Rss Feed Đăng nhập

chuyên đề tháng 12-lịch sử

Gửi lên: 25/12/2018 21:02, Người gửi: lichsu, Đã xem: 391
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THÁNG 12/2018
 HỆ THỐNG CÂU HỎI kIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC MỨC ĐỘ KIẾN THỨC THEO CHUẨN CỦA CHỦ ĐỀ: TRUNG QUỐC PHONG KIẾN.
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hiền
I. Bảng mô tả các mức độ nhận thức:
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
Quá trình hình thành xã hội phong kiến
 
Trình bày những nét cơ bản  về sự hình thành xã hội cổ đại   ở Trung Quốc
- Nêu được nhữn nét chính về qua trình  hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc
Xác định được các giai đoạn phát triển của xã hội phong kiến Trung Quốc.
 
-Vẽ được sơ đồ hình thành xã hội PK TQ
-Lập niên biểu các triều đại phong kiến TQ
 
-Nhận xét về bộ máy nhà nước phong kiến TQ qua các thời kì.
 
Những nét chính về tìn hình chính trị
 
-Trình bày được về tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc qua các triều đại:Tần-Hán, Đường, Minh-Thanh. - So sánh về tổ chức bộ máy nhà nước qua 3 thời kì trên. -Nhận xét về bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc qua các thời kì
- Nhận xét gì về chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc?
Rút ra tính chất của nhà nước phong kiến Trung Quốc.
Liên hệ trong tình hình tranh chấp chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa hiện nay, ở vị trí em, em sẽ xử lí như thế nào?
 
 
Những nét chính về tìn hình kinh tế
 
- Trình bày được biểu hiện   phát triển kinh tế Trung Quốc thời  Nhà Đường.
Nêu được Thế nào là chế độ quân điền? Tác dụng của chế độ quân điền.
Giải thích được Vì sao quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không phát triển mạnh dưới thời Thanh?
 
Phân tích được mầm mống phát triển kinh tế TBCN ở thời Minh Nét mới của nền kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh so với các triều đại trước? Biểu hiện?
 
Những nét chính về tình hình xã hội.
 
- Trình bày được tình hình xã hội phong kiến Trung
-Đời sống của nhân dân như thế nào
- Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội ngày một tăng, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra có tính chất chu kì, làm sụp đổ các triều đại.
 -    Những lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa lại lên ngôi vua, tiếp tục xây dựng triều đại phong kiến mới
- Giải thích Vì sao ở cuối mỗi triều đại, các cuộc khởi nghĩa nông dân lại bùng nổ mạnh mẽ? - Nhình hình nhận xét được, hạn chế của xã hội phong kiến Trung Quốc.
Nhũng thành tựu Văn hóa Trung Quốc PK
 
Trình bày được những thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến Lý giải được mặt tích cực và hạn chế của Nho giáo
 
