Rss Feed Đăng nhập

đề cương ôn tập học kì I

Gửi lên: 25/12/2018 07:50, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 478
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I. MÔN HÓA HỌC 10
I. Đề cương ôn tập
1. Cấu trúc đề thi gồm: + 20 câu trắc nghiệm – 6 điểm
+ 2 câu tự luận – 4 điểm.
Trong đó: + 60% mức độ cơ bản
+ 40% mức độ khá, giỏi
2. Nội dung cụ thể:
CHƯƠNG 1 : NGUYÊN TỬ
I. LÍ THUYẾT
1. Nêu rõ thành phần cấu tạo nên nguyên tử. Cho biết khối lượng và điện tích của từng loại hạt?
2. Thế nào là số khối, nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử? Công thức tính số khối? Kí hiệu nguyên tử.
3. Thế nào là đồng vị? Công thức tính nguyên tử khối trung bình?
4. Thế nào là lớp và phân lớp electron? Cho biết số electron tối đa trong các phân lớp s, p, d, f và trong 4 lớp đầu K, L, M, N?
5. Thế nào là cấu hình electron của nguyên tử? Nêu cách viết cấu hình electron của nguyên tử?
6. Thế nào là nguyên tố s, p, d, f? Cho biết đặc điểm của lớp electron ngoài cùng? Xác đinh nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử.
2. Bài tập về đồng vị: tìm nguyên tử khối trung bình, tìm số khối, tìm % mỗi đồng vị.
3. Bài tập tìm số hạt p, n, e dựa vào tổng số hạt của nguyên tử, phân tử hoặc ion.
4. Viết cấu hình electron nguyên tử và ion. Cho biết loại nguyên tố.
CHƯƠNG 2 : BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
I. LÍ THUYẾT
1. Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn?
2. Thế nào là chu kì. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?
3. Thế nào là nhóm nguyên tố? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A, bao nhiêu nhóm B. Cách xác định số thứ tự nhóm A và nhóm B?
4. Thế nào là tính kim loại, tính phi kim? Khái niệm độ âm điện? Nêu nội dung của định luật tuần hoàn?
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Bài tập so sánh tính chất của các nguyên tố và hợp chất của nó (so sánh tính kim loại, phi kim của nguyên tố, tính axit, bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng), so sánh bán kính nguyên tử của các nguyên tử và ion.
2. Bài tập tìm tên kim loại dựa vào phản ứng của kim loại ( hoặc oxit, muối của nó) với H2O hoặc dung dịch axit)
3. Bài tập tìm số hạt p, n, e dựa vào tổng số hạt.
4. Viết cấu hình electron và xác định vị trí của nguyên tố.
5. Bài tập xác định nguyên tố dựa vào công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hidro hoặc dựa vào vị trí của nguyên tố xác định công thức oxit cao nhất, công thức hợp chất khí với H.
CHƯƠNG 3 : LIÊN KẾT HÓA HỌC
I. LÍ THUYẾT
1. Thế nào là ion, cation, anion? Khái niệm liên kết ion?
2. Khái niệm liên kết cộng hóa trị? Thế nào là liện kết cộng hóa trị có cực và không cực?
II.CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Biểu diễn sự tạo thành liên kết ion trong các phân tử
2. Viết công thức electron và CTCT của các phân tử
3. Xác định hóa trị (điện hóa trị và cộng hóa trị) của các nguyên tố nhóm A
4. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố N, P, S, Cl, C, Br, Cr trong đơn chất, hợp chất, ion.
5. Xác định số proton, số nơtron, số electron của ion và các nguyên tử.
CHƯƠNG 4 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
I. LÍ THUYẾT
1. Thế nào là chất khử, chất oxi hóa, chất bị oxi hóa, chất bị khử, sự khử , sự oxi hóa?
2. Thế nào là phản ứng oxi hóa khử ? Phân loại phản ứng trong hóa vô cơ.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Xác định chất khử và chất oxi hóa, chất bị khử, chất bị oxi hóa.
2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron.
II. Ma trận đề kiểm tra

Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức, kĩ năng
Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Nguyên tử 3 câu
0,9đ
2 câu
0,6đ

