạch hở X cho 8,8g CO2 và 1,8g nước. X có đặc điểm
          a) Đơn chức, chưa no chứa một nối đôi                         b) Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số chẵn.
          c) Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số lẻ.           d) Đơn chức, no
Câu 76. Đốt cháy hoàn toàn 0,35g một anđehit đơn chức X thu được 0,448(l) CO2(đktc) và 0,27g nước. X có công thức cấu tạo  
a) CH2=CH-CH2-CHO     b) CH3-CH=CH-CHO            c) CH2=C(CH)CHO       d) Câu a, b, c đều đúng
Câu 77. Khi tráng gương một anđehit đơn chức no mạch hở, hiệu suất phản ứng 72%, thu được 5,4g Ag thì cần dùng là
          a) 8,5g                                b) 6,12g                              c) 5,9g                                     d) 11,8g
Câu 78. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. no, đơn chức.                                                   B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức.                                    D. no, hai chức.
Câu 79. Cho 14,6g hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng hết với H2 tạo ra 15,2g hỗn hơp 2 rượu. Công thức của 2 anđehit là
          a) HCHO, CH3CHO        b) CH3CHO, C2H5CHO       c) C2H5CHO, C3H7CHO   d) C3H7CHO, C4H9CHO
Câu 80. Oxi hoá 10,2g hỗn hợp hai anđehit no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẵng, người ta thu được hỗn hợp hai axit được trung hoà hoàn toàn với 200ml dung dịch NaOH 1M.
          1.  Công thức của hai anđehit là
a) HCHO và CH3CHO                                                   b) HCHO và C2H5CHO    
c) C2H5CHO và C3H7CHO                                             d) CH3CHO và C2H5CHO
2.  Phần % khối lượng của hai anđehit lần lượt là
a) 43,14% và 56,86%                       b) 45% và 55%                        c) 25% và 75%               d) 40% và 60%
Câu 81. Cho 0,92 gam một hỗn hợp gồm C2H2 và CH3CHO  tác dụng vừa đủ với AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của C2H2 và CH3CHO  tương ứng là
A. 28,26% và 71,74%.                                                  B. 26,74% và 73,26%.           
C. 25,73% và 74,27%.                                                   D. 27,95% và 72,05%.
Câu 82. Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử hai anđehit là:
   A. CH3CHO và HCHO                                              B. CH3CHO và C2H5CHO    
  C. C2H5CHO và C3H7CHO                               D. C3H7CHO và C4H9CHO
       Câu 83. Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Nồng độ của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng là:
    A. 4,4%           B. 8,8%                         C. 13,2%             D. 17,6%
       Câu 84. Cho hh HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng .Dẫn toàn bộ hh thu được sau  phản ứng vào bình nước lạnh để ngưng tụ hơi chất lỏng và hòa tan các chất  có thể tan được, thấy khối lượng bình tăng 11,8g .Lấy dd trong bình cho tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 thu được 21,6g Ag. Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng hợp hidro của HCHO là
          A. 8,3g                     B. 9,3g                          C. 10,3g              D. 1,03g
       Câu 85. Cho 3,0 gam một anđehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong ammoniac, thu được 43,2 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của anđehit là:
              A. HOC – CHO             B.CH2 = CH – CHO     C. H – CHO                  D. CH3 – CH2 – CHO      
       Câu 86. A là một anđehit đơn chức, thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn a mol A với lượng dư dung dịch  AgNO3/NH3. Lượng kim loại bạc thu được đem hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4a/3 mol khí NO duy nhất. A là:
          A. Fomanđehit       B. Anđehit axetic      C. Benzanđehit    D. Tất cả đều không phù hợp
Câu 87. Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no,đơn chức thành 2 phần bằng nhau.-Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất,thu được 0,54g H2O.-Phần thứ hai cộng H2(Ni,t0),thu được hỗn hợp X.Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thể tích CO2 thu được ở đkc là:
       A/  0,112 lít                 -B/  0,672 lít                C/  1,68 lít                 D/  2,24 lít
Câu 88. Một  hỗn hợp X gồm 2 ankanal đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng khi hidro hoá hoàn toàn cho ra hỗn hợp 2 rượu có khối lượng lớn hơn khối lượng của X 1gam .X đốt cháy cho ra 30,8g CO2 . Xác định công thức cấu tạo và số mol của mỗi andehyt trong hỗn hợp.
       A/ 9g HCHO và4,4g CH3CHO                   B/ 18g HCHO và 8,8g CH3CHO
       B/ 5,5g HCHO và 4,4g CH3CHO               C/ 9g HCHO và 8,8g CH3CHO
Câu 89. Đốt cháy hết 8,8 gam hỗn hợp gồm 1 ankanalA và 1 ankanol B (có cùng số nguyên tử cacbon) thu được 19,8gam CO2 và 9 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A.
          A/  CH3CHO                 B/  CH3-CH2-CHO              C/  HCHO                             D/  (CH3)2CH-CHO
Câu 90. Oxi hoá 48gam rượu etylic bằng K2Cr2O7 trong H2SO4 tách lấy sản phẩm hữu cơ ngay khỏi môi trường và dẩn vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dưthu được 123,8 gam Ag . Hiệu suất phản ứng oxi hoá là:
          A/  72,46%                     B/  56,32%                         C/  54,93%                            D/  55,29%
Câu 91. Một hỗn hợp A gồm hai ankanal  có tổng số mol là 0,25 mol . Khi cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 86,4 gam Ag và khối lượng dung dịch giảm 77,5 gam. Xác định công thức của hai andehyt trên.
          A/   HCHO và CH3CHO.                                             B/   CH3CHO và C2H5CHO.
          C/   C2H5CHO và C3H7CHO.                                      D/   C3H7CHO và C4H9CHO
Câu 92. Hỗn hơp X gồm 0,05 mol HCHO và một andehyt A. Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 25,92 gam Ag . Nếu đem đốt cháy hết X ta thu được 1,568 lít khí CO2 (đkc) . Xác dịnh công thức cấu tạo của A. Biết A có mạch cacbon không phân nhánh.
          A/   CH3CHO               B/   CH3-CH2CHO                C/   OHC-CHO                   D/   OHC-CH­2-CH2-CHO
Câu 93. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng hoàn toàn với H2 thấy cần 6,72 lít khí hiđro (đo ở đktc) và thu được sản phẩm Y. Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đo ở đktc). Mặt khác, lấy 8,4 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 thu được 43,2 gam Ag kim loại. Chọn những câu phát biểu đúng về cấu tạo của X
A/ X có 4 nguyên tử cacbon              B/ X có hai chức   C/  X không no           D/ Tất cả đều đúng
Câu 94. Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch AgNO3 2M trong NH4OH thu được 43,2 gam bạc. Biết tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 2,125. Xác định công thức cấu tạo của X.
   A.CH3-CH2-CHO                 B.CH2=CH-CH2-CHO   C.HC≡C-CH2-CHO                 D.HC≡C-CHO
Câu 95. Hidrat hãa hoµn toµn 1,56g mét ankin A thu ®­îc mét andehit B. Trén B víi mét andehit ®¬n chøc C, thªm n­íc ®Ó ®­îc 0,1 l dung dông D chøa B vµ C víi nång ®é mol tæng céng lµ 0,8M. thªm tõ tõ vµo dung dÞch D dung dÞch AgNO3 trong NH4OH d­ thu ®­îc 21,6g Ag kÕt tña. X¸c ®Þnh CTCT vµ sè mol cña B vµ C trong dung dÞch D.
a. B: CH3-CHO- 0,06 mol       C: H-CHO - 0,02 mol
b. B: CH3-CHO- 0,1 mol         C: C2H5-CHO -  0,2 mol
c. B: CH3-CHO- 0,1 mol          C: H-CHO   -  0,15 mol
d. B: CH3-CHO- 0,08 mol ;     C: H-CHO   -        0,05 mol
 
                                                    ………………………HẾT………………………….
 ………………………HẾT………………………….
  
 
 
