Rss Feed Đăng nhập

Bài tập lịch sử lớp 11 phần Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Gửi lên: 22/09/2018 04:44, Người gửi: lichsu, Đã xem: 2669
BÀI 16. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
NHẬN BIẾTCâu 1.Phong trào đấu tranh tiêu biểu ở Lào trong giai đoạn 1918-1922 là
A.khởi nghĩa của Com-ma-đam.                          B.khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.
C.khởi nghĩa của Ong-kẹo.                                  D.khởi nghĩa của Chậu-pa-chay.
Câu 2.Từ đấu tranh chống thuế, bắt phu, phong trào đấu tranh chống Pháp ở Campuchia chuyển sang
A. đấu tranh chính trị       B. tổ chức bạo động    C. đấu tranh nghị trường      D. đấu tranh vũ trang
Câu 3. Điểm nổi bật trong hoạt động chính trị của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. đòi thi hành những cải cách dân chủ.                          B. đấu tranh đòi những quyền lợi kinh tế.
C. đòi quyền tự chủ về chính trị, tự do trong kinh doanh.
D. đấu tranh đòi được tham gia trong một số cơ quan nhà nước.
Câu 4. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. khai trí để chấn hưng quốc gia.               B. giành độc lập dân tộc.
C. đòi quyền tự do trong kinh doanh.                   D. đòi các quyền dân sinh dân chủ.
Câu 5.Mục tiêu đấu tranh ở Lào - Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 – 1939 là gì?
A. Chống bọn phản động thuộc địa, phát xít và chiến tranh.
B. Chống chiến tranh đế quốc và thực dân phản động.
C.Chống bọn phản động thuộc địa, chủ nghĩa phát xít.
D. Chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh.
Câu 6. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất giai cấp, tầng lớp nào ở các nước Đông Nam Á đấu tranh đòi tự chủ chính trị, đòi sử dụng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường?
A. Giai cấp tư sản.              B. Giai cấp công nhân.   C. Học sinh, sinh viên.       D. Giai cấp địa chủ.
Câu 7. Nội dung nào không là mục tiêu đấu tranh ở Lào - Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 – 1939
A. chống bọn phản động thuộc địa.  B. chống phát xít.  C. chống chiến tranh.  D. chống phong kiến.
THÔNG HIỂUCâu 1. Ở Đông Nam Á, Đảng Cộng sản được thành lập sớm nhất ở
A. Inđônêxia.                   B. Philippin.           C. Xiêm.                     D. Việt Nam.
Câu 2. Mục tiêu lớn nhất của cách mạng ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. độc lập dân tộc.                                              B. cải cách dân chủ.
C. công nghiệp hóa, hiện đại hóa.                        D. bình quân địa quyền.
Câu 3. Xu hướng mới xuất hiện trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á từ những năm 20 của thế kỉ XX? A. xu hướng tư sản.       B. xu hướng vô sản.    C. xu hướng cải cách. D. xu hướng bạo động.
Câu 4. Vì sao phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia (1918 – 1939) thất bại?
A. Nội bộ những người lãnh đạo có sự chia rẽ, mất đoàn kết.    B. Phong trào mang tính tự phát, phân tán.
C. Không lôi kéo được đông đảo nhân dân lao động tham gia.
D.Chưa có một tổ chức, lực lượng lãnh đạo chưa đủ khả năng để đưa phong trào đi lên.
Câu 5. Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chưa giành được thắng lợi là do nguyên nhân nào?
A. Sự xung đột gay gắt giữa hai dân tộc Campuchia và Lào.
B. Không lôi kéo được đông đảo nhân dân lao động tham gia.
C. Nội bộ những người lãnh đạo chia rẽ, mất đoàn kết.
D. Phong trào mang tính tự phát, phân tán chưa có một tổ chức, lực lượng lãnh đạo đủ khả năng để đưa phong trào đi lên.
Câu 6. Trong năm 1930, Đảng cộng sản lần lượt ra đời ở các nước nào ở Đông Nam Á
A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a.    B. Việt Nam, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
C. Việt Nam, Xiêm, In-đô-nê-xi-a.                        D. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-líp-pin.
