Rss Feed Đăng nhập

đề thi thử quốc gia lịch sử mqx đề 101

Gửi lên: 01/03/2019 21:54, Người gửi: lichsu, Đã xem: 199
cmd+
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019  
Bài thi: KHXH; Môn thi: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
 
  Mã đề thi 101
     
 
Họ và tên thí sinh...............................................................................SBD.................................
 
Câu 1. Các phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 nhằm mục đích đòi
A. tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.    B. độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân cày.
C. giải phóng hoàn toàn các dân tộc Đông Dương.  D. độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 2. Đầu năm 1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, một trong những vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh là
A. phục hưng lại nền kinh tế các nước đồng minh.
B. giúp đỡ các nước châu Âu khắc phục hậu quả chiến tranh.
C. nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu.
D. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
Câu 3. Khẩu hiệu “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” được Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong
A. Hội nghị Trung ương 8 (5-1941).                         B. Hội nghị Trung ương 6 (11-1939).
C. phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945.        D. cao trào kháng Nhật cứu nước.
Câu 4. Định ước Hen-xin-ki (8-1975) được kí kết giữa 35 nước châu Âu và Mĩ, Ca-na-đa là biểu hiện của xu thế
A. hòa bình, hợp tác, phát triển.                               B. hòa hoãn Đông - Tây.
C. toàn cầu hóa.                                                       D. đối đầu Đông - Tây.
Câu 5. Đâu không phải là nội dung của Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930)?
A. Quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
C. Thông qua luận cương chính trị của Đảng.
D. Cử ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư.
Câu 6. Đâu không phải là phương châm của cuộc cải cách giáo dục (năm 1950) ở Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp?
A. phục vụ kháng chiến.  B. phục vụ sản xuất.        C. phục vụ dân sinh.        D. phục vụ nhân dân.
Câu 7. Trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới trong khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Liên Xô.                      B. Nhật Bản.                    C. Mĩ.                              D. Tây Âu.
Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu chiến tranh thế giới thứ hai hoàn toàn kết thúc?
A. Liên Xô tấn công đạo quân Quan Đông ở Mãn Châu (Trung Quốc).
B. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản.
C. Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện.
D. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện.
Câu 9. Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời nước Pháp đến
A. Quảng Châu (Trung Quốc).                                 B. Anh.
C. Liên Xô.                                                              D. Hồng Kông (Trung Quốc).
Câu 10. Đầu tháng 12 - 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định mở chiến dịch
A. Lai Châu.                    B. Bắc Tây Nguyên.         C. Điện Biên Phủ.            D. Thượng Lào.
Câu 11. Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với Pháp và quân Trung Hoa dân quốc từ ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946 là
A. Hòa hoãn với Pháp để đẩy quân Trung Hoa dân quốc ra khỏi nước ta.
B. Hòa hoãn với quân Trung Hoa dân quốc để tập trung đánh Pháp ở Nam Bộ.
C. Hòa hoãn với Pháp và quân Trung Hoa dân quốc để tập trung xây dựng tiềm lực.
D. Kháng chiến chống Pháp ở miền Nam và chống quân Trung Hoa dân quốc ở miền Bắc.
 