                                     CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11
     Tên chuyên đề: Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần andehit
Người báo cáo: Thân Thị Thùy Trang
                         A. PHẦN MỞ ĐẦU
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
      Trong quá trình giảng dạy và ôn thi đại học tôi nhận thấy để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm là một điều vô cùng cấp thiết và quan trọng. Thông thường nhiều học sinh rất lúng túng làm các bài tập trắc nghiệm nhung phương pháp lại áp dụng giống như làm một bài tập tự luận làm mất thời gian mà hiệu quả không cao §èi víi mçi thÓ lo¹i bµi tËp cÇn t×m ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh phï hîp, ®¶m b¶o b¶n chÊt ho¸ häc, linh ho¹t ¸p dông c¸c ®Þnh luËt trong ho¸ häc, lùa chän nh÷ng d÷ kiÖn, th«ng tin liªn quan ®Õn bµi tËp ho¸ häc, häc sinh cÇn n¾m ®­îc ®Ò bµi hái c¸i g×? dù kiÕn c¸ch lµm nh­ thÕ nµo?Trong đó bài toán trắc nghiệm về andehit là một trong những bài toán hay gặp trong các đề thi..Nghiên cứu một số tài liệu cũng như từ thực tế tôi đã đưa ra một số kinh nghiệm đơn giản dể hiểu hơn mang tính quy luật để học sinh có thể áp dụng giải nhanh. Chính vì vậy tôi mạnh dạn đề xuất một kinh nghiệm nhỏ: “Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần andehit”
B. NỘI DUNG:
§Ó gi¶i nhanh bµi tËp ho¸ häc phÇn an®ehit yªu cÇu häc sinh ph¶i n¾m râ tÝnh chÊt ho¸ häc cña an®ªhÝt, ph©n biÖt tÝnh chÊt chung vµ riªng cña an®ehit vµ xeton.
II.DẠNG 1: TỪ CÔNG THỨC CHUNG CỦA ANDEHIT
1. Một số lưu ý:
 + ViÕt c«ng thøc chung : CnH2n+2-m-2a(CHO)hay R(CHO)n
 Tõ c«ng thøc chung ta cã thÓ viÕt c¸c c«ng thøc cña c¸c lo¹i An®ehit:
- An®ehit no, ®¬n chøc, m¹ch hë: CnH2n+1CHO víi n0 v× trong ph©n tö cã chøa mét liªn  kÕt ®«i ë nhãm chøc: - CHO nªn viÕt c«ng thøc ph©n tö: CnH2nO
- An®ehÝt kh«ng no ®¬n chøc, m¹ch hë: CnH2n+1-2aCHO
- C«ng thøc ph©n tö an®ehit no, m¹ch hë: CnH2n+2-m (CHO)
Chó ý: tõ c«ng thøc chung cña c¸c lo¹i an®ehit nÕu ®èt ch¸y mét an®ehit thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O => nH: nC = 2:1 trong ph©n tö cã mét liªn kÕt ®«i vËy an®ªhÝt trªn no ®¬n chøc, m¹c
2. Bài tập minh họa:
VÝ dô 1: §èt ch¸y mét hçn hîp 3 an®ehit A, B, C cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O, d·y ®ång ®¼ng cña an®ehit trªn lµ: 
a. No, ®¬n chøc, m¹ch hë b. Kh«ng no ®¬n chøc
c. No, ®a chøc d. Kh«ng no, hai chøc
Gi¶i:
 V× ®èt ch¸y thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O, trong ph©n tö cã mét liªn kÕt ®«i t¹i nhãm chøc an®ehit cßn gèc hi®rocacbon no, m¹ch hë vËy an®ªhit lµ no, ®¬n chøc, m¹ch hë: ®¸p ¸n a
VÝ dô 2: C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña mét an®ehit no ®a chøc lµ (C2H3O)n. C«ng thøc ph©n tö cña an®ehit trªn lµ:
a. C2H3O b. C4H6O2
c. C8H12O4 d. b vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
CTPT an®ehit: C2nH3nO<=> C2n-nH3n-n (CHO)n <=> CnH2n (CHO)n
Tõ c«ng thøc ph©n tö an®ehit no  CnH2n+2-mCHO)m   ta thÊy sè nguyªn tö H cña gèc = 2 lÇn sè nguyªn tö C trong gèc+ 2 - sè nhãm chøc
VËy: 2n=2n+2-n    => n = 2 : ®¸p ¸n b
VÝ dô 3:  C«ng thức thực nghiệm (c«ng thøc nguyªn) của một anđehit no mạch hở A là (C4H5O2)n. C«ng thức ph©n tö của A là:
           a. C2H3(CHO)2                 b. C6H9(CHO)6              
          c. C4H6(CHO)4                            d. C8H12(CHO)8
T­¬ng tù vÝ dô 2 ®¸p ¸n lµ: c
VÝ dô 4: Cho c¸c c«ng thøc ph©n tö cña c¸c an®ehit sau:
(1) C8H14O       (2) C8H10O2        (3) C6H10O2   
(4) C5H12O2    (5) C4H10O       (6) C3H4O2       
D·y c¸c c«ng thøc ph©n tö chØ an®ehit no, hai chøc, m¹ch hë lµ:
       a.1, 2, 5 b. 2,4, 6
       c. 4, 5, 6 d. 1, 3, 6
Gi¶i:
 V× lµ ®ång ®¼ng cña an®ehÝt no , m¹ch hë, hai chøc cã c«ng thøc chung lµ: CnH2n (CHO)hay CnH2n-2O2 v× trong c«ng thøc ph©n tö cã 2 liªn kÕt ∏ vËy d·y ®¸p ¸n : d
VÝ dô 5: §èt ch¸y hoµn toµn 10,8 gam mét an®ehit no, m¹ch hë cÇn dïng 10,08 lÝt khÝ O2 (đktc). S¶n phÈm ch¸y cho qua dung dÞch n­íc v«i trong d­ cã 45 gam kÕt tña t¹o thµnh. C«ng thøc ph©n tö cña an®ehit lµ:
a. C3H4O2.           b.C4H6O4.                c.C4H6O2.                    d.C4H6O.
Gi¶i:
Ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y:
CxHyOz + x+y/4-z/2 O2 → xCO2 + y/2 H2O
                           0,45/xmol     0,45 mol          0,45 mol
x+y/4-z/2 = x      =>   y= 2z  (*)  
Ph©n tö khèi: 12x+ y +16z = 10,8x/0,45(**)
Tõ * vµ ** ta cã x = 3z/2 
x : y : z = 3: 4: 2    v× no, m¹ch hë => ®¸p ¸n a
II.DẠNG 2: DỰA VÀO PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG
 1. Một số lưu ý:
AgNO3 + NH3 + H2O → AgOH  + NH4NO3
AgOH + 2NH3    → [Ag(NH3)2]OH
                                  Phøc tan
§èi víi an®ehÝt ®¬n chøc ( trõ HCHO) khi thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  ta cã ph­¬ng tr×nh ph¶n øng:
RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → RCOONH4 + 2Ag + 3 NH3 + H2O
NhËn xÐt: ta thÊy tû lÖ nRCHO : n Ag = 1: 2
Riªng ®èi víi an®ehit fomic HCHO, ph¶n øng cã thÓ x¶y ra qua 2 giai ®o¹n theo s¬ ®å sau:
HCHO  HCOONH4 + 2Ag
HCOONH4  (NH4)2CO3 + 2Ag
­­­VËy nÕu d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  th× tû lÖ nHCHO : n Ag = 1: 4
§èi víi an®ehit R(CHO)n khi thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng ta cã:
R(CHO) 2n Ag
Trong qu¸ tr×nh gi¶i bµi tËp phÇn an®ehit liªn quan ®Õn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cÇn chó ý mét sè kü n¨ng sau:
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng hçn hîp 2 an®ehit ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc gÊp 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp kh«ng cã an®ehit fomic HCHO.
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng hçn hîp 2 an®ehit ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc lín h¬n 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp cã an®ehit fomic HCHO.
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng gi÷a hçn hîp 2 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc nhá h¬n 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp kh«ng cã mét chÊt h÷u c¬ kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng ( tr­êng hîp nµy th­êng ®­îc ¸p dông khi thùc hiÖn ph¶n øng oxi ho¸ hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña r­îu...).
- VËy ®èi víi lo¹i bµi tËp tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cña an®ehit cÇn b¸m ch¾c vµo c¸c d÷ kiÖn ®Çu bµi, kÝ m· ®Ò b»ng ng«n ng÷ ho¸ häc vµ t×m c¸ch biÖn luËn kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ tr¸nh nh÷ng sai lÇm dÔ m¾c ph¶i...
- §èi víi an®ehit ®a chøc 1 mol an®ehit cho 2n mol Ag ( n lµ sè nhãm - CHO ).
2. Bài tập minh họa:
VÝ dô 1: Cho 0,2 mol hçn hîp 2 an®ehit cïng d·y ®ång ®¼ng no, m¹ch hë, cã sè mol b»ng nhau ph¶n øng hoµn toµn víi l­îng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè l­îng Ag thu ®­îc lµ 43,2 gam ( hiÖu suÊt 100%). NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp trªn thu ®­îc 15,68 lÝt (§KTC) khÝ CO2. C«ng thøc ph©n tö cña 2 an®ehit lµ:
a. HCHO, CH3CHO b. CH3CHO, C4H9CHO
c. C2H5CHO, C3H7CHO d. c¶ b vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
nAg = 43,2/108=0,4 mol  => nAg : nhçn hîp   = 2:1 vËy hçn hîp an®ehit lµ no, ®¬n chøc, m¹ch hë ( trong hçn hîp kh«ng cã HCHO ).
 Gäi c«ng thøc trung b×nh lµ: CH2+1CHO
    S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    CH2+1CHO  → +1 CO
                                                  0,2 mol            0,7 mol       
 + 1 = 3,5  =>  = 2,5    Tr­êng hîp: n1 = 0          HCHO lo¹i
    Tr­êng hîp:  n1 = 1          CH3CHO   v×    = 2,5  => (n1+n2 ) / 2 = 2,5
                                       VËy : n2 = 4    
Tr­êng hîp:    n1 = 2          = 2,5  => (n1+n2 ) / 2 = 2,5  VËy : n2 = 3
   ®¸p ¸n d
VÝ dô 2: Cho 0,1 mol an®ehit X t¸c dông víi dung dÞch d­ AgNO3/NH3  thu ®­îc 0,4 mol Ag. MÆt kh¸c cho 0,1 mol X t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn 22,4 lÝt H2 (§KTC).
C«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X lµ:
a. HCHO b. CH3CHO
c. (CHO)2 d. c¶ a vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
V× 0,1 mol X t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn 0,1 mol H2  vËy trong X chØ cã mét nhãm chøc -CHO. Ta cã tû lÖ  nAg : nX   = 4:1 vËy §¸p ¸n: a.
VÝ dô 3:
Cho a mol an®ehit X, m¹ch hë t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn  3a mol H2 vµ thu ®­îc chÊt h÷u c¬ Y. Cho Y t¸c dông hoµn toµn víi Na d­ thu ®­îc a mol H2. §èt ch¸y hoµn toµn a mol X thu ®­îc tèi ®a 4a mol CO2.
C«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X lµ:
a. C2H4(CHO)2 b. CH(CHO)3
c. C2H2(CHO)2 d. C2HCHO
Gi¶i:
V× khi t¸c dông víi H2 th× cÇn  3a mol H2 vËy trong X cã 3 liªn kÕt . V× Y t¸c dông hoµn toµn víi Na d­ thu ®­îc a mol H2 : trong Y cã 2 nhãm chøc -OH vËy X cã 2 nhãm chøc - CHO, vµ trong gèc hi®roc¸cbon cã mét liªn kÕt .
S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    CnH2n-2 (CHO)2 → n+2 CO
                                             a                       4a
VËy n+2=4   => n=2  §¸p ¸n: c.
VÝ dô 4: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hçn hîp A gåm 2 an®ªhÝt ®¬n chøc, toµn bé s¶n phÈm ch¸y cho hÊp thô vµo dung dÞch n­íc v«i trong d­, khèi l­îng b×nh t¨ng 12,4 gam vµ khi läc thu ®­îc tèi ®a 20 gam kÕt tña. MÆt kh¸c còng cho hçn hîp trªn t¸c dông víi l­îng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè l­îng Ag thu ®­îc lµ 32,4 gam. C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 an®ehÝt lµ:
 
a. HCHO, CH3CHO b. CH3CHO, C4H9CHO
c. C2H5CHO, C3H7CHO d. HCHO, C2H5CHO
Gi¶i:
 Theo s¶n phÈm ch¸y:
Sè mol CO2 = sè mol CaCO3 = 20/100 = 0,2 mol
Khèi l­îng b×nh n­íc v«i trong t¨ng lµ: m ( CO2 + H2O) = 12,4 gam
=> nH2O = 3,6/18=0,2 mol v× sè mol CO2 = sè mol H2O nªn 2an®ehit ®Òu no, ®¬n chøc, m¹ch hë.
nAg = 32,4/108 = 0,3 mol > 2.n hçn hîp A vËy trong A cã chøa HCHO (x mol)
gäi c«ng thøc an®ªhit cßn l¹i lµ: CnH2n+1CHO (y mol)
Ta cã s¬ ®å ph¶n øng tr¸ng g­¬ng:
                    HCHO →  4Ag
                        x             4x
            CnH2n+1CHO →  2Ag
                        y             2y
Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:   x + y = 0,1  (I)         Tõ hÖ ta cã x = y = 0,05 mol
                                     4x + 2y = 0,3 (II)
 Gäi c«ng thøc trung b×nh lµ: CH2+1CHO
 S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    CH2+1CHO  → +1 CO
                                                  0,1 mol            0,2 mol        =>  = 1
V×  sè mol 2 an®ehit b»ng nhau nªn ta cã :
                                                            1    vËy n = 2
§¸p ¸n: d
VÝ dô 5: Chia m gam mét an®ehit m¹ch hë thµnh 3 ph©n b»ng nhau:
Khö hoµn toµn phÇn 1 cÇn 3,36 lÝt H2 (®ktc)
PhÇn 2 thùc hiÖn ph¶n øng céng víi dung dÞch Brom cã 8 gam Br2 tham gia ph¶n øng.
PhÇn 3 cho t¸c dông víi l­îng d­ dung dÞch AgNO3/NH3  thu ®­îc x gam Ag:
Gi¸ trÞ cña x lµ:
a. 21,6 gam b. 10,8 gam
c. 43,2 gam d. KÕt qu¶ kh¸c
 
Gi¶i:
Gäi c«ng thøc cña an®ehit lµ: CnH2n+2-m-2a(CHO)   z mol
PhÇn 1:
CnH2n+2-m-2a(CHO)+ (a+m)H2 CnH2n+2-m(CH2OH)(I)
       z mol                   z (a+m)mol
 
PhÇn 2: CnH2n+2-m-2a(CHO)+ a Br2   CnH2n+2-m-2aBr2a(CHO)m    (II)
                           z mol           z a mol
 
PhÇn 3:               CnH2n+2-m-2a(CHO)m   2m Ag     (III)
                               z mol                                          2mz  mol
 
