Rss Feed Đăng nhập

THI THỦ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ Lần 1 - MÃ đè 006

Gửi lên: 01/03/2019 10:17, Người gửi: lichsu, Đã xem: 223
cmd+
TRƯỜNG THPT NGHÈN    KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
                                                                                        Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
                                                                                 Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
      ĐỀ THI THỬ                                   Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
  (Đề thi có 04 trang)                                                                                                              
 

    MÃ ĐỀ 006
Họ, tên thí sinh:................................................................................                Số báo danh………………………………………………………..     
 
 
     
Câu 1: Nội dung nào trong Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng ta là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam?
A. Kháng chiến lâu dài.                                        B. Tự lực cánh sinh.
C. Toàn dân kháng chiến.                                    D. Kháng chiến toàn diện.
Câu 2: Hoàn cảnh ra đời của kế hoạch tấn công Việt Bắc 1947 của Bôlae và kế hoạch
 Rơ ve của Pháp có gì giống nhau ?
A. Pháp mất quyền chủ động ở Bắc Bộ.
B. Pháp lún sâu vào thế bị động phòng ngự.
C. Pháp giữ quyền chủ động chiến lược .
D. Có sự đồng ý, can thiệp của Mĩ.
Câu 3: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai?
A. Tôn Thất Thuyết.                                             B. Nguyễn Thiện Thuật.
C. Phan Đình Phùng.                                            D. Đinh Công Tráng.
Câu 4: Điểm khác về nhiệm vụ cách mạng của Luận cương tháng 10/1930 so với Cương Lĩnh tháng 2-1930  là gì?
A. Nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc và giai cấp, sáng tạo.
B. Nêu cao được vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
C. Nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.
D. Kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
Câu 5: Mở đầu thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới 2 là khu vực nào trên thế giới ?
A. Mĩlatinh.                   B. Đông Bắc Á.              C. Đông Nam Á.            D. Châu Phi.
Câu 6: Điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc về nội dung cuộc Cách mạng tư sản dân quyền trong trong Cương lĩnh tháng 2/1930 như thế nào?
A. Chống phong kiến chia ruộng cho dân.        B. Chỉ chống đế quốc giải phóng dân tộc.
C. Chống đế quốc và chống phong kiến.           D. Có làm nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
Câu 7: Tính chất của phong trào công nhân Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuộc Bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là gì?
A. Phát triển tự giác.                                             B. Hoàn toàn tự giác.
C. Lãnh đạo cách mạng.                                       D. Khuôn khổ tự phát.
Câu 8: Nhật Bản tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa –xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN,  là nội dung của học thuyết nào?
A. Học thuyết Hasimôtô ( 1- 1997).                   B. Học thuyết Miyadaoa ( 1-1991).
C. Hòa bình Xanphranxcô ( 8-9-1951).            D. Phucưđa( 1977) và Kaiphu( 1991).
Câu 9: Cuộc cách mạng nào đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới?
A. “ Cách mạng công nghiệp”.                            B. “ Cách mạng chất xám”.
C. “ Cách mạng trắng”.                                        D. “ Cách mạng xanh”.
Câu 10: Mĩ là nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực nào ?
A. Chinh phục vũ trụ và điện nguyên tử.          B. “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp.
C. Chế tạo công cụ sản xuất mới.                       D. Chế tạo vật liệu mới, năng lượng mới.
 
