Rss Feed Đăng nhập

Chủ đề cách mạng tháng 10 nga và Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã xội

Gửi lên: 24/12/2019 15:30, Người gửi: lichsu, Đã xem: 700
Cách mạng tháng 10 Nga và Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội
Câu 1: Trước cách mạng tháng 2/1917, Nga là nước:
A .Quân chủ chuyên chế.                      B. Quân chủ lập hiến   
C. Thuộc địa nửa phong kiến.                D. Cộng hoà.
Câu 2: Nước Nga trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất thuộc phe:
   A.Trung lập                                            B. Liên minh.
    C. Hiệp ước.                                            D. Đồng minh.
Câu 3: Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là:
    A. Nền kinh tế TBCN phát triển.            B. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.
      C. Nền kinh tế TB chậm phát triển.         C.Nền kinh tế XHCN.
Câu 4: Cách mạng tháng 2 /1917 đã:
 1. Đưa nước Nga ra khỏi chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
 2. Lật đỏ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.
 3. Giải  quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp Tư sản và vô sản.
 4. Giải  quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đề dân tọc ở Nga.
Câu 5 .I.Lê-nin tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết vào ngày:
      A. Ngày 7 tháng 10 năm 1917.
       B. Ngày 7 tháng 11 năm 1917.
       C. Ngày 17 tháng 10 năm 1917.
       D. Ngày 17 tháng 11 năm 1917.
Câu 6:Kết quả của cách mạng tháng Hai là:
A.   lật đổ chế độ Nga hoàng, tồn tại hai chính quyền song song
B.   lật đổ chế độ Nga hoàng, tồn tại ba chính quyền
C.   tồn tại chế độ Nga hoàng
D.  lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản
Câu 7: Ai là vị lãnh tụ lãnh đạo CMT10 Nga năm 1917?
A.   Lê Nin.
B.   C. Mác.
C.   Enghen.
D.  X.Talin
Câu 8: Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lê-nin là gì?
A.   Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa
B.   Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản
C.   Duy trì chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.
D.  Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển.
Câu 9: Sự kiện mở đầu cuộc cách mạng dân chủ tư sản 2/1917 ở Nga”
 1. Cuéc biÓu t×nh cña 9 v¹n n÷ c«ng nh©n Pª-t¬-r«-g¬-r¸t.
 2. Cuộc tấn công cung điên mùa đông vào ngày 25/10/1917.
 3. Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân ở Mát-xcơ-va.
 4. Cuộc nổi dậy của nông dân vùng ngoại ô Mát-xcơ-va.
Câu 10: Chính quyền được thành lập sau chách mạng tháng 2 /1917 là:
 1. Nền chuyên chính của giai cấp vô sản.
 2. Chính quyền của giai cấp Tư sản.
 3. Nền chuyên chính của của quý tộc và phòn kiến.
 4. Chính phủ tư sản  lâm thời và chính quyền xô viết song song tồn tại.
Câu 11: Lê nin bí mạt về Pê-tơ-rô-gratđể chỉ đạo cuộc cách mạng tháng mười từ:
 1. Ba Lan.
 2. Phần Lan.
 3. Na Uy.
 4. Thuỵ Điển.
Câu 12: Mở đầu cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện:
 1. Đêm 24/10 các đội cận vệ đánh chiếm vị chí then chốt ở thủ đô.
 2. Đêm 25/10 quân khởi nghĩa đánh chiếm cung điệ mùa đông.
 3. Ngày 27/10 Chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát-xcơ-va.
 4. Đêm 25/10 Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pª-t¬-r«-g¬-r¸t.
Câu 13: Để tiêu diệt nước Nga non trẻ quân đội 14 nước đã:(Tham khảo)
 1. Cấu kết với bọn phản cách mạng trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm lật đổ chính quyền xô viết.
 2. Khôi phục lại quyền lợi cho Nga Hoàng Ni-co-la Iii.
 3. Thực hiện chính sách cấm vận kinh tế.
 4. Thực hiện diễn biến hoà bìnhđẻ lật đổ chính quyền Xô viết.
Câu 14 Năm 1919 để vượt qua những khó khăn thử thách sau cách mạng tháng Mười  Nga 1917, Lê nin và đảng Bôn sê vích đã thực hiện:
 1. Chính sách kinh tế mới.
 2. Chính sách cộng sản thời chiến.
 3. Chính sách ngoại giao hoà bình.
 4.  Tiếp tục cuộc chiến trtanh với các nước đế quốc.
Câu 15 Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài của nước Nga xô viết căn bản hoàn thành vào năm:
     A.Cuối năm 1919.                                       B. Cuối năm 1920.    
      C. Cuối năm 1921                                 D. Cuối năm 1922.
 