15%
2. Bảng tuần hoàn 2 câu
0,6đ 2 câu
0,6đ 1 câu
0,3đ 15%
3. Liên kết hóa học 3 câu
0,9đ 1 câu
0,3đ 1câu
0,3đ 15%
4. Phản ứng OXH-khử 2 câu
0,6đ 2câu
0,6đ 1 câu
1,0đ 22%
5. Tổng hợp
1/3 câu
1,0đ 1 câu
0,3đ 2/3 câu
2,0đ 33,0%
Cộng 30%
31% 29% 10% 100% ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I. MÔN HÓA HỌC 10I. Đề cương ôn tập1. Cấu trúc đề thi gồm: + 20 câu trắc nghiệm – 6 điểm + 2 câu tự luận – 4 điểm. Trong đó: + 60% mức độ cơ bản + 40% mức độ khá, giỏi2. Nội dung cụ thể: CHƯƠNG 1 : NGUYÊN TỬI. LÍ THUYẾT 1. Nêu rõ thành phần cấu tạo nên nguyên tử. Cho biết khối lượng và điện tích của từng loại hạt? 2. Thế nào là số khối, nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử? Công thức tính số khối? Kí hiệu nguyên tử.3. Thế nào là đồng vị? Công thức tính nguyên tử khối trung bình? 4. Thế nào là lớp và phân lớp electron? Cho biết số electron tối đa trong các phân lớp s, p, d, f và trong 4 lớp đầu K, L, M, N?5. Thế nào là cấu hình electron của nguyên tử? Nêu cách viết cấu hình electron của nguyên tử?6. Thế nào là nguyên tố s, p, d, f? Cho biết đặc điểm của lớp electron ngoài cùng? Xác đinh nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếmII. CÁC DẠNG BÀI TẬP1. Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử. 2. Bài tập về đồng vị: tìm nguyên tử khối trung bình, tìm số khối, tìm % mỗi đồng vị.3. Bài tập tìm số hạt p, n, e dựa vào tổng số hạt của nguyên tử, phân tử hoặc ion.4. Viết cấu hình electron nguyên tử và ion. Cho biết loại nguyên tố.CHƯƠNG 2 : BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀNI. LÍ THUYẾT 1. Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn? 2. Thế nào là chu kì. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?3. Thế nào là nhóm nguyên tố? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A, bao nhiêu nhóm B. Cách xác định số thứ tự nhóm A và nhóm B?4. Thế nào là tính kim loại, tính phi kim? Khái niệm độ âm điện? Nêu nội dung của định luật tuần hoàn?II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Bài tập so sánh tính chất của các nguyên tố và hợp chất của nó (so sánh tính kim loại, phi kim của nguyên tố, tính axit, bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng), so sánh bán kính nguyên tử của các nguyên tử và ion. 2. Bài tập tìm tên kim loại dựa vào phản ứng của kim loại ( hoặc oxit, muối của nó) với H2O hoặc dung dịch axit)3. Bài tập tìm số hạt p, n, e dựa vào tổng số hạt.4. Viết cấu hình electron và xác định vị trí của nguyên tố.5. Bài tập xác định nguyên tố dựa vào công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hidro hoặc dựa vào vị trí của nguyên tố xác định công thức oxit cao nhất, công thức hợp chất khí với H.CHƯƠNG 3 : LIÊN KẾT HÓA HỌCI. LÍ THUYẾT 1. Thế nào là ion, cation, anion? Khái niệm liên kết ion? 2. Khái niệm liên kết cộng hóa trị? Thế nào là liện kết cộng hóa trị có cực và không cực?II.CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Biểu diễn sự tạo thành liên kết ion trong các phân tử 2. Viết công thức electron và CTCT của các phân tử3. Xác định hóa trị (điện hóa trị và cộng hóa trị) của các nguyên tố nhóm A4. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố N, P, S, Cl, C, Br, Cr trong đơn chất, hợp chất, ion.5. Xác định số proton, số nơtron, số electron của ion và các nguyên tử. CHƯƠNG 4 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬI. LÍ THUYẾT 1. Thế nào là chất khử, chất oxi hóa, chất bị oxi hóa, chất bị khử, sự khử , sự oxi hóa? 2. Thế nào là phản ứng oxi hóa khử ? Phân loại phản ứng trong hóa vô cơ.II. CÁC DẠNG BÀI TẬP1. Xác định chất khử và chất oxi hóa, chất bị khử, chất bị oxi hóa. 2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron.II. Ma trận đề kiểm traNội dung kiến thức Mức độ nhận thức, kĩ năng Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Nguyên tử 3 câu0,9đ 2 câu0,6đ 15%2. Bảng tuần hoàn 2 câu0,6đ 2 câu0,6đ 1 câu0,3đ 15%3. Liên kết hóa học 3 câu0,9đ 1 câu0,3đ 1câu0,3đ 15%4. Phản ứng OXH-khử 2 câu0,6đ 2câu 0,6đ 1 câu1,0đ 22%5. Tổng hợp 1/3 câu1,0đ 1 câu 0,3đ 2/3 câu 2,0đ 33,0%Cộng 30% 31% 29% 10% 100%

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 47.50 KB )

Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3965 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 14
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4702
  • Tháng hiện tại: 25282
  • Tổng lượt truy cập: 7135004

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606