  Phát biểu cảm nghĩ về các thành tựu văn hóa  của Trung Quốc thời phong kiến
- Những ảnh hưởng cảu Văn hóa Trung Quốc đối với Việt Nam.
II. Hệ thống câu hỏi tự luận và trắc nghiệm của chủ đề:
TỰ LUẬN:
Nhận biết
1. Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào ?
2.Những mầm mống của quan hệ sản xuất TBCN  dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào ?
3. Trình bày về tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc qua các triều đại:Tần-Hán, Đường, Minh-Thanh.
4.Trình bày sự phát triển kinh tế Trung Quốc phong kiến thời Đường.
5.Hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến .
6.Thế nào là chế độ quân điền? Tác dụng của chế độ quân điền đối với kinh tế nông nghiệp Trung Quốc lúc bấy giờ?
Thông hiểu
1. Xác định các giai đoạn phát triển của xã hội phong kiến Trung Quốc.
2. Giải thích vì sao quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không phát triển mạnh dưới thời Thanh?
3. Lý giải  mặt tích cực và hạn chế của Nho giáo  .
4. Em hãy  phân tích các mầm mống phát triển kinh tế TBCN ở thời Minh.
Vận dụng thấp
1.Vẽ sơ đồ về cơ cấu xã hội Trung Quốc lúc mới hình thành.
2. Lập niên biểu về các triều đại phong kiến Trung Quốc
Vận dụng cao
1.Nhận xét về bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc qua các thời kì.
2. Phân tích được mầm mống phát triển kinh tế TBCN ở thời Minh.
3. Phát biểu cảm nghĩ về các thành tựu văn hóa  của Trung Quốc thời phong kiến.
4. Làm rõ những ảnh hưởng của Văn hóa Trung Quốc đối với Viêt Nam.
1.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Nhận biết.
Câu 1. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào triều đại nào?
A. Thời Hán                          B. Thời Đường
C. Thời Tống                         D. Thời Minh.
Câu 2. Công cuộc thống nhất đất nước của Tần Thuỷ Hoàng đã
A. chấm dứt thời kỳ chiến tranh, loạn lạc ở Trung Quốc.
B. tạo điều kiện xác lập chế độ phong kiến
C. tập trung quyền hành vào tay nhà vua
D. đưa chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển.
Câu 3. Hệ tư tưởng, công cụ sắc bén phục vụ cho chế độ phong kiến tập quyền ở Trung Quốc là
A. Phật giáo.             B. Lão giáo.                C. Nho giáo.              D. Đạo giáo.
Câu 4. Chế độ “quân điền” ở Trung Quốc thời Đường có nghĩa là
A. lấy ruộng đất của quan lại, địa chủ chia cho nông dân.
B. lấy ruộng đất của nhà giàu chia cho nông dân nghèo.
C. lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân.
D. lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.
Câu 5. Ai là người sáng lập nhà Minh?
A. Lưu Bá Ôn.                         B. Chu Nguyên Chương.
C. Lý Tự Thành.                      D. Lý Uyên.
Câu 6. Ai là người sáng lập ra Nho Giáo?
A. Mạnh Tử          .                  B. Khổng Minh.   C. Lão Tử.  D. Khổng Tử.
Câu 7.  Nhà Thanh đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?
A. Mở rộng hợp tác.                                    B. Bế quan toả cảng.
C. Mở cửa tự do.                               D. Học hỏi phương Tây.
Câu 8. Phật giáo thịnh hành nhất dưới triều đại nào ở Trung Quốc?
 A. Minh                        B. Hán                  C. Đường                       D. Thanh
Câu 9. Bốn phát minh quan trọng mà Trung Quốc đóng góp cho nền khoa học thế giới là:
A. Giấy, kĩ thuật in, đóng thuyền, thuốc súng.
B. Giấy, kỹ thuật in, la bàn, dệt.
C. Giấy, kỹ thuật in, la bàn, thuốc súng.
D. Giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, đại bát
Câu 10.  Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được xác lập dưới triều đại nào?
A. Hán                         B. Tần                      C. Minh – Thanh     D. Đường
Câu 11. Tư tưởng nào sau đây chiếm địa vị độc tôn trong xã hội phong kiến Trung Quốc?
A. Nho giáo                 B. Phật giáo              C. Lão giáo               D. Đạo giáo
Câu 12. Mầm móng kinh tế tư bản chủ nghĩa được hình thành và phát triển dưới triều đại nào?
A. Minh – Thanh         B. Đường                 C. Hán                     D. Tần
Câu 13. Đâu không phải là phát minh về kỹ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến?
A. Giấy.                       B. Thuyền buồm.  C. Kỹ thuật in.   D. Thuốc súng.