Câu 16 Cách mạng tháng 2/1917 ở nga mang tính chất là cuộc cách mạng:
 1. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.
 2. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiều mới.
 3. Cuộc cách dân chủ tư sản.
 4. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 17  Đại hội xô viết toàn Nga lần thứ nhất được khai mạc vào:
 1. Đêm 24/10/1917 Tại Mát-xcơ- va.
 2. Đêm 25/10/1917 Tại Mát-xcơ- va.
 3. Đêm 25/10/1917 Tại  điện Xmô-ưi.
 4. Đêm 25/10/1917  tại Pê-tư-rô-grat.
Câu 18: Ý nghĩa của “Luận cương tháng 4”do Lê ninh soạn thảo:
 1. giác ngộ chách mạng cho đông đảo quần chúng nhân dân.
 2. Trang bị vũ khí tư tưởng cho mọi giaicaaps tầng lớp.
 3. Chỉ rõ mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 4. Kêu gọi quần chúng tích cực tham gia khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
 
 Câu 19: Cách mạng tháng 10/1917 ở nga mang tính chất là cuộc cách mạng:         
A.Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.
B.Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiều mới.
C.Cuộc cách dân chủ tư sản.
Cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
Câu 20:Cuộc cách mạng thán mười Nga năm 1917 giành thắng lợi đã:  
A. Đập tan ách áp bức bóc lột của phong kiến, tư sản giải phóng công nhân và nhân dân lao đông,đưa công nhân và nhân dân lao đông lên nắm chín quyền, xây dựng CNXH.
B. Đập tan ách áp bức bóc lột và âm mưu xâm lược của các nước đế quôc ở châu âu.
C.  Đập tan ách áp bức bóc lột và âm mưu xâm lược của Mĩ muốn làm bá chủ thế giới.
D. Đập tan âm mưu của Nga hoàng muốn khôi phục lại chế độ phong kiến.
 
 
                                                Bài 10.
 
Câu 1: Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 Lê nin và đảng Bôn sê vích đã thực hiện:
 1. Ban hành hành sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.
 2. Ban hành chính sách cộng sản thời chiến.
 3. Ban hành chính sách kinh tế mới .
 4. Cải cách chính phủ.
Câu 2: “NEP” là cụm từ viết tắt của:
 
 1. Chính sách cộng sản thời chiến.
 2. Các kế hoạch năm năm của Liên xô từ năm 1921 đến 1941.
 3. Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.
 4. Chính sách kinh tế mới.
 
