Rss Feed Đăng nhập

chuyên đề tháng 11:

Gửi lên: 21/11/2018 15:35, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 1414
           Chuyên đề tháng 11/2019:   PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỀU CHẾ Cl2, O2
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình giảng dạy môn Hóa học ở trường THPT, đặc biệt là trong các kì thi học sinh giỏi  cấp Tỉnh và ở các kì thi THPTQG; dạng bài tập điều chế đơn chất Cl2, O2 khá  hay và khá quan trọng nên các bài tập về dạng này thường có mặt trong các kì thi lớn của quốc gia. Đây là một dạng bài tập tổng hợp khá khó của chương trình hóa học 10. Để giúp đỡ các em phần nào trong việc giải bài tập của dạng này tôi xây dựng chuyên đề “ Phương pháp giải bài toán điều chế Cl2, O2”.
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Bảo toàn mol nguyên tố oxi
  
Bảo toàn nguyên tố Clo
 
Bảo toàn mol nguyên tố hidro và các nguyên tố còn lại
B. VÍ DỤ MINH HỌA
Câu 1: Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, sau phản ứng thu được 15,12 lít Cl2 (đktc) và dung dịch gồm MnCl2, KCl và HCl dư. Số mol HCl phản ứng là
A. 1,9 B. 2,4 C. 1,8 D. 2,1
Hướng dẫn:
  
  
  
Đáp án C
Câu  2: Nhiệt phần 82,9 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, K2MnO4, MnO2, KClO3 và KClO (trong đó clo chiếm 8,565% khối lượng), sau một thời gian thu được chất rắn Y và V lít O2 (đktc). Hòa tan hoàn toàn Y cẩn 1 lít dung dịch HCl 3M (đun nóng), thu được 19,04 lít Cl2 (đktc) và dung dịch Z chứa hai chất tan có cùng nồng độ mol. Giá trị của V là
A. 3,36. B. 2,24. C. 5,60. D. 4,48.
Hướng dẫn:
Ta có:   
 
Đáp án A
Câu 3: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm KCl, KClO3, CaCl2, CaOCl2, Ca(ClO3)2 thu được chất rắn Y và 2,24 lít khí O2 (đktc). Hòa tan Y vào nước được dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư thu được 20 gam kết tủa. Nếu cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 71,75 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 29,65 gam B. 124,85 gam C. 32,85 gam D. 50,6 gam
Hướng dẫn: 
 
  
Đáp án C
 
Câu 4: Nhiệt phân hoàn toàn 15,8 gam KMnO4, toàn bộ khí oxi thu được cho tác dụng hết với kim loại R. Sau khi oxi phản ứng hết thu được 5,92 gam chất rắn X. Cho chất rắn X vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Hãy xác định kim loại R
A. Mg B. Al C. Fe D. Zn
Hướng dẫn: 
 
  
  
  
Câu 5: Có 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 được trộn theo tỉ lệ số mol 3 : 4 tương ứng. Nung nóng hổn hợp X một thời gian thì thu được 40,2 gam hỗn hợp chất rắn Y (gồm 6 chất). Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư) đun nóng, thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là?
A. 10,64 lít. B. 21,28 lít . C. 11,20 lít. D. 33,60 lít.
Hướng dẫn: 
 
 
  