Ta cã: z (a+m) = 0,15   ( theo ph­¬ng tr×nh I);*
             za = 8/160 = 0,05 ( theo ph­¬ng tr×nh II);**
tõ * vµ ** ta cã zm = 0,1
phÇn 3 n Ag = 2zm = 0,1x2 = 0,2 mol vËy m Ag = 0,2x108 = 21,6 gam
®¸p ¸n a
VÝ dô 6: Cho 0,15 mol mét an®ehit Y t¸c dông hoµn toµn víi l­îng d­ dung dÞch AgNO3/NH3  thu ®­îc  18,6 gam muèi amoni của axít hữu c¬. C«ng thøc cÊu t¹o cña an®ehit trªn lµ:
a. C2H4(CHO)2 b. (CHO)2
c. C2H2(CHO)2 d. HCHO
Gi¶i:
Gäi c«ng thøc cña an®ehit Y lµ: R(CHO)
Ta cã s¬ ®å: R(CHO) R(COONH4)
                      0,15 mol                        0,15 mol
MR(COONH4)= = 124  => R + 62n = 124
n=1      =>  R=124-62 = 62 (lo¹i)
n=2    =>  R=124-2x62 = 0 VËy c«ng thøc cÊu t¹o lµ: OHC-CHO ®¸p ¸n b
VÝ dô 7: Khi cho 0,l mol X tác dụng víi dung dịch AgNO3 d­/NH3 ta thu ®ược Ag kim loai. Hoµ tan hoµn toµn l­îng Ag thu ®­îc vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nãng d­ thu ®­îc 8,96 lÝt NO2 (§KTC). X lµ:
 1. X là an®ªhit hai chøc
 2. X là an®ªhitformic
 3. X là hợp chÊt chøa chức – CHO
 4. Cả a, b ®Òu ®óng
Gi¶i:
V× sè mol Ag thu ®­îc b»ng sè mol NO2 = 0,4 mol , ta thÊy tû lÖ nX : n Ag = 1: 4
§¸p ¸n d
III. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Câu 1. Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức
A. (-COOH).                  B. (-NH2).                      C. (-CHO).                     D. (-OH).
Câu 2. Nhóm chức: -COOH, -OH, -O-, -CHO, -CO-, -NH-, -COO- có bao nhiêu chức không no? 
A. 2                      B.3                                 C.4                                 D. 5
Câu 3. Công thức của ankanal là 
A. CnH2nO (n≥1)  B. CnH2n +1 CHO (n≥0)             C. CnH2n+1O (n≥1)             D. Câu a,b đều đúng
Câu 4. Một chất hữu cơ A có công thức tổng quát dạng CnH2nO thì A có thể là:
A. Anđehit đơn chức không no     B. Rượu hay ete đơn chức no mạch hở        
C. Xeton đơn chức no mạch hở   D.Phenol đơn chức
Câu 5. Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là
A. CnH2nO2 (n ≥ 1).        B. CnH2nO (n ≥ 1).                   C. CnH2n - 2O (n ≥ 3).       D. CnH2n + 2O  (n ≥ 1).
Câu 6. Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau: Rượu đơn chức no(X);    anđehit đơn chức no(Y);    rượu đơn chức không no có 1 nối đôi(Z);    anđehit đơn chức, không no có 1 nối đôi(T).  Ứng với công thức tổng quát CnH2nO chỉ có 2 chất, đó là những chất nào?
          A. X, Y                                   B. Y, Z                           C. Z, T                       D. X, T
Câu 7. Dãy đồng đẳng của anđehit acrylic CH2=CH-CHOcó công thức chung là :
A. C2nH3n­CHO              B. CnH2n-1CHO             C. CnH2nCHO              D.(CH2CH3CHO)n
Câu 8. CxHyO2 là andehit mạch hở, 2 chức ,no khi:
       A/  y=2x                    B/  y=2x+2                C/  y=2x-2                     D/  y=2x-4.
Câu 9. Hợp chất cacbonyl C4H8O có bao nhiêu đồng phân :
       A/  1                          B/  2                          C/  3                               D/  4
Câu 10. HCHO có tên gọi là    
a) Anđehit fomic                      b) Metanal                     c) Fomanđehit          d) Tất cả đều đúng
Câu 11. Dung dịch chứa khoảng 40% HCHO trong nước gọi là
          a) Fomon                                 b) Fomanđehit               c) Fomalin                         d) Câu a và c đúng
Câu 12. Một anđehit no mạch A có công thức thực nghiệm (C2H3O)n. CTPT của A là
          a)  C2H5CHO                           b) (CHO)2             c) C2H4(CHO)2                   d) C4H8(CHO)2
Câu 13. Một andehit X mạch hở ,không phân nhánh có công thức nguyên (C3H4O2)n. CTPT của X là :
       A/  C3H4O2                B/  C6H8O4                C/  C6H8O3                     D/  A,B,C sai.
Câu 14.  C5H10O có số lượng đồng phân anđehit có nhánh là         
a) 2                                          b) 3                        c) 4                    d) 5
Câu 15. Fomon còn gọi là fomalin có được khi:
          A. Cho anđehit fomic hoà tan vào rượu để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
          B. Cho anđehit fomic tan vào nước để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
          C. Hoá lỏng anđehit fom                                                                                     
          D. Cả b, c đều đúng
Câu 16. Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất:  CH3CHO , C2H5OH , H2O  là
A. H2O, C2H5OH, CH3CHO           B. H2O, CH3CHO, C2H5OH           
 C.  CH3CHO, H2O, C2H5OH                   D.  CH3CHO, C2H5OH, H2O
Câu 17.  Andehit HCHO có tên là
          A. andehit fomic                      B. fomon              C. metanal            D. cả A,C đều đúng
Câu 18. Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2-CHO là   
a) 3- Etyl butanal                    b) 3-Metyl pentanal                 c) 3-Metyl butanal-1           d) 3-Etyl butanal
Câu 19. Rượu nào sau đây đã dùng để điều chế propanal( andehit propionic)
          A. n-propylic                           B. n-butylic           C. etylic                           D. i-propylic         
Câu 20. Cho : CH3COOH, CH3CHO, HCHO, C2H5OH, HCOOCH3 , HCOOH có bao nhiêu chất có phản ứng tráng gương? 
A. 2                      B.3                       C.4                                 D. 5
Câu 21. Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3  (đun nóng) hay Ag2O trong dung dịch NH3 tạo thành Ag là
A. CH3 - CH(NH2) - CH3.      B. CH3 - CH2-CHO.     C. CH3 - CH2 – COOH          D. CH3 - CH2 - OH.
Câu 22. Chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3  (đun nóng), đun nóng tạo ra Ag là
A. rượu etylic.                         B. axit axetic.                 C. anđehit axetic.           D. glixerin.
Câu 23. Trong công nghiệp, anđehit fomic được điều chế trực tiếp từ
          a) axit fomic                             b) rượu etylic                  c) rượu metylic                       d) metylaxetat
Câu 24. Anđehit benzoic có công thức cấu tạo thu gon là
          a) C6H5CHO                            b) C6H5CH2=CH-CHO               c) (CHO)2                    d) C6H4­(CHO)2
Câu 25. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:
a) anđehit axetic, butin-1, etilen.                                             b) anđehit axetic, axetilen, butin-2.
c) axit fomic, vinylaxetilen, propin.                               d) anđehit fomic, axetilen, etilen.
Câu 26. Các chất tác dụng được với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, to là   
a) Anđehit fomic, axit axetic                                                    b) Vinylaxetilen, rượu etylic
             c) Anđehit fomic, vinylaxetilen, axetilen                               d) Câu a, b, c đều đúng
Câu 27.  Nhựa phenolfomanđehit được điều chế trực tiếp từ:
          a) phenol và anđehit axetic               b) vinylaxetat                 c) phenol và anđehit fomic                d) đivinyl và stiren
Câu 28. a/. Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất: HCHO, CH3CHO, C2H2
                A. Cu(OH)2, to                             B. AgNO3/NH3, to              C. Br2(dd)             D. Tất cả đều đúng
             b/. Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic) và propan-2-on (axeton)?
    A. dung dịch brom        B. dung dịch  HCl   C. dung dịch  Na2CO3           D. H2 /Ni,t0
           c/. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được: etanal (anđehit axetic), propan-2-on (axeton) và pent-1-in
A dung dịch brom                  B. dung dịch AgNO3/NH3     C. dung dịch Na2CO3 D. H2/Ni,t0
 