Câu 11: Đánh giá thế nào cho đúng về tính chất của Phong trào dân chủ 1936 -1939?
A. Dân tộc dân chủ.                                              B. Dân chủ công khai.
C. Giải phóng dân tộc.                                         D. Dân chủ nhân dân.
Câu 12: Thành tựu nào của Liên Xô đã mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ cho loài người?
A. Phóng tàu vũ trụ có người lái bay quanh trái đất năm 1961.
B. Liên Xô đã chế tạo thàng công bom nguyên tử năm 1949.
C. Đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm 1957.
D. Liên Xô và Mĩ kí Hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược 1972.
Câu 13: Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp đêm 9/3/1945, kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là ai?
A. Phát xít Nhật .                                                   B. Thực dân Pháp .
C. Phát xít Pháp – Nhật.                                       D. Chính phủ Trần Trọng Kim.
Câu 14: Khi địch tiến công Việt Bắc 1947, Đảng ta có chỉ thị như thế nào?
A. “ Tất cả cho chiến dịch. Tất cả để đánh thắng”.
B. “ Tất cả cho chiến dịch toàn thắng”.
C. “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.
D. Đây là cơ hội tốt, mở chiến dịch phản công tiến công địch.
Câu 15: Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới 2 là gì?
A. Chiến tranh cách mạng.                                  B. Khởi nghĩa vũ trang.
C. Chính trị- ngoại giao.                                      D. Đấu tranh nghị trường.
Câu 16: Nguyên nhân chung đưa đến sự phát triển cao và hiện đại của nền kinh tế TBCN ở  Mĩ – Tây Âu và Nhật Bản là gì?
A. Các công ty năng động, có tầm nhìn xa trông rộng , chính sách điều tiết tốt.
B. Nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao và tài nguyên phong phú.
C. Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.
D. Tận dụng tốt các các cơ hội ở bên ngoài như nguồn viện trợ và nguyên liệu.
Câu 17: Vì sao đầu thế kỉ XX, các sĩ phu yêu nước Việt Nam hồ hởi đón nhận những ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng mới tư sản từ Trung Quốc và Nhật Bản ?
A. Đang bế tắc về tư tưởng.                                 B. Do sự hạn chế tầm nhìn.
C. Giai cấp tư sản chưa có.                                  D. Xã hội chưa thay đổi.
Câu 18: Thắng lợi lớn nhất của ta trong  Hiệp định Giơ ne là gì?
A. Các bên tham chiến thực hiện tập kết chuyển quân chuyển giao khu vực.
B. Các nước tham dự Hội nghị cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ 3 nước.
C. Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
D. Pháp và các đế quốc công nhận các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước Đông Dương.
Câu 19: Tổ chức bí mật đầu tiên của công nhân Việt Nam là
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.           B. Công hội đỏ Sài Gòn 1920.
C. Tân Việt cách mạng Đảng.                              D. Đảng  cộng sản sản Việt Nam.
Câu 20: Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 đến trước ngày 19/12/1946 như thế nào?
A. Trong tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”.
B. Nhân dân ta có quyền làm chủ đất nước.
C. Cách mạng nước ta có Đảng  lãnh đạo.
D. Quân Trung Hoa dân quốc và Anh vào.
Câu 21: Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ báo nào?
A. Báo Búa liềm.                                                   B. Báo Thanh niên.
C. Người cùng khổ.                                               D. Đời sống công nhân.
Câu 22: Hoạt động nào đã giúp Nguyễn Ái Quốc xác định “ muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” ?
A. Đọc Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa ( 7/1920).
B. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế 3 và thành lập Đảng cộng sản Pháp ( 12/1920).
C. Tham dự và đọc tham luận tại Đại hội V của Quốc tế cộng sản ( 7/1924) .
D. Gửi đến Hội nghị Vécxai bản Yêu sách của nhân dân An Nam( 18/6/1919).
Câu 23: Cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga đã lật đổ chế độ chính trị nào?
A. Nền cộng hòa tư sản.                                       B. Nền quân chủ lập hiến.
C. Chính phủ lâm thời tư sản.                             D. Quân chủ chuyên chế.
Câu 24: Nhận xét nào sau đây không đúng về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945?
A. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của CNĐQ.
B. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng Việt Nam.
C. Là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
D. Đã mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Câu 25: Hội nghị Ban chấp Hành Trung ương tháng 11/1939, Đảng cộng sản Đông Dương đã chủ trương thành lập Mặt trận với tên gọi như thế nào?
A. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh( Việt Minh).
B. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
Câu 26: Mĩ từng bước can thiệp và dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương từ kế hoạch nào?
A. Kế hoạch của Bôlae.                                        B. Đờ Lát đơ Tátxinhi.
