Rss Feed Đăng nhập

chuyên đề: Nitơ và hợp chất

Gửi lên: 23/10/2019 05:21, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 1691
A. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA HNO3
  1. Tính axit mạnh. 
  2. Tính oxihóa mạnh: 
- Oxihóa được hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt), nhiều phi kim như C, S, P, … và nhiều hợp chất có tính khử (FeO, FeS, ...). 
- Khi bị HNO3 oxihóa, các nguyên tố thường bị đưa lên số  oxihóa cao. 
- Khi tham gia phản ứng oxihóa – khử,   trong HNO3 bị khử thành  (nếu là HNO3 đặc);  ,  ,   hay   (nếu là HNO3 loãng) tùy theo độ mạnh của chất khử, nồng độ HNO3, nhiệt độ phản ứng. 
*  HNO3 đặc nguội làm thụ động hóa Al, Fe, Cr,...
Cu + HNO3(đ)    Cu + HNO3(l)   
Fe + HNO3 (đ)  Fe + HNO3 (l) 
Al + HNO3 (l)  Mg + HNO3 (l)  
Ca + HNO3 (l) HNO3 (l)+ FeO   
HNO3 (l)+ Fe3O4    HNO3 (l)+ Fe(OH)2   
HNO3 (l)+ FeCuS2    HNO3 (l)+ FeS   
* Điều chế HNO3: - Trong phòng thí nghiệm: cho H2SO4 đặc nóng tác dụng với NaNO3 hoặc KNO3. 
- Trong công nghiệp: 
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI NITRAT
  1. Không bền với nhiệt. 
                                                                                 
KNO3 
 
Cu(NO3)2 
 
AgNO3
  2. Là chất oxihóa trong môi trường axit: 3Cu + 2NO3– + 8H+   3Cu2+ + 2NO + 4H2O 
B. Phần bài tập
Câu 1. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là
A. N2O. B. N2. C. NO2. D. NO.
 Câu 2 Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3  từ.
A. NaNO3 và H2SO4  đặc. B. NaNO2 và H2SO4  đặc.          C. NH3 và O2. D. NaNO3 và HCl đặc.
 Câu 3: Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là
A. amophot. B. ure. C. natri nitrat. D. Amoni nitrat
 Câu 4. Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?
A. NaNO3. B. NH4NO3 C. KCl. D. K2CO3.
Câu 5. Phản ứng nhiệt phân không đúng là :
A. 2KNO3  2KNO2 + O2. B.NaHCO3 NaOH + CO2
C.  NH4NO2  N2 + 2H2O. D. NH4Cl   NH3 + HCl .
Câu 6. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3  trong phản ứng là
A. chất oxi hóa. B. môi trường. C. chất khử. D. chất xúc tác.
 Câu 7. Thực hiện hai thí nghiệm:
1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1  lít NO.
2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.
Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1  và V2  là
A. V2  = 2V1. B. V2  = 2,5V1. C. V2  = V1. D. V2  = 1,5V1.
 Câu 8 Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 1,792. B. 0,448. C. 0,746. D. 0,672.
 Câu 9. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2  0,2M và H2SO4  0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là
A. 17,8 và 4,48. B. 17,8 và 2,24. C. 10,8 và 4,48. D. 10,8 và 2,24.
 Câu 10. Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4  0,5M và NaNO3  0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là
A. 240. B. 400. C. 120. D. 360.
 Câu 11 Nung 6,58 gam Cu(NO3)2  trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng.
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
 Câu 12. Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2  trong hỗn hợp ban đầu là
A. 11,28 gam. B. 8,60 gam. C. 20,50 gam. D. 9,4 gam.
 Câu 13. Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là
A. HNO3 B. H2SO4  loãng. C. H2SO4  đặc. D. H3PO4.
 Câu 14. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là
A. 6,52 gam. B. 13,92 gam. C. 8,88 gam. D. 13,32 gam.
 Câu 15 Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3  loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 106,38. B. 38,34. C. 97,98. D. 34,08.
Câu 16. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là
A. Fe(NO3)3. B. HNO3. C. Fe(NO3)2 D. Cu(NO3)2.
 Câu 17. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là
A. MgSO4, Fe2(SO4)3  và FeSO4. B. MgSO4.
C. MgSO4, và FeSO4. D. MgSO4  và Fe2(SO4)3.
 Câu 18. Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO).
A. 0,6 lít. B. 1,0 lít. C. 0,8 lít D. 1,2 lít.
 Câu 19. Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là
A. N2O. B. N2. C. NO2. D. NO.
 Câu 20. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2  bằng 19. Giá trị của V là
A. 5,6. B. 2,24. C. 4,48. D. 3,36.
 Câu 21. Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3  loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong  không  khí.  Khối  lượng  của  Y  là  5,18  gam.  Cho  dung  dịch  NaOH  (dư)  vào  X  và  đun  nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là
A. 10,52%. B. 19,53%. C. 15,25%. D. 12,80.
Câu 22. Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3  loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2  bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là
A. N2O và Al B. N2O và Fe. C. NO và Mg. D. NO2  và Al.
Câu 23. Cho phản ứng: 
FexOy   +   (6x-2y) HNO3 (đậm đặc)     xFe(NO3)3  + (3x-2y)NO2  +  (3x-y)H2O. hãy chọn đáp án đúng.
a) Đây phải là một phản ứng oxi hóa khử, FexOy là chất khử, nó bị oxi hóa tạo Fe(NO3)3.
b) Trong phản ứng này, HNO3 phải là một chất oxi hóa, nó bị khử tạo khí NO2.
c) Đây có thể là một phản ứng trao đổi, có thể HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa.