Câu 29. Để phân biệt các chất: anđehit benzoic, benzen, rượu benzylic, ta có thể dùng các thuốc thử  theo trình tự sau: 
a) Dùng AgNO3/NH3, dung dịch Br2                              b) Dùng Na, dung dịch NaOH
             c) Dùng  AgNO3/NH3, Na                                                     d) Dung dịch Br2, Na
Câu 30.  Chỉ bằng một thuốc thử nào sau đây để nhận biêt các chất sau: H2O, C2H5OH, CH3CHO.
a) AgNO3/NH3                          b) Cu(OH)2 , t0               c) Na                   d)  a, b, c đều được
Câu 31. Cho 4 chất: C6H6, CH3OH, C6H5OH, HCHO. Thứ tự các hoá chất được dùng để phân biệt 4 chất trên :
          a) Nước brom, dung dịch AgNO3/NH3, Na                     b)Dung dịch AgNO3/NH3, Na, nước brom
          c) Dung dịch AgNO3/NH3, nước brom, Na                      d) Na,nước brom, dung dịch AgNO3/NH3
Câu 32. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẵng của anđehit ta thu được nCO2= nH2O. Các chất đó thuộc đồng đẳng nào trong các chất sau? 
a) Anđehit đơn chức no           b) Anđehit vòng no        c) Anđehit hai chức no     d) Anđehit không no đơn chức
Câu 33. Trong công nghiệp , để sản xuất gương soi và ruột phích nước, người ta sử dụng phản ứng nào sau đây?
       A/ Axetylen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
       B/ Andehyt fomic tác dung với dung dịch AgNO3 trong NH3 .
       C/ Dung dịch glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
       D/ Dung dịch saccrozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 34. Đun nóng một rượu X với CuO ở t0 thích hợp sinh ra andehit .Công thức tổng quát của X là:
       A/  CnH2n+1OH           B/  CnH2n+1CH2OH    C/  R-CH2OH                 D/  RCH(OH)R’
Câu 35. X là chất mạch hở có công thức phân tử C3H6O. X không tác dụng với Na nhưng có phản ứng tráng gương. Vậy X có công thức cấu tạo là 
a) CH2=CHCHOH                  b) CH3CH2CHO           c) HCOOC2H5                  d) CH3-O-CH=CH2
Câu 36. Mét hîp chÊt h÷u c¬ cã CTPT lµ C4H8O m¹ch hë. Cã bao nhiªu ®ång ph©n céng H2 (xóc t¸c Ni) cho ra r­îu vµ bao nhiªu ®ång ph©n cho ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3 trong NH4OH cho kÕt qu¶ theo thø tù trªn?
A. 3,1             B. 3, 2                   C. 7, 2                  D. 4, 1
Câu 37. Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3 / NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y tác dụng với dung dịch  HCl hoặc dung dịch NaOH đều  cho 2 khí vô cơ A, B, X là:
    A. HCHO                   B. HCOOH     C. HCOONH4             D. Cả A, B, C đều đúng. 
Câu 38. X là chất có công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng với Na tạo khí H2 và tham gia phản ứng tráng gương. Vậy X có công thức cấu tạo là 
a) HO-CH2-CH2-CHO             b) CH3CH2COOH         c) HCOOC2H5                d)CH3-O-CH2-CHO
Câu 39. Cho andehit tác dụng với H2 theo tỉ lệ nAndehit : nH2 = 1: 2. Vậy andehit này có công thức là        
a) HOC-CHO       b) CH3CHO                             c) CH2=CH-CHO           d)  a,c đều đúng
Câu 40. Khi cho một andehit tác dụng với AgNO3/NH3 dư ta thu được Ag với tỉ lệ nAndehit : n Ag là 1: 2. Anđehit  là
a) RCHO                        b) (CHO)2                      c) CH3CHO                    d) HCHO
Câu 41. Tính chất hoá học chung của anđehit là 
a) Tính khử                                                          b) Tính oxi hoá                                
c) Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử                         d) Không có tính oxi hoá, không có tính khử
Câu 42. Chất nào sau đây có thể điều chế trực tiếp được anđehit axetic ?
          a) Rượu etylic                          b) Axetilen                      c) CH3CHCl2        d) Cả a, b, c đều được
Câu 43. CH3-CHO có thể tạo thành trực tiếp từ:
          A/  C2H5OH                B/  CH3COOCH=CH2               C/  C2H2                             D/  Tất cả đều đúng.
Câu 44. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:      C2H6 A B C         Vậy C là chất nào sau đây ?
          a) Rượu etylic                          b) Anđehit axetic             c) Anđehit fomic           d)Rượu metylic
Câu 45. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:   A  B    C                  Vậy A, B, C lần lượt là   
a) C2H4, C2H5OH, CH3CHO                                           b) C2H2, C2H5OH, CH3CHO                                                                   c) C2H2, CH3CHO, C2H5OH                                                    d) C2H5OH¸ CH3CHO, C2H2
Câu 46. Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là
A. CH3COOH.                         B. HCOOH.                             C. C6H6O6 (glucozơ).                D. HCHO.
Câu 47. Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch
A. CH3CHO trong môi trường axit.                     B. CH3COOH trong môi trường axit.
C. HCOOH trong môi trường axit.                       D. HCHO trong môi trường axit.
Câu 48. Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2 (Ni, to). Qua hai phản ứng này chứng tỏ anđehit
A. chỉ thể hiện tính khử.                                       B. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá.
C. thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá.                         D. chỉ thể hiện tính oxi hoá.
Câu 49. Cho anđehit A mạch hở. Tiến hành 2 thí nghiệm:
    -TN1: Đốt cháy hoàn toàn m g A thu được số mol CO2 bằng số mol H2O
    -TN2: Cho m g A tác dụng với Ag2O/NH3 dư thu được nAg = 4nA              Vậy A là 
a) Anđehit no đơn chức           b)Anđehit không no đơn chức            c) Anđehit fomic     d)  cả a, b, c đều đúng
Câu 50. Khử hoá hoàn toàn một lượng andehyt đơn chức,mạch hở A cần V lit khí H2 . Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na cho V/4 lit H2 đo cùng điều kiện. A là:
          A/  CH3CHO                 B/  C2H5CHO                         C/ Andehyt chưa no có 1liên kết đôi trong mạch cacbon
          D/  Andehyt chưa no có một liên kết ba trong mạch cacbon
Câu 51. Các hợp chất hữu cơ mạch hở chỉ chứa các nguyên tố cacbon, hiđro và oxit là A1, B1, C1, D1 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đ.v.C. Các chất B1, C1, D1 tác dụng được với Na giải phóng H2. Khi oxi hoá B1 (có xúc tác) sẽ tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất C1 tác dụng được với dung dịch NaOH. Chất D1 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất A1 không tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không tham gia phản ứng tráng gương  
Description: image_1311
Câu 52. Có hai chất hữu cơ X,Y chứa các nguyên tố C,H,O phân tử khối đều bằng 74đvC. Biết X tác dụng với NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3 dư . X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây ?
A . C4H9OH          và HCOOC2H5                                    B . OHC−COOH và HCOOC2H5
C . OHC−COOH và C2H5COOH                         D . C2H5COOH và HCOOC2H5
Câu 53. Câu nào sau đây là không đúng?
  a) Anđehit cộng với H2 tạo thành ancol bậc một         b) Khi tác dụng với H2, xeton bị khử thành rượu bậc hai
  c) Anđehit tác dụng với ddAgNO3/NH3 tạo ra bạc          d) Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát Cn­­H2n­ +2O
Câu 54. Chọn câu sai:
A. Axeton có thể tác dụng với H2                     B. Axeton  tham gia phản ứng tráng bạc
C. Axeton có thể tan vô hạn trong nước                   D. Axeton là đồng phân của ancol propylic
Câu 55. Điều nào sau đây luôn đúng
A. Bất cứ anđêhit  nào khi cho tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 cũng tạo ra số mol Ag gấp đôi số mol anđehit đã dùng
B. Một anđehit đơn chức , mạch hở bất kì , cháy cho số mol H2O nhỏ hơn sôd mol CO2 phải là anđehit chưa no
C. Công thức ttỏng quát của một anđehit no mạch hở bất kì CnH2n+2 −2xOx (x là số nhóm CHO)
D. B ,C luôn đúng
Câu 56. Cho 0,1 mol chất hữu cơ X chứa(C,H,O) tác dụng với AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu Ag với tỉ lệ nX : nAg = 1: 4. Biết trong X có chứa %O = 37,21%. X có công thức phân tử là
          a) HCHO                                 b) C2H4(CHO)2               c) C3H6(CHO)2               d) CH3CHO
Câu 57. Cho 0,36g metanal vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được bao nhiêu gam Ag  (H=100%)  ?
          a) 1,296g                                 b) 2,592g                        c) 5,184g                      d) 2,568g
Câu 58. Cho 11,6g anđehit propionic tác dụng vừa đủ với V(l) H2(đktc) có Ni làm xúc tác. V có giá trị là
          a) 6,72                                     b) 8,96                            c) 4,48                                               d) 11,2
Câu 59. Cho 1,97g fomalin (X) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra axit và 5,4g Ag. Tính C% của dung dịch X biết phản ứng xảy ra hoàn toàn   
 a) 38,07                                  b) 19,04                  c) 35,18                                  d) 18,42
Câu 60. Cho 1,74g một ankanal B tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư sinh ra 6,48g Ag. CTCT của B là
          a) CH3CHO                             b) C2H5CHO                    c) HCHO                      d) CH3-CH(CH3)CHO
Câu 61. Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là
A. HCHO.                      B. CH2=CH-CHO.          C. OHC-CHO.             D. CH3CHO.
Câu 62. Oxi hóa 6g rượu no đơn chức X được 5,8g  anđehit Công thức cấu tạo của X là
          A. CH3- CH2-OH            B. CH3-CH2-CH2-0H               C. CH3-CHOH-CH3       D. Kết quả khác
Câu 63.  Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là
A. HCHO.                      B. C2H3CHO.                          C. C2H5 CHO.                D. CH3CHO.
Câu 64. Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với Ag2O trong dung dịch NH3 dư, đun nóng, thu được 25,92g Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit là
A. HCHO và C2H5CHO.                                                         B. HCHO và CH3CHO.
C. C2H5CHO và C3H7CHO.                                           D. CH3CHO và C2H5CHO.
Câu 65. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng thu được 43,2g Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6g Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
          a) HCHO                       b) (CHO)2                                c) CH3CHO                   d) CH3CH(OH)CHO
Câu 66. Cho 6,6g một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư Ag2O/NH3 đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho tác dụng với HNO3 loãng, thoát ra 2,24(l) khí NO duy nhất(đktc). Công thức thu gọn của X là
          a) CH2=CHCHO                      b) CH3CHO                             c) HCHO                        d) CH3CH2CHO
Câu 67. Đốt cháy hoàn toàn 7,2g hợp chất hữu cơ A thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Biết A chỉ chứa một loại nhóm chức và 0,05 mol A tham gia phản ứng tráng gương thì tạo ra 0,1 mol Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của A là
          a) C3H7CHO                  b) CH3CHO                             c) C2H5CHO        d) C2H3CHO
Câu 68. Cho 50g dung dịch anđehit axetic tác dụng với Ag2O/NH3(vừa đủ) thu được 21,6g Ag. Nồng độ % của anđehit axetic trong dung dịch là   
a) 4,4%                 b) 8,8%                                    c) 13,2%                         d) 17,6%
Câu 69. Cho m(g) anđehit axetic vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 6,48g Ag với H=75%. Vậy m có giá trị là    
a) 1,32g                          b) 1,98g                                   c) 1,76g                          d) 0,99g
Câu 70. Cho 13,6g một chất hữu cơ X(C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch AgNO3 2M trong NH3 thu được 43,2g Ag. Biết dX/O2 = 2,125. X có công thức cấu tạo là
          a) C2H5CHO                  b) CH2 = CH-CH2-CHO                    c) CH≡C-CHO                 d) CH≡C- CH2-CHO
Câu 71. Cho CaC2 tác dụng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch M gồm HgSO4 ở 80oC thu được hỗn hợp X gồm hai khí. Cho 2,02g X tác dụng với Ag2O/NH3 dư thì thu được 11,04g hỗn hợp rắn Y. Hiệu suất phản ứng cộng nước của chất khí vào dung dịch M là     
a) 79%                           b) 80%                           c) 85%                           d) Câu a, b, c đều sai
Câu 72. Cho 1,97g fomalin vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 5,4g bạc. Nồng độ % của anđehit fomic là
          a) 38%                           b) 38,07%                                         c) 36%                           d) 19%
Câu 73. Oxi hoá 16kg rượu metylic bằng oxi không khí (Cu, to). Cho anđehit tạo thành tan vào nước thu được 30kg fomalin 40%. Hiệu suất phản ứng oxi hoá là    
 a) 80%                 b) 79%                                     c) 81%                   d) Câu a,  b, c đều sai
Câu 74. Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức cần 5,6(l) khí H2 (đktc). Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na dư thu được 1,68(l) H2(đktc). Hai anđehit đó là   
a) Hai anđehit no                                                  b) Hai anđehit chưa no
          c ) Một anđehit no và một anđehit chưa no                   d) Hai anđehit đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng
Câu 75. Đót cháy một anđehit mạch hở X cho 8,8g CO2 và 1,8g nước. X có đặc điểm
          a) Đơn chức, chưa no chứa một nối đôi                         b) Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số chẵn.
          c) Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số lẻ.           d) Đơn chức, no
Câu 76. Đốt cháy hoàn toàn 0,35g một anđehit đơn chức X thu được 0,448(l) CO2(đktc) và 0,27g nước. X có công thức cấu tạo  
a) CH2=CH-CH2-CHO     b) CH3-CH=CH-CHO            c) CH2=C(CH)CHO       d) Câu a, b, c đều đúng
Câu 77. Khi tráng gương một anđehit đơn chức no mạch hở, hiệu suất phản ứng 72%, thu được 5,4g Ag thì cần dùng là
          a) 8,5g                                b) 6,12g                              c) 5,9g                                     d) 11,8g
Câu 78. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. no, đơn chức.                                                   B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức.                                    D. no, hai chức.
Câu 79. Cho 14,6g hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng hết với H2 tạo ra 15,2g hỗn hơp 2 rượu. Công thức của 2 anđehit là
          a) HCHO, CH3CHO        b) CH3CHO, C2H5CHO       c) C2H5CHO, C3H7CHO   d) C3H7CHO, C4H9CHO
Câu 80. Oxi hoá 10,2g hỗn hợp hai anđehit no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẵng, người ta thu được hỗn hợp hai axit được trung hoà hoàn toàn với 200ml dung dịch NaOH 1M.
          1.  Công thức của hai anđehit là
a) HCHO và CH3CHO                                                   b) HCHO và C2H5CHO    
c) C2H5CHO và C3H7CHO                                             d) CH3CHO và C2H5CHO
2.  Phần % khối lượng của hai anđehit lần lượt là
a) 43,14% và 56,86%                       b) 45% và 55%                        c) 25% và 75%               d) 40% và 60%
Câu 81. Cho 0,92 gam một hỗn hợp gồm C2H2 và CH3CHO  tác dụng vừa đủ với AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của C2H2 và CH3CHO  tương ứng là
A. 28,26% và 71,74%.                                                  B. 26,74% và 73,26%.           
C. 25,73% và 74,27%.                                                   D. 27,95% và 72,05%.
Câu 82. Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử hai anđehit là:
   A. CH3CHO và HCHO                                              B. CH3CHO và C2H5CHO    
  C. C2H5CHO và C3H7CHO                               D. C3H7CHO và C4H9CHO
       Câu 83. Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Nồng độ của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng là:
    A. 4,4%           B. 8,8%                         C. 13,2%             D. 17,6%
       Câu 84. Cho hh HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng .Dẫn toàn bộ hh thu được sau  phản ứng vào bình nước lạnh để ngưng tụ hơi chất lỏng và hòa tan các chất  có thể tan được, thấy khối lượng bình tăng 11,8g .Lấy dd trong bình cho tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 thu được 21,6g Ag. Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng hợp hidro của HCHO là
          A. 8,3g                     B. 9,3g                          C. 10,3g              D. 1,03g
       Câu 85. Cho 3,0 gam một anđehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong ammoniac, thu được 43,2 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của anđehit là:
              A. HOC – CHO             B.CH2 = CH – CHO     C. H – CHO                  D. CH3 – CH2 – CHO      
       Câu 86. A là một anđehit đơn chức, thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn a mol A với lượng dư dung dịch  AgNO3/NH3. Lượng kim loại bạc thu được đem hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4a/3 mol khí NO duy nhất. A là:
          A. Fomanđehit       B. Anđehit axetic      C. Benzanđehit    D. Tất cả đều không phù hợp
Câu 87. Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no,đơn chức thành 2 phần bằng nhau.-Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất,thu được 0,54g H2O.-Phần thứ hai cộng H2(Ni,t0),thu được hỗn hợp X.Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thể tích CO2 thu được ở đkc là:
       A/  0,112 lít                 -B/  0,672 lít                C/  1,68 lít                 D/  2,24 lít
Câu 88. Một  hỗn hợp X gồm 2 ankanal đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng khi hidro hoá hoàn toàn cho ra hỗn hợp 2 rượu có khối lượng lớn hơn khối lượng của X 1gam .X đốt cháy cho ra 30,8g CO2 . Xác định công thức cấu tạo và số mol của mỗi andehyt trong hỗn hợp.
       A/ 9g HCHO và4,4g CH3CHO                   B/ 18g HCHO và 8,8g CH3CHO
       B/ 5,5g HCHO và 4,4g CH3CHO               C/ 9g HCHO và 8,8g CH3CHO
Câu 89. Đốt cháy hết 8,8 gam hỗn hợp gồm 1 ankanalA và 1 ankanol B (có cùng số nguyên tử cacbon) thu được 19,8gam CO2 và 9 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A.
          A/  CH3CHO                 B/  CH3-CH2-CHO              C/  HCHO                             D/  (CH3)2CH-CHO
Câu 90. Oxi hoá 48gam rượu etylic bằng K2Cr2O7 trong H2SO4 tách lấy sản phẩm hữu cơ ngay khỏi môi trường và dẩn vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dưthu được 123,8 gam Ag . Hiệu suất phản ứng oxi hoá là:
          A/  72,46%                     B/  56,32%                         C/  54,93%                            D/  55,29%
Câu 91. Một hỗn hợp A gồm hai ankanal  có tổng số mol là 0,25 mol . Khi cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 86,4 gam Ag và khối lượng dung dịch giảm 77,5 gam. Xác định công thức của hai andehyt trên.
          A/   HCHO và CH3CHO.                                             B/   CH3CHO và C2H5CHO.
          C/   C2H5CHO và C3H7CHO.                                      D/   C3H7CHO và C4H9CHO
Câu 92. Hỗn hơp X gồm 0,05 mol HCHO và một andehyt A. Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 25,92 gam Ag . Nếu đem đốt cháy hết X ta thu được 1,568 lít khí CO2 (đkc) . Xác dịnh công thức cấu tạo của A. Biết A có mạch cacbon không phân nhánh.
          A/   CH3CHO               B/   CH3-CH2CHO                C/   OHC-CHO                   D/   OHC-CH­2-CH2-CHO
Câu 93. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng hoàn toàn với H2 thấy cần 6,72 lít khí hiđro (đo ở đktc) và thu được sản phẩm Y. Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đo ở đktc). Mặt khác, lấy 8,4 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 thu được 43,2 gam Ag kim loại. Chọn những câu phát biểu đúng về cấu tạo của X
A/ X có 4 nguyên tử cacbon              B/ X có hai chức   C/  X không no           D/ Tất cả đều đúng
Câu 94. Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch AgNO3 2M trong NH4OH thu được 43,2 gam bạc. Biết tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 2,125. Xác định công thức cấu tạo của X.
   A.CH3-CH2-CHO                 B.CH2=CH-CH2-CHO   C.HC≡C-CH2-CHO                 D.HC≡C-CHO
Câu 95. Hidrat hãa hoµn toµn 1,56g mét ankin A thu ®­îc mét andehit B. Trén B víi mét andehit ®¬n chøc C, thªm n­íc ®Ó ®­îc 0,1 l dung dông D chøa B vµ C víi nång ®é mol tæng céng lµ 0,8M. thªm tõ tõ vµo dung dÞch D dung dÞch AgNO3 trong NH4OH d­ thu ®­îc 21,6g Ag kÕt tña. X¸c ®Þnh CTCT vµ sè mol cña B vµ C trong dung dÞch D.
a. B: CH3-CHO- 0,06 mol       C: H-CHO - 0,02 mol
b. B: CH3-CHO- 0,1 mol         C: C2H5-CHO -  0,2 mol
c. B: CH3-CHO- 0,1 mol          C: H-CHO   -  0,15 mol
d. B: CH3-CHO- 0,08 mol ;     C: H-CHO   -        0,05 mol
 