Câu 7. Trong nửa đầu thập niên 30 thế kỉ XX, một sự kiện đánh dấu phong trào cách mạng Lào và Campuchia chuyển sang một thời kì mới là
A. Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời.                B. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành lập.
C. Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia thành lập.
D. Chính quyền Xô-viết được thành lập ở Nghệ - Tĩnh (Việt Nam).
Câu 8. Sự kiện quan trọng mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng ở Đông Dương thế kỉ XX là
A. phong trào đấu tranh vũ trang phát triển ở ca ba nước Đông Dương.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
C. giai cấp công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác.
D. liên minh công- nông hình thành.
Câu 9. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy mô như thế nào A. chỉ ở ba nước trên bán đảo Đông Dương                     B. diễn ra chỉ ở Việt Nam
       C. diễn ra chỉ ở những nước có Đảng cộng sản lãnh đạo  D. diễn ra ở hầu khắp các nước.
Câu 10. Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. xu hướng vô sản.             B. xu hướng cải cách.
C. chỉ có xu hướng tư sản.   D. tồn tại song song hai xu hướng tư sản và vô sản.
Câu 11. Phong trào đấu tranh nào sau đây không nằm trong phong trào giải phóng dân tộc ở Lào và Campuchia trong những năm 1918- 1939?
A. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Comma đam  B. Phong trào bất hợp tác, không đóng thuế và tẩy chay hàng hóa.
C. Khởi nghĩa Chậu Pa- Chay           D. Phong trào chống thuế, chống bắt phu ở Công-pông Chơ-năng.
Câu 12. Giai cấp nào không giữ vai trò lãnh đạo trong phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
A. giai cấp tư sản          B. giai cấp vô sản        C. giai cấp tiểu tư sản    D. giai cấp tư sản và vô sản
VẬN DỤNGCâu 1. So với những năm đầu thế kỉ XX, một trong những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. có sự liên minh giữa giai cấp tư sản và vô sản.          B. giai cấp tư sản liên minh với phong kiến.
C. phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước đã giành thắng lợi.
D. phong trào dân tộc tư sản có những bước tiến rõ rệt.
Câu 2. Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới là gì?
A. Xã hội phân hóa thành giai cấp tư sản và vô sản                  B. Sự ra đời của giai cấp tư sản
C. Giai cấp vô sản ra đời, tham gia lãnh đạo cách mạng  D. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế
Câu 3. Nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Chỉ tập trung đấu tranh đòi quyền lợi chính trị.          B. Đã thành lập được các chính đảng tư sản.
C. Kiên quyết từ bỏ con đường cải lương.                 D. Có sự liên minh giữa giai cấp vô sản và nông dân.
Câu 4. Tác động của tình hình thế giới đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất A. quốc tế Cộng sản thành lập.              B. các Đảng cộng sản được thành lập ở các nước.
     C. chủ nghĩa Mác- Lênin được truyền bá vào các nước Đông Nam Á.
     D. cách mạng tháng Mười Nga thành công và cao trào cách mạng thế giới lên cao.
Câu 5. Điểm khác biệt giữa phong trào cách mạng  các nước Đông Nam Á  giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới so với cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là
A. xuất hiện khuynh hướng vô sản.             B. khuynh hướng tư sản thắng thế.
C. có sự tham gia của đông đảo các giai cấp. D. giai cấp vô sản thắng thế.
Câu 1. Đánh giá mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
A. đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương
B. có sự liên kết chặt chẽ với nhau về lực lượng cách mạng
C. riêng lẻ không có sự thống nhất
D. có sự phối hợp ở một số phong trào đấu tranh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 80.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 22/09/2018 04:44
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  134
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3965 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 18
 • Khách viếng thăm: 16
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 4490
 • Tháng hiện tại: 25070
 • Tổng lượt truy cập: 7134792

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606