d) (a) và (b) đúng
Câu 24. Hòa tan hoàn toàn 15 gam CaCO3 vào m gam dung dịch HNO3 có dư, thu được 108,4 gam dung dịch. Trị số của m là:
      a) 93,4 gam            b) 100,0 gam              c) 116,8 gam              d) Một kết quả khác
Câu 25. Xem phản ứng:   FeS2    +   H2SO4(đậm đặc, nóng)      Fe2(SO4)3    +    SO2    +   H2O
Tổng số các hệ số nguyên nhỏ nhất, đứng trước mỗi chất trong phản ứng trên, để phản ứng cân bằng các nguyên tố là:
      a) 30                               b) 38                             c) 46                          d) 50
Câu 26. Hòa tan hoàn toàn m gam bột kim loại nhôm vào một lượng dung dịch axit nitric rất loãng có dư, có 0,03 mol khí N2 duy nhất thoát ra. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với luợng dư dung dịch xút, đun nóng, có 672 ml duy nhất một khí (đktc) có mùi khai thoát ra. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của m là:
      a) 3,24 gam          b) 4,32 gam               c) 4,86 gam             d) 3,51 gam
Câu 27. Xem phản ứng: aCu  + bNO3- + cH+   dCu2+  + eNO↑  + fH2O. Tổng số các hệ số (a + b + c + d + e + f) nguyên, nhỏ nhất,  để phản ứng trên cân bằng, là:  (có thể có các hệ số giống nhau)
      a) 18                      b) 20                     c) 22                      d) 24
Câu 28. Hòa tan 0,1 mol Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc).  Giá trị của V là
a). 1,344 lít. b)  1,49 lít. c) 0,672 lít. d) 1,12 lít.
Câu 29. Hòa tan hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B trong dung dịch HNO3 loãng. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y (gồm 0,1 mol NO, 0,15 mol NO2 và 0,05 mol N2O). Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3. Số mol HNO3 đã phản ứng là: 
a) 0,75 mol.       b) 0,9 mol. c) 1,05 mol. d) 1,2 mol.
Câu 30. Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu được dung dịch A và 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dung dịch A thu được m (gam.) muối khan. giá trị của m, a là:
a) 55,35 gam. và 2,2M b) 55,35 gam. và 0,22M    c) 53,55 gam. và 2,2M d) 53,55 gam. và 0,22M
Câu 31. Hòa tan 5,95 gam hỗn hợp Zn, Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lít một sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ. X là:
a) N2O b) N2 c) NO d) NH4+
Câu 32. Hòa tan 4,76 gam hỗn hợp Zn, Al có tỉ lệ mol 1:2 trong 400ml dung dịch HNO3 1M vừa đủ, được dung dịch X chứa m gam muối khan và thấy không có khí thoát ra. Giá trị của m là:
a) 25.8 gam. b) 26,9 gam. c) 27,8 gam. d) 28,8 gam.
Câu 33. Hỗn hîp X gåm hai kim lo¹i ho¹t ®éng X1, X2 cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi. Chia 4,04 gam X lµm hai phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1 tan hoµn toµn trong dung dÞch lo•ng chøa hai axit HCl vµ H2SO4 t¹o ra 1,12 lÝt khÝ H2 (®ktc).
- PhÇn 2 t¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 vµ chØ t¹o ra khÝ NO duy nhÊt.
ThÓ tÝch khÝ NO tho¸t ra ë ®ktc lµ (lÝt):
a)  0,747 b) 1,746 c) 0,323 d) 1,494 e) KÕt qu¶ kh¸c
Câu 34. Cho m gam Al tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 thÊy t¹o ra 44,8 lÝt hæn hîp gåm 3 khÝ NO, N2O, N2 cã tØ lÖ mol: nNO : nN2 : nN2O = 1: 2: 2. Gi¸ trÞ cña m lµ:
a) 35,1 b) 16,8 c) 140,4 d) 2,7 e) KÕt qu¶ kh¸c
Câu  35. Vàng cũng như bạch kim chỉ bị hòa tan trong nước cường toan (vương thủy), đó là dung dịch gồm một thể tích HNO3 đậm đặc và ba thể tích HCl đâm đặc. 34,475 gam thỏi vàng có lẫn tạp chất trơ được hòa tan hết trong nước cường toan, thu được 3,136 lít khí NO duy nhất (đktc). Phần trăm khối lượng vàng có trong thỏi vàng trên là: 
      a) 90%                        b) 80%                        c) 70%                         d) 60%
Câu 36. Cho 7,04 gam kim loại đồng được hòa tan hết bằng dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp hai khí là NO2 và NO. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro bằng 18,2. Thể tích mỗi khí thu được ở đktc là: 
        a) 0,896 lít NO2; 1,344 lít NO    b) 2,464 lít NO2; 3,696 lít NO
        c) 2,24 lít NO2; 3,36 lít NO         d) Tất cả số liệu trên không phù hợp với dữ kiện đầu bài 
Câu 37.  Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO3 2M, có khí NO thoát ra. Để hòa tan vừa hết chất rắn, cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có khí NO thoát ra. Trị số của m là:
        a) 9,60 gam       b) 11,52 gam         c) 10,24 gam          d) Đầu bài cho không phù hợp
Câu 38. A gồm Fe và Cu. Hòa tan 6g A bằng HNO3 đặc nóng thóat ra 5,6 lít khí NO2 đktc % Cu là
a) 53,34% b) 46,66% c) 70% d) 90%
Câu 39. Hòa tan hoàn tòan 16,2g một kim loại chưa rõ hóa trị bằng dung dịch HNO3 được 5,6 lít đktc hỗn hợpA nặng 7,2g gồm N2 và NO. Kim loại đã cho là:
a) Fe b) Zn c) Al d) Cu 
Câu 40. Khi hoà tan cùng một lượng kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng và vào dung dịch H2SO4 loãng thì thu được khí NO và khí H2 có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện. Biết rằng khối lượng muối nitrát thu được bằng 159,21% khối lượng muối sunfat. Hãy xác định R.
a) Fe b) Mg c) Al  d) Cu
Câu 41: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.