Câu 14. Vì sao nhà Thanh thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng?
A. Ngăn chặn sự thâm nhập của phương Tây.
B. Kiểm soát phong trào dân chúng.
C. Thể hiện độc lập, tự chủ của Trung Quốc.
D. Bảo vệ lợi ích cho nhân dân Trung Quôc.
Câu 15. Giai cấp địa chủ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ
A. quan lại, quý tộc, địa chủ và nông dân giàu có.
B. quan lại và một số nông dân giàu có.
C. quan lại, địa chủ, tăng lữ.
D. quan lại, quý tộc, tăng lữ và nông dân giàu có.
Câu 16. Nông dân lĩnh canh ở Trung Quốc thời phong kiến xuất thân từ
A. tá điền.                                B. nông dân giàu bị phá sản
C. nông dân tự canh.                C. nông dân công xã nghèo, không có ruộng.
Thông hiểu
Câu 1. Quan hệ sản xuất phong kiến phản ánh sự bóc lột của
A. địa chủ với nông dân.                             B. quí tộc với nông dân.
C. địa chủ với nông dân lĩnh canh.              D. quý tộc với nông dân lĩnh canh.
Câu 2. Công trình phòng ngự nổi tiếng được xây dựng dưới thời Tần là
A. Ngọ môn.                                               B. Tử cấm thành.           
C. Vạn lí trường thành                       D. tường thành quanh cung điện.
Câu 3.  Chính sách thống trị của nhà Thanh gây hậu quả nghiêm trọng nhất đốt với Trung Quốc là
A. mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt
B. làm cho chế độ phong kiến khủng hoảng, trì trệ.
C. nhiều cuộc xung đột của thương nhân châu Âu với nhà Thanh.
D. chế độ phong kiến suy sụp, tạo điều kiện cho phương Tây dòm ngó, xâm lược.
Câu 4. Nhà Tần có chính sách gì để khuyến khích sản xuất?
A. Thống nhất tiền tệ, đo lường, mở rộng giao thông.
B. Chú trọng công tác thủy lợi.
C. Chú trọng phát triển nông nghiệp.
D. Chú trọng phát triển thủ công và buôn bán.
Câu 5.  Bộ máy nhà nước của thời Đường khác với thời Tần – Hán ở điểm nào?
A. Bỏ chức Thừa tướng và Thái úy.            B. Thêm chức Tể tướng.
C. Có thêm chức Tiết độ sứ.              D. Có thêm chức Tể tướng và Tiết độ sứ.
Câu 6. Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Nông dân yên tâm sản xuất.         
B. Nông dân được cải thiện đời sống.
C. Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.
D. Hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân.
Câu 7. Yếu tố nào sau đây không phải là biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt của chế độ phong kiến dưới thời Đường?
A. Bộ máy cai trị được hoàn chỉnh.
B. Xuất hiện mầm mống kinh tế TBCN.  
C. Kinh tế phát triển toàn diện.
D. Lãnh thổ được mở rộng.
Câu 8. Nét nổi bật của kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh là
A. quan hệ sản xuất phong kiến đạt đến đỉnh cao.
B. quan hệ sản xuất TBCN phát triển mạnh.
C. xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất TBCN.
D. xuất hiện nhiều trung tâm kinh tế lớn.
Câu 9. Nguyên nhân khiến mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa thời Minh không thể phát triển được?
A. Do nhà nước phong kiến tìm cách hạn chế.
B. Do các nước không buôn bán với Trung Quốc.
C. Do các sản phầm của Trung Quốc không được cải tiến.
D. Do nhà Minh suy sụp.
Câu 10. Vì sao Nho giáo giữ vai trò quan trọng, là cơ sở lí luận của chế độ phong kiến Trung Quốc?
A. Nho giáo ra đời sớm.                            
B. Nho giáo là công cụ tinh thần bảo vệ chế độ phong kiến.
C. Nho giáo đề cao sự bình đẳng.              
D. Nho giáo xây dựng nên một xã hội ổn định.
Câu 11. Cuộc khởi nghĩa nào đã làm sụp đổ nhà Minh?
A. Khởi nghĩa Hoàng Sào.
B. Khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng.
C. Khởi nghĩa Lý Tự Thành.
D. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc.
Câu 12. Sự ra đời của chế độ phong kiến gắn liền với sự hình thành quan hệ bóc lột nào?
A. Quý tộc với nông dân công xã.    B. Địa chủ với nông dân lĩnh canh.
C. Quý tộc với nô lệ.                        D. Quý tộc với nông dân lĩnh canh.
Câu 13. Nho giáo có vai trò như thế nào với xã hội Trung Quốc?
A. Là cơ sở lí luận và tư tưởng của chế độ phong kiến.
B. Là công cụ thống trị về mặt tinh thần với nhân dân.
C. Là tư tưởng chi phối giáo dục, thi cử.
D. Là tư tưởng chi phối đời sống tinh thần.
 
