Rss Feed Đăng nhập

Bài tập lịch sử lớp 11 phần Đông Nam Á

Gửi lên: 22/09/2018 15:36, Người gửi: lichsu, Đã xem: 353
BÀI 4:  CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX
Câu 1. Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây trừ
A. In-đô-nê-xi-a       B. Phi-lip-pin        C. Xiêm            D. Việt Nam
Câu 2. Giữa thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á tồn tại dưới chế độ xã hội nào?
A. Chiếm hữu nô lệ         B. Tư sản            C. Phong kiến            D. Xã hội chủ nghĩa
Câu 3. Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang trong giai đoạn như thế nào?
A. Mới hình thành           B. Bước đầu phát triển     
C. Phát triển thịnh đạt   D. Khủng hoảng triền miên
Câu 4. Những nước nào trong khu vực Đông Nam Á không bị các nước thực dân phương Tây xâm lược?
A. Việt Nam                   B. Thái Lan                             C. Inđônêxia                  D. Malaixia
Câu 5. Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của
A. thực dân phương Tây                             B. thực dân Âu – Mĩ                 
 C. Thực dân Anh                                   D. Thực dân Pháp
Câu 6. Cuộc khởi nghĩa nào mở đầu phong trào chống Pháp của nhân dân Cam-pu-chia?
A. Khởi nghĩa của A-cha-xoa                     B. Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha
C. Khởi nghĩa của Pu-côm-pô                     D. Khởi nghĩa của Ong kẹo và Com-ma-đam
Câu 7. Chủ trương mở cửa buôn bán với bên ngoài của Xiêm bắt đầu đề ra từ
A. vua Ra-ma III       B. vua Ra-ma IV          C. vua Ra-ma V          D. vua Ra-ma VI
Câu 8. Tính chất của cuộc cải cách Ra-ma V là
A. cách mạng dân chủ tư sản triệt để                     B. cách mạng dân chủ tư sản không triệt để
C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới                   D. cách mạng vô sản
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước nào ở Đông Nam Á ?
A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia.       B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan.
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.                D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xingapo.
Câu 10. Thực dân Pháp tính đến việc thôn tính Lào khi nào ?
A. Sau khi xâm chiếm Thái Lan và Cam-pu-chia.       B. Sau khi đã hoàn thành bình định quân sự Việt Nam, Campuchia.
C. Khi tiến hành xâm lược Việt Nam và Campuchia.  D. Khi xâm chiếm xong hàng loạt các nước Đông Nam Á.
Câu 11. Giữa thế kỉ XIX, vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm lược của nước nào ?
A. Anh, Pháp, Mĩ          B. Anh, Pháp, Tây Ban Nha      C. Mĩ, Hà Lan, Pháp    D. Anh, Pháp.
Câu 12. Triều đại nào của vương quốc Xiêm đã theo đuổi chính sách đóng cửa ngăn cản thương nhân giáo sĩ phương Tây vào Xiêm  A. Triều đại Ra-ma          B. Triều đại Ra-ma IV           C. Triều đại Ra-ma V   D. Tất cả các triều đại trên
Câu 13. Trước tình hình các nước Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây có hành động gì?
A. Đầu tư vào Đông Nam Á                          B. Thăm dò xâm lược
C. Giúp đỡ các nước Đông Nam Á              D. Mở rộng và hoàn thành việc xâm lược.
Câu 14. Cuộc khởi nghĩa lớn và kéo dài nhất gây cho Pháp nhiều khó khăn là
A. Khởi nghĩa của A-cha-xoa                      B. Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha
C. Khởi nghĩa của Pu-côm-pô                     D. Khởi nghĩa của Ong kẹo và Com-ma-đam
Câu 15. Nguyên nhân nào dưới đây không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống Pháp ở Lào và Campuchia ?
A. Cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc                           B. Các cuộc khởi nghĩa không nhận được sự ủng hộ của nhân dân
C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học     D. Thực dân Pháp còn mạnh
Câu 16. Sau cuộc cải cách của vua Ra-ma V, thể chế chính trị của Xiêm là
A. quân chủ chuyên chế  B. quân chủ lập hiến   C. thành lập nền cộng hòa    D. chế độ trung lập
Câu 17. Vì sao cuối thế kỉ XIX Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập ?
A. Chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo của vua Ra-ma VB. Do cải cách chính trị của vua Ra-ma IV
C. Do Xiêm đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa                      
D. Do Xiêm được sự giúp đỡ của Mĩ
Câu 17. Cuộc cải cách Ra-ma V gọi là cuộc cách mạng tư sản vì
A. lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến                           
B. do giai cấp vô sản lãnh đạo
C. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển                
D. tiếp tục duy trì chế độ quân chủ chuyên chế
Câu18. Nguyên nhân nào dưới đây không phải là nguyên nhân các nước đế quốc xâm lược và tranh chấp thuộc địa ?
A. Thuộc địa là nơi đầu tư, tiêu thụ hàng hóa chính quốc.   
B. Nơi cung cấp nguyên liệu, nguồn nhân công rẻ mạt.
C. Thuộc địa có vị trí thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán.
D. Vì các nước đế quốc cần nguyên liệu để phát triển kinh tế.
Câu 19. Mở đầu cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa nào ?
A. Khởi nghĩa do Ong Kẹo chỉ huy            B. Khởi nghĩa của Com-ma-đam
C. Khởi nghĩa của Pa-chay                         D. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc
Câu 20. Đầu thế kỉ XX, ở Đông Nam Á có những giai cấp mới ra đời?
A. Nông dân và công nhân        B. Địa chủ và nông dân               C. Công nhân và tư sản      D. Tư sản và nông dân
Câu 21. Vua Ra-ma V đã không thực hiện chính sách nào để đưa Xiêm phát triển ?
A. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ, Giảm nhẹ thuế ruộng
B. Giải phóng nguồn lao động được tự do làm ăn sinh sống
C. Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh công thương nghiệp
D. Tiếp tục nhận thực hiện chính sách đóng cửa với các nước phương Tây.
Câu 22. Trước sự đe dọa xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm đã thực hiện chính sách gì để bảo vệ nền độc lập?
A. Chuẩn bị lực lượng quân sự hùng mạnh             
B. Mở rộng buôn bán với bên ngoài
C. Phát triển kinh tế trong nước                              
D. Dựa vào thế lực phong kiến các nước láng giềng.
Câu 23. Vào đầu thế kỉ XX tư tưởng bên ngoài nào đã tác động thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc?
A. Chủ nghĩa Mác – Lênin                                        
B. Trào lưu triết học ánh sáng của Pháp
C. Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn             
D. Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Câu 24. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?
A. Cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc                      
B. Các cuộc khởi nghĩa chưa có sự chuẩn bị chu đáo
C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học  
D. Thực dân Pháp có tiềm lực mạnh về quân sự

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 23.95 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 22/09/2018 15:36
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  13
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3963 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2574
 • Tháng hiện tại: 18783
 • Tổng lượt truy cập: 7128505

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606