Rss Feed Đăng nhập

chuyên đề tháng 12/2019

Gửi lên: 29/12/2019 09:13, Người gửi: lichsu, Đã xem: 364
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THÁNG 12/2019
Người báo cáo: Lê Thị Thanh Nga
 
TÊN CHUYÊN ĐỀ:
TÌM HIỂU THÊM MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN.
 
A/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Lịch sử Trung Quốc thời phong kiến có nhiều nội dung, có những vấn đề liên quan đến lịch sử Việt Nam, đặc biệt là phần văn hóa, chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Vì thế chuyên đề giúp hs nhận thức sâu sắc hơn về chế độ phong kiến Trung Quốc, từ quá khứ bản thân có thể rút ra bài học hiện tại, liên hệ với thực tế lịch sử dân tộc, từ đó ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ cảu bản thân đối với đất nước.
B/ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Nhận biết.
Chế độ phong kiến Trung Quốc đạt đến đỉnh cao vào thời
<$> nhà Đường.                    <$> nhà hán.
<$> nhà Minh.                      <$> nhà Thanh.
Loại hình văn học- nghệ thuật mới phát triển dưới thời Minh, Thanh là
<$> thơ Đường.                   <$> tiểu thuyết.     
<$> kịch.                              <$> truyện ngắn.
Nổi bật nhất của nền văn hóa Trung Quốc thời phong kiến là
<$> tư tưởng                       <$> văn học.                       
<$> sử học.                          <$> toán học.
Triều đại ngoại tộc được thiết lập ở Trung Quốc là
<$> Nhà Hán.                      <$> Nhà Đường .     
<$> Nhà Minh.                    <$> Nhà Thanh.
Mầm mống kinh tế TBCN ở Trung Quốc xuất hiện ở triều đại nào?
<$> Nhà Hán.                     <$> Nhà Đường.              
 <$> Nhà Minh.                  <$> Nhà Thanh.
Bốn phát minh quan trọng về kỹ thuât của Trung Quốc thời phong kiến là
<$> giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuốc súng.
<$> thuốc súng, yên ngựa, kỹ thuật đóng thuyền và la bàn.
<$> la bàn, thuốc súng, đóng tàu , kỹ thuật in.
<$> kỹ thuật luyện thép, đóng tàu, la bàn, thuốc súng.
Nhà Đường do ai thành lập?
<$> Chu Nguyên Chương.         <$> Lý Uyên.
<$> Lưu Bang.                           <$> Tần Thủy Hoàng.
Triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc là
<$> nhà Minh.                           <$> nhà Đường.
<$> nhà Thanh.                          <$> nhà Hán
Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở Trung Quốc được hoàn chỉnh dưới thời
<$> nhà Đường.                        <$> nhà Minh.
<$> nhà Hán.                            <$> nhà Thanh.
Nho giáo do ai sáng lập?
<$> Lão Tử.                              <$> Trang Tử.
<$> Khổng Tử.                         <$> Lý Uyên.
Thông hiểu.
Nền tảng tư tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc là
<$> Nho giáo.                         <$> Đạo giáo.
<$> Lão giáo.                         <$> Phật giáo.
Mục đích chính của việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành là
<$> làm đài quan sát và du lịch.
<$> thể hiện sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
<$> để phòng thủ đất nước.
<$> thể hiện tài năng của người Trung quốc.
Điểm chung về tổ chức bộ máy nhà nước của Trung Quốc thời phong kiến là
<$> Quân chủ chuyên chế.             <$> Quân chủ lập hiến.
<$> Dân chủ chủ nô.                      <$> Quân chủ .
Điểm chung của các triều đại phong kiến Trung Quốc về chính sách đối ngoại là
<$> bành trướng xâm lược.           <$> mở cửa với phương Tây.
<$> « Bế quan tỏa cảng »             <$>  hòa bình, thân thiện.
  Tại sao thời Minh, Thanh kinh tế TBCN không phát triển ở Trung Quốc?
<$> Do thi hành chính sách “ bế quan tỏa cảng’.
<$> Do hạn chế thương nhân Châu Âu vào Trung Quốc.
<$> Do sự kìm hãm của chế độ phong kiến.
<$> Do thương nhân Trung Quốc không được ra nước ngoài.