Câu 3:Chính sách kinh tế mới do Lê nin khởi xướng vào:
 1.  Tháng 12/1919.
 2. Tháng 10/1920.
 3. Tháng 3/1921.
 4. Tháng 1/1924.
Câu 4:Liên bang cộng hoà xã hội Xô viết được thành lập vào:
 1. Tháng 3/1921.        
 2. Tháng 12/1922.
 3. Tháng 3/1923.
 4. Tháng 1/1924.
Câu 5:Nội dung dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới”mà nước Nga thực hiện là :
 1. Nhà nước Xô viết nắm đọc quyền về kinh tế về mọi mặt.
 2. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân.
 3. Tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước .
 4. Thi hành chính sách lao động cưỡng bức đối với nông dân.
Câu 6: Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên xô từ năm từ năm 1925 đến năm 1941 là:
 1. Phát triển công nghiệp nhẹ
 2. Phát triển công nghiệp quốc phòng.
 3. Phát triển công nghiệp xã hội chủ nghĩa.
 4. Phát triển công nghiệp giao thông vận tải.
Câu 7 Thành tựu lớn nhất của Liên xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925-1941 là:
A. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được tăng lên.
B. Hơn 60 triệu người dân Liên xô thoát nạn mù chữ.
 1. Liên xô từ một nước nông nghiệp ( chiếm 2/3 tổng sản phẩm kinh tế quốc dân)trở thành cường quốc  công nghiệp xã hội chủ nghĩa
 2. Hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp.
Câu 8:Nhân dân Liên xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch năm năm lần thứ 3 vì:
 1. Liên xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng CNHX trước thời hạn.
 2. Các nước đế quốc bao vây, tấn công nên liên xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước.
 3. Liên xô chuyển sang kế hoạch xây dựng CNXH dài hạn.
 4. Phát xít Đức tấn công Lirn xô tháng 6/1941, nhân dân Liên xô phải tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc.
    Câu 9: Thực chất của chính sách kinh tế mới của Lê nin là:
 1. Nhà nước nắm độc quyền về kinh tế.
 2. Cho phép kinh tế tự do phát triển, không cần sự quản lí của nhà nước.
 3. Phát triển kinh tế nhiều thành phần có sự có sự điều tiết và quản lí của nhà nước.
 4. Phát triển kinh tế do tư nhân quản lí.
 
Câu 10: Vì sao viếc thực hiện chính sách kinh tế mới”NEP” lại bắt đầu từ Nông nghiệp :
 1. Vì nông dân chiến tuyệt đối trong xã hội.
 2. Vì nông nghiệp là ngành kinh tế then chốt trong xã hội
 3. Vì chính sách Trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình
 4.  Vì các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đước nhu cầu xuất khẩu của đất nước.
Câu 11:Tai sao để thực hiện xây dựng CNXH nhân dân Liên Xô phải tiến hành công nghiệp hoá :
 1. Công nghiệp hoá sẽ trang bị cơ sở vật chất cho Liên xô.
 2. Công nghiệp hoá sẽ giúp Liên xô trở thành cương quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới.
 3. Công nghiệp hoá sẽ giúp Liên xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp XHCN.
 4. Công nghiệp hoá thành công sẽ làm cho Mĩ nể sợ.
 
Câu 12:Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và làn thứ haicuar Liên xô đều hoàn thành vượt  thời gian chứng tỏ điều gì:
 1. Chế độ mới đã phát huy hết khả năng, trí tuệ và tinh thần của người lao độngtrong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 2. Sự nóng vội đốt cháy giai đoạn của Liên xô trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 3. Liên xô đã trở thành 1 cương quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới.
 4. Liên xô đã hoàn thành triệt đẻ công nghiệp hoá đất nước.
Câu 13:Từ 1922 đến1933 nhều nước trên thế giới đã công nhân và thiết lập quan hệ ngoại giao cới Liên xô điều này chứng tỏ :
 1. Khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên xô trên trường quôc tế.
 2. Các nước Đế quốc đã nể sợ Liên xô.
 3. Liên xô trở thành thị trường tiềm năng đối với nền kinh tế các nước lớn.
 4. Mâu thẫn giữa TBCN và XHCN đã chấm hết.
 
Câu 14: Liên xô đặt quan hệ ngoại giao với các nước : Đức,Anh, Ý, Pháp, Nhật trong khoảng thời gian :
 1. Trong những năm 1922-1925.
 2. Trong những năm 1921-1925.
 3.  Trong những năm 1922-1924.
 4. Trong những năm 1922-1928
Câu 15: Liên xô đặt quan hệ ngoại giao với Mĩ Năm:
A.Năm 1933.                Năm 1934.               C.Năm 1935               D. Năm 1936.
 
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 1.13 MB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 24/12/2019 15:30
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  8
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4105 view

  Giải trí

1 photos | 3814 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2374 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 11
 • Khách viếng thăm: 10
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 1118
 • Tháng hiện tại: 22454
 • Tổng lượt truy cập: 7642301

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606