Rss Feed Đăng nhập

ĐỀ KTHK I - 2018 Môn LỊCH SỬ BAN KHTN MÃ đề 208

Gửi lên: 26/12/2018 21:17, Người gửi: lichsu, Đã xem: 297
cmd+v 
        TRƯỜNG THPT NGHÈN
                TỔ LỊCH SỬ
 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC  KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
BAN: Khoa học tự nhiên
Thời gian làm bài: 45 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
 
  Mã đề thi 208
     
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp .............................
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 208
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A                                        
B                                        
C                                        
D                                        
 
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A                                        
B                                        
C                                        
D                                        
 
 
Câu 1: Căn cứ địa chính của cách mạng cả nước trong Cách mạng tháng Tám 1945 là
A. Võ Nhai.                    B. Việt Bắc.                    C. Cao Bằng.                  D. Việt Minh.
Câu 2: Mọi quyết định phải được sự nhất trí của năm nước Ủy viên thường trực là nguyên tắc hoạt động của cơ quan
A. Hội đồng bảo an.                                              B. Hội đồng kinh tế xã hội.
C. Đại hội đồng.                                                    D. Ban thư kí.
Câu 3: Tính chất nổi bật của phong trào cách mạng 1936-1939 là
A. nhân dân.                  B. dân tộc.                      C. dân chủ.                     D. cách mạng.
Câu 4: Điểm giống về hình thức đấu tranh giành chính quyền trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 so với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh?
A. Khởi nghĩa giành chính quyền bằng  đấu tranh chính trị.
B. Bí mật bất hợp pháp và công khai hợp pháp và bán công khai.
C. Bạo lực cách mạng giành chính quyền bằng vũ trang là chủ yếu.
D. Bạo lực cách mạng giành chính quyền bằng chính trị là chủ yếu.
Câu 5: Mục đích của Việt Nam Quốc dân đảng là đấu tranh để
A. đánh đổ đế quốc chủ nghĩa thiết lập xã hội bình đẳng.
B. đánh đuổi Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiếp lập dân quyền.
C. bất hợp tác với Chính phủ Pháp và triều đình Nguyễn.
D. lật đổ Pháp và phong kiến tay sai để tự giải phóng.
Câu 6: Xu thế phát triển của tổ chức cách mạng Việt Nam quốc dân đảng là
     A. thất bại  và chấm dứt hoạt động.                  B. lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
     C. thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.            D. phân hóa theo vô sản và tư sản.
Câu 7: Nước có nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới những năm 80-90 của thế kỉ XX và những năm đầu thế kỉ XXI ?
A. Hàn Quốc.                 B. Nhật Bản.                  C. Trung Quốc.              D. Đài Loan.
Câu 8: Cuộc khai thác lần 2 của thực dân Pháp đã có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới 1?
A. Tạo cơ sở xã hội để tiếp thu tư tưởng cách mạng vô sản.
B. Tạo điều kiện cho các tổ chức cách mạng ra đời và hoạt động.
C. Mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc và cách mạng phát triển.
D. Xã hội phân hóa sâu sắc và phong trào cách mạng sôi nổi.
Câu 9: Phong trào cách mạng 1936-1939 có ảnh hưởng như thế nào đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam?
A. Chuẩn bị toàn diện cho thắng lợi của của cách mạng tháng Tám 1945.
B. Cuộc tập dượt lần thứ ba cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.
C. Cuộc tập dượt lần hai cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.
D. Cuộc tập dượt lần thứ nhất cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.
Câu 10: Lần đầu tiên quần chúng đi bên nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh đổ được hai kẻ thù của dân tộc và có chính quyền là
A. phong trào dân chủ 1936-1939.                    B. thoái trào cách mạng 1932-1935.
C. phong trào dân tộc 1939-1945.                     D. cao trào cách mạng 1930-1931.
Câu 11: Hình thức đấu tranh ở các nước đế quốc được Đảng vận dụng trong phong trào dân chủ 1936-1939 là
A. nghị trường.              B. biểu tình.                   C. mít tinh.                     D. báo chí.
Câu 12: Sự kiện nào là chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc để thực hiện truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin về nước và các thuộc địa ?
A. Xuất bản “ Bản án chế độ thực dân Pháp”. 
B. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri.
C. Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.      
D. Gửi Bản yêu sách đến Hội nghị Vécxai.
Câu 13: Sự kiện nào đánh dấu Nhật Bản kết thúc sự chiếm đóng Đồng Minh.
A. Học thuyết Miyađaoa(1993) và Hasimôtô(1997).
B. Hiệp ước hòa bình Xanphranxcô(8/9/1951).
C. Học thuyết Phucưđa(1977) và Kaiphu(1991).
D. Hiệp ước an ninh Mĩ  -  Nhật (8/9/1951).
Câu 14: Một trong những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 1945 là
A. sáng tạo hình thức chính quyền Xô viết công nông binh.
B. kết hợp dân tộc và dân chủ, giương cao ngọn cờ dân tộc.
C. tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai.
D. hình thành khối liên minh công nông trong đấu tranh.