 
Vận dụng.
Câu 1. Biểu hiện của mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc dưới thời Minh là gì?
A. Xuất hiện giai cấp công nhân.
B. Hình thành quan hệ chủ - thợ trong sản xuất.
C. Xuất hiện lao động làm thuê trong nông nghiệp.
D. Xuất hiện lao động làm thuê trong công nghiệp.
Câu 2. Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Minh - Thanh.
A. Quyền lực tập trung vào tay vua.   B. Phân chia quyền lực cho các bộ.
C. Bộ máy nhà nước tinh gọn.           D. Quyền lực của vua bị hạn chế.
Câu 3. Trong thời phong kiến, Việt Nam đã tiếp thu tư tưởng nào từ Trung Quốc?
A. Nho giáo.        B. Phật giáo.         C. Đạo giáo.                   D. Hinđu giáo.
Câu 4. So với bộ máy nhà nước thời Tần - Hán, bộ máy nhà nước thời Minh có điểm khác biệt chủ yếu là
A. Quyền lực tập trung vào tay vua.
  B. Các chức Thừa tướng, thái úy bị bãi bỏ
C. Vua là người đứng đầu nhà nước và quân đội.
D. Quan lại tuyển chọn qua thi cử.
Câu 5. Ghép nối đúng các vị vua sáng lập ra các triều đại phong kiến Trung Quốc sau?
1. Tần Thủy Hoàng   a. Nhà Minh.
2. Lưu Bang   b. Nhà Đường.
3. Lý Uyên   c. Nhà Tần.
4. Chu Nguyên Chương   d. Nhà Hán.
A. 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d.    B. 1 - c; 2 - d; 3; b; 4 - a.
C. 1 - d; 2 - c; 3 - c; 4 - a.     D. 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b.
Câu 6. Sắp xếp các triều đại phong kiến của Trung Quốc theo thời gian xuất hiện
1. Nhà Tần.               2. Nhà Minh.        3. Nhà Đường.               4. Nhà Thanh.
A. 1 - 2 - 3 - 4.                     B. 1 - 3 - 2 - 4.
C. 4 - 3 - 2 - 4.                     D. 1 - 3 - 4 - 2.
Câu 7. Điền từ đúng vào chỗ trống đề hoàn thiện đoạn dữ liệu sau
Người đầu tiên khởi xướng Nho học là …. Đến thời Hán Vũ Đế … trở thành công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền. … ở Trung Quốc cũng thịnh hành, nhất là vào thời Đường
A. Khổng Tử; Nho giáo; Phật giáo.
B. Đổng Trọng Thư; Nho gia; Phật giáo.
C. Lão Tử; Nho giáo, Phật giáo.
D. Khổng Tử; Nho Giáo; Đạo giáo.
Câu 8. Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Trung Quốc thời phong kiến với Việt Nam là
A. Bành trướng, xâm lược.    B. Bế quan tỏa cảng.
C. Hòa hảo, mềm dẻo.           D. Lúc hòa hiếu, lúc chiến tranh.
Câu 9. Đặc điểm chung của chế độ phong kiến thời Đường là
A. kinh tế phát triển toàn diện.
B. bộ máy cai trị hoàn chỉnh.
C. Đẩy mạnh xâm lược mở rộng lãnh thổ.
D. Chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao.
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 72.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Nguyễn Hiền
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 25/12/2018 21:02
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  35
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4022 view

  Giải trí

1 photos | 3744 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2302 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 16
 • Hôm nay: 2381
 • Tháng hiện tại: 138382
 • Tổng lượt truy cập: 7362061

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606