Câu 42: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3  đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là
A. Fe. B. CuO. C. Al. D. Cu.
Câu 43: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3  và FeCO3  trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là
A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe. D. Fe2O3.
Câu 44: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí NH3 từ thí nghiệm nào trong các thí nghiệm sau đây:
 A. Nhiệt phân muối NH4NO2.                           B. Cho muối amoni tác dụng với chất kiềm và đun nóng nhẹ.
 C. Đốt khí hiđrô trong dòng khí nitơ tinh khiết.        D. Thêm H2SO4 vào dung dịch NH4Cl và đun nóng nhẹ.
Câu 45: Tìm phản ứng nhiệt phân sai? (Điều kiện phản ứng có đủ)  
 A. 2KNO3            2KNO2 + O2                          B. NH4Cl             NH3 + HCl
C. NH4NO2            N2 + H2O                              D. 4AgNO3         2Ag2O + 4NO2 + O2 
Câu 46: Axit HNO3 thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với:
A. NaOH, Cu, S.               B. Cu(OH)2, P, Zn.  C. Fe3O4, C, Ag.            D. Fe2O3, Zn, Na2CO3.
Câu 47: Hiện tượng nào dưới đây đúng khi cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối có chứa ion PO43- ?
 A. Có khí màu nâu bay ra.                                    B. Tạo ra dung dịch có màu vàng.
C. Tạo ra kết tủa có màu vàng đặc trưng.              D. Tạo khí không màu, hóa nâu ngoài không khí.
Câu 48: Phản ứng nào dưới đây cho thấy NH3 có tính bazơ ? (đk thích hợp)
A. 8NH3 + 3Cl2              N2 + 6NH4Cl                B.   NH3 + HCl                NH4Cl
C. 4NH3 + 5O2                4NO + 6H2O                   D. 3CuO + 2NH3            N2 + 3Cu + 3H2O
Câu 49: NH3          A            B( mùi khai).      Nhận xét nào không đúng về  B ? 
A. chất khí                                            B. chỉ có tính khử không có tính oxihóa.                      
C. làm quì hóa xanh                                  D. để sản xuất phân hóa học   
Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 5,4g kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 4,48 lít NO (đkc). Vậy R là kim loại
A. Fe.                               B. Zn.                            C. Al.                                    D. Cu.
Câu 51: Phản ứng nào là phản ứng không phải phản ứng oxihoá - khử?
A. FeO + HNO3                  B. Fe2O3 + HCl C. Fe3O4 + HNO3 D. Fe + HCl
Câu 52: Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử
A. NH3 và NH4NO3 B. N2 và  P C. N2 và  HNO3  D. P2O5  và  HNO3   
Câu 53: Hỗn hợp X gồm 2 khí CO2 và N2 có tỉ khối hơi với H2 là 18. Vậy thành phần trăm theo khối lượng của CO2 và N2 trong hỗn hợp là:
A. 50% và 50%            B. 30% và  70%                C. 35% và 65%          D. 61,11% và 38,89%
Câu 54: Cho 27,6g hỗn hợp gồm Al và Zn có số mol bằng nhau vào dd HNO3 loãng dư  thì thu được V lít (đktc) khí duy nhất không màu, khí này hóa nâu ngoài không khí. giá trị của V là
A. 22,4 B. 11,2 C. 4,48 D. 3,36   
Câu 55: Khi cho 0,5 mol N2 phản ứng với 1,5 mol H2 với hiệu suất 75% thì số mol NH3 thu được là:
A. 0,75 mol                  B. 1 mol                C. 1,5 mol                         D. 2 mol
Câu 56: Trong công nghiệp người ta điều chế khí nitơ từ: 
A. NH4NO3        B. Không khí            C. NH4NO2                       D. NH4Cl và  NaNO2
Câu 57: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí N2 bằng phương pháp dời nước vì:
A. N2 nhẹ hơn nước                                    B. N2 rất ít tan trong nước
C. N2 không duy trì sự sống                      D. N2 hoá lỏng, hoá rắn ở nhiệt độ rất thấp
Câu 58: Phản ứng của NH3 dư với Cl2 tạo ra khói trắng, chất này có công thức hoá học là:
A. HCl                    B. N2                              C. NH4Cl                          D. NH3
Câu 59: Khi nhiệt phân Cu(NO3)2 sẽ thu được các chất sau: 
A. CuO, NO2 và O2                              B. CuO và NO2 C. Cu,NO2  và O2    D. Cu và NO2
Câu 60: Dung dịch sau đây không hoà tan được đồng kim loại (Cu) là 
A. Dung dịch FeCl3                                      B. Dung dịch HCl
C. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl        D. Dung dịch axit HNO3
Câu 61: Amoniac có những tính chất đặc trưng sau: 
1) Hoà tan tốt trong nước;               2) Tác dụng được với axit;      3) Nặng hơn không khí;      4) Tác dụng được với oxi; 5) Tác dụng được với kiềm;            6) Khử được với hidro;      7) Dung dịch NH3 làm quỳ tím hoá xanh.
Trong số những tính chất trên, tính chất đúng là: 
A. 1, 2, 4, 7                B. 1, 2, 3, 4, 6, 7                C. 1, 4, 5, 7              D. Tất cả đều sai
Câu 62: Khí nitơ có thể được tạo thành trong phản ứng hoá học nào sau đây?