Câu 15: Chính sách ngoại giao của Liên xô đối với các nước xã hội chủ nghĩa là
A. giúp đỡ.                     B. ủng hộ.                       C. bảo vệ.                       D. đối đầu.
Câu 16: Nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh là
A. phát triển kinh tế.                                             B. hòa bình, ổn định.   
C. khoa học kĩ thuật.                                             D. chạy đua vũ trang.
Câu 17: Nguyễn Ái Quốc tham luận tại Đại hội V Quốc tế cộng sản về vị trí , vai trò của nông dân trong cách mạng thuộc địa, mối quan hệ giữa cách mạng  thuộc địa  với cách mạng thế giới đã có ý nghĩa như thế nào?
A. Nguyễn Ái Quốc đã thực sự trở thành chiến sĩ cộng sản quốc tế.
B. Sự thành đạt của nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc trong quốc tế.
C. Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị được chính trị, tư tưởng cho Đảng.
D. Địa vị quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ngày càng được nâng cao.
Câu 18: Sắp xếp các sự kiện sau đúng thứ tự thời gian ra đời của các tổ chức cộng sản cuối 1929 ở nước ta.
1. Đông Dương cộng sản đảng.
2. Đông Dương cộng sản liên đoàn.
3. An Nam cộng sản đảng.
A. 1-3-2.                         B. 2-1-3.                         C. 1-2-3.                         D. 3-2-1.
Câu 19: Hành động đầu tiên thực hiện chiến lược chống Liên Xô của Mĩ cau Chiến tranh thế giới 2?
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
B. Ra đời của Kế hoạch Phục hưng châu Âu.
C. Viện trợ khẩn cấp cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì.
D. Thành lập, tái vũ trang quân đội cho CHLB Đức.
Câu 20: Trong cuộc khai thác lần 2(1919-1929), Thực dân Pháp bỏ vốn đầu tư vào nghành kinh tế nào nhiều nhất?
A. thương nghiệp.         B. nông nghiệp.             C. công nghiệp.             D. tài chính.
Câu 21: Bước ngoặt vĩ đại trên con đường phát triển của công nhân Việt Nam là
A. Đại hội Đảng lần thứ nhất( 3/19352 ).         
B. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930).
C. Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi.        
D. Xô viết Nghệ Tĩnh ra đời ( 1930-1931).
Câu 22: Nguyên nhân trực tiếp đưa đến thắng lợi thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 là gì?
A. Trong tổng khởi nghĩa toàn Đảng toàn dân không ngại hy sinh quyết tâm thắng lợi.
B. Có Đảng lãnh đạo đứng đầu là Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn và sáng tạo.
C. Có chuẩn bị chu đáo trong 15 năm qua ba cuộc tập dượt, nhất là thời kì 1939-1945.
D. Đồng minh đánh bại phát xít Nhật - thời cơ khách quan thuận lợi ngàn năm có một.
Câu 23: Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược( 1954-1975) của nhân dân Lào là
A. Đảng cộng sản Đông Dương.                          B. Đảng cộng sản Việt Nam.
C. Đảng nhân dân cách mạng Lào.                     D. Chính phủ kháng chiến  Lào.
Câu 24: Bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam là
A. phong trào cách mạng 1930-1931-Xô viết Nghệ Tĩnh.
B. Đảng cộng sản Đông Dương thành lập lãnh đạo cách mạng.
C. thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
D. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng.
Câu 25: Đánh giá tính chất phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1926-1929?
A. Đấu tranh có tổ chức.                                      B. Đã hoàn toàn tự giác.
C. Phát triển mạnh tự giác.                                  D. Trong khuôn khổ tự phát.
Câu 26: Chủ trương cách mạng của Đảng trong Hội nghị Ban chấp hành trung ương 8( 5/1941) giống với
A. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 11/1939).
B. Hội nghị Ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10/1930).
C. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 7/1936).
D. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Hương Cảng –Trung Quốc (2/1930).
Câu 27: Sự kiện nào trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 thể hiện công nhân Việt Nam hoàn toàn tự giác đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước?
A. Biểu tình có vũ trang tự vệ ở Nghệ An và Hà Tĩnh (9/1930).
B. Thành lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh (Tháng 9,10/1930).
C. Bãi công ngày Quốc tế chống chiến tranh đế quốc (1/8/193)).
D. Biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế lao động(1/5/1930).
Câu 28: Xu thế mới của tình hình thế giới trong Chiến tranh lạnh những năm 70-80 của thế kỉ XX là
A. nội chiến, xung đột.                                         B. hòa bình và ổn định.
C. đối đầu căng thẳng.                                          D. hòa hoãn Đông – Tây.
Câu 29: Để lôi kéo các nước Mĩlatinh ngăn chặn ảnh hưởng ảnh hưởng của cách mạng Cuba, tháng 8/1961 Mĩ đã đề xướng việc tổ chức
A. các chính phủ độc tài.                                     B. Liên Mĩ.
C. học thuyết Mơn rô.                                          D. Liên minh vì tiến bộ.
Câu 30: Nhiệm vụ chính của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là
A. giành chính quyền.                                          B. hoạt động quân sự.
C. giải phóng dân tộc.                                          D. tuyên truyền chính trị.
Câu 31: Sách lược của Mĩ đối với Liên Xô và Trung Quốc đầu những năm 70 thế kỉ XX là
A. hợp tác.                      B. hòa hoãn.                   C. đối đầu.                     D. kiềm chế.
 
