Rss Feed Đăng nhập

ĐỀ THI THỦ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ LẦN 1 MÃ ĐỀ 011

Gửi lên: 01/03/2019 22:26, Người gửi: lichsu, Đã xem: 374
cmd+
TRƯỜNG THPT NGHÈN    KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
                                                                                        Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
                                                                                 Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
      ĐỀ THI THỬ                                   Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
  (Đề thi có 04 trang)                                                                                                              
 

    MÃ ĐỀ 011
Họ, tên thí sinh:................................................................................                Số báo danh………………………………………………………..     
 
Mã đề thi 132
     
Câu 1: Đảng đã thấy được những hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc từ thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng nào?
A. Cao trào kháng Nhật cứu nước.                     B. Phong trào cách mạng 1930-1931.
C. Phong trào dân chủ 1936 - 1939.                  D. Giải phóng dân tộc 1939 - 1945.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải của Hội nghị Ian-ta( 4-11/2/1945)?
A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
B. Thỏa thuận về đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu vàÁ.
C. Thống nhất mục tiêu chung tiêu diệt tận gốc phát xít Đức, quân phiệt Nhật.
D. Quy định về đóng quân giải giáp chủ nghĩa quân phiệt Nhật ở Đông Dương.
Câu 3: Chính đảng  yêu nước, chủ trương đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản là
A. Việt Nam quốc dân đảng.                               B. Tân Việt cách mạng đảng.
C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.           D. Đảng lập hiến .
Câu 4: Hoạt động nào của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân để trở thành nòng cốt trong phong trào dân tộc?
A. Thực hiện chủ trương “ vô sản hóa” cuối 1928.
B. Ra Báo Thanh niên và sách “Đường kách mệnh”.
C. Mở các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu.
D. Chuyển hóa thành lập Đông Dương cộng sản đảng.
Câu 5: Hội nghị Ban chấp hành trung ương tháng 11/1939, đã xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương như thế nào?
A. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh .
B. Đánh đổ đế quốc và tay sai làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
C. Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là giải phóng dân tộc.
D. Đánh đuổi phát xít Nhật. Thành lập chính quyền cách mạng.
Câu 6: Cơ sở của Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh (Việt Minh) là gì?
A. Các Hội Cứu quốc.                                           B. Các Hội Phản đế.
C. Giải phóng dân tộc.                                         D. Các Hội Đồng minh.
Câu 7: Đầu 1930, chính quyền thực dân đã thực hiện chính sách chính trị như thế nào ở Việt Nam sau khởi nghĩa Yên Bái?
A. Ân xá một số tù chính trị.                               B. Chiến dịch khủng bố trắng.
C. Nới lỏng chính sách cai trị.                            D. Xoa dịu mâu thuẫn dân tộc.
Câu 8: Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩlatinh sau Chiến tranh thế giới 2 là gì?
A. Chính trị.                   B. Nghị trường.              C. Ngoại giao.                D. Vũ trang.
Câu 9: Đánh giá nào sau đây không đúng về ý nghĩa, tác động của Cánh mạng tháng Tám 1945 đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc ta ?
A. Mở đầu kỉ nguyên  mới của dân tộc : kỉ nguyên độc lập và tự do.
B. Nhân dân nắm chính quyền, làm chủ đất nước và vận mệnh dân tộc.
C. Mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
D. Mở đầu kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền giải phóng xã hội.
 