A. Đốt cháy NH3 trong oxi có mặt chất xúc tác platin.                      B. Nhiệt phân NH4NO3
C. Nhiệt phân AgNO3                                                                                                             D. Nhiệt phân NH4NO2
Câu 63: Tổng hệ số cân bằng của phản ứng: M + HNO3     M(NO3)2  + NO2  + H2O      là
A. 10 B. 14 C. 20 D. 15 
Câu 64: Khi hoà tan 30 g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong dd HNO3 M lấy dư, thấy thoát ra 6,72 lit khí NO (đktc). Khối lượng của đồng (II) oxit trong hỗn hợp đầu là:
A. 1,2g          B. 4,25g      C. 1,88g              D. 2,52g
Câu 65: NO2          A         B         C.          C là chất nào ?
A. Mg(NO3)2            B. Mg                             C. MgO                            D. Mg(NO2)2 
Câu 66: Tiến hành nhiệt phân hết 4,26g muối R(NO3)3 thì được một oxit có khối lượng giảm hơn khối lượng muối là 3,24g.  Hãy xác định kim loại R.  
A. nhôm B. sắt C. đồng D. bạc  
Câu 67: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3  và Fe3O4  phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.
Câu 68: Trong phân tử HNO3 có các loại liên kết là
A. liên kết cộng hoá trị và liên kết ion.                                B. liên kết ion và liên kết phối trí.
C. liên kết phối trí và liên kết cộng hoá trị.                         D. liên kết cộng hoá trị và liên kết hiđro.
Câu 69: HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng là do.
A. HNO3 tan nhiều trong nước.                             B. khi để lâu thì HNO3 bị khử bởi các chất của môi trường.
C. dung dịch HNO3 có tính oxi hóa mạnh.            D. dung dịch HNO3 có hoà tan một lượng nhỏ NO2.
Câu 70:.HNO3 chỉ thể hiện tính axit khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?
A. CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO.                    B. CuO, NaOH, FeCO3, Fe2O3.
C. Fe(OH)3, Na2CO3, Fe2O3, NH3.                      D. KOH, FeS, K2CO3, Cu(OH)2.
Câu 71: Khi cho hỗn hợp FeS và Cu2S phản ứng với dung dịch HNO3 dư sẽ thu được dung dịch chứa các ion
A. Cu2+, S2-,  Fe2+, H+, NO3-.                              B. Cu2+, Fe3+, H+, NO3-.
C. Cu2+, SO42-, Fe3+, H+, NO3-.                            D. Cu2+, SO42-, Fe2+, H+, NO3-.
Câu 72: HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?
A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.                      B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.
C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.                       D. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag.
Câu 73: Hoà tan hoàn toàn 24,3g Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O có tỷ khối hơi so với H2 là 20,25. Giá trị của V là
A. 6,72.                          B. 2,24.                                 C. 8,96.                      D. 11,20.
Câu 74: Hoà tan 62,1g kim loại M trong dung dịch HNO3 2M (loãng) được 16,8lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm 2 khí không màu, không hoá nâu ngoài không khí. Tỉ khối của X so với H2 là 17,2. Kim loại M là
A. Fe.           B. Cu.                 C. Zn.                                  D. Al.
Câu 75: Hoà tan hoàn toàn 5,94g kim loại R trong dung dịch HNO3 loãng thu được 2,688lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỷ khối so với H2 là 18,5. Kim loại R là
A. Fe.                           B. Cu.                              C. Mg.                                    D. Al.
Dùng cho câu 76, 77, 78: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS có số mol như nhau (M là kim loại có hoá trị không đổi). Cho 6,51g X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, đun nóng thu được dung dịch A và 13,216 lít hỗn hợp khí B (đktc) có khối lượng là 26,34 gam gồm NO2 và NO. Cho A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được m gam kết tủa.
Câu 76: Kim loại M là
A. Mg.                           B. Zn.                     C. Ni.                     D. Ca
Câu 77: Giá trị của m là
A. 20,97.                  B. 13,98.                  C. 15,28.           D. 28,52.
Câu 78: Phần trăm khối lượng của FeS2 trong X là
A. 44,7%.                              B. 33,6%.                            C. 55,3%.             D. 66,4%.
Câu 79: Cho 6g hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hợp kim là
A. 40%.                B. 60%.                 C. 80%.                D. 20%.
Câu 80: Hoà tan hoàn toàn 0,9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 thu được 0,28 lít khí N2O (đktc). Kim loại M là
A.Fe.                                    B. Al.                              C. Cu.                            D. Mg.
Câu 81: Nung m gam Fe trong không khí, thu được 104,8g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3dư, thu được dung dịch B và 12,096 lít hỗn hợp khí C gồm NO và NO2 (đktc) có tỉ khối so với He là 10,167. Giá trị của m là
A.78,4.               B. 84,0.                     C. 72,8.                               D. 89,6.
Dùng cho câu 82, 83, 84: Cho a gam hỗn hợp A gồm Mg, Al vào b gam dung dịch HNO3 24% đủ thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO, N2O, N2(đktc) và dung dịch B. Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X, sau phản ứng được hỗn hợp Y. DẫnY từ từ qua dung dịch NaOH dư thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỷ khối hơi so với H2 là 20. Nếu cho dung dịch NH3 dư vào B thì thu được được 62,2 gam kết tủa.
Câu 82: Phần trăm thể tích của NO trong X là
A. 50%.                            B. 40%.                             C. 30%.                        D. 20%.
Câu 83: Giá trị của a là
A. 23,1.                        B. 21,3.                            C. 32,1.                          D. 31,2.
Câu 84: Giá trị của b là 
A. 761,25.                         B. 341,25.                                  C. 525,52.                     D. 828,82.
Câu 85: Nhiệt phân hoàn toàn 4,7 gam muối nitrat của kim loại M thu được 2 gam chất rắn. Công thức của muối là.