 
Câu 32: Phong trào tiêu biểu mở đầu phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ thời kì cách mạng 1936-1939 là
A. Đông Dương Đại hội.                                       B. Mít tinh ở nhà Đấu xảo Hà Nội.
C. Mặt trận dân chủ Đông Dương.                      D. Đón rước Gôđa và Brêviê.
Câu 33: Đâu không phải là bài học của phong trào cách mạng 1930-1931 cho cách mạng Việt Nam?
A. Phương pháp đấu tranh công khai hợp pháp.
B. Hình thức chính quyền công nông.
C. Liên minh công nông là trận địa chính.
D. Bạo lực cách mạng giành chính quyền.
Câu 34: Thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được bắt đầu từ
A. khi quân Đồng minh vào.                               B. từ khi Nhật đảo chính Pháp.
C. Liên Xô đánh quân Nhật.                                D. Nhật đầu hàng Đồng minh.
Câu 35: Các cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh (1925)trong phong trào dân chủ công khai do giai cấp nào thực hiện?
A. Đảng cộng sản.                                                 B. công nhân, nông dân
C. Tư sản dân tộc.                                                 D. Tiểu tư sản trí thức.
Câu 36: Khẩu hiệu “ Đả đảo chủ nghĩa đế quốc ! Đả đảo Nam triều !”  trong phong trào cách mạng 1930-1931 đã thể hiện tính
A. triệt để của phong trào.                                   B. cách mạng tiên phong.
C. quyết liệt của quần chúng.                             D. cách mạng của phong trào.
Câu 37: Nhận xét như thế nào cho đúng về thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc trong cách mạng dân tộc Việt Nam?
A. Tha thiết canh tân đất nước, nhạy cảm thời cuộc.
B. Ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.
C. Là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.
D. Hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc .
Câu 38: Giành chính quyền ở những trung tâm chính trị, thành phố trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được thực hiện bằng hình thức đấu tranh nào là chủ yếu?
A. Đấu tranh vũ trang ở các địa phương.          
B. Đấu tranh chính chị công khai và bí mật.
C. Đấu tranh chính trị có vũ trang hỗ trợ.        
D. Vũ trang cách mạng để giành chính quyền.
Câu 39: Tính chất phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 của là
A. có tính dân chủ.                                                B. giải phóng dân tộc.
C. có tính dân tộc.                                                 D. dân tộc dân chủ.
Câu 40: Trong thập kỉ cuối thế kỉ XX, hai nước Tây Âu nào đã trở thành những đối trọng với Mĩ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng?
A. Anh và Đức.              B. Anh và Pháp.            C. Pháp và Liên Xô.     D. Pháp và Đức.
 
----------- HẾT ----------
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 76.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 26/12/2018 21:17
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  9
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3681 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2234 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 250
 • Tháng hiện tại: 143021
 • Tổng lượt truy cập: 7099822

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606