Câu 10: Đâu không là mục tiêu của của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ ?
A. Tiêu diệt lực lượng địch .                                B. Tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.
C. Tạo đà phát triển kháng chiến.                      D. Giải phóng vùng Tây Bắc.
Câu 11: Sau thắng lợi quân sự nào thì quân ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ ?
A. Chiến dịch Biên giới.                                       B. Đông xuân 1953-1954.
C. Chiến dịch Việt Bắc.                                       D. Điện Biên Phủ lịch sử.
Câu 12: Hoạt động nào đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam?
A. Tham gia và đọc tham luận tại Đại hội V của Quốc tế cộng sản ( 7/1924).
B. Đọc Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa ( 7/1920).
C. Gửi đến Hội nghị Vécxai bản Yêu sách của nhân dân An Nam( 18/6/1919).
D. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế 3 và thành lập Đảng cộng sản Pháp ( 12/1920).
Câu 13: Điểm giống nhau của các kế hoạch: Tấn công Việt Bắc 1947, Rơve, Đờ lat đơ Tatxinhi, Nava là gì?
A. Bao vây và cô lập căn cứ địa Việt Bắc.        B. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến.
C. Tấn công quy mô lớn căn cứ Việt Bắc.         D. Âm mưu kết thúc nhanh chiến tranh.
Câu 14: Điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc về nhiệm vụ dân chủ chống phong kiến trong Cương Lĩnh tháng 2/1930 là gì?
A. Đánh đổ hết toàn bộ giai cấp phong kiến.
B. Đánh đổ bọn phong kiến phản cách mạng.
C. Thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”.
D. Lấy ruộng địa chủ chia cho dân cày nghèo.
Câu 15: Thắng lợi nào của ta đã giáng đòn quyết định đánh bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải từ bỏ tham vọng xâm lược nước ta ?
A. Hiệp định Giơnevơ 1954.                               B. Biên giới thu đông 1950.
C. Việt Bắc thu đông 1947.                                 D. Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Câu 16: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 1 (1897-1914), thực dân Pháp tập trung vào lĩnh vực nào?
A. Xây dựng giao thông.                                      B. Cướp đoạt ruộng đất.
C. Việc khai thác mỏ.                                           D. Đồn điền trồng cao su.
Câu 17: Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức cách mạng nào?
A. Hội Liên hiệp thuộc địa Pháp ở Pa ri.
B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
C. Hội những người lao động trí óc Đông Dương.
D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.
Câu 18: Chế độ chính trị của nước Nga trước Cách mạng tháng Hai 1917 là gì?
A. Xã hội chủ nghĩa.                                             B. Cộng hòa tư sản.
C. Quân chủ lập hiến.                                           D. Quân chủ chuyên chế.
Câu 19: Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh lạnh đã bao trùm khắp thế giới?
A. Thông điệp của tổng thống Tru- man tại Quốc Hội Mĩ.
B. Sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp ước VÁC- SA- VA.
C. Thực hiện kế hoạch Mác San” -Phục hồi kinh tế Tây Âu.
D. Liên Xô và Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế.
Câu 20: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX là gì?
A. Diễn ra lẻ tẻ, chưa thống nhất được thành phong trào chung.
B. Triều đình đầu hàng, bỏ dân theo giặc, làm tay sai cho Pháp.
C. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực lãnh đạo.
D. Thực dân qúa Pháp mạnh, đã hoàn thành xâm lược Việt Nam.
Câu 21: Tính chất của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là gì?
A. Liên minh văn hóa – xã hội.                           B. Liên minh kinh tế - văn hóa.
C. Liên minh chính trị - kinh tế.                         D. Liên minh chính trị - quân sự.
Câu 22: Thành tựu nào của Liên Xô đã phá vỡ thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mĩ?
A. Tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh trái đất.
B. Xô-Mĩ kí Hiệp ước hạn chế vũ khí nguyên tử 1972.
C. Đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm 1957.
D. Liên Xô chế tạo thàng công bom nguyên tử 1949.
Câu 23: Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Trường Chinh tại Đại hội II của Đảng
( 2/1951), đã xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam thuộc chiến lược cách mạng nào ?
A. Dân tộc dân chủ nhân dân.                             B. Cách mạng dân chủ nhân dân.
C. Cách mạng giải phóng dân tộc.                      D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 24: Mở đầu phong trào đấu tranh chống Chủ nghĩa thực dân ở châu Phi sau chiến tranh thế giới 2 là khu vực nào?
A. Bắc Phi.                     B. Tây Phi.                     C. Trung Phi.                 D. Nam Phi.
Câu 25: Trong Luận cương tháng 10/1930, đồng chí Trần Phú đã xác định cuộc Cách mạng tư sản dân quyền có nội dung như thế nào?
A. Chống phong kiến chia ruộng cho dân.
B. Chỉ chống đế quốc giải phóng dân tộc.
C. Chỉ làm nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
D. Chống đế quốc và chống phong kiến.
Câu 26: Sự kiện nào phản ánh một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản?
A. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 1925.
B. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản cuối năm 1929.
C. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930.
D. Thực hiện chủ trương “ vô sản hóa” cuối năm 1928.
Câu 27: Dựa trên cơ sở nào mà thực dân Anh đã thành lập hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan(15/8/1947)?
A. Đặc điểm địa lý và lịch sử văn hóa.
B. Kết quả đấu tranh giải phóng dân tộc .
C. Thắng lợi của phong trào cách mạng.
D. Tôn giáo: Ấn Độ giáo và Hồi giáo.
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải mục tiêu của Mĩ trong Chiến lược toàn cầu phản cách mạng ?
A. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc.
B. Thúc đẩy dân chủ can thiệp vào công việc nội bộ nước khác
C. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
D. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, công nhân, hòa bình.
Câu 29: Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, nước nào giữ vị trí siêu cường tài chính số 1 thế giới?
A. Nhật Bản.                  B. CHLB Đức.                C. Mĩ.                              D. Anh.
Câu 30: Sau Chiến tranh thế giới 2 lại nay, nước nào ở Tây Âu luôn liên minh chặt chẽ với Mĩ như ‘hình với bóng” trong chính sách ngoại giao?
A. Nhật Bản.                  B. CHLB Đức.                C. Pháp.                          D. Anh.
Câu 31: Nhiệm vụ chính của ta trong đông xuân 1953-1954 là gì ?
A. Phân tán địch.           B. Giải phóng dân.        C. Tiêu diệt địch.          D. Giải phóng đất.
Câu 32: Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Chính quyền cách mạng đối phó các tổ chức phản cách mạng, tay sai của Trung Hoa dân quốc( Việt Quốc, Việt cách) như thế nào ?
A. Đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán rồi rút vào hoạt động bí mật.
B. Giao thiệp thân thiện, cung cấp một phần lương thực thực phẩm, phương tiện.
C. Dựa vào quần chúng, kiên quyết vạch trần âm mưu, hành động phá hoại.
D. Chủ trương tạm hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa dân quốc.
Câu 33: Hành động nào của Pháp đã trực tiếp đưa đến quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống pháp của Thường vụ trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ?
A. Quân Pháp khiêu khích và tấn công ta ở Lạng Sơn (11/1946).
B. Đốt Nhà Thông tin, chiếm đóng cơ quan Bộ Tài chính (12/1946).
C. Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.
D. Pháp mở các cuộc tiến công ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
Câu 34: Điểm khác của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại so với cuộc Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII là gì?
A. Phát minh kĩ thuật xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống.
B. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ khoa học.
C. Từ thực tiễn sản xuất đã cải tiến và phát minh kĩ thuật
D. Phát minh kĩ thuật để đáp ứng đòi hỏi của sản xuất.
Câu 35: Nội dung nào của Hiệpđịnh  Giơnevơ  không chặt chẽ, đã tạo điều kiện cho Mĩ- tay sai thực hiện âm mưu xâm lược và chia cắt Việt Nam lâu dài ?
A. Trách nhiệm thi hành Hiệp định Giơnevơ thuộc người kí và người kế tục họ.
B. Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.
C. Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước.
D. Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
Câu 36: Hình thức đấu tranh mới nào đã được Đảng cộng sản Đông Dương khéo léo vận dụng trong quá trình đấu tranh những năm 1936-1939?
A. Báo chí, tư tưởng.                                             B. Đón rước Gô đa.
C. Đông Dương Đại hội.                                       D. Nghị trường.
Câu 37: Mục tiêu của Pháp – Mĩ trong kế hoạch Na va là gì ?
A. Tiêu diệt đầu não kháng chiến và quân chủ lực của ta.
B. Trong vòng 18 tháng sẽ chuyển bại thành thắng.
C. Chiếm đóng biên giới Việt Trung để cô lập Việt Bắc.
D. Bình định vùng tạm chiếm, ngăn chặn chủ lực của ta.
Câu 38: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ( 1883-1892)  là ai?
A. Nguyễn Thiện Thuật.                                       B. Đinh Công Tráng.
C. Phan Đình Phùng.                                            D. Hoàng Hoa Thám.
Câu 39: Điểm giống nhau của Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh với Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương là gì?
A. Lực lượng nòng cốt.                                         B. Phạm vi hoạt động.
C. Hình thức đấu tranh.                                        D. Mục tiêu đấu tranh.
Câu 40: Ngày 6-1-1946, đã diễn ra sự kiện lịch sử nào?
A. Thông qua bản Hiến Pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
B. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa I đã thông qua Chính phủ liên hiệp kháng chiến.
C. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ chống giặc dốt.
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 38.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 01/03/2019 22:26
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  16
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3963 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2802
 • Tháng hiện tại: 19011
 • Tổng lượt truy cập: 7128733

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606