Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra sử 45 lớp 11

Gửi lên: 27/11/2018 10:41, Người gửi: lichsu, Đã xem: 250
TRƯỜNG THPT NGHÈN
 
Họ và tên HS: …………………….............    
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – NĂM HỌC 2017-2018
Môn : Lịch sử, Khối 11
Lớp…..                  Mã đề: 001.
Trả lời:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
16 17 18 19 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35
                             
 Câu 1: Năm 1905, xuất hiện phái Cấp tiến do Ti-lắc cầm đầu chủ trương
      A.   đấu tranh kiên quyết chống Anh.
      B.  lãnh đạo phong trào đấu tranh phản đối đạo luật chia đôi xứ Bengan
      C.  buộc thực dân Anh phải thu hồi đạo luật đôi xứ Bengan  
      D. tổ chức ngày quốc tang
       Câu 2:  Điểm nổi bật riêng về chính trị của Nhật Bản đến giữa thế kỉ XIX là
       A. quốc gia phong kiến.                                                          B.thiên Hoàng có vị trí tối cao.
C.quyền hành thực tế thuộc về tướng quân Sô-gun.               D. mâu thuẫn xã hội gay gắt.
       Câu 3:  Nét nổi bật về xã hội của Nhật Bản đến giữa XIX là
       A. giai cấp tư sản ngày càng trưởng thành và có thế lực về kinh tế, song không có quyền lực về chính trị.
       B. các nước đế quốc đầu tiên là Mĩ đe dọa xâm lược Nhật Bản.
       C. chế độ phong kiến khủng hoảng và có nguy cơ bị xâm lược.
       D. nông nghiệp vẫn dựa trên  quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu.
       Câu 4: Thành phần của Trung Quốc đồng minh hội là
      A. trí thức tư sản, tiểu tư sản.                     
      D. trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ thân sĩ bất bình với nhà Thanh.
      B.  địa chủ thân sĩ bất bình với nhà Thanh.     
      C. Tôn Trung Sơn và trí thức tư sản, tiểu tư sản.        
     Câu 5:  Những nước đế quốc nào được coi là đế quốc già?
 1. Anh, Pháp.             B. I-ta-li-a.                  C. Đức.           D. Mỹ.
Câu 6: Mối quan hệ giữa các nước đế quốc trẻ và đế quốc già là gì?
A.Bắt tay hòa hoãn với nhau.                               B. Cùng chung mục đích xâm lược thuộc địa trên thế giới.
C. Mâu thuẫn với nhau gay gắt về vấn đề thuộc đia.              D.Vừa hòa hoãn vừa mâu thuẫn.
Câu 7:  Điều kiện chủ quan chủ yếu đưa đến sự ra đời của các tổ chức cách mạng đầu XX ở Trung Quốc là
A. tư sản dân tộc Trung Quốc  đã trưởng thành, lớn mạnh về kinh tế và ý thức chính trị.
B. tinh thần dân tộc, chống đế quốc phong kiến được thức tỉnh.
C. nhờ có Tôn Trung Sơn. 
D. tư sản bị các nước đế quốc chèn ép.
Câu 8. Cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản được tiến hành trên các lĩnh vực nào?
A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao.               B. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.
D. Chính trị, văn hóa - giáo dục và ngoại giao.           C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa - giáo dục.
Câu 9: Nguyên nhân chính để cuộc cải cách ở Nhật Bản  và ở Xiêm thành công là do
A. đáp ứng được yêu cầu trong nước, phù hợp với xu thế .  B. được sự ủng hộ của các tầng lớp trong xã hội
C. tính đúng đắn của cải cách.                                     D. đất nước chưa mất độc lập.
Câu 10: Tại sao cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX giữa các nước đế quốc lại diễn ra các cuộc chiến tranh để giành giật thuộc địa?
A. Thuộc địa là điều kiện sống còn với mỗi đế quốc.  
B. Đây là nơi tiêu thụ hàng hóa của các nước đế quốc.
C. Để khẳng định địa vị của các nước trong hệ thống CNĐQ.
D. Chế độ phong kiến ở thuộc địa khủng hoảng .
Câu 11: Các đế quốc già có đặc điểm gì?
A.Phát triển lâu đời.                                   B.Có hệ thống thuộc địa rộng lớn. 
 C.Có sực mạnh về quận sự.                      D.Có sức mạnh về kinh tế.