C. Kế hoạch Na va.                                               D. Kế hoạch Rơ ve .
Câu 27: Thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN là gì?
A. Nguy cơ tụt hậu, cạnh tranh và mất bản sắc.
B. Nguy cơ khủng bố và tranh chấp biển đảo.
C. Nguy cơ rất ổn định về kinh tế và văn hóa.
D. Ô nhiễm môi trường và mất độc lập dân tộc.
Câu 28: Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?
A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và sự nhất trí giữa 5 nước lớn.
B. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.
C. Không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình.
D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
Câu 29: Điểm khác cơ bản của cuộc đấu tranh nhân ngày kỉ niệm Quốc tế lao động 1.5.1938 so với cuộc đấu tranh ngày 1.5.1930 ?
A. Hình thức.                 B. Lãnh đạo.                  C. Mục tiêu.                   D. Quy mô.
Câu 30: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của ta và liên quân Lào Việt đã buộc Pháp phải bị động phân tán thành những nơi tập quân theo thứ tự như thế nào?
A. Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Plây cu, Xênô, Luông phabăng.
B. Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xênô, Luông phabăng và Plây cu.
C. Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Luông phabăng, Plây cu và Xênô.
D. Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xênô, Plây cu và Luông phabăng.
Câu 31: Nội dung nào sau đây không phải là hoạt động của Xô viết Nghệ Tĩnh?
A. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân, xóa tệ nạn xã hội.
B. Thành lập các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân, tự do hội họp.
C. Chia ruộng, lập các tổ chức để nhân dân giúp nhau sản xuất.
D. Xây dựng hệ thống chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân.
Câu 32: Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng ( 2/1951), đã quyết định ở Việt Nam Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới như thế nào?
A. Đảng lao động Việt Nam.                                B. Đảng cộng sản Đông Dương.
C. Đảng cộng sản Việt Nam.                               D. Đảng Mác – Lê nin.
Câu 33: Nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ của cuộc Cách mạng Khoa học – kĩ thuật hiện đại là gì?
A. Cuộc sống.                B. Khoa học.                  C. Kĩ thuật.                    D. Sản xuất.
Câu 34: Căn cứ địa chính của cách mạng cả nước trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở đâu?
A. Căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai.                            B. Căn cứ Cao – Bắc – Lạng.
C. Căn cứ địa ở Cao Bằng.                                   D. Khu giải phóng Việt Bắc.
Câu 35: Sự kiện nào đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954?
A. Quân ta tiếp quản Hà Nội.                              B. Hiệp định Giơnevơ được kí kết.
C. Quân Pháp rút khỏi miền Bắc.                       D. Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Câu 36: Giai cấp nào trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới I có thái độ tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập dân tộc?
A. Tiểu tư sản trí thức.                                          B. Công nhân.
C. Nông dân.                                                          D. Tư sản dân tộc.
Câu 37: Pháp chuyển từ “ đánh nhanh thắng nhanh “ sang “đánh lâu dài”, thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” từ sau thất bại nào?
A. Tiến công ra Hòa Bình 1951-1952.
B. Biên giới 1950 – Rơ ve phá sản.
C. Kế hoạch tấn công Việt Bắc 1947.
D. Thất bại của kế hoạch Đơ lat đơ Tatxinhi.
Câu 38: Điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới đầu thế kỉ XX là gì?
A. Giai cấp phong kiến đã lỗi thời.                    B. Truyền thống yêu nước dân tộc.
C. Phong trào Cần Vương thất bại.                     D. Lực lượng xã hội mới ra đời.
Câu 39: Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô, gây nên cuộc Chiến tranh lạnh?
A. Sự ra đời của khối NATO và Tổ chức Hiệp ước VÁC SA VA.
B. Mĩ Thực hiện “Kế hoạch Mác San” -Phục hồi kinh tế Tây Âu.
C. Mĩ, Tây Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
D. Thông điệp của tổng thống Tru man tại Quốc Hội Mĩ.
Câu 40: Đâu là cuộc chiến tranh nhân dân đầu tiên trong thời đại Hồ Chí Minh?
A. Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.
B. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.
C. Phong trào 1930-1931 Xôviết Nghệ Tĩnh.
D. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 38.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 01/03/2019 10:17
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  4
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3965 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 17
 • Khách viếng thăm: 16
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 4648
 • Tháng hiện tại: 25228
 • Tổng lượt truy cập: 7134950

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606