Rss Feed Đăng nhập

luyện đề hsg 11

Gửi lên: 27/11/2018 22:53, Người gửi: lichsu, Đã xem: 261
LUYỆN ĐỀ
Đề 1:
A) PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI : (8 điểm)
Câu 1 : (4 điểm)
Trình bày bối cảnh lịch sử của Trung Quốc cuối thế kỉ XIX. Cho biết tính chất, ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc sau :
- Cuộc cải cách Mậu Tuất (1898)
- Phong trào Nghĩa Hoà đoàn (1900)
- Cách mạng Tân Hợi (1911)
Câu 2 : (4 điểm)
Sự thành lập và hoạt động của Quốc tế Cộng sản (1919 – 1923). Các nghị quyết của Đại hội II và Đại hội VII đã ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng Việt Nam như thế nào ?
B) PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : (12 điểm)
Câu 3 : (4 điểm)
Từ những kiến thức đã học, hãy nêu nhận xét của em về đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu 4 : (4 điểm)
a) Sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX (Trào lưu dân tộc chủ nghĩa) :
- Bối cảnh ra đời.
- Sự khác nhau giữa hai đường lối cứu nước : Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
- Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử.
b) Yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỉ XX là vấn đề gì ?
Câu 5 : (4 điểm)
Lập bảng trình bày điểm khác nhau giữa phong trào chống Pháp xâm lược (1858 – 1884) với phong trào Cần Vương (1885 – 1896) theo các nội dung : hoàn cảnh, mục đích đấu tranh, lãnh đạo, lực lượng tham gia, qui mô, tính chất.
 
…Hết…
 
 
Đề 2:
A) PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI : (8 điểm)
Câu 1 : (4 điểm)
- Tại nước Nga Xô viết, cuộc đấu tranh để bảo vệ, củng cố và giữ vững chính quyền trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười (1917) đã được thực hiện với chủ trương của Đảng Bônsêvích như thế nào ?
- Tại Việt Nam, cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc, củng cố và giữ vững chính quyền  trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) đã được thực hiện với chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào ?
- Em hãy xác định nguyên nhân chung đã dẫn đến sự thắng lợi trong công cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc và giữ vững chính quyền của nhân dân hai nước trên.
Câu 2 : (4 điểm)
Lập bảng so sánh hai phong trào cách mạng : phong trào cách mạng 1918 – 1923 và phong trào cách mạng 1929 – 1939, theo mẫu sau :
  Phong trào cách mạng
1918 - 1923
Phong trào cách mạng
1929 - 1939
Hoàn cảnh lịch sử    
Nội dung, tính chất    
Kết quả của phong trào    
B) PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : (12 điểm)
Câu 3 : (4 điểm)
Quá trình phân hoá tư tưởng trong nội bộ triều đình nhà Nguyễn trước cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp nửa sau thế kỉ XIX diễn ra như thế nào ? Tại sao lại có sự phân hoá như vậy ?
Câu 4 : (4 điểm)
a. Trong bối cảnh lịch sử nào mà các quan lại, sĩ phu yêu nước tiến bộ vào cuối TK XIX đề nghị cải cách duy tân ? Hãy cho biết những nội dung chính của các đề nghị cải cách của sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách này.
b. Theo em, vì sao trong những điều kiện, bối cảnh, không gian, thời gian và thách thức tương tự Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, vương quốc Xiêm đã thực hiện thành công tư tưởng cải cách, trong khi những tư tưởng canh tân ở Việt Nam lại không được hiện thực hoá ?
Câu 5 : (4 điểm)
    Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX có những điểm gì mới, khác với phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX ?
…Hết…
Đề 3
A) PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI : (8 điểm)
Câu 1 : (4 điểm)
Việc xây dựng và củng cố chính quyền Xô viết ở Nga trong những năm 1917 – 1918 đã diễn ra như thế nào ? Cho biết chính quyền Xô viết đầu tiên ở nước ta đã ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào và hoạt động ra sao ?
Câu 2 : (4 điểm)
Bằng những dẫn chứng tiêu biểu, hãy phân tích sự ổn định của chủ nghĩa tư bản trong những năm 1924 – 1929 (có so sánh giữa các nước điển hình).
B) PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : (12 điểm)
Câu 3 : (4 điểm)
Trình bày sơ lược những chủ trương chính trị lớn của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Qua đó, nêu lên mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và cải cách xã hội.
Câu 4 : (4 điểm)
Hãy nêu nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp và phân tích sự chuyển biến cơ cấu xã hội Việt Nam do cuộc khai thác này tác động.
Câu 5 : (4 điểm)
a) Lập bảng thống kê về các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ( phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung kỳ), theo mẫu sau :
  Phong trào
Đông du
Đông Kinh
nghĩa thục
Cuộc vận động
Duy tân ở Trung kỳ
Phong trào chống
thuế ở Trung kỳ
Thời gian diễn ra        
Mục đích của phong trào        
Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu        
b) Tại sao nói trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỷ XX ở nước ta là sự kế tục phong trào Cần Vương yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX đồng thời đã mang nhiều nét mới khác trước ?
 