Đáp án A
A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn 30,225 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 thu được O2 và 24,625 gam hỗn hợp chất rắn Y gồm K2MnO4, KMnO4, KClO3, MnO2, KCl. Cho toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,8 mol HCl đặc, đun nóng. Phần trăm khối lượng KMnO4 trong X là
A. 39,2% B. 66,7% C. 33,33% D. 60,8%
Câu 2: Nhiệt phân 30,225 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, thu được O2 và 24,625 gam hỗn hợp Y gồm KMnO4, K2MnO4, KClO3, MnO, và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,8 mol HCl, đun nóng, sau phản ứng thu được x mol Cl2. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,1. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,4.
Câu 3: Nung m gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 thu được chất rắn Y (gồm KCl, K2MnO4, MnO2, KMnO4) và O2.Trong Y có 1,49 gam KCl chiếm 19,893% về khối lượng. Trộn lượng O2 trên với không khí (gồm 80% thể tích N2, còn lại là O2) theo tỉ lệ mol 1:4 thu được hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hết 0,528 gam cacbon bằng Z, thu được hỗn hợp T gồm O2, N2 và CO2, trong đó CO2 chiếm 22% vể thể tích. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 10,5. B. 10,0. C. 9,5. D. 9,0.
Câu 4: Nhiệt phân 40,3 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, sau một thời gian thu được khí O2 và 29,9 gam chất rắn Y gồm KMnO4, K2MnO4, MnO2 và KCl. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ dung dịch chứa 0,7 mol HCl. Phần trăm khối lượng KMnO4 bị nhiệt phân là
A. 50%. B. 80%. C. 75%. D. 60%.
Câu 5: Nhiệt phân m gam hỗn hợp X gồm KMnO4, K2MnO4, MnO2, KClO3 và KClO (trong đó Mn chiếm 24,14% khối lượng), sau một thời gian thu được chất rắn Y và 4,48 lít O2 (đktc). Hòa tan hoàn toàn Y cần 1 lít dung dịch HCl 2M (đun nóng), thu được 17,92 lít Cl2 (đktc) và dung dịch Z chứa hai chất tan có cùng nồng độ mol. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 67. B. 68. C. 69. D. 70.
Câu 6: Nung nóng 60,01 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3 và MnO2, sau một thời gian thu được khí O2 và 48,81 gam chất rắn Y gồm K2MnO4, MnO2, KMnO4, KCl. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ dung dịch chứa 1,6 mol HCl, thu được 9,688 lít khí Cl2 (đktc). Phần trăm khối lượng KMnO4 bị nhiệt phân là
A. 70,83%. B. 75,00%. C. 77,08%. D. 79,92%.
Câu 7: Hỗn hợp X gồm KCl và KClO3. Người ta cho thêm 10 gam MnO2 và 39,4 gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Nung Y ở nhiệt độ cao được chất rắn Z và khí P. Cho Z vào dung dịch AgNO3 lấy dư thu được 67,4 gam chất rắn. Lấy 1/3 lượng khí P sục vào dung dịch chứa 0,5 mol FeSO4 và 0,3 mol H2SO4 thu được dung dịch Q. Cho dung dịch Ba(OH)2 lấy dư vào dung dịch Q thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 238,2 gam. B. 185,3 gam. C. 212,4 gam. D. 197,5 gam.
Câu 8: Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được chất rắn Y và O2. Biết KClO3 phân hủy hoàn toàn, còn KMnO4 chỉ phân hủy một phần. Trong Y có 0,894 gam HCl chiếm 8,132% theo khối lượng. Trộn lượng O2 ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích    trong một bình kín ta thu đưuọc hỗn hợp khí Z. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon, phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí O2, N2, CO2, trong đó CO2 chiếm 22,92% thể tích. Biết không khí chứa 20% thể tích oxi, còn lạo là. Giá trị m (gam) là
A. 12,59. B. 12,53. C. 12,70. D. 12,91.
Câu 9: Nhiệt phân 15,8g KMnO4 thu được 14,52g chất rắn sau một thời gian. Lấy toàn bộ lượng chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl đặc nóng dư thu được V lit khí (đktc). Giá trị của V là
A. 3,808 B. 2,688 C. 0,596 D. 2,016
Câu 10: Hỗn hợp X gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl có tổng khối lượng là 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 17,472 lít O2 (dktc) và chất ắn Y gồm CaCl2 và KCl. Y tác dụng vừa đủ 0,36 lit dd K2CO3 0,5M thu được dd Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl trong X. Phần trăm khối lượng KClO3 trong X là
A. 23,51%. B. 47,62%. C. 58,55%. D. 81,37%.
 
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐÁP ÁN A C D A B D A B A C
PHẦN III: KẾT LUẬN
Trên đây là phương pháp giải bài toán điều chế đơn chất Cl2, O2. Tuy đã cố gắng nhưng chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của các bạn đồng nghiệp để chuyên đề được hoàn thiện hơn .
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 107.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê Thị Hương (huongthaophan1985@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 21/11/2018 15:35
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  138
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3963 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2633
 • Tháng hiện tại: 18842
 • Tổng lượt truy cập: 7128564

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606