A. Pb(NO3)2.                B. Fe(NO3)2.                C. Cu(NO3)2.                 D. AgNO3.
Câu 86: Cho 25,9 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lít khí NO (đktc). Nếu cho 25,9 gam X tác dụng hết với O2 thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 28,3.                                  B. 40,3.                          C. 29,5.                           D. 33,1.
Câu 87 (A-07): Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S và axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí NO duy nhất. Giá trị của a là
A. 0,06.                            B. 0,04.                     C. 0,075.                                 D. 0,12.
Câu 88 (B-07): Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư) thoát ra 0,56 lít (đktc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 2,62.                                        B. 2,32.                     C. 2,22.             D. 2,52.
C©u 89: Khi hoµ tan oxit cña mét kim lo¹i trong HNO3 thÊy cã khÝ mµu n©u sinh ra. VËy kim lo¹i trong oxit cã thÓ lµ:
A. Al B. Fe C. Zn D. TÊt c¶ c¸c kim lo¹i ®Òu ®­îc
C©u 90: Khi cho NH3 d­ vµo dung dÞch FeCl3 sÏ thÊy hiÖn t­îng:
A. Dung dÞch xanh lam C. KÕt tña n©u ®á
B. Cã kÕt tña sau ®ã tan ra D. C¶ ba ®Òu sai
C©u 91: Hoµ tan hoµn toµn 19,2g Cu vµo dung dÞch HNO3 lo•ng, tÊt c¶ khÝ NO thu ®­îc ®em oxi ho¸ thµnh NO2 råi sôc vµo n­íc cã dßng khÝ O2 ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO3. ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) ®• tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn lµ:
A. 2,24 lit B. 4,48 lit C. 3,36 lit D. 6,72 lit
C©u 92:  Trong c¸c tÝnh chÊt sau : lµm quú hãa ®á, hoµ tan ®¸ v«i, hßa tan Fe, t¹o kÕt tña víi dung dÞch AgNO3 , cã mµu vµng, dÉn ®iÖn. Sè tÝnh chÊt chung cña H2SO4 ®Æc nãng vµ HNO3 ®Æc nguéi lµ:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
C©u 93: Tõ khÝ N2 ®iÒu chÕ ra HNO3 cÇn bao nhiªu giai ®o¹n ( trong c«ng nghiÖp).
A.  4 B. 5 C. 3 D. A hoÆc C ®Òu ®­îc 
C©u 94: D•y muèi nitrat nµo sau ®©y khi nhiÖt ph©n  chØ sinh ra oxit kim lo¹i:
      A.Al(NO3)3, Hg(NO3)2, LiNO3                                     B. Zn(NO3)2 , Fe(NO3)2, Cu(NO3)2
C.NaNO3, NH4 NO3 , Mg(NO3)2                                   D. Cr(NO3)2, RbNO3 , Ba(NO3)2 
C©u 95: Trong c¸c chÊt: NaNO3 , Al, CaCO3, NaOH, FeO,Cu. Cã bao nhiªu chÊt cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi axit nitric ®Æc ë nhiÖt ®é th­êng sinh ra khÝ.
A. 1 B. 2 C.3 D. 4
C©u 96: Hçn hîp N2 NO2, O2 sôc vµo dung dÞch NaOH  thu ®­îc hçn hîp 2 khÝ tho¸t ra kh«ng mµu vµ kh«ng bÞ ®æi mµu ngoµi kh«ng khÝ. Hái dung dÞch thu ®­îc chøa nh÷ng chÊt nµo:
A. NaNO3 , NaOH d­             B. NaNO3, NaNO2, HNO3.      C.  NaNO3, NaNO2 D. NaNO3, HNO3, HNO2.
C©u 97: ChÊt nµo sau ®©y cã thÓ dïng lµm kh« khÝ NH3
A. P2O5 r¾n B. CaO míi nung C.H2SO4 ®Æc nãng D. CuSO4 khan
C©u 98: Muèn t¨ng tèc ®é cña ph¶n øng tæng hîp amoniac cÇn ph¶i:
       A.T¨ng nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt                                                     B. T¨ng ¸p suÊt , gi¶m nhiÖt ®é
C.Gi¶m nhiÖt ®é , gi¶m ¸p suÊt                                                D. T¨ng ¸p suÊt , gi¶m nhiÖt ®é, thªm xóc t¸c.
C©u 99: §Ó ph¸t hiÖn ion NO3- trong dung dÞch ta ph¶i dïng thuèc thö t­¬ng øng:
A. AgNO3 B. Cu, H2SO4 C.Ba2+ D. HCl
C©u 100: Cho hçn hîp gåm FeO, CuO, Fe3O4 cã sè mol 3 chÊt ®Òu b»ng nhau t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO3 thu ®­îc hçn hîp khÝ gåm 0,09 mol NO2 vµ 0,05 mol NO. Sè mol cña mçi chÊt lµ:
A.0,12 B. 0,24 C. 0,21mol D. 0,36 mol
C©u 101: Nit¬ cã c¸c sè oxi ho¸ lÇn l­ît lµ -3, +1, +2, +3, +4, +5 trong c¸c hîp chÊt sau:
A. NH3, N2O, KNO3, N2O3, NO2, Fe(NO3)3                     B. NH4Cl, N2O, NO, KNO2, NO¬2, Fe(NO3)3
C. NH4Cl, N2O, NO, KNO3, NO¬2, N2O3                          D. NH4Cl, N2O, NO, KNO2, N2O¬3 , Fe(NO3)3
C©u 102: Hçn hîp A gåm 2 kim lo¹i R1, R2 cã ho¸ trÞ x, y kh«ng ®æi (R1, R2 kh«ng t¸c dông víi n­íc vµ ®øng tr­íc Cu trong d•y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i). Cho hçn hîp A ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch CuSO4 d­, lÊy Cu thu ®­îc cho ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc 1,12 lit khÝ NO duy nhÊt (ë ®ktc). NÕu cho l­îng hçn hîp A trªn ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 th× thÓ tÝch khÝ N2 ë ®ktc thu ®­îc lµ:
A. 0,224 lit B. 0,336 lit C. 0,448 lit D. 0,672 lit
C©u 103: Theo ph¶n øng ho¸ häc sau víi gi¸ trÞ nµo cña x ph¶n øng sÏ lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö:
M2Ox + HNO3  M(NO3)3 + NO + H2O
A. 1 B. 2 C.1 hoÆc 2 D. 1 vµ 2
C©u 104: Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n øng :Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O 
NÕu tØ lÖ mol gi÷a N2O vµ N2 lµ 2: 3 th× hÖ sè c©n b»ng cña Al: N2O: N2 lµ 
A. 23, 4, 6 B. 46, 6, 9 C. 46, 2,3 D. 20, 2, 3
Câu 105: Cho 4,8 gam S tan hoàn toàn trong 100 gam dung dịch HNO3 63%, đun nóng thu được khí NO2 (duy nhất) và dung dịch X. Hãy cho biết dung dịch X có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu. Biết phản ứng giải phóng khí NO.