Câu 12: Hệ quả ngoài ý muốn của các nước đé quốc khi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất là
 1. bị thiệt hại nặng nề về sức người sức của.
 2. gây ra những mâu thuẫn trong phe đế quốc.
 3. cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và sự ra đời của nhà nước Xô viết.
 4. gây đau thương chết chóc cho nhân loại.
Câu 13: Đặc điểm nổi bật nhất trong giai đoạn hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A.hai bên trong thế cầm cự nhưng ưu thế nghiêng về phe hiệp ước.              B.hai bên trong thế cầm cự.
C.phe hiệp ước từng bước chiếm ưu thế.                 D.ngay từ đầu, phe Hiệp ước đã nắm quyền chủ động.
Câu 14: Lý do khẳng định tính chất dân chủ tư sản của cao trào cách mạng 1905-1908 ở Ấn Độ là
A.buộc Anh phải thu hồi đạo luật chia đôi Bengan.                                     
B.do giai cấp tư sản lãnh đạo.
C. mục tiêu đấu tranh vì một nước Ấn Độ độc lập, dân chủ.
D.   công nhân Ấn Độ đã tích cực tham gia trong phong trào dân tộc.
Câu 15: Ý nào không phải là nguyên nhân làm cho  Cải cách ở Trung Quốc 1898 thất bại ?
A.  Lực lượng phái Duy tân yếu.                                     B. Thiếu cơ sở sâu xa trong phong trào quần chúng
C. Bị các thế lực phong kiến bảo thủ cản trở.                D. Nội dung cải cách không phù hợp.
Câu 16: Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản vì
A.  giai cấp tư sản lãnh đạo chống phong kiến lập nền dân chủ tư sản.    B. chia đều ruộng đất cho dân.
C. có sự tham gia tích cực của giai cấp tư sản.                                          D. thành lập nền cộng hòa.
Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của các nước Châu Phi trước thế kỉ XIX?
A. Là một lục địa lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên.                   B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
C. Nền văn hóa lâu đời.                                                            D. Có sự liên kết với nhau chặt chẽ.
Câu 18. Cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở Đông Nam Á  không bị trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?
A.  Mã lai.              B. Xiêm.                 C. Bru nây.                         D. Xin ga po.
Câu 19. Sự kiện nào đã đánh dấu Căm-pu-chia trở thành thuộc địa của Pháp ?
A. Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm ra khỏi Cămpuchia.
B. Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhận quyền bảo hộ.
C. Vua Nô-rô-đôm kí với thực dân pháp bản Hiệp ước.
D. Các giáo sĩ Phương Tây xâm nhập vào Căm-pu-chia.
Câu 20. Tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống
 “Bên cạnh các Đế quốc “già” ( Anh, Pháp) với hệ thống thuộc địa rộng lớn là các Đế quốc trẻ (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế nhưng.......Mâu thuẫn giữa các nước Đế quốc về vấn đề thuộc địa là không thể tránh khỏi”
A. thái độ hung hãn   B. có hệ thống thuộc địa rộng lớn   C. có sức mạnh về quân sự    D. có ít thuộc địa.
Câu 21. Để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn, các nước đế quốc đã hình thành những khối quân sự nào?
A. Cấp tiến, Ôn hòa.          B. Liên minh, Hiệp Ước.   C. Đồng minh, Hiệp Ước.     D. Liên minh, Phát xít.
Câu 22: Chiến tranh thế giới thứ nhất đến 1916 đã tác động như thế nào đến cách mạng Châu Âu?
 1. Phong trào đấu tranh của nông dân phát triển.           
 2. Làm cho 6 triệu người chết, hơn 10 triệu người bị thương.   
 3. Xuất hiện tình thế cách mạng ở một số nước.
 4. Làm cho nền kinh tế châu Âu kiệt quệ.
Câu 23. Bài học kinh nghiệm về việc bảo vệ chủ quyền của đất nước từ chính sách ngoại giao của Xiêm cuối XIX đầu XX là
A. ký các điều ­ước bất bình đẳng để “mở cửa”.             B. đưa ra những chính sách cải cách kinh tế hợp lí.
C. Bế quan tỏa cảng đối với các nư­ớc phương Tây.            D. đường lối đối ngoại phải mềm dẻo, linh hoạt.
Câu 24. Xác định nội dung không phải là bài học bảo vệ hòa bình từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Phải chung tay bảo vệ hòa bình thế giới.           B. Phải chia đều thị trường cho các nước đế quốc .