                                                    ………………………HẾT………………………….
 
 
 
 
                                     CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11
     Tên chuyên đề: Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần andehit
Người báo cáo: Thân Thị Thùy Trang
                         A. PHẦN MỞ ĐẦU
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 
      Trong quá trình giảng dạy và ôn thi đại học tôi nhận thấy để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm là một điều vô cùng cấp thiết và quan trọng. Thông thường nhiều học sinh rất lúng túng làm các bài tập trắc nghiệm nhung phương pháp lại áp dụng giống như làm một bài tập tự luận làm mất thời gian mà hiệu quả không cao §èi víi mçi thÓ lo¹i bµi tËp cÇn t×m ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh phï hîp, ®¶m b¶o b¶n chÊt ho¸ häc, linh ho¹t ¸p dông c¸c ®Þnh luËt trong ho¸ häc, lùa chän nh÷ng d÷ kiÖn, th«ng tin liªn quan ®Õn bµi tËp ho¸ häc, häc sinh cÇn n¾m ®­îc ®Ò bµi hái c¸i g×? dù kiÕn c¸ch lµm nh­ thÕ nµo?Trong đó bài toán trắc nghiệm về andehit là một trong những bài toán hay gặp trong các đề thi..Nghiên cứu một số tài liệu cũng như từ thực tế tôi đã đưa ra một số kinh nghiệm đơn giản dể hiểu hơn mang tính quy luật để học sinh có thể áp dụng giải nhanh. Chính vì vậy tôi mạnh dạn đề xuất một kinh nghiệm nhỏ: “Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần andehit”
B. NỘI DUNG:
§Ó gi¶i nhanh bµi tËp ho¸ häc phÇn an®ehit yªu cÇu häc sinh ph¶i n¾m râ tÝnh chÊt ho¸ häc cña an®ªhÝt, ph©n biÖt tÝnh chÊt chung vµ riªng cña an®ehit vµ xeton.
II.DẠNG 1: TỪ CÔNG THỨC CHUNG CỦA ANDEHIT
1. Một số lưu ý:
 + ViÕt c«ng thøc chung : CnH2n+2-m-2a(CHO)m  hay R(CHO)n
 Tõ c«ng thøc chung ta cã thÓ viÕt c¸c c«ng thøc cña c¸c lo¹i An®ehit:
- An®ehit no, ®¬n chøc, m¹ch hë: CnH2n+1CHO víi n 0 v× trong ph©n tö cã chøa mét liªn  kÕt ®«i ë nhãm chøc: - CHO nªn viÕt c«ng thøc ph©n tö: CnH2nO
- An®ehÝt kh«ng no ®¬n chøc, m¹ch hë: CnH2n+1-2aCHO
- C«ng thøc ph©n tö an®ehit no, m¹ch hë: CnH2n+2-m (CHO)m  
Chó ý: tõ c«ng thøc chung cña c¸c lo¹i an®ehit nÕu ®èt ch¸y mét an®ehit thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O => nH: nC = 2:1 trong ph©n tö cã mét liªn kÕt ®«i vËy an®ªhÝt trªn no ®¬n chøc, m¹c
2. Bài tập minh họa:
VÝ dô 1: §èt ch¸y mét hçn hîp 3 an®ehit A, B, C cïng d•y ®ång ®¼ng thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O, d•y ®ång ®¼ng cña an®ehit trªn lµ:  
a. No, ®¬n chøc, m¹ch hë b. Kh«ng no ®¬n chøc
c. No, ®a chøc d. Kh«ng no, hai chøc
Gi¶i:
 V× ®èt ch¸y thu ®­îc sè mol CO2 = sè mol H2O, trong ph©n tö cã mét liªn kÕt ®«i t¹i nhãm chøc an®ehit cßn gèc hi®rocacbon no, m¹ch hë vËy an®ªhit lµ no, ®¬n chøc, m¹ch hë: ®¸p ¸n a
VÝ dô 2: C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña mét an®ehit no ®a chøc lµ (C2H3O)n. C«ng thøc ph©n tö cña an®ehit trªn lµ:
a. C2H3O b. C4H6O2
c. C8H12O4 d. b vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
CTPT an®ehit: C2nH3nOn  <=> C2n-nH3n-n (CHO)n <=> CnH2n (CHO)n 
Tõ c«ng thøc ph©n tö an®ehit no  CnH2n+2-mCHO)m   ta thÊy sè nguyªn tö H cña gèc = 2 lÇn sè nguyªn tö C trong gèc+ 2 - sè nhãm chøc 
VËy: 2n=2n+2-n    => n = 2 : ®¸p ¸n b
VÝ dô 3:  C«ng thức thực nghiệm (c«ng thøc nguyªn) của một anđehit no mạch hở A là (C4H5O2)n. C«ng thức ph©n tö của A là: 
           a. C2H3(CHO)2                 b. C6H9(CHO)6               
          c. C4H6(CHO)4                            d. C8H12(CHO)8 
T­¬ng tù vÝ dô 2 ®¸p ¸n lµ: c
VÝ dô 4: Cho c¸c c«ng thøc ph©n tö cña c¸c an®ehit sau:
(1) C8H14O2        (2) C8H10O2        (3) C6H10O2    
(4) C5H12O2    (5) C4H10O2        (6) C3H4O2       
D•y c¸c c«ng thøc ph©n tö chØ an®ehit no, hai chøc, m¹ch hë lµ:
       a.1, 2, 5 b. 2,4, 6
       c. 4, 5, 6 d. 1, 3, 6
Gi¶i:
 V× lµ ®ång ®¼ng cña an®ehÝt no , m¹ch hë, hai chøc cã c«ng thøc chung lµ: CnH2n (CHO)2  hay CnH2n-2O2 v× trong c«ng thøc ph©n tö cã 2 liªn kÕt ∏ vËy d•y ®¸p ¸n : d
VÝ dô 5: §èt ch¸y hoµn toµn 10,8 gam mét an®ehit no, m¹ch hë cÇn dïng 10,08 lÝt khÝ O2 (đktc). S¶n phÈm ch¸y cho qua dung dÞch n­íc v«i trong d­ cã 45 gam kÕt tña t¹o thµnh. C«ng thøc ph©n tö cña an®ehit lµ:
a. C3H4O2.           b.C4H6O4.                c.C4H6O2.                    d.C4H6O.
Gi¶i:
Ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y: 
CxHyOz + x+y/4-z/2 O2 → xCO2 + y/2 H2O
                           0,45/xmol     0,45 mol          0,45 mol
x+y/4-z/2 = x      =>   y= 2z  (*)   
Ph©n tö khèi: 12x+ y +16z = 10,8x/0,45(**)
Tõ * vµ ** ta cã x = 3z/2  
x : y : z = 3: 4: 2    v× no, m¹ch hë => ®¸p ¸n a 
II.DẠNG 2: DỰA VÀO PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG
1. Một số lưu ý:
AgNO3 + NH3 + H2O → AgOH  + NH4NO3
AgOH + 2NH3    → [Ag(NH3)2]OH
                                  Phøc tan
§èi víi an®ehÝt ®¬n chøc ( trõ HCHO) khi thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  ta cã ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 
RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → RCOONH4 + 2Ag + 3 NH3 + H2O
NhËn xÐt: ta thÊy tû lÖ nRCHO : n Ag = 1: 2
Riªng ®èi víi an®ehit fomic HCHO, ph¶n øng cã thÓ x¶y ra qua 2 giai ®o¹n theo s¬ ®å sau:
HCHO   HCOONH4 + 2Ag 
HCOONH4   (NH4)2CO3 + 2Ag 
¬¬¬VËy nÕu d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  th× tû lÖ nHCHO : n Ag = 1: 4 
§èi víi an®ehit R(CHO)n khi thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng ta cã:
R(CHO)n    2n Ag
Trong qu¸ tr×nh gi¶i bµi tËp phÇn an®ehit liªn quan ®Õn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cÇn chó ý mét sè kü n¨ng sau:
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng hçn hîp 2 an®ehit ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc gÊp 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp kh«ng cã an®ehit fomic HCHO.
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng hçn hîp 2 an®ehit ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc lín h¬n 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp cã an®ehit fomic HCHO.
- NÕu thùc hiÖn ph¶n øng gi÷a hçn hîp 2 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc trong d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè mol Ag thu ®­îc nhá h¬n 2 lÇn sè mol hçn hîp th× trong hçn hîp kh«ng cã mét chÊt h÷u c¬ kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng ( tr­êng hîp nµy th­êng ®­îc ¸p dông khi thùc hiÖn ph¶n øng oxi ho¸ hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña r­îu...).
- VËy ®èi víi lo¹i bµi tËp tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cña an®ehit cÇn b¸m ch¾c vµo c¸c d÷ kiÖn ®Çu bµi, kÝ m• ®Ò b»ng ng«n ng÷ ho¸ häc vµ t×m c¸ch biÖn luËn kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ tr¸nh nh÷ng sai lÇm dÔ m¾c ph¶i...
- §èi víi an®ehit ®a chøc 1 mol an®ehit cho 2n mol Ag ( n lµ sè nhãm - CHO ).
2. Bài tập minh họa:
VÝ dô 1: Cho 0,2 mol hçn hîp 2 an®ehit cïng d•y ®ång ®¼ng no, m¹ch hë, cã sè mol b»ng nhau ph¶n øng hoµn toµn víi l­îng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè l­îng Ag thu ®­îc lµ 43,2 gam ( hiÖu suÊt 100%). NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp trªn thu ®­îc 15,68 lÝt (§KTC) khÝ CO2. C«ng thøc ph©n tö cña 2 an®ehit lµ:
a. HCHO, CH3CHO b. CH3CHO, C4H9CHO
c. C2H5CHO, C3H7CHO d. c¶ b vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
nAg = 43,2/108=0,4 mol  => nAg : nhçn hîp   = 2:1 vËy hçn hîp an®ehit lµ no, ®¬n chøc, m¹ch hë ( trong hçn hîp kh«ng cã HCHO ).
 Gäi c«ng thøc trung b×nh lµ: C H2 +1CHO 
    S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    C H2 +1CHO  →  +1 CO2  
                                                  0,2 mol            0,7 mol        
  + 1 = 3,5  =>   = 2,5    Tr­êng hîp: n1 = 0          HCHO lo¹i
    Tr­êng hîp:  n1 = 1          CH3CHO   v×     = 2,5  => (n1+n2 ) / 2 = 2,5
                                       VËy : n2 = 4    
Tr­êng hîp:    n1 = 2           = 2,5  => (n1+n2 ) / 2 = 2,5  VËy : n2 = 3
   ®¸p ¸n d
VÝ dô 2: Cho 0,1 mol an®ehit X t¸c dông víi dung dÞch d­ AgNO3/NH3  thu ®­îc 0,4 mol Ag. MÆt kh¸c cho 0,1 mol X t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn 22,4 lÝt H2 (§KTC).
C«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X lµ:
a. HCHO b. CH3CHO
c. (CHO)2 d. c¶ a vµ c ®Òu ®óng
Gi¶i:
V× 0,1 mol X t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn 0,1 mol H2  vËy trong X chØ cã mét nhãm chøc -CHO. Ta cã tû lÖ  nAg : nX   = 4:1 vËy §¸p ¸n: a.
VÝ dô 3: Cho a mol an®ehit X, m¹ch hë t¸c dông hoµn toµn víi H2 th× cÇn  3a mol H2 vµ thu ®­îc chÊt h÷u c¬ Y. Cho Y t¸c dông hoµn toµn víi Na d­ thu ®­îc a mol H2. §èt ch¸y hoµn toµn a mol X thu ®­îc tèi ®a 4a mol CO2. 
C«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X lµ:
a. C2H4(CHO)2 b. CH(CHO)3
c. C2H2(CHO)2 d. C2HCHO
Gi¶i:
V× khi t¸c dông víi H2 th× cÇn  3a mol H2 vËy trong X cã 3 liªn kÕt  . V× Y t¸c dông hoµn toµn víi Na d­ thu ®­îc a mol H2 : trong Y cã 2 nhãm chøc -OH vËy X cã 2 nhãm chøc - CHO, vµ trong gèc hi®roc¸cbon cã mét liªn kÕt  . 
S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    CnH2n-2 (CHO)2 → n+2 CO2  
                                             a                       4a
VËy n+2=4   => n=2  §¸p ¸n: c.
VÝ dô 4: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hçn hîp A gåm 2 an®ªhÝt ®¬n chøc, toµn bé s¶n phÈm ch¸y cho hÊp thô vµo dung dÞch n­íc v«i trong d­, khèi l­îng b×nh t¨ng 12,4 gam vµ khi läc thu ®­îc tèi ®a 20 gam kÕt tña. MÆt kh¸c còng cho hçn hîp trªn t¸c dông víi l­îng d­ AgNO3 trong dung dÞch NH3  sè l­îng Ag thu ®­îc lµ 32,4 gam. C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 an®ehÝt lµ:
 