Câu 12. Cơ quan ngôn luận trung ương của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là
A. Báo Nhân đạo.                                                    B. Báo Thanh niên.
C. Báo Đời sống công nhân.                                    D. Báo Sự thật.
Câu 13. Trong cùng thời gian thuận lợi vào giữa tháng 8-1945 nhưng ở Đông Nam Á chỉ có ba quốc gia (Inđônêxia, Việt Nam, Lào) tuyên bố độc lập vì
A. các nước thực dân cũ chưa kịp quay trở lại các nước này.
B. các nước đồng minh chưa kịp vào giải giáp quân đội phát xít Nhật.
C. các Đảng hoặc tổ chức chính trị ở ba nước đã sẵn sàng lãnh đạo nhân dân đấu tranh.
D. ở ba nước này có sự chuẩn bị chu đáo về các điều kiện chủ quan.
Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa trong việc mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950?
A. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.
B. Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.
C. Giành thế chủ động trên chiến trường chính.
D. Mở đường liên lạc với Trung Quốc và thế giới dân chủ.
Câu 15. Trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ 1939 - 1945, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939) có ý nghĩa
A. đánh dấu sự mở đầu cho việc thay đổi chủ trương đấu tranh của Đảng.
B. hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng.
C. đã khắc phục triệt để những hạn chế của Luận cương chính trị.
D. là sự chuẩn bị toàn diện để tiến tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 16. Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên trong phong trào cách mạng Việt Nam ở nửa sau những năm 20 của thế kỉ XX là
A. xác lập con đường cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.
B. chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. huấn luyện, đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.
D. chuẩn bị về điều kiện tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 17. Trong cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, sự tấn công của quân và dân Đông Dương đã buộc thực dân Pháp phải phân tán lực lượng ra những địa bàn nào?
A. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang và Mường Sài, Bắc Tây Nguyên.
B. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang và Mường Sài, Plâycu.
C. Điện Biên Phủ, Trung Lào, Phong - xa - lì, Bắc Tây Nguyên.
D. Lai Châu, Trung Lào, Thượng Lào, Bắc Tây Nguyên.
Câu 18. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là
A. do không bắt kịp sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.
B. do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
C. do khi tiến hành cải tổ lại phạm sai lầm trên nhiều mặt.
D. do hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Câu 19. Hiện nay, tổ chức kinh tế - chính trị lớn nhất hành tinh là
A. Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM).                       B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
C. Liên minh châu Âu (EU).                                    D. Liên Hợp Quốc (UN).
Câu 20. Đâu không phải là nhiệm vụ của quân và dân Hà Nội trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)?
A. Giam chân địch trong thành phố một thời gian dài.
B. Bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ về căn cứ lãnh đạo kháng chiến.
C. Tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài.
D. Tiêu hao một bộ phận sinh lực địch.
Câu 21. Một trong những vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
B. tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
C. xác định đường lối và phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc.
D. trực tiếp chủ trì Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Câu 22. Sự kiện nào đánh dấu cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á - Phi - Mĩ Latinh đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn?
A. Chế độ phân biệt chủng tộc chấm dứt ở Nam Phi năm 1993.
B. Ma Cao trở về chủ quyền của Trung Quốc năm 1999.
C. Cách mạng Cu Ba thắng lợi, nước Cộng hòa Cu Ba ra đời năm 1959.
D. Cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược của nhân dân Việt Nam thắng lợi năm 1975.
Câu 23. Phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có điểm giống nhau là
A. đều dựa vào nước ngoài để giành độc lập.           B. đều theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
C. đều theo xu hướng cải cách.                                D. đều theo xu hướng bạo động.
Câu 24. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1946 - 1954), âm mưu và hành động mới của Pháp - Mĩ từ sau thất bại ở Biên giới thu đông 1950 là thực hiện
A. kế hoạch Bôlae.                                                   B. kế hoạch Rơve.
C. kế hoạch Đờ Lát đơ Tát-xi-nhi.                           D. kế hoạch Nava.
Câu 25. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn
A. chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.                 B. chủ nghĩa tư bản lũng đoạn.
C. đế quốc chủ nghĩa.                                              D. tự do cạnh tranh.
Câu 26. Đến năm 1941, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho mỗi nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia nhằm
A. thực hiện quyền bình đẳng giữa các quốc gia.
B. đoàn kết ba dân tộc Đông Dương.
C. tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia.
D. thực hiện quyền dân tộc tự quyết của mỗi quốc gia.
Câu 27. “Với bầu nhiệt huyết yêu nước, ông khăng khăng nhắm vào cái đích là cứu quốc và giải phóng dân tộc, còn thủ đoạn để ứng phó với biến chuyển cả trong lẫn ngoài cũng không ngần ngại”. Đây là nhận định của cụ Huỳnh Thúc Kháng về nhân vật lịch sử nào?
A. Nguyễn Tất Thành.     B. Tôn Đức Thắng.          C. Phan Châu Trinh.        D. Phan Bội Châu.
Câu 28. Yêu cầu số một của người nông dân Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai là
A. độc lập dân tộc.           B. ruộng đất.                    C. độc lập, tự do.             D. quyền dân chủ.
Câu 29. Trật tự hai cực Ianta có điểm khác biệt so với trật tự thế giới theo hệ thống Vecxai - Oasinhtơn là
A. sự hiện diện của Liên Xô.                                    B. do các nước thắng trận lập nên.
C. sự hiện diện của các nước Đồng minh.                D. sự phân chia thế giới tư bản thành hai phe.
Câu 30. Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận trong Hiệp định sơ bộ năm 1946 là
A. độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
B. một quốc gia tự do, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
C. một quốc gia độc lập, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
D. độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 31. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Thời cơ thuận lợi mà lãnh tụ Hồ Chí Minh nhắc đến trong câu nói trên chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ sau khi
A. Nhật đầu hàng đồng minh đến trước khi quân đồng minh vào Việt Nam.
B. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương đến khi quân Nhật đầu hàng đồng minh.
C. Nhật đầu hàng đồng minh đến sau khi quân đồng minh vào Việt Nam.
D. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương đến trước khi quân đồng minh vào Việt Nam.
Câu 32. Việc tập hợp lực lượng cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kì 1936  - 1939 khác với thời kì 1939 - 1945 là
A. đoàn kết các giai cấp công nhân và nông dân.     B. tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước.
C. tập hợp mọi lực lượng chống đế quốc Pháp.        D. tập hợp rộng rãi mọi lực lượng dân chủ.
Câu 33. Cách mạng Cu Ba năm 1959 và cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đều mang tính chất
A. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.                 B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. dân chủ điển hình.                                               D. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
 