C. Cần phải loại bỏ các cuộc chiến tranh phi nghĩa .        D. Không nên gây chiến tranh xâm lược các nước.
Câu 25. Nội dung nào được đánh giá là nhân tố “chìa khóa” trong cải cách Minh Trị?
A. Đổi mới quân sự.                                        B. Đổi mới giáo dục.
C. Xóa bỏ chế độ Mạc Phủ.                            D. Thống nhất thị trường, tự do mua bán.
Câu 26. Nguyên nhân trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Sự phát triển không đều của các nước tư bản.         B. Mâu thuẫn giữa các nước về thuộc địa.
C. Thái tử Áo- Hung bị ám sát.                          D. Các nước đế quốc hình thành hai khối quân sự đối lập.
Câu 27. Điểm giống nhau cơ bản trong phong trào đấu tranh giải phong dân tộc ở châu Phi và Mĩ la tinh là
A. diễn ra lẻ tẻ, rời rạc                                    B. diễn ra mạnh mẽ quyết liệt
C. phong trào đấu tranh đều thất bại                          D. Được sự giúp đỡ từ các nước bên ngoài
Câu 28. Nhà văn là đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp là
A. Coóc-nây         B. La Phông-ten                           C. Mô-li-e                     D. Vích-to Huy-gô
Câu 29:Tác dụng của những thành tựu rực rỡ về văn học nghệ thuật buổi đầu thời kì cận đại là
A. Làm giàu kho tàng văn hóa nhân loại.        B. Phản ánh đầy đủ hiện thực xã hội.
C. hình thành quan điểm con người tư sản.    D. Tố cáo tội ác của thực dân xâm lược.
Câu 30: Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc gắn liền với
A.cho vay nặng lãi.                               B. xâm chiếm và bóc lột thuộc địa.           
C. chi phối kinh tế thuộc địa.               D. thắng lợi của các phong trào giai cấp và dân tộc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT NGHÈN
Mã đề: 002.
Họ và tên HS: …………………….............    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – NĂM HỌC 2017-2018
Môn thi: Lịch sử, Khối 11
Lớp…..                             Mã đề: 002.
 
 
Trả lời:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
16 17 18 19 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35
                             
Câu 1. Trong 20 năm đầu, Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đòi thực dân Anh thực
hiện cải cách ở Ấn Độ?
A. Phương pháp ôn hòa.                     B. Đấu tranh chính trị.
C. Bạo lực cách mạng             .           D. Phương pháp cực đoan.
Câu 2. Phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia cuối thế kỉ XIX có sự phối hợp chiến đấu với nghĩa quân Trương Quyền là cuộc
A. khởi nghĩa Pucômbô.   B. khởi nghĩa Si-vô-tha.    C. khởi nghĩa A-cha Xoa.    D. khởi nghĩa ở U - đông.
Câu 3. Đến đầu thế kỉ XX, những nước châu Phi còn giữ được độc lập trước sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây là
A. Ê-ti-ô-pi-a và Li-bê-ri-a.   B. Ê-ti-ô-pi-a và Ai Cập.     C. Xu- đăng và Ai Cập.  D. An-giê-ri và Li-bê-ri-a.
Câu 4.Phe Liên minh do những nước nào thành lập?
A. Đức, Áo – Hung.     B. Anh, Pháp, Nga.      C. Anh, Pháp, Nga, Mĩ.     D. Đức, Áo-Hung và I-ta-li-a.
Câu 5. Mở đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức có dự định là
A. đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng.   B. đánh bại Nga.   C. đánh bại Anh.     D. chiếm cả châu Âu.
Câu 6. Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức, nổi tiếng với bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là
A. Bét-tô-ven        B. Mô-da                                      C. Sô-panh                    D. Trai-cốp-xki
Câu 7.Nước thực dân nào có nhiều thuộc địa nhất ở Châu Phi?
A. Pháp.          B. Anh.           C. Tây Ban Nha.         D. Đức.
Câu 8.  Các nước đế quốc hoàn thành việc châu Phi vào thời gian nào?
A. Giữa thế kỉ XIX.    B. Cuối thế kỉ XIX.     C. Những năm 70-80 của thế kỉ XIX.     D. Đầu thế kỉ XX.
Câu 9. Vì sao trong khu vực Đông Nam Á, Xiêm là nước duy nhất không trở thành thuộc địa của các nước đế quốc?