a. HCHO, CH3CHO b. CH3CHO, C4H9CHO
c. C2H5CHO, C3H7CHO d. HCHO, C2H5CHO
Gi¶i:
 Theo s¶n phÈm ch¸y: 
Sè mol CO2 = sè mol CaCO3 = 20/100 = 0,2 mol
Khèi l­îng b×nh n­íc v«i trong t¨ng lµ: m ( CO2 + H2O) = 12,4 gam 
=> nH2O = 3,6/18=0,2 mol v× sè mol CO2 = sè mol H2O nªn 2an®ehit ®Òu no, ®¬n chøc, m¹ch hë. 
nAg = 32,4/108 = 0,3 mol > 2.n hçn hîp A vËy trong A cã chøa HCHO (x mol)
gäi c«ng thøc an®ªhit cßn l¹i lµ: CnH2n+1CHO (y mol)
Ta cã s¬ ®å ph¶n øng tr¸ng g­¬ng:
                    HCHO →  4Ag
                        x             4x
            CnH2n+1CHO →  2Ag
                        y             2y
Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:   x + y = 0,1  (I)         Tõ hÖ ta cã x = y = 0,05 mol
                                     4x + 2y = 0,3 (II)
 Gäi c«ng thøc trung b×nh lµ: C H2 +1CHO 
 S¬ ®å ph¶n øng ch¸y:    C H2 +1CHO  →  +1 CO2  
                                                  0,1 mol            0,2 mol        =>   = 1
V×  sè mol 2 an®ehit b»ng nhau nªn ta cã :  
                                                             1    vËy n = 2
§¸p ¸n: d
VÝ dô 5: Chia m gam mét an®ehit m¹ch hë thµnh 3 ph©n b»ng nhau:
Khö hoµn toµn phÇn 1 cÇn 3,36 lÝt H2 (®ktc)
PhÇn 2 thùc hiÖn ph¶n øng céng víi dung dÞch Brom cã 8 gam Br2 tham gia ph¶n øng.
PhÇn 3 cho t¸c dông víi l­îng d­ dung dÞch AgNO3/NH3  thu ®­îc x gam Ag:
Gi¸ trÞ cña x lµ:
a. 21,6 gam b. 10,8 gam
c. 43,2 gam d. KÕt qu¶ kh¸c
 
Gi¶i:
Gäi c«ng thøc cña an®ehit lµ: CnH2n+2-m-2a(CHO)m     z mol
PhÇn 1: 
CnH2n+2-m-2a(CHO)m  + (a+m)H2  CnH2n+2-m(CH2OH)m  (I)
       z mol                   z (a+m)mol
 
PhÇn 2: CnH2n+2-m-2a(CHO)m  + a Br2    CnH2n+2-m-2aBr2a(CHO)m    (II)
                           z mol           z a mol
 
PhÇn 3:               CnH2n+2-m-2a(CHO)m    2m Ag     (III)
                               z mol                                          2mz  mol
 
Ta cã: z (a+m) = 0,15   ( theo ph­¬ng tr×nh I);*
             za = 8/160 = 0,05 ( theo ph­¬ng tr×nh II);**
tõ * vµ ** ta cã zm = 0,1
phÇn 3 n Ag = 2zm = 0,1x2 = 0,2 mol vËy m Ag = 0,2x108 = 21,6 gam
®¸p ¸n a
VÝ dô 6: Cho 0,15 mol mét an®ehit Y t¸c dông hoµn toµn víi l­îng d­ dung dÞch AgNO3/NH3  thu ®­îc  18,6 gam muèi amoni của axít hữu c¬. C«ng thøc cÊu t¹o cña an®ehit trªn lµ: 
a. C2H4(CHO)2 b. (CHO)2
c. C2H2(CHO)2 d. HCHO
Gi¶i:
Gäi c«ng thøc cña an®ehit Y lµ: R(CHO)n  
Ta cã s¬ ®å: R(CHO)n    R(COONH4)n  
                      0,15 mol                        0,15 mol
MR(COONH4)n  =  = 124  => R + 62n = 124
n=1      =>  R=124-62 = 62 (lo¹i)
n=2    =>  R=124-2x62 = 0 VËy c«ng thøc cÊu t¹o lµ: OHC-CHO ®¸p ¸n b 
VÝ dô 7: Khi cho 0,l mol X tác dụng víi dung dịch AgNO3 d­/NH3 ta thu ®ược Ag kim loai. Hoµ tan hoµn toµn l­îng Ag thu ®­îc vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nãng d­ thu ®­îc 8,96 lÝt NO2 (§KTC). X lµ:
a. X là an®ªhit hai chøc
b. X là an®ªhitformic 
c. X là hợp chÊt chøa chức – CHO 
d. Cả a, b ®Òu ®óng
Gi¶i:
V× sè mol Ag thu ®­îc b»ng sè mol NO2 = 0,4 mol , ta thÊy tû lÖ nX : n Ag = 1: 4
§¸p ¸n d
III. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Câu 1. Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức
A. (-COOH). B. (-NH2). C. (-CHO). D. (-OH).
Câu 2. Nhóm chức: -COOH, -OH, -O-, -CHO, -CO-, -NH-, -COO- có bao nhiêu chức không no?  
A. 2 B.3 C.4 D. 5
Câu 3. Công thức của ankanal là  
A. CnH2nO (n≥1)  B. CnH2n +1 CHO (n≥0)  C. CnH2n+1O (n≥1)       D. Câu a,b đều đúng
Câu 4. Một chất hữu cơ A có công thức tổng quát dạng CnH2nO thì A có thể là:
A. Anđehit đơn chức không no B. Rượu hay ete đơn chức no mạch hở
C. Xeton đơn chức no mạch hở D.Phenol đơn chức
Câu 5. Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là
A. CnH2nO2 (n ≥ 1). B. CnH2nO (n ≥ 1). C. CnH2n - 2O (n ≥ 3). D. CnH2n + 2O  (n ≥ 1).
Câu 6. Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau: Rượu đơn chức no(X);    anđehit đơn chức no(Y);    rượu đơn chức không no có 1 nối đôi(Z);    anđehit đơn chức, không no có 1 nối đôi(T).  Ứng với công thức tổng quát CnH2nO chỉ có 2 chất, đó là những chất nào?
      A. X, Y                B. Y, Z            C. Z, T           D. X, T
Câu 7. Dãy đồng đẳng của anđehit acrylic CH2=CH-CHOcó công thức chung là :
A. C2nH3n¬CHO B. CnH2n-1CHO C. CnH2nCHO         D.(CH2CH3CHO)n
Câu 8. CxHyO2 là andehit mạch hở, 2 chức ,no khi:
A/  y=2x B/  y=2x+2 C/  y=2x-2 D/  y=2x-4.
Câu 9. Hợp chất cacbonyl C4H8O có bao nhiêu đồng phân :
A/  1 B/  2 C/  3 D/  4
Câu 10. HCHO có tên gọi là     
a) Anđehit fomic    b) Metanal      c) Fomanđehit           d) Tất cả đều đúng
Câu 11. Dung dịch chứa khoảng 40% HCHO trong nước gọi là 
    a) Fomon                b) Fomanđehit              c) Fomalin                         d) Câu a và c đúng 
Câu 12. Một anđehit no mạch A có công thức thực nghiệm (C2H3O)n. CTPT của A là 
      a)  C2H5CHO              b) (CHO)2            c) C2H4(CHO)2                 d) C4H8(CHO)2 
Câu 13. Một andehit X mạch hở ,không phân nhánh có công thức nguyên (C3H4O2)n. CTPT của X là :
A/  C3H4O2 B/  C6H8O4 C/  C6H8O3 D/  A,B,C sai.
Câu 14.  C5H10O có số lượng đồng phân anđehit có nhánh là   
a) 2          b) 3          c) 4                d) 5
Câu 15. Fomon còn gọi là fomalin có được khi:
      A. Cho anđehit fomic hoà tan vào rượu để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
      B. Cho anđehit fomic tan vào nước để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
      C. Hoá lỏng anđehit fom
D. Cả b, c đều đúng
Câu 16. Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất:  CH3CHO , C2H5OH , H2O  là 
A. H2O, C2H5OH, CH3CHO B. H2O, CH3CHO, C2H5OH 
 C.  CH3CHO, H2O, C2H5OH D.  CH3CHO, C2H5OH, H2O 
Câu 17.  Andehit HCHO có tên là
A. andehit fomic B. fomon C. metanal D. cả A,C đều đúng
Câu 18. Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2-CHO là    
a) 3- Etyl butanal              b) 3-Metyl pentanal          c) 3-Metyl butanal-1           d) 3-Etyl butanal 
Câu 19. Rượu nào sau đây đã dùng để điều chế propanal( andehit propionic)
A. n-propylic B. n-butylic C. etylic   D. i-propylic
Câu 20. Cho : CH3COOH, CH3CHO, HCHO, C2H5OH, HCOOCH3 , HCOOH có bao nhiêu chất có phản ứng tráng gương?  
A. 2 B.3 C.4 D. 5
Câu 21. Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3  (đun nóng) hay Ag2O trong dung dịch NH3 tạo thành Ag là
A. CH3 - CH(NH2) - CH3. B. CH3 - CH2-CHO. C. CH3 - CH2 – COOH D. CH3 - CH2 - OH.
Câu 22. Chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3  (đun nóng), đun nóng tạo ra Ag là
A. rượu etylic. B. axit axetic. C. anđehit axetic. D. glixerin.
Câu 23. Trong công nghiệp, anđehit fomic được điều chế trực tiếp từ 
      a) axit fomic              b) rượu etylic              c) rượu metylic                    d) metylaxetat
Câu 24. Anđehit benzoic có công thức cấu tạo thu gon là 
      a) C6H5CHO                    b) C6H5CH2=CH-CHO               c) (CHO)2                  d) C6H4¬(CHO)2
Câu 25. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:
a) anđehit axetic, butin-1, etilen. b) anđehit axetic, axetilen, butin-2.
c) axit fomic, vinylaxetilen, propin. d) anđehit fomic, axetilen, etilen.
Câu 26. Các chất tác dụng được với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, to là    
a) Anđehit fomic, axit axetic      b) Vinylaxetilen, rượu etylic
             c) Anđehit fomic, vinylaxetilen, axetilen                d) Câu a, b, c đều đúng
Câu 27.  Nhựa phenolfomanđehit được điều chế trực tiếp từ:
    a) phenol và anđehit axetic      b) vinylaxetat        c) phenol và anđehit fomic      d) đivinyl và stiren
Câu 28. a/. Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất: HCHO, CH3CHO, C2H2 là 
              A. Cu(OH)2, to              B. AgNO3/NH3, to              C. Br2(dd)             D. Tất cả đều đúng 
             b/. Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic) và propan-2-on (axeton)?
    A. dung dịch brom      B. dung dịch  HCl C. dung dịch  Na2CO3 D. H2 /Ni,t0 
           c/. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được: etanal (anđehit axetic), propan-2-on (axeton) và pent-1-in 
A dung dịch brom B. dung dịch AgNO3/NH3 C. dung dịch Na2CO3 D. H2/Ni,t0 
 
