Rss Feed Đăng nhập

ĐỀ THI THỦ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ LẦN 1 MÃ ĐỀ 011

Gửi lên: 01/03/2019 22:26, Người gửi: lichsu, Đã xem: 55
cmd+
TRƯỜNG THPT NGHÈN    KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
                                                                                        Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
                                                                                 Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
      ĐỀ THI THỬ                                   Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
  (Đề thi có 04 trang)                                                                                                              
 

    MÃ ĐỀ 011
Họ, tên thí sinh:................................................................................                Số báo danh………………………………………………………..     
 
Mã đề thi 132
     
Câu 1: Đảng đã thấy được những hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc từ thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng nào?
A. Cao trào kháng Nhật cứu nước.                     B. Phong trào cách mạng 1930-1931.
C. Phong trào dân chủ 1936 - 1939.                  D. Giải phóng dân tộc 1939 - 1945.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải của Hội nghị Ian-ta( 4-11/2/1945)?
A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
B. Thỏa thuận về đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu vàÁ.
C. Thống nhất mục tiêu chung tiêu diệt tận gốc phát xít Đức, quân phiệt Nhật.
D. Quy định về đóng quân giải giáp chủ nghĩa quân phiệt Nhật ở Đông Dương.
Câu 3: Chính đảng  yêu nước, chủ trương đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản là
A. Việt Nam quốc dân đảng.                               B. Tân Việt cách mạng đảng.
C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.           D. Đảng lập hiến .
Câu 4: Hoạt động nào của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân để trở thành nòng cốt trong phong trào dân tộc?
A. Thực hiện chủ trương “ vô sản hóa” cuối 1928.
B. Ra Báo Thanh niên và sách “Đường kách mệnh”.
C. Mở các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu.
D. Chuyển hóa thành lập Đông Dương cộng sản đảng.
Câu 5: Hội nghị Ban chấp hành trung ương tháng 11/1939, đã xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương như thế nào?
A. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh .
B. Đánh đổ đế quốc và tay sai làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
C. Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là giải phóng dân tộc.
D. Đánh đuổi phát xít Nhật. Thành lập chính quyền cách mạng.
Câu 6: Cơ sở của Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh (Việt Minh) là gì?
A. Các Hội Cứu quốc.                                           B. Các Hội Phản đế.
C. Giải phóng dân tộc.                                         D. Các Hội Đồng minh.
Câu 7: Đầu 1930, chính quyền thực dân đã thực hiện chính sách chính trị như thế nào ở Việt Nam sau khởi nghĩa Yên Bái?
A. Ân xá một số tù chính trị.                               B. Chiến dịch khủng bố trắng.
C. Nới lỏng chính sách cai trị.                            D. Xoa dịu mâu thuẫn dân tộc.
Câu 8: Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩlatinh sau Chiến tranh thế giới 2 là gì?
A. Chính trị.                   B. Nghị trường.              C. Ngoại giao.                D. Vũ trang.
Câu 9: Đánh giá nào sau đây không đúng về ý nghĩa, tác động của Cánh mạng tháng Tám 1945 đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc ta ?
A. Mở đầu kỉ nguyên  mới của dân tộc : kỉ nguyên độc lập và tự do.
B. Nhân dân nắm chính quyền, làm chủ đất nước và vận mệnh dân tộc.
C. Mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
D. Mở đầu kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền giải phóng xã hội.
 
Câu 10: Đâu không là mục tiêu của của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ ?
A. Tiêu diệt lực lượng địch .                                B. Tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.
C. Tạo đà phát triển kháng chiến.                      D. Giải phóng vùng Tây Bắc.
Câu 11: Sau thắng lợi quân sự nào thì quân ta giành được thế chủ động trên chiến tr