Rss Feed Đăng nhập

Đề ôn luyện lịch sử thế giới

Gửi lên: 22/09/2018 04:57, Người gửi: lichsu, Đã xem: 325
/cmd+vĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 11- thế giới
Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Chiến tranh thế giới II bùng nổ là
A. Nước Đức muốn phục thù đối với hệ thống hòa ước V_O  
B. Chính sách trung lập của Mĩ để phát xít được tự do hành động.
C. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. 
D. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của Đức, Anh, Pháp, Mĩ.
Câu 2: Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới là gì?
A. Giai cấp vô sản ra đời, tham gia lãnh đạo cách mạng          
B. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế
C. Xã hội phân hóa thành giai cấp tư sản và vô sản                 
D. Sự ra đời của giai cấp tư sản
Câu 3: Ngoài việc  Đảng Quốc xã ngày càng mở rộng trong quần chúng, Đảng xã hội dân chủ không hợp tác với những người Cộng sản chống phát xít còn nhân tố quan trọng nào khiến Chủ nghĩa phát xít ở Đức thắng thế?
A. Giới đại tư bản Đức ủng hộ lực lượng phát xít        
B. Nhân dân ủng hộ tuyệt đối các chủ trương của Đảng quốc xã.
C. Đảng Quốc xã Đức thực hiện nhiều chính sách ưu việt, đưa nước Đức đi lên.
D. Đảng xã hội dân chủ ngày càng có ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân.
Câu 4: Xu hướng mới xuất hiện trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á từ những năm 20 của thế kỉ XX?
A. xu hướng vô sản.              
B. xu hướng tư sản.          
C. xu hướng cải cách.       
D. xu hướng bạo động.
Câu 5: Mục đích của phong trào Ngũ Tứ là
A. lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh                         
 B. canh tân đất nước, đưa Trung Quốc phát triển giàu mạnh.
C. phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các đế quốc      
D. đánh đuổi các nước đế quốc giành độc lập dân tộc.
Câu 6: Mục đích của thực dân Pháp kí hiệp ước Pa-tơ-nốt nhằm
A. hợp tác với triều đình nhà Nguyễn để đàn áp nhân dân ta.
B. xoa dịu dư luận và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến đầu hàng.
C. củng cố và tăng thêm quyền lợi của Pháp ở Việt Nam.
D. chống lại phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
Câu 7: Trận Cầu Giấy lần thứ hai 1883 đã tiêu diệt tên chỉ huy nào của thực dân Pháp?
A. Duy –puy.                 B. Cuốc bê.              
 C. Ri vi e.                                  D. Gác ni e.
Câu 8: Nội dung chủ yếu của đạo luật phục hưng công nghiệp là gì?
A. Tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.
B. Cho phép phát triển tự do một số ngành công nghiệp mà không cần đóng thuế.
C. Tập trung vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn bằng kí kết những hợp đồng về thị trường tiêu thụ với chủ.
D. Kêu gọi tư bản nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp theo hợp đồng dài hạn.
Câu7: Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là gì?
A. Tạo điều kiện cho cho chủ nghĩa Mác-Lê nin được truyền bá vào Trung Quốc.
B. Dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921.
C. Tạo điều kiện cho tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào Trung Quốc.
D. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triên mạnh mẽ ở Trung Quốc.
Câu 8: Phong trào Ngũ tứ là cao trào cách mạng chống lại thế lực nào ở Trung Quốc?
A. Đế quốc và phong kiến. B. Đế quốc và tư sản mại bản.C. Tư sản và phong kiến.D. Đế quốc và bọn phản cách mạng.
Câu 17: Chủ trương của Liên xô đối với liên minh phát xít ?
A. Khộng hợp tác với các nước tư bản vì họ dung dưỡng phe phát xít.  
 B. Liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít.
C. Hợp tác chặt chẽ với các nước Anh, Pháp trên mọi lĩnh vực.               
D. Đối đầu với các nước tư bản Anh, Pháp
Câu 18: Mục tiêu lớn nhất của cách mạng ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là:
A. độc lập dân tộc.                                       B. công nghiệp hóa, hiện đại hóa.                          
C. bình quân địa quyền.                               D. cải cách dân chủ.
Câu 19: Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-1933 giới cầm quyền Đức đã làm gì ?
A. Ký kết các văn bản hợp tác kinh tế với các nước tư bản châu Âu và Liên Xô.B. Ban bố các quyền tự do dân chủ, cải cách xã hội.
C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.D. Tập trung sản xuất thâu tóm những ngành kinh tế chính.
Câu 20: Đạo luật nào không nằm trong “Chính sách mới” của Tổng thống Ru dơ ve
A. Đạo luật phục hưng công nghiệp.     B. Đạo luật về ngân hàng.    C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp.D. Đạo luật phát triển du lịch.