A. 9,6 gam B. 14,4 gam C. 24 gam D. 32.
Câu 106: Khi cho chất rắn nào sau đây tác dụng với HNO3 đặc nóng thì có khí NO2 bay lên.
A. Fe3O4 B. MgCO3 C. CuO D. Fe2O3.
Câu 107: Hỗn hợp A gồm  N2 và H2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 4 . Nung A với xúc tác thích hợp thu đựơc hỗn hợp khí B, trong đó NH3 chiếm 20% về thể tích. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là:
 A. 43,76%          B. 20,83%                C. 10,41%            D. 41,67%.
Câu 108: Hỗn hợp O2 và N2 có tỉ khối so với H2 là 15,5 . Thành phần % của N2 và O2 về thể tích là:
 A. 91,18% và 8,82%            B. 25% và 75%          C. 22,5% và 77,5%         D. 15% và 85%
Câu 109: Một bình kín dung tích 112 lít trong đó chứa N2 và H2 theo tỉ lệ 1:4 và áp suất 200 atm ở 00C với 1 ít chất xúc tác thích hợp. Nung nóng bình một thời gian sau đó đưa nhiệt độ về 00C thấy áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu . Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là :         
A. 70%      B. 25%          C. 50%              D.75%
Câu 110: Hỗn hợp A gồm N2 và H2 theo tỉ lệ 1:3 về thể tích. Thực hiện tổng hợp NH3 , sau phản ứng thu được hỗn hợp khí B có dA/B = 0,6. Hiệu suất tổng hợp NH3 là:    
A. 80%          B. 60%        C. 85%          D. 70%
Câu 111: Phản ứng hóa học giữa FeCO3 với HNO3 loãng tạo ra sản phẩm có: 
 A. khí CO2        B. hỗn hợp khí CO2 và  NO        C. khí NO                  D. hỗn hợp CO2 và NO2
Câu 112: Từ 10 mol NH3 thực hiện phản ứng điều chế axít HNO3 với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80% thì thu được m  gam HNO3 . Tính m = ?     
A.  630 gam        B. 504gam          C. 787,5 gam          D. 405 gam
Câu 113: Dùng 56 m3 khí NH3 (đktc) để điều chế dung dịch HNO3 40%, biết rằng hiệu suất cả quá trình là 92% . Tính khối lượng dung dịch HNO3?    
A. 36,225 kg            B. 362,25 kg            C.3622,5 kg            D. 263,22 gam
Câu 114: Nung hoàn toàn Fe(NO3)2 ngoài kk thu được sản phẩm gồm
 A. FeO, NO2 ,O2              B. Fe, NO2, O2              C. Fe2O3, NO2,O2            D. Fe2O3 và NO2 
Câu 115: Cho các dung dịch.   HNO3 loãng (1); FeCl3 (2); FeCl2 (3) ; KNO3/HCl (4). Chất nào tác dụng được bột đồng kim loại:    
A. (2); (3); (4)          B. (1); (2);  (4)              C. (1),(3),(6)        D. (1),(2), (3).
Câu 116. Hoà tan 5,76 g Mg trong dung dịch HNO3  loãng nóng dư thì thu được dung dịch B và 0,896 lít khí X duy nhất . Cô cạn cẩn thận  dung dịch B  thu được 37,12 gam chất rắn . Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng. 
A. 1,0 mol B. 0,8 mol C. 0,6 mol D. 0,06 mol. 
Câu 117: Hoà tan m gam Fe3O4 trong V lít dd HNO3 1M vừa đủ thu đ¬ựơc khí NO và ddX. Cô cạn X rồi đem nung muối  thu đựơc ở nhiệt độ cao đến khôí lựơng không đổi thu đ¬ựơc 24 gam chất rắn.
a) Tính m?  A: 11,6                   B: 23,2                    C: 34,8                      D: 46,4
b. tính V?  A: 1 lít                    B: 1,4 lít                  C: 2,4 lít                    D: 2,8 lít
Câu 118: hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe vào dd HNO3 d¬ thu đ¬ựơc 8,96 lít khí NO2(đktc) và dd X cho X phản ứng với dd NaOH d¬ rồi lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối l¬ựơng không đổi thu đ¬ựơc 12 gam chất rắn.Tính m?