Dựa vào đâu các hoàng đế phong kiến Trung Quốc sớm có tham vọng bành trướng lãnh thổ?
<$> Dựa vào sức mạnh và quyền lực to lớn của mình.
<$> Dựa vào sức mạnh của quân đội .
<$> Dựa vào sự ủng hộ của nhân dân.
<$> Dựa vào sự ổn định về chính trị và phát triển về kinh tế.
Vì sao kinh tế Trung Quốc dưới triều Đường phát triển cao hơn các triều đại trước?
<$> Nhà Đường thực hiện các biện pháp tích cực.
<$> Nhân dân thời Đường hăng hái sản xuất.
<$> Nhà Đường cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán.
<$> Các nước Tư bản Châu Âu giúp đỡ nhà Đường.
Nét nổi bật của tình hình nông nghiệp dưới thời Đường là
<$> Nhà nước thực hiện giảm tô thuế, bớt sưu dịch
<$> Nhà nước thực hiện chế độ quân điền
<$> Nhà nước thực hiện chế độ tô, dung, điệu
<$> Áp dụng kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất.
Đặc điểm nổi bật của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?
<$> Chính quyền phong kiến được củng cố và hoàn thiện hơn
<$> Kinh tế phát triển tương đối toàn diện                                        
<$> Mở rộng lãnh thổ thông qua xâm lấn, xâm lược các lãnh thổ bên ngoài
<$> Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao.
Dựa vào đâu các hoàng đế phong kiến Trung Quốc sớm có tham vọng bành trướng lãnh thổ?
<$> Dựa vào sức mạnh và quyền lực to lớn của mình.
<$> Dựa vào sức mạnh của quân đội .
<$> Dựa vào sự ủng hộ của nhân dân.
<$>Dựa vào sự ổn định về chính trị và phát triển về kinh tế.
Vận dụng.
Chế độ tuyển chọn quan lại dưới thời Đường có điểm gì khác so với  các triều đại trước ?
<$> Tuyển chọn quan lại từ con em của quý tộc
<$> Tuyển chọn cả con em địa chủ thông qua khoa cử
<$> Bãi bỏ chế độ tiến cử, thực hiện chế độ thi cử.
<$> không phân biệt các thành phần xã hội.
Nét mới trong nền kinh tế dưới thời Minh so với các triều đại trước là gì?
<$> Xuất hiện mầm mống kinh tế TBCN.
<$> Thực hiện chính sách “Quân điền”.
<$> Xuất hiện các xưởng thủ công.
<$> Hình thành con đường tơ lụa.
đóng góp lớn nhất của Trung Quốc đối với sự phát triển của lịch sử văn minh nhân loại là gì?
<$> Phát minh ra giấy, kỉ thuật in, la bàn và thuốc súng.
<$> Mở đầu cho sự xác lập phương thức sản xuất mới.
<$> Phát minh ra nông lịch, thiên văn học.
<$> Để lại kì quan nổi tiếng thế giới.
<vdt> Điểm giống nhau về chính trị giữa các triều đại phong kiến ở Trung quốc
<$> Chế độ quân chủ.                                        <$> Chế độ lập hiến.
<$> Chế độ Quân chủ chuyên chế.                    <$> Chế độ đại nghị.
Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến ở Trung Quốc
 <$> Bành trướng, xâm lược.                 <$> hòa hiếu, thân thiên.
<$> Mềm dẽo, linh hoạt.                        <$> hòa bình, hữu nghị.
Nho giáo du nhập vào nước ta từ lúc nào?
<$> Thời cổ đại.                      <$> Thời Bắc thuộc.
<$> Thời phong kiến.              <$> Sau cách mạng tháng Tám.
Hệ tư tưởng nào của Trung Quốc thời phong kiến đã tác động sâu sắc đến Việt Nam?
<$> Nho giáo.                                   <$> Phật giáo.
<$> Đạo giáo.                                   <$> Lão giáo.
Một trong những chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay giống với thời kì phong kiến là
<$> tư tưởng bành trướng.             <$> “ Bế quan tỏa cảng”
<$> hòa bình, thân thiện.                <$> mở cửa, hội nhập.
Hành động hiện nay của Trung Quốc trên biển Đông là một trong những biểu hiện của
<$> tư tưởng bành trướng.            <$> đối ngoại thân thiện.
<$> hợp tác cùng có lợi.                <$> ủng hộ giúp đở ĐNÁ.
Chính sách nào sau đây của nhà Nguyễn đã học tập nhà Thanh một cách mù quáng?
<$> “Bế quan, tỏa cảng”.             <$> Bành trướng, xâm lược.
<$> Áp bức dân tộc.                    <$> Cải cách, mở cửa.
 