Câu 21: Ngày 30/1/1933, ở nước Đức diễn ra sự kiện quan trọng gì?
A. Nền cộng hòa Vai ma được thiết lập.                     B. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc Liên.
C. Hòa ước Vecxai được kí kết.                                  D. Tổng thống HindenBua trao quyền cho Hitle.
Câu 22: Tác động to lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đến nước Nhật là?
A. Đời sống nhân dân khổ cực.                                  B. Phong trào đấu tranh của công nhân tăng nhanh.
C. Tình hình xã hội không ổn định                             D. Kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng.
Câu 23: Sau khi xé bỏ hòa ước Véc-xai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu gì?\
A. Chuẩn bị xâm lược các nước Tây Âu.                      B. Chuẩn bị  chiếm vùng Xuy-đét và Tiệp Khắc.
C. Chuẩn bị đánh bại Liên Xô.                               D. Thành lập một nước Đại Đức bao gồm toàn bộ châu Âu.
Câu 24: Hành động của các nước phát xít ngay sau khi hình thành Liên minh là gì?
A. Kí hiệp ước không xâm phạm với Liên Xô.           B. Tăng cường các hoạt động quân sự ở nhiều nơi.
C. Đầu tư vốn vào các nước thuộc địa để khai thác.   D. Ra sức sản xuất vũ khí để chuẩn bị chiến tranh thế giới.
Câu 25: Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản kéo dài trong suốt thập niên của thế kỉ XX là
A. do làn sóng đấu tranh của nhân dân.                       B. do sự phản đối của tầng lớp Samurai.
C. do khủng hoảng kinh tế.                                         D. do bất đồng trong nội bộ giới cầm quyền.
Câu 26: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không thuộc phong trào Cần Vương?
A. Khởi nghĩa Bãi Sậy   B. Khởi nghĩa Hương Khê          C. Khởi nghĩa Ba Đình          D. Khởi nghĩa Yên Thế
Câu 27: Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 1883?
A. Buộc thực dân Pháp từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta.                    B. Thể hiện rõ quyết tâm tiêu diệt giặc của nhân dân ta.
C. Nhà Nguyễn kí hiệp ước Hác măng với thực dân Pháp.                  D. Pháp hoang mang, lo sợ tìm cách thương lượng.
Câu 28: Để vượt qua khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, giới cầm quyền Nhật Bản đã:
A. Quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược
B. Thực hiện chế độ chuyên chế độc tài phát xít giống như Đức
C. Thực hiện chính sách cải cách kinh tế - xã hội như Mỹ
D. Duy trì nền dân chủ, ứng dụng những thành tựu khoa học – kỹ thuật
Câu 29: Trong phong trào Ngũ Tứ, giai cấp nào lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập?  A. Tiểu tư sản             B. Tư sản                               C. Nông dân.                   D. Công nhân
Câu 30: Thái độ của các nước Anh, Pháp đối với các hành động của phe phát xít?
A. Nhượng bộ thỏa hiệp phát xít.      B. Giữ thái độ trung lập.       C. Coi là kẻ thù nguy hiểm nhất.       D. Liên kết với Liên Xô để chống.
Câu 31: Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản những năm 30 của thế kỷ XX bị chậm lại là do
A. cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản.                     B. mẫu thuẫn xã hội gia tăng.
C. tác dộng  cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933.    D. Nhật Hoàng chưa đủ sức mạnh.
Câu 32: Để lấy cớ kéo quân ra Bắc Kì lần thứ hai, thực dân Pháp đã
A. bắt tay với nhà Thanh dựng lên vụ Duy – puy        B. cử quân Pháp ra Bắc dò la tình hình, giở trò khiêu khích
C. vu cáo triều đình nhà Nguyễn vi phạm hiệp ước 1874 D. gửi tối hậu thư cho triều đình nhà Nguyễn.
Câu 33: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ở nước Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực
A. Thương mại, dịch vụ.       B. công nghiệp.           C. nông nghiệp.             D. tài chính, ngân hàng.
Câu 34: Nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Kiên quyết từ bỏ con đường cải lương.                      B. Đã thành lập được các chính đảng tư sản.
C. Có sự liên minh giữa giai cấp vô sản và nông dân.   D. Chỉ tập trung đấu tranh đòi quyền lợi chính trị.
Câu 35: Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là 
 A. đòi các quyền dân sinh dân chủ.      B. giành độc lập dân tộc.C. khai trí để chấn hưng quốc gia.    D. đòi quyền tự do trong kinh doanh.
Câu 36: Đặc điểm nổi bật nhất của mạt trận nhân dân chống Pháp của nhân dân giữa cuối thế kỷ XIX là:
A. Dễ dàng thỏa hiệp khi Pháp nhượng bộ.                                B. Đoàn kết, phối hợp cùng với triều đình chống Pháp.