 A: 8,8 gam                      B: 4,4 gam                            C: 12 gam                        D:kết quả khác
Bài 119. Cho tan hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch HNO3, thu được khí NO và dung dịch Y. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 32,03 gam chất rắn Z. 
a. Khối lượng mỗi chất trong X là 
A. 3,6 gam FeS và 4,4 gam FeS2 B. 4,4 gam FeS và 3,6 gam FeS2
C. 2,2 gam FeS và 5,8 gam FeS2 D. 4,6 gam FeS và 3,4 gam FeS2
b. Thể tích khí NO (đktc) thu được là 
A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 6,72 lít 
c. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng là 
A. 1 M B. 1,5 M C. 2 M D. 0,5 M 
Bài 120. Cho tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm S, FeS và FeS2 trong dung dịch HNO3 thu được 0,48 mol NO2 và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc và nung kết tủa đến khối lượng không đổi, được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là 
A. 11,650 gam B. 12,815 gam C. 13,980 gam                           D. 15,145 gam 
Câu 121. Khi cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 có những hiện tượng nào sau đây:
A.Có kết tủa trắng xuất hiện.             B.  Kết tủa trắng tan khi dư NH3 .
C.  Không có hiện tượng gì. D.  Ban đầu có kết tủa trắng sau đó kết tủa trắng tan.
Câu 122. Nitơ có thể ở những trạng thái oxi hóa nào?
      A.+1; +2; +3; +4; +5. B.  -3: -2: -1; 0; +1; +2; +3; +4; +5.
C.  -3; 0; +1; +2; +3; +4; +5. D.  -4; -3: -2: -1; 0; +1; +2; +3; +4; +5.
Câu 123: Đốt  NH3  trong khí Cl2 thấy có hiện tượng:
A. Khói trắng. B. Khói vàng. C. Khói không màu. D. Khói màu nâu đỏ.
Câu 124. NH3 thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây:
A. NH3 + HCl   NH4Cl.             B. 4NH3 + 3O2   2N2 + 6H2O
C. Na + NH3   NaNH2 + H2. D. NH3 không có tính oxi hoá.
Câu 125. Hiệu suất của phản ứng:  N2  +   3H2    2NH3   -  H,         sẽ tăng nếu:
A. Giảm áp suất và tăng nhiệt độ.             B.  Giảm nhiệt độ và tăng áp suất.
 C.   Giảm nhiệt độ và giảm áp suất.    D. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất.
Câu 126. Cho một số tính chất sau: 1/ tác dụng với quỳ tím khô; 2/ tan tốt trong nước; 3/ tác dụng với kiềm; 4/ tác dụng với axit; 5/ tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao; 6/ tác dụng với khí clo; 7/ khử oxit kim loại ; 8/ phân hủy ở nhiệt độ cao. Tính chất nào trong các tính chất trên không đặc trưng với khí NH3; 
A. 1,2,3,4,5,6,7,8; B.  1,3,5, C.  1,3 D.  1,5,7,8.
Câu 127. Khi cho dung dịch Ba(OH)2  vào dung dịch (NH4)2SO4 có hiện tượng:
A. có kết tủa trắng. B.  có kết tủa trắng và khí mùi khi bay lên.
C. chỉ có khí mùi khai bay lên. D.  có kết tủa trắng sau đó kết tủa tan.
Câu 128. Dẫn V lít khí NO2 ( đo ở đktc) vào nước, thu được 1 lít dung dịch có pH = 1. Lựa chọn giá trị đúng của V.
A.  2,24 lít B.  3,36 lít C.  4,48 lít D. 5,6 lít
Câu 129. Cho 4 dung dịch Ba(OH)2; NaOH; NH3 có cùng nồng độ mol/l và có giá trị pH lần lượt là pH1 ; pH2; pH3. Hãy cho biết sự sắp xếp nào đúng.
A. pH1 > pH2 > pH3. B. pH1 < pH2 < pH3. C.  pH1  pH2  pH3. D. pH2 > pH3 > pH1
Câu 130. Cho phản ứng sau : 2NO  +  O2     2NO2 Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng:
A.phản ứng chỉ xảy ra ở điều kiện nhiệt độ thường. B. phản ứng chỉ xảy ra ở điều kiện nhiệt độ cao.
C.phản ứng xảy ra ở điều kiện nhiệt độ thường và cao. D.  phản ứng xảy ra ở mọi điều kiện .
Câu 131. Cho a gam N2O5 vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch A . Dung dịch A hoà tan vừa hết 0,15 mol Al2O3 . Hãy lựa chọn giá trị đúng của a.
A. 118,8 gam B. 237,6 gam C. 97,2 gam D. 59,4gam.
Câu 132 Một dung dịch có chứa các ion sau : NH+4, Al3+, NO-3, Ba2+. Có thể sử dụng hoá chất nào sau đây để nhận biết được ion NH+4 có trong dung dịch đó :
A. Na2SO4 B. NaOH thiếu C. NaOH dư. D. NaOH dư, đun nóng.
Câu 133. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa muối X và đun nóng thu được khí mùi khai bay ra và kết tủa trắng. Kết tủa trắng tan trong axit HCl  và cho khí mùi sốc. Lựa chọn công thức đúng của X.
A.  (NH4)2SO3 B.  NH4HSO3 C.  cả A, B đúng D. cả A, B đều sai.
Câu 134. Cho 100 gam dung dịch NH4HSO4 11,5% vào 100 gam dung dịch Ba(OH)2 13,68% và đun nhẹ. Tính thể tích khí màu khai bay ra ( quy về đktc) và khối lượng lượng kết tủa thu được.
A.  2,24 lít  khí và 23,3 gam kết tủa. B.  2,24 lít khí và 18,64 gam kết tủa.
C.  1,344 lít khí 18,64 gam kết tủa. D. 1,792 lít khí và 18,64 gam kết tủa.
Câu 135. Cho các dung dịch không màu, mất nhãn sau:  HCl, NaOH, Na2CO3, (NH4)2SO4 , CaCl2 . Chỉ sử dụng một thuốc thử để nhận biết các dung dịch đó (được phép đun nóng). Hãy cho biết thuốc thử cần dùng.
