Rss Feed Đăng nhập

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

Gửi lên: 03/05/2019 20:18 Đã xem 15 Đã tải về 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI KHỐI 12 NĂM HỌC 2018-2019

Gửi lên: 10/01/2019 08:40 Đã xem 48 Đã tải về 0

Đề cương ôn tập thi học kì lớp 12 môn Lịch sử 2018

Gửi lên: 26/12/2018 20:43 Đã xem 55 Đã tải về 3

đề cương ôn tập học kì I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I. MÔN HÓA HỌC 10
I. Đề cương ôn tập
1. Cấu trúc đề thi gồm: + 20 câu trắc nghiệm – 6 điểm
+ 2 câu tự luận – 4 điểm.
Trong đó: + 60% mức độ cơ bản
+ 40% mức độ khá, giỏi
2. Nội dung cụ thể:
CHƯƠNG 1 : NGUYÊN TỬ
I. LÍ THUYẾT
1. Nêu rõ thành phần cấu tạo nên nguyên tử. Cho biết khối lượng và điện tích của từng loại hạt?
2. Thế nào là số khối, nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử? Công thức tính số khối? Kí hiệu nguyên tử.
3. Thế nào là đồng vị? Công thức tính nguyên tử khối trung bình?
4. Thế nào là lớp và phân lớp electron? Cho biết số electron tối đa trong các phân lớp s, p, d, f và trong 4 lớp đầu K, L, M, N?
5. Thế nào là cấu hình electron của nguyên tử? Nêu cách viết cấu hình electron của nguyên tử?
6. Thế nào là nguyên tố s, p, d, f? Cho biết đặc điểm của lớp electron ngoài cùng? Xác đinh nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử.
2. Bài tập về đồng vị: tìm nguyên tử khối trung bình, tìm số khối, tìm % mỗi đồng vị.
3. Bài tập tìm số hạt p, n, e dựa vào tổng số hạt của nguyên tử, phân tử hoặc ion.
4. Viết cấu hình electron nguyên tử và ion. Cho biết loại nguyên tố.
CHƯƠNG 2 : BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
I. LÍ THUYẾT
1. Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn?
2. Thế nào là chu kì. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?
3. Thế nào là nhóm nguyên tố? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A, bao nhiêu nhóm B. Cách xác định số thứ tự nhóm A và nhóm B?
4. Thế nào là tính kim loại, tính phi kim? Khái niệm độ âm điện? Nêu nội dung của định luật tuần hoàn?
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Bài tập so sánh tính chất của các nguyên tố và hợp chất của nó (so sánh tính kim loại, phi kim của nguyên tố, tính axit, bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng), so sánh bán kính nguyên tử của các nguyên tử và ion.
2. Bài tập tìm tên kim loại dựa vào phản ứng của kim loại ( hoặc oxit, muối của nó) với H2O hoặc dung dịch axit)
3. Bài tập tìm số hạt p, n, e dựa vào tổng số hạt.
4. Viết cấu hình electron và xác định vị trí của nguyên tố.
5. Bài tập xác định nguyên tố dựa vào công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hidro hoặc dựa vào vị trí của nguyên tố xác định công thức oxit cao nhất, công thức hợp chất khí với H.
CHƯƠNG 3 : LIÊN KẾT HÓA HỌC
I. LÍ THUYẾT
1. Thế nào là ion, cation, anion? Khái niệm liên kết ion?
2. Khái niệm liên kết cộng hóa trị? Thế nào là liện kết cộng hóa trị có cực và không cực?
II.CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Biểu diễn sự tạo thành liên kết ion trong các phân tử
2. Viết công thức electron và CTCT của các phân tử
3. Xác định hóa trị (điện hóa trị và cộng hóa trị) của các nguyên tố nhóm A
4. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố N, P, S, Cl, C, Br, Cr trong đơn chất, hợp chất, ion.
5. Xác định số proton, số nơtron, số electron của ion và các nguyên tử.
CHƯƠNG 4 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
I. LÍ THUYẾT
1. Thế nào là chất khử, chất oxi hóa, chất bị oxi hóa, chất bị khử, sự khử , sự oxi hóa?
2. Thế nào là phản ứng oxi hóa khử ? Phân loại phản ứng trong hóa vô cơ.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Xác định chất khử và chất oxi hóa, chất bị khử, chất bị oxi hóa.
2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron.
II. Ma trận đề kiểm tra

Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức, kĩ năng
Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Nguyên tử 3 câu
0,9đ
2 câu
0,6đ

15%
2. Bảng tuần hoàn 2 câu
0,6đ 2 câu
0,6đ 1 câu
0,3đ 15%
3. Liên kết hóa học 3 câu
0,9đ 1 câu
0,3đ 1câu
0,3đ 15%
4. Phản ứng OXH-khử 2 câu
0,6đ 2câu
0,6đ 1 câu
1,0đ 22%
5. Tổng hợp
1/3 câu
1,0đ 1 câu
0,3đ 2/3 câu
2,0đ 33,0%
Cộng 30%
31% 29% 10% 100%

Gửi lên: 25/12/2018 19:50 Đã xem 41 Đã tải về 0

MA TRẬN VẬT LÝ 10 HK 1

Gửi lên: 12/12/2018 10:48 Đã xem 67 Đã tải về 8

Đề kiểm tr 15 phút số 1 lớp 10 lịch sử mã đề 02

Gửi lên: 16/10/2018 10:42 Đã xem 56 Đã tải về 3

Câu hỏi ôn tập xã hội cổ đại

Gửi lên: 16/10/2018 09:57 Đã xem 48 Đã tải về 1

Đề ôn tập bài 4 Xã họi cổ đại phương Tây

Gửi lên: 16/10/2018 09:55 Đã xem 48 Đã tải về 3

Đề ôn tập bài 3 Xã hội cổ dại phương Đông

Gửi lên: 16/10/2018 09:46 Đã xem 44 Đã tải về 2

Đề ôn tập bài 2 Xã hội nguyên thủy

Gửi lên: 16/10/2018 09:40 Đã xem 38 Đã tải về 0

Giáo án ôn thi THPT QG 2018

Gửi lên: 16/05/2018 04:45 Đã xem 78 Đã tải về 24

ĐỀ LUYỆN THI LỊCH SỬ VIỆT NAM 1976-2000

Gửi lên: 09/05/2018 22:21 Đã xem 265 Đã tải về 52

Đề ôn tập học kì 2 lớp 11

Gửi lên: 04/05/2018 10:36 Đã xem 192 Đã tải về 39

LUYỆN ĐỀ NLVH4

Gửi lên: 28/04/2018 16:11 Đã xem 106 Đã tải về 20
 

VĂN BẢN MỚI

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: Số: 29/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng truyền thống, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo- Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo)

Ngày BH: (16/04/2008)

Số: /QĐ-THPTN
Tên: (Quy tắc ứng xử trường THPT Nghèn)

Ngày BH: (06/03/2017)

Số: 19 /KH-CĐTHPTN
Tên: (Công đoàn THPT Nghèn)

Ngày BH: (20/02/2017)

Số: 04/KHTĐC - THPTN
Tên: (THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/02/2017)

Số: - CTr/ĐBN
Tên: (Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 04/NQ-TW)

Ngày BH: (06/01/2017)

Số: KẾ HOẠCH NGOẠI KHOÁ LỊCH SỬ NĂM 2016 - Số 05/ KH-LS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (10/12/2016)

Danh mục

Video clip

Hướng dẫn Export sổ điểm để ghi học bạ cho giáo viên bộ môn

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1509 view

  Giải trí

1 photos | 1403 view

  Kỷ yếu

0 photos | 243 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 92
  • Tháng hiện tại: 21451
  • Tổng lượt truy cập: 2266539

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606