Câu 29. Để phân biệt các chất: anđehit benzoic, benzen, rượu benzylic, ta có thể dùng các thuốc thử  theo trình tự sau:  
a) Dùng AgNO3/NH3, dung dịch Br2              b) Dùng Na, dung dịch NaOH
             c) Dùng  AgNO3/NH3, Na                              d) Dung dịch Br2, Na
Câu 30.  Chỉ bằng một thuốc thử nào sau đây để nhận biêt các chất sau: H2O, C2H5OH, CH3CHO.
a) AgNO3/NH3      b) Cu(OH)2 , t0        c) Na          d)  a, b, c đều được
Câu 31. Cho 4 chất: C6H6, CH3OH, C6H5OH, HCHO. Thứ tự các hoá chất được dùng để phân biệt 4 chất trên :
      a) Nước brom, dung dịch AgNO3/NH3, Na          b)Dung dịch AgNO3/NH3, Na, nước brom
      c) Dung dịch AgNO3/NH3, nước brom, Na    d) Na,nước brom, dung dịch AgNO3/NH3
Câu 32. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẵng của anđehit ta thu được nCO2= nH2O. Các chất đó thuộc đồng đẳng nào trong các chất sau?  
a) Anđehit đơn chức no  b) Anđehit vòng no      c) Anđehit hai chức no     d) Anđehit không no đơn chức
Câu 33. Trong công nghiệp , để sản xuất gương soi và ruột phích nước, người ta sử dụng phản ứng nào sau đây?
A/ Axetylen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
B/ Andehyt fomic tác dung với dung dịch AgNO3 trong NH3 .
C/ Dung dịch glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
D/ Dung dịch saccrozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. 
Câu 34. Đun nóng một rượu X với CuO ở t0 thích hợp sinh ra andehit .Công thức tổng quát của X là:
A/  CnH2n+1OH B/  CnH2n+1CH2OH C/  R-CH2OH D/  RCH(OH)R’ 
Câu 35. X là chất mạch hở có công thức phân tử C3H6O. X không tác dụng với Na nhưng có phản ứng tráng gương. Vậy X có công thức cấu tạo là  
a) CH2=CHCH2¬OH          b) CH3CH2CHO           c) HCOOC2H5              d) CH3-O-CH=CH2
Câu 36. Mét hîp chÊt h÷u c¬ cã CTPT lµ C4H8O m¹ch hë. Cã bao nhiªu ®ång ph©n céng H2 (xóc t¸c Ni) cho ra r­îu vµ bao nhiªu ®ång ph©n cho ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3 trong NH4OH cho kÕt qu¶ theo thø tù trªn?
A. 3,1 B. 3, 2 C. 7, 2 D. 4, 1
Câu 37. Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3 / NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều  cho 2 khí vô cơ A, B, X là:
    A. HCHO B. HCOOH     C. HCOONH4             D. Cả A, B, C đều đúng. 
Câu 38. X là chất có công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng với Na tạo khí H2 và tham gia phản ứng tráng gương. Vậy X có công thức cấu tạo là  
a) HO-CH2-CH2-CHO          b) CH3CH2COOH          c) HCOOC2H5            d)CH3-O-CH2-CHO
Câu 39. Cho andehit tác dụng với H2 theo tỉ lệ nAndehit : nH2 = 1: 2. Vậy andehit này có công thức là     
a) HOC-CHO    b) CH3CHO          c) CH2=CH-CHO          d)  a,c đều đúng 
Câu 40. Khi cho một andehit tác dụng với AgNO3/NH3 dư ta thu được Ag với tỉ lệ nAndehit : n Ag là 1: 2. Anđehit  là 
a) RCHO    b) (CHO)2  c) CH3CHO    d) HCHO
Câu 41. Tính chất hoá học chung của anđehit là  
a) Tính khử              b) Tính oxi hoá             
c) Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử              d) Không có tính oxi hoá, không có tính khử
Câu 42. Chất nào sau đây có thể điều chế trực tiếp được anđehit axetic ?
      a) Rượu etylic    b) Axetilen  c) CH3CHCl2      d) Cả a, b, c đều được
Câu 43. CH3-CHO có thể tạo thành trực tiếp từ:
A/  C2H5OH                B/  CH3COOCH=CH2               C/  C2H2                             D/  Tất cả đều đúng.
Câu 44. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:      C2H6  A  B  C         Vậy C là chất nào sau đây ?
    a) Rượu etylic        b) Anđehit axetic            c) Anđehit fomic    d)Rượu metylic
Câu 45. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:   A   B     C        Vậy A, B, C lần lượt là   
a) C2H4, C2H5OH, CH3CHO            b) C2H2, C2H5OH, CH3CHO                                                                   c) C2H2, CH3CHO, C2H5OH                                                  d) C2H5OH¸ CH3CHO, C2H2
Câu 46. Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là
A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H6O6 (glucozơ). D. HCHO.
Câu 47. Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch
A. CH3CHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit.
C. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit.
Câu 48. Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2 (Ni, to). Qua hai phản ứng này chứng tỏ anđehit 
A. chỉ thể hiện tính khử. B. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá. 
C. thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá. D. chỉ thể hiện tính oxi hoá. 
Câu 49. Cho anđehit A mạch hở. Tiến hành 2 thí nghiệm:
    -TN1: Đốt cháy hoàn toàn m g A thu được số mol CO2 bằng số mol H2O
    -TN2: Cho m g A tác dụng với Ag2O/NH3 dư thu được nAg = 4nA              Vậy A là  
a) Anđehit no đơn chức      b)Anđehit không no đơn chức            c) Anđehit fomic     d)  cả a, b, c đều đúng 
Câu 50. Khử hoá hoàn toàn một lượng andehyt đơn chức,mạch hở A cần V lit khí H2 . Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na cho V/4 lit H2 đo cùng điều kiện. A là:
A/  CH3CHO                 B/  C2H5CHO                C/ Andehyt chưa no có 1liên kết đôi trong mạch cacbon
D/  Andehyt chưa no có một liên kết ba trong mạch cacbon
Câu 51. Các hợp chất hữu cơ mạch hở chỉ chứa các nguyên tố cacbon, hiđro và oxit là A1, B1, C1, D1 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đ.v.C. Các chất B1, C1, D1 tác dụng được với Na giải phóng H2. Khi oxi hoá B1 (có xúc tác) sẽ tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất C1 tác dụng được với dung dịch NaOH. Chất D1 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất A1 không tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không tham gia phản ứng tráng gương   
 