 
Câu 34. Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra từ cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và Chính phủ ta trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám có thể vận dụng trong công tác đối ngoại hiện nay là
A. linh hoạt, sáng tạo về sách lược nhưng phải đảm bảo giữ vững chủ quyền dân tộc.
B. phải luôn đảm bảo sự lãnh đạo công khai của Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. linh hoạt, sáng tạo về sách lược nhưng phải đảm bảo lợi ích của nhân dân.
D. linh hoạt, sáng tạo về sách lược nhưng phải đảm bảo an ninh quốc gia.
Câu 35. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1946 - 1954), việc Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng hậu phương vững mạnh về mọi mặt là sự thể hiện
A. đường lối chiến tranh giải phóng dân tộc của Đảng ta.
B. đường lối kháng chiến toàn diện của Đảng ta
C. đường lối kháng chiến toàn dân của Đảng ta.
D. đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng ta.
Câu 36. Nhận xét nào sau đây không đúng về phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam?
A. Phong trào mang tính chất dân chủ điển hình.     B. Nội dung dân chủ là nét nổi bật của phong trào.
C. Phong trào mang tính dân tộc, dân chủ.               D. Phong trào mang tính chất dân tộc sâu sắc.
Câu 37. Yếu tố khách quan làm cho quá trình mở rộng thành viên từ 5 nước ban đầu lên 10 nước của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại là
A. vấn đề Cam-pu-chia.                                           B. đặc điểm riêng của mỗi nước.
C. cuộc chiến tranh Đông Dương.                            D. chiến tranh lạnh.
Câu 38. Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 là
A. kháng chiến và kiến quốc.                                   B. dân tộc và dân chủ.
C. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.                              D. phản đế và phản phong.
Câu 39. Một trong những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có thể vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là
A. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
B. tiếp tục giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
C. sử dụng hiệu quả bạo lực cách mạng của quần chúng.
D. tăng cường xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.
Câu 40. Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng và đủ trách nhiệm của triều Nguyễn đối với việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp hồi cuối thế kỉ XIX?
A. Từ bỏ con đường đấu tranh vũ trang, đi vào con đường thương lượng, từng bước đầu hàng giặc.
B. Không tiến hành canh tân, duy trì đường lối thủ cựu và mắc nhiều sai lầm trong quá trình kháng chiến.
C. Xa rời và chống lại nhân dân, bỏ qua nhiều cơ hội để phản công và giành chiến thắng trước quân Pháp.
D. Đoàn kết cùng nhân dân đánh giặc nhưng thực dân Pháp quá mạnh nên cuộc kháng chiến thất bại.
 
 
----------- HẾT ----------
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 63.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 01/03/2019 21:54
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  3
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3680 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2234 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 6099
 • Tháng hiện tại: 140477
 • Tổng lượt truy cập: 7097278

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606