 
 
…Hết…
 
 
Đề 4
A) PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI : (8 điểm)
Câu 1 : (4 điểm)
- Tường thuật diễn biến của Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai ở Nga. Từ đó, rút ra tính chất và đặc điểm chủ yếu của diễn biến cách mạng.
- Vì sao giai cấp công nhân Nga chưa nắm được chính quyền trong Cách mạng tháng Hai ?
Câu 2 : (4 điểm)
Bằng những dẫn chứng tiêu biểu, hãy phân tích sự ổn định của chủ nghĩa tư bản trong những năm 1924 – 1929 (có so sánh giữa các nước điển hình).
B) PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : (12 điểm)
Câu 3 : (4 điểm)
Nêu những sự kiện chứng tỏ : Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động, còn Phan Châu Trinh chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp ôn hoà công khai.
Câu 4 : (4 điểm)
a) Lập bảng hệ thống kiến thức về bốn cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX, theo mẫu sau :
Khởi nghĩa Lãnh đạo Địa bàn Diễn biến Kết quả – ý nghĩa
         
b) Tại sao nói phong trào Cần Vương là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Pháp do nhân dân Việt Nam tiến hành trong nửa sau thế kỉ XIX ?
Câu 5 : (4 điểm)
Trên cơ sở phong trào dân tộc – dân chủ Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX, hãy đánh giá vai trò của phong trào này đối với sự phát triển của lịch sử Việt Nam thế kỉ XX.
 
 
…Hết…
 
Đề 5
A) PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI : (8 điểm)
Câu 1 : (4 điểm)
Dựa vào sự hiểu biết của em về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1919), hãy làm sáng tỏ các ý sau đây :
- Cách mạng tháng Mười đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại: thời đại quá độ từ CNTB lê n CNXH.
- Quá trình đấu tranh phát triển của Cách mạng tháng Mười Nga  có nhiều điểm khác biệt so với các cuộc cách mạng tư bản thời cận đại như thế nào ? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy ?
Câu 2 : (4 điểm)
Trình bày đặc điểm nổi bật trong tình hình các nước Đức và Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939). Nêu nhận xét.
B) PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : (12 điểm)
Câu 3 : (4 điểm)
Dùng những sự kiện lịch sử cụ thể từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX để chứng minh câu nói bất hủ của Nguyễn Trung Trực trước khi bị giặc Pháp xử tử : “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”
Câu 4 : (4 điểm)
Trình bày những điều kiện lịch sử dẫn đến sự hình thành trào lưu dân tộc chủ nghĩa trong phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Câu 5 : (4 điểm)
a) Lập bảng thống kê các sự kiện chính về quá trình xâm lược Viêt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884.
Thời gian Quá trình xâm lược của thực dân Pháp Cuộc đấu tranh của triều đình Nguyễn Cuộc đấu tranh của nhân dân ta
       
b) Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta trong giai đoạn này.
 
…Hết…
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 80.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: NGUYỄN THỊ KIM HOA
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 27/11/2018 22:53
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  15
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3680 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2234 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5921
 • Tháng hiện tại: 140299
 • Tổng lượt truy cập: 7097100

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606