PHẦN II. LÝ THUYẾT:
Câu 1: Nguyên nhân Trung Quốc có một nề văn hóa phát triển lâu đời, rực rỡ?
Câu 2: Vì sao nói Trung Quốc thời phong kiến là một trong những trung tâm văn minh lớn cảu nhân loại? Cho biết sự ảnh hưởng của nền văn minh đó đến nước ta như thế nào?
Câu 3: Đặc điểm của phong trào nông dân Trung Quốc? Rút ra bài học gì?
Câu 4: Đặc điểm chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc? Tác động của những chính sách đó đối với Việt Nam. Từ lịch sử chông ngoại xâm phương Bắc, có thể rút ra bài học gì cho quan hệ ngoại giao việt Nam- Trung Quốc hiện nay? Liên hệ thực tế? Trách nhiệm của bản thân?
 
 • HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT
 
Câu 1: Nguyên nhân Trung Quốc có một nền văn hóa phát triển lâu đời, rực rỡ:
 • Điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý, lãnh thổ: rộng lớn, điều kiện tự nhiên thuận lợi, dân số đông, sự phong phú về dân tộc với các nền văn hóa khác nhau, vì thế tạo nên sự phong phú về văn hóa.
 • Là quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời.
 • Chính sách của các triều đại phong kiến.
 • Giao lưu văn hóa với bên ngoài.
Câu 2: * Trung Quốc được xem là một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại là vì:
 • Có lịch sử lâu đời quốc gia cổ đại sớm của thế giới, có nền văn minh sớm và những thành tựu văn hóa rực rỡ, có ảnh hưởng to lớn đến văn minh, văn hóa của thế giới trên nhiều lĩnh vực(Tư tưởng, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, đặc biệt là 4 phát minh về kỉ thuật có ảnh hưởng đến văn minh hiện đại: Thuốc súng, kỉ thuật in, làm giấy, la bàn).
*Sự ảnh hưởng đến Việt Nam:
- Trong hơn 1000 năm Băc thuộc thực hiện chính sách áp đặt, đồng hóa bắt nhân dân ta học chữ Nho, theo phong tục tập quán của người Hán, truyền bá Nho giáo …
- Nhân dân ta vừa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc,  vừa tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của Trung Quốc và Việt hóa phù hợp làm giàu văn hóa của dân tộc.
- Văn hóa Trung quốc có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa nước ta trên nhiều lĩnh vực như: Văn tự, Tư tưởng, Văn học, Nho giáo… góp phần làm văn hóa nước ta thêm phong phú, đa dang.
Câu 3:*  Đặc điểm của phong trào nông dân Trung Quốc?
 • Diễn ra cuối triều đại và triều đại nào cũng có.
 • Diễn ra lien tục và mang tính chu kì phụ thuộc vào sự hưng thịnh của mỗi triều đại.
 • Quy mô ngày càng lớn.
 • Mục tiêu: Giải quyết mâu thuẫn giai cấp, cũng có những cuộc giải quyết mâu thuẫn dân tộc( K/N Chu Nguyên Chương).
 • Tính chất: Đều mang tính tự phát.
 • Kết quả: Đa số thất bại.
 • Ý nghĩa: Góp phần làm sụp đổ các triều đại pk ở giai đoạn khủng hoảng, suy yếu, tạo điều kiện cho sự ra đời một triều đại mới mà ở giai đoạn đầu thường có những chính sách tiến bộ, tốt đẹp hơn.
*Bài học kinh nghiệm:
- “Nước được ví như dân, thuyền được ví như vua, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền”. Chính vì vậy người đứng đầu nhà nước phải biết quan tâm đến đời sống của nhân dân, xoa dịu mâu thuẫn, ổn định xã hội.
- Chứng tỏ sức mạnh của nhân dân, nếu trong các cuộc đấu tranh nhân dân được lãnh đạo bởi một giai cấp tiên tiến với một đường lối đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử thì cuộc đấu tranh sẽ đi đến thắng lợi.
Câu 4: Chính sách ngoại giao của Trung Quốc thời phong kiến :
 •  Xâm lựơc nước nhỏ, bành trướng thế lực.
 • Thường xuyên xâm lược Việt Nam, tất cả các triều đại pk phương Bắc đều theo đuổi chính sách xâm lược Việt Nam từ thời Tần, Hán đến Tùy Đường  biến nước ta thành Quận, huyện của Trung Quốc. Sang các thế kỉ pk độc lập các triều đại pk Trung Quốc vẫn không từ bỏ dã tâm cướp nước ta lần nữa điển hình như nhà Tống 2 lần đưa quân sang xâm lược, Mông Nguyên 3 lần, nhà Minh, Nhà Thanh.
 • Về sau này nhiều lần Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện những âm mưu và hành động nhắm thực hiện mưu đồ xâm chiếm chủ quyền của Việt Nam: Năm 1979, 1984… mấy năm qua chiến lược “Đường lưỡi bò”. Sự kiện dàn khoan Hải Dương 981.
 • Bài học:
-  Vừa bắt tay hợp tác nhưng phải luôn cảnh giác và đề phòng.
- Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc.
- Đảng phải có chủ trương, đường lối phù hợp.
- Tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
- Nhân dân phải cảnh giác, đề phòng trước các chiêu bài mị dân, lừa bịp của các tổ chức phản động.
- Hs phải ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước.
 
 
 </vdt<></strong><br />

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 22.93 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: lê nga
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 29/12/2019 09:13
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  7
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4105 view

  Giải trí

1 photos | 3814 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2374 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 10
 • Khách viếng thăm: 9
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 1062
 • Tháng hiện tại: 22398
 • Tổng lượt truy cập: 7642245

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606