A. Nhờ cải cách của Ra-ma V và chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo.
B. Do phong trào đấu tranh chống xâm lược của nhân dân diễn ra thắng lợi.
C. Nhờ chính sách ngoại giao “ ngọn cây tre” nhân nhượng để giữ độc lập.
D. Nhờ các cải cách kinh tế xã hội toàn diện theo hướng tư bản chủ nghĩa.
Câu 10. Ý nghĩa của việc thành lập đảng Quốc đại ở Ấn Độ là gì?
A. Đánh dấu bước ngoặt trong đấu tranh giành độc lập dân tộc.
B. Đ ánh dấu giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.
C. Đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của phong trào dân tộc.
D. Thể hiện ý thức và lòng tự tôn dân tộc của nhân dân Ấn Độ. 
Câu 11. Nguyên nhân trực tiếp tạo điều kiện để các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào những năm 70, 80 của thế kỉ XIX?
A. Vì đã hoàn thành phân chia thuộc địa ở châu Á và Mĩ la tinh.
B. . Chế độ phong kiến ở châu Phi bắt đầu lâm vào khủng hoảng.
C. Hoàn thành kênh đào Xuy ê nên giao thông thuận tiện.
D. Vì châu Phi nghèo nàn và lạc hậu, phong trào đấu tranh yếu.
Câu 12. Mục tiêu chung của tất cả các cuộc cách mạng tư sản là giải quyết mâu thuẫn giữa
A. quan hệ phong kiến lỗi thời với với lực lượng sản xuất TBCN.
B. giai cấp nông dân với chế độ phong kiến lỗi thời khủng hoảng.
C. hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là giai cấp vô sản và tư sản.
D. nhân dân các nước phụ thuộc với các nước thực dân xâm lược.
Câu 13. Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại là gì?
A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa nẩy sinh bị chế độ phong kiến kìm hãm.
B. Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và phát triển của CNTB.
C.Chủ nghĩa xã hội ra đời và trở thành một hệ thống thế giới.
D. Chế độ phong kiến khủng hoảng và bước vào giai đoạn suy tàn.
Câu 14. Mâu thuẫn cơ bản nhất ở các nước thuộc địa là
A.giữa toàn thể giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
B.giữa toàn thể nhân dân các nước thuộc địa với đế quốc.
C. giữa giai cấp tư sản dân tộc với địa bọn chủ phong kiến.
D. giữa đế quốc với đế quốc vì vấn đề phân chia chiếm đóng.
Câu 15. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918) là
A. .do truyền thống quân phiệt và tiềm lực của Đức.       B. sự hình thành hai khối đế quốc đối nghịch nhau.
C.mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa     D. để giải quyết mâu thuẫn xã hội ở các nước đế quốc.
Câu 16. Thắng lợi to lớn các nước Mĩ la-tinh đã giành được trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Châu Âu ở đầu thế kỉ XX là gì?
A. Các quốc gia độc lập ở Mĩ la-tinh lần lượt được hình thành.
B. Tất cả các nước Mĩ la-tinh đã giành được độc lập.
C. Thành lập được “Liên minh cộng hòa các nước Châu Mĩ”.
D. Lật đổ hoàn toàn sự cai trị của chủ nghĩa thực dân trên châu Mĩ.
Câu 17. Đặc điểm nổi bật của đế quốc “trẻ” là gì?
A. Phát triển lâu đời.   B. Có ít thuộc địa.       C. Có tiềm lực kinh tế.   D. Có tiềm lực quân sự.
Câu 18. Điểm mới về mục tiêu đấu tranh của Phái cấp tiến so với đường lối ôn hòa của Đảng Quốc đại
A.đòi chính phủ Anh giúp để cho giai cấp tư sản Ấn Độ được tự do phát triển kinh tế.
B. yêu cầu chính phủ Anh thực hiện các cải cách dân chủ để xây dựng quốc gia độc lập.
C. yêu cầu chính phủ Anh nới rộng các điều kiện để tư sản tham gia các hội đồng tự trị.
D.phát động nhân dân lật đổ ách thống trị thực dân Anh xây dựng quốc gia độc lập.