A. Quỳ tím. B. dung dịch Ba(OH)2 C. dung dịch H2SO4 .      D. cả A, B, C đều được.
Câu 136. Cho Al vào  dd HNO3 không thấy khí thoát ra. Kết luận nào sau đây đúng:
A. không có phản ứng xảy ra.          B. phản ứng tạo NH4NO3.  C. A và B đều đúng. D. A và B sai.
Câu 137. Dãy chất nào sau đây khi nhiệt phân thu được NH3:
A. NH4Cl, NH4NO3, NH4NO2. B. NH4Cl, (NH4 )2CO3, NH4HCO3.
C. NH4Cl, (NH4 )2SO4 , NH4HCO3. D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 138: Nhiệt phân các chất nào sau đây có thể thu được NO2 và O2:
A. NaNO3, Mg(NO3)2, AgNO3. B. KNO3, Cu(NO3)2, NH4NO3, AgNO3.
C. Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3. D. Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3. NH4NO2.
Câu 139..Dung dịch X chứa 0,3 mol Na+ ; 0,4mol NH4+ ; 0,2mol SO42- ;  0,3mol NO3- . Dung dịch X được pha chế từ 2 muối, Hãy cho biết dung dịch X được pha chế từ 2 muối  nào ? 
A.  Na2SO4 , NH4NO3  B.   NaNO3 , (NH4)2SO4 C. Cả 2 A và B D. không thể từ 2 muối.
Câu 140: Cho 9,6 gam Cu tan hoàn toàn trong 93,4 gam dung dịch HNO3 (lấy dư) thu được khí Y duy nhất và dung dịch Z. Trong dung dịch Z, nồng độ % của muối Cu(NO3)2 là 28,2%. Xác định khí thoát ra.
A. NO2 B. NO C.  N2O D. đáp án khác.
Câu 141.  Cho các dung dịch không màu, mất nhãn sau:  NH4HSO4,  NH4Cl, BaCl2, HCl, MgCl2 và H2SO4. Chỉ sử dụng một thuốc thử để nhận biết các dung dịch đó (được phép đun nóng). Hãy cho biết thuốc thử cần dùng.
A. quỳ tím B. phenolphtalein C. dung dịch NaOH D. đáp án khác.
Câu 142. Cho các dung dịch sau: (NH4)2SO4,  NH4Cl, MgCl2,  AlCl3 ,  FeCl2,  FeCl3, NaNO3 . Lựa chọn một thuốc thử nào để có thể nhận biết các dung dịch đó.
A. dung dịch NaOH B. quỳ tím C. dung dịch Ba(OH)2           D. dung dịch AgNO3.
Câu 143. Cho khí NO2 tác dụng vừa đủ với NaOH trong dung dịch thì thu được dung dịch có môi trường gì ?
A. môi trường axit B. môi trường bazơ    C. môi trường trung tính D. không xác định.
Câu 144. Để hoà tan vừa hết 8,4 gam Fe cần dùng tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 4M; biết NO là sản phẩm  khử duy nhất của HNO3. 
A. 150 ml B. 120 ml C. 100 ml D.100 l.
Câu 145. Cho hỗn hợp X gồm các kim loại X, Y, Z tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng dư thu được hỗn hợp Y gồm  0,1 mol NO và 0,1 mol N2O . Tính số mol HNO3 đã phản ứng . Biết rằng N+5 trong HNO3 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hoá.
A. 0,8 mol B. 1,0 mol C. 1,2 mol D. 1,4 mol
Câu 146. Cho 6,48 gam kim loại Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng dư thu được 0,896 lít khí X nguyên chất và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y và đun nóng thấy thoát ra 1,12 lít khí mùi khai ( quy về đktc). Xác định công thức của khí X.
A. N2O B.  N2 C. NO D. NH3
Câu 147. Cần trộn dung dịch HNO3 16,0M với dung dịch HNO3 1M theo tỷ lệ thể tích như thế nào để thu được dung dịch HNO3 nồng độ 4M. 
A. Tỷ lệ 1: 2 B.  Tỷ lệ 1: 4 C. Tỷ lệ 1: 6 D. 1: 5
Câu 148. Cho 2,16 gam kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch X (không có NH4NO3 ) và 2,688 lit (đktc) hỗn hợp khí Ygồm NO2 và NO. Tỷ khối của Y so với H2 là 19. Xác định kim loại R .
A. Mg B.  Al C. Cu D. Zn
Câu 149. Hoà tan 5,76 g Mg trong dung dịch HNO3  loãng nóng dư thì thu được dung dịch B và 0,896 lít khí X duy nhất . Cô cạn cẩn thận  dung dịch B  thu được 37,12 gam chất rắn . Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng. 
A. 1,0 mol B. 0,8 mol C. 0,6 mol D. đáp án khác.
Câu 150. Hoà tan 32g kim loại M trong HNO3 dư thu 8,96 lít hh hai khí (đktc) NO và  NO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 17.  M là:
A.  Mg B. Cu C.  Al D. Fe
Câu 151: Cho sơ đồ phản ứng: Mg + HNO3 ----> Mg(NO3)2 + NO + N2O  + H2O ( Tỉ lệ mol NO: N2O = 1:1). Hệ số tói giản của 2 chất tham gia phản ứng sau khi cân bằng phương trình lần lượt là:
A. 11 và 6. B. 11 và 28. C. 7 và 18. D. 7 và 24.
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 235.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê Thị Hương (huongthaophan1985@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 23/10/2019 05:21
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  30
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4106 view

  Giải trí

1 photos | 3814 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2375 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 7
 • Khách viếng thăm: 6
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 1221
 • Tháng hiện tại: 31384
 • Tổng lượt truy cập: 7651231

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606