Câu 52. Có hai chất hữu cơ X,Y chứa các nguyên tố C,H,O phân tử khối đều bằng 74đvC. Biết X tác dụng với NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3 dư . X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây ? 
A . C4H9OH và HCOOC2H5             B . OHC−COOH và HCOOC2H5
C . OHC−COOH và C2H5COOH D . C2H5COOH và HCOOC2H5
Câu 53. Câu nào sau đây là không đúng?
  a) Anđehit cộng với H2 tạo thành ancol bậc một    b) Khi tác dụng với H2, xeton bị khử thành rượu bậc hai 
  c) Anđehit tác dụng với ddAgNO3/NH3 tạo ra bạc          d) Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát Cn¬¬H2n¬ +2O
Câu 54. Chọn câu sai: 
A. Axeton có thể tác dụng với H2 B. Axeton  tham gia phản ứng tráng bạc 
C. Axeton có thể tan vô hạn trong nước D. Axeton là đồng phân của ancol propylic 
Câu 55. Điều nào sau đây luôn đúng 
A. Bất cứ anđêhit  nào khi cho tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 cũng tạo ra số mol Ag gấp đôi số mol anđehit đã dùng 
B. Một anđehit đơn chức , mạch hở bất kì , cháy cho số mol H2O nhỏ hơn sôd mol CO2 phải là anđehit chưa no
C. Công thức ttỏng quát của một anđehit no mạch hở bất kì CnH2n+2 −2xOx (x là số nhóm CHO)
D. B ,C luôn đúng
Câu 56. Cho 0,1 mol chất hữu cơ X chứa(C,H,O) tác dụng với AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu Ag với tỉ lệ nX : nAg = 1: 4. Biết trong X có chứa %O = 37,21%. X có công thức phân tử là
      a) HCHO              b) C2H4(CHO)2          c) C3H6(CHO)2    d) CH3CHO
Câu 57. Cho 0,36g metanal vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được bao nhiêu gam Ag  (H=100%)  ?
    a) 1,296g                b) 2,592g                  c) 5,184g                d) 2,568g
Câu 58. Cho 11,6g anđehit propionic tác dụng vừa đủ với V(l) H2(đktc) có Ni làm xúc tác. V có giá trị là
  a) 6,72                    b) 8,96            c) 4,48                    d) 11,2
Câu 59. Cho 1,97g fomalin (X) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra axit và 5,4g Ag. Tính C% của dung dịch X biết phản ứng xảy ra hoàn toàn    
 a) 38,07              b) 19,04      c) 35,18            d) 18,42
Câu 60. Cho 1,74g một ankanal B tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư sinh ra 6,48g Ag. CTCT của B là 
      a) CH3CHO            b) C2H5CHO            c) HCHO                d) CH3-CH(CH3)CHO
Câu 61. Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là
A. HCHO. B. CH2=CH-CHO.   C. OHC-CHO. D. CH3CHO.
Câu 62. Oxi hóa 6g rượu no đơn chức X được 5,8g  anđehit Công thức cấu tạo của X là 
A. CH3- CH2-OH B. CH3-CH2-CH2-0H C. CH3-CHOH-CH3 D. Kết quả khác
Câu 63.  Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là 
A. HCHO. B. C2H3CHO. C. C2H5 CHO. D. CH3CHO.
Câu 64. Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với Ag2O trong dung dịch NH3 dư, đun nóng, thu được 25,92g Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit là 
A. HCHO và C2H5CHO. B. HCHO và CH3CHO. 
C. C2H5CHO và C3H7CHO. D. CH3CHO và C2H5CHO. 
Câu 65. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng thu được 43,2g Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6g Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
    a) HCHO                  b) (CHO)2                    c) CH3CHO                    d) CH3CH(OH)CHO 
Câu 66. Cho 6,6g một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư Ag2O/NH3 đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho tác dụng với HNO3 loãng, thoát ra 2,24(l) khí NO duy nhất(đktc). Công thức thu gọn của X là
      a) CH2=CHCHO              b) CH3CHO                    c) HCHO                    d) CH3CH2CHO 
Câu 67. Đốt cháy hoàn toàn 7,2g hợp chất hữu cơ A thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Biết A chỉ chứa một loại nhóm chức và 0,05 mol A tham gia phản ứng tráng gương thì tạo ra 0,1 mol Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của A là
      a) C3H7CHO    b) CH3CHO                c) C2H5CHO        d) C2H3CHO
Câu 68. Cho 50g dung dịch anđehit axetic tác dụng với Ag2O/NH3(vừa đủ) thu được 21,6g Ag. Nồng độ % của anđehit axetic trong dung dịch là    
a) 4,4%      b) 8,8%              c) 13,2%      d) 17,6%
Câu 69. Cho m(g) anđehit axetic vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 6,48g Ag với H=75%. Vậy m có giá trị là     
a) 1,32g              b) 1,98g                c) 1,76g            d) 0,99g
Câu 70. Cho 13,6g một chất hữu cơ X(C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch AgNO3 2M trong NH3 thu được 43,2g Ag. Biết dX/O2 = 2,125. X có công thức cấu tạo là
    a) C2H5CHO            b) CH2 = CH-CH2-CHO            c) CH≡C-CHO                 d) CH≡C- CH2-CHO
Câu 71. Cho CaC2 tác dụng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch M gồm HgSO4 ở 80oC thu được hỗn hợp X gồm hai khí. Cho 2,02g X tác dụng với Ag2O/NH3 dư thì thu được 11,04g hỗn hợp rắn Y. Hiệu suất phản ứng cộng nước của chất khí vào dung dịch M là      
a) 79%        b) 80%    c) 85%              d) Câu a, b, c đều sai
Câu 72. Cho 1,97g fomalin vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 5,4g bạc. Nồng độ % của anđehit fomic là
  a) 38%                        b) 38,07%                        c) 36%                        d) 19%
Câu 73. Oxi hoá 16kg rượu metylic bằng oxi không khí (Cu, to). Cho anđehit tạo thành tan vào nước thu được 30kg fomalin 40%. Hiệu suất phản ứng oxi hoá là     
 a) 80%      b) 79%          c) 81%      d) Câu a,  b, c đều sai
Câu 74. Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức cần 5,6(l) khí H2 (đktc). Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na dư thu được 1,68(l) H2(đktc). Hai anđehit đó là    
a) Hai anđehit no      b) Hai anđehit chưa no
    c ) Một anđehit no và một anđehit chưa no        d) Hai anđehit đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng
Câu 75. Đót cháy một anđehit mạch hở X cho 8,8g CO2 và 1,8g nước. X có đặc điểm 
      a) Đơn chức, chưa no chứa một nối đôi                    b) Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số chẵn.
      c) Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số lẻ.           d) Đơn chức, no
Câu 76. Đốt cháy hoàn toàn 0,35g một anđehit đơn chức X thu được 0,448(l) CO2(đktc) và 0,27g nước. X có công thức cấu tạo   
a) CH2=CH-CH2-CHO     b) CH3-CH=CH-CHO        c) CH2=C(CH3¬)CHO       d) Câu a, b, c đều đúng
Câu 77. Khi tráng gương một anđehit đơn chức no mạch hở, hiệu suất phản ứng 72%, thu được 5,4g Ag thì cần dùng là
      a) 8,5g                                b) 6,12g                              c) 5,9g                              d) 11,8g
Câu 78. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. no, đơn chức. B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức. D. no, hai chức.
Câu 79. Cho 14,6g hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng hết với H2 tạo ra 15,2g hỗn hơp 2 rượu. Công thức của 2 anđehit là 
      a) HCHO, CH3CHO    b) CH3CHO, C2H5CHO       c) C2H5CHO, C3H7CHO    d) C3H7CHO, C4H9CHO
Câu 80. Oxi hoá 10,2g hỗn hợp hai anđehit no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẵng, người ta thu được hỗn hợp hai axit được trung hoà hoàn toàn với 200ml dung dịch NaOH 1M. 
          1.  Công thức của hai anđehit là
a) HCHO và CH3CHO      b) HCHO và C2H5CHO     
c) C2H5CHO và C3H7CHO    d) CH3CHO và C2H5CHO
2.  Phần % khối lượng của hai anđehit lần lượt là
a) 43,14% và 56,86%              b) 45% và 55%                c) 25% và 75%               d) 40% và 60% 
Câu 81. Cho 0,92 gam một hỗn hợp gồm C2H2 và CH3CHO  tác dụng vừa đủ với AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của C2H2 và CH3CHO  tương ứng là 
A. 28,26% và 71,74%. B. 26,74% và 73,26%.
C. 25,73% và 74,27%. D. 27,95% và 72,05%.
Câu 82. Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử hai anđehit là: 
   A. CH3CHO và HCHO        B. CH3CHO và C2H5CHO     
  C. C2H5CHO và C3H7CHO                    D. C3H7CHO và C4H9CHO
       Câu 83. Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Nồng độ của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng là: 
    A. 4,4% B. 8,8% C. 13,2% D. 17,6%
       Câu 84. Cho hh HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng .Dẫn toàn bộ hh thu được sau  phản ứng vào bình nước lạnh để ngưng tụ hơi chất lỏng và hòa tan các chất  có thể tan được, thấy khối lượng bình tăng 11,8g .Lấy dd trong bình cho tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 thu được 21,6g Ag. Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng hợp hidro của HCHO là
          A. 8,3g B. 9,3g C. 10,3g D. 1,03g
       Câu 85. Cho 3,0 gam một anđehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong ammoniac, thu được 43,2 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của anđehit là:
    A. HOC – CHO B.CH2 = CH – CHO C. H – CHO D. CH3 – CH2 – CHO
       Câu 86. A là một anđehit đơn chức, thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn a mol A với lượng dư dung dịch  AgNO3/NH3. Lượng kim loại bạc thu được đem hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4a/3 mol khí NO duy nhất. A là:
A. Fomanđehit       B. Anđehit axetic      C. Benzanđehit    D. Tất cả đều không phù hợp
Câu 87. Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no,đơn chức thành 2 phần bằng nhau.-Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất,thu được 0,54g H2O.-Phần thứ hai cộng H2(Ni,t0),thu được hỗn hợp X.Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thể tích CO2 thu được ở đkc là:
A/  0,112 lít -B/  0,672 lít C/  1,68 lít D/  2,24 lít
Câu 88. Một  hỗn hợp X gồm 2 ankanal đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng khi hidro hoá hoàn toàn cho ra hỗn hợp 2 rượu có khối lượng lớn hơn khối lượng của X 1gam .X đốt cháy cho ra 30,8g CO2 . Xác định công thức cấu tạo và số mol của mỗi andehyt trong hỗn hợp.
A/ 9g HCHO và4,4g CH3CHO B/ 18g HCHO và 8,8g CH3CHO
B/ 5,5g HCHO và 4,4g CH3CHO C/ 9g HCHO và 8,8g CH3CHO
Câu 89. Đốt cháy hết 8,8 gam hỗn hợp gồm 1 ankanalA và 1 ankanol B (có cùng số nguyên tử cacbon) thu được 19,8gam CO2 và 9 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A.
A/  CH3CHO                 B/  CH3-CH2-CHO              C/  HCHO                             D/  (CH3)2CH-CHO
Câu 90. Oxi hoá 48gam rượu etylic bằng K2Cr2O7 trong H2SO4 tách lấy sản phẩm hữu cơ ngay khỏi môi trường và dẩn vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dưthu được 123,8 gam Ag . Hiệu suất phản ứng oxi hoá là:
A/  72,46%                     B/  56,32%                         C/  54,93%                            D/  55,29%
Câu 91. Một hỗn hợp A gồm hai ankanal  có tổng số mol là 0,25 mol . Khi cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 86,4 gam Ag và khối lượng dung dịch giảm 77,5 gam. Xác định công thức của hai andehyt trên.
A/   HCHO và CH3CHO.                                             B/   CH3CHO và C2H5CHO.
C/   C2H5CHO và C3H7CHO.                                      D/   C3H7CHO và C4H9CHO
Câu 92. Hỗn hơp X gồm 0,05 mol HCHO và một andehyt A. Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 25,92 gam Ag . Nếu đem đốt cháy hết X ta thu được 1,568 lít khí CO2 (đkc) . Xác dịnh công thức cấu tạo của A. Biết A có mạch cacbon không phân nhánh.
A/   CH3CHO               B/   CH3-CH2CHO                C/   OHC-CHO                   D/   OHC-CH¬2-CH2-CHO
Câu 93. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng hoàn toàn với H2 thấy cần 6,72 lít khí hiđro (đo ở đktc) và thu được sản phẩm Y. Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đo ở đktc). Mặt khác, lấy 8,4 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 thu được 43,2 gam Ag kim loại. Chọn những câu phát biểu đúng về cấu tạo của X
A/ X có 4 nguyên tử cacbon B/ X có hai chức C/  X không no       D/ Tất cả đều đúng
Câu 94. Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch AgNO3 2M trong NH4OH thu được 43,2 gam bạc. Biết tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 2,125. Xác định công thức cấu tạo của X. 
   A.CH3-CH2-CHO B.CH2=CH-CH2-CHO C.HC≡C-CH2-CHO D.HC≡C-CHO 
Câu 95. Hidrat hãa hoµn toµn 1,56g mét ankin A thu ®­îc mét andehit B. Trén B víi mét andehit ®¬n chøc C, thªm n­íc ®Ó ®­îc 0,1 l dung dông D chøa B vµ C víi nång ®é mol tæng céng lµ 0,8M. thªm tõ tõ vµo dung dÞch D dung dÞch AgNO3 trong NH4OH d­ thu ®­îc 21,6g Ag kÕt tña. X¸c ®Þnh CTCT vµ sè mol cña B vµ C trong dung dÞch D.
a. B: CH3-CHO- 0,06 mol C: H-CHO - 0,02 mol 
b. B: CH3-CHO- 0,1 mol  C: C2H5-CHO -  0,2 mol
c. B: CH3-CHO- 0,1 mol  C: H-CHO   -  0,15 mol 
d. B: CH3-CHO- 0,08 mol ; C: H-CHO   - 0,05 mol
 
                                                    ………………………HẾT………………………….
 

 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 280.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Thân Thị Thùy Trang
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 24/11/2020 20:25
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  2
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4010 view

  Giải trí

1 photos | 3732 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2292 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 16
 • Hôm nay: 2070
 • Tháng hiện tại: 84829
 • Tổng lượt truy cập: 7308508

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606