 Câu 19. Điểm khác của chủ nghĩa thực dân ở Mĩ la tinh so với châu Phi và châu Á là
A. chủ nghĩa thực dân mới.     B. chủ nghĩa thực dân cũ.      
C. chế độ trực tiếp cai trị.        D. thực dân phong kiến.
Câu 20. Biểu hiện của chính sách ngoại giao “mềm dẻo” của Ra Ma V là
A. chấp nhận ký các điều ­ước “mở cửa” buôn bán với nước ngoài để giữ độc lâp dân tộc.                                                   
B.lợi dụng vị trí “n­ước đệm”, cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủ quyền.
C. kí các điều ước bất bình đẳng và cắt một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủ quyền.
D. cắt nhượng các vùng đất phụ thuộc ở Lào, Cam pu chia và Mi an ma để giữ độc lập.
Câu 21. Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-1918) đối với cả hai bên tham chiến là gì?
.B. Đức xâm lược và Nga cách mạng.            A. Chiến tranh đế quốc phi nghĩa
C. Liên minh xâm lược, Hiệp ước tự vệ.        D. Đều cướp bóc và phân chia thuộc địa.
Câu 22. Tác dụng của những thành tựu rực rỡ về văn học nghệ thuật từ đầu XIX đến đầu XX
A. Làm giàu kho tàng văn hóa nhân loại.        B. Phản ánh đầy đủ hiện thực xã hội.
C. Mong ứơc xây dựng xã hội tốt đẹp.           D. Tố cáo tội ác của thực dân xâm lược.
    Câu 23:  Nét nổi bật về xã hội của Nhật Bản đến giữa XIX là
       A. các nước đế quốc đầu tiên là Mĩ đe dọa xâm lược Nhật Bản.
       B.  giai cấp tư sản ngày càng trưởng thành và có thế lực về kinh tế, song không có quyền lực về chính trị.
      C.  chế độ phong kiến khủng hoảng,đất nước có nguy cơ bị xâm lược.
      D.  nông nghiệp vẫn dựa trên QHSX phong kiến lạc hậu.
Câu 24. Tháng 9/1914,  Pháp thoát khỏi nguy cơ bị Đức tiêu diệt vì
A. quân Anh giúp đỡ quân Pháp mở mặt trận phía Tây .
B. nhân dân Pháp nổi dậy chống lại quân Đức.
C.quân Nga tấn công đông Phổ, Đức phải dồn lực cho phía đông.
D. quân Pháp có vũ khí chiến tranh mới.
Câu 25 . Trong quá trình Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới ?
A. Mĩ tham chiến                                                      B. Thất bại thuộc về phe liên minh.                   
C. Chiến thắng to lớn ở Véc- đoong.                      D. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
Câu 26. Nhận xét nào dưới đây không đúng về trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII-XVIII?
A. Đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng Khai sáng vĩ đại.
B. Đã giải phóng châu Âu thoát khỏi thời kì “đêm trường trung cổ”.
C. Đóng góp quan trọng vào sự phát triển tư tưởng cảu châu Âu.
D. Đã dọn đường cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII.
Câu 27. Nguyên nhân chính  làm bùng nổ phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi vào cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX?
A. sự bóc lột của giai cấp tư sản.        B. sự cai trị hà khắc của CNTD.
C. buôn bán nô lệ da đen.                             D. sự bất bình đẳng trong xã hội.
Câu 28.Nguyên nhân chính  dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân các nước châu Á và châu Phi cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX bị thất bại là do
A.  trình độ tổ chức thấp, diễn ra lẻ tẻ.                     B.vũ khí thô sơ, chưa có sự liên kết.
C.  các nước CNTD quá mạnh.                                D. thiếu một giai cấp tiên tiến lãnh đao.
Câu 29. Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự thất bại của các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A. Lực lượng quân Pháp ở Đông Dương rất mạnh, đủ sức đàn áp phong trào.         C. Mang tính tự phát.
B. Thiếu đường lối đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh.         D. Chưa có sự đoàn kết, phối hợp đấu tranh.
Câu 30. Những cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương cuối XIX đầu XX có ‎ nghĩa gì?
A. Thể hiện tinh thần yêu nước và tình đoàn kết chiến đấu.                     B. Làm cho Pháp suy yếu
C. Buộc Pháp phải công nhận độc lập.                                            D. Tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế.
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 131.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: NGUYỄN THỊ KIM HOA
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 27/11/2018 10:41
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  11
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3965 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 21
 • Khách viếng thăm: 20
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 4634
 • Tháng hiện tại: 25214
 • Tổng lượt truy cập: 7134936

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606