C. Vừa chống cả triều đình phong kiến, chống cả Pháp.           D. Chiến đấu anh dũng, quyết tâm chống Pháp đến cùng.
Câu 37: Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng không thành, thực dân Pháp đã kéo quân vào
A. Vĩnh Long.              B. Định Tường.        C. Biên Hòa.            D. Gia Định.
Câu 38: Chỉ huy quân đội triều đình trong cuộc chiến đấu chống quân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) là      A. Trương Định              B. Nguyễn Tri Phương        C. Nguyễn Trung Trực.                 D. Hoàng Diệu
 
 
Câu 39: Để vượt qua khủng hoảng kinh tế 1929-1933 giới cầm quyền Nhật bảnđã chủ trương:
A. Thực hiện chính sách mới của Tổng thống Mĩ( Ru-dơ-ven).      B. Thực hiện chế độ chuyên chế độc tài phát xít giống như nước Đức.
C. Thực hiện nền dân chủ,mở cửa,ứng dụng những thành tựu khoa học- kĩ thuật.
D. Quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.
Câu 40: Chính sách mới của chính phủ Ru-dơ-ven có ý nghĩa như thế nào đối với nước Mĩ?
A. Tăng cường vai trò của nhà nước trong các vấn đề kinh tế xã hội.
B. Xoa dịu mâu thuẫn giai cấp và phong trào đấu tranh của quần chúng.
C. Đưa Mĩ thoát khỏi khủng hoảng mà vẫn duy trì được chế độ dân chủ tư sản.
D. Giải quyết được một số vấn đề cơ bản của cuộc khủng hoảng kinh tế.
Câu 33: Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản những năm 30 của thế kỷ XX bị chậm lại là do
A. Nhật Hoàng chưa đủ sức mạnh.D. tác dộng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933.
C. cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản.                    B. mẫu thuẫn xã hội gia tăng.
Câu 29: Nguyên nhân chủ yếu làm cho Việt Nam mất độc lập trước sự xâm lược của thực dân Pháp lần 1 ( 1858-1884) là
A. thực dân Pháp còn rất mạnh.                  B. quân đội lạc hậu và bạc nhược.
C. Nhà Nguyễn khước từ cải cách.              D. Nhà Nguyễn đã bỏ rơi nhân dân.
Câu 28: Chủ trương của Liên xô đối với liên minh phát xít ?
A. Hợp tác chặt chẽ với các nước Anh, Pháp trên mọi lĩnh vực.B                 . Đối đầu với các nước tư bản Anh, Pháp
C. Liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít
.D. Khộng hợp tác với các nước tư bản vì họ dung dưỡng phe phát xít.
Câu 22: Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là gì?
A. Dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921.B. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triên mạnh mẽ ở Trung Quốc.
C. Tạo điều kiện cho cho chủ nghĩa Mác-Lê nin được truyền bá vào Trung Quốc.
D. Tạo điều kiện cho tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào Trung Quốc.
Câu 23: Phong trào Cần Vương thất bại đã giúp các sĩ phu yêu nước rút ra được bài học như thế nào để cứu nước giải phóng dân tộc đầu XX?A. đoạn tuyệt với trung quân ái quốc.                                 B. bạo động để đánh Pháp giành độc lập.
        C. kết hợp mục tiêu dân tộc và dân chủ.       D. cầu viện nước ngoài giúp đánh Pháp.
Câu 29: Thái độ của các nước Anh, Pháp đối với các hành động của Liên minh phát xít?
A. Liên kết với Liên Xô để chống.                                 B. Nhượng bộ thỏa hiệp phát xít.
C. Coi là kẻ thù nguy hiểm nhất.                                    D. Trung lập với các hoạt động diễn ra bên ngoài lãnh thổ.
Câu 37: Nội dung chủ yếu của đạo luật phục hưng công nghiệp là gì?
A. Cho phép phát triển tự do một số ngành công nghiệp mà không cần đóng thuế.
B. Kêu gọi tư bản nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp theo những hợp đồng dài hạn.
C. Tập trung vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn bằng kí kết những hợp đồng về thị trường tiêu thụ với chủ tư bản.
D. Tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.
Câu 11: Chủ trương của Liên xô đối với liên minh phát xít ?
A. Hợp tác chặt chẽ với các nước Anh, Pháp trên mọi lĩnh vực.                               
B. Đối đầu với các nước tư bản Anh, Pháp
C. Liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít.      
D. Khộng hợp tác với các nước tư bản vì họ dung dưỡng phe phát xít.
Câu 21: Sau khi xé bỏ hòa ước Véc-xai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu gì?
A. Chuẩn bị  chiếm vùng Xuy-đét và Tiệp Khắc.                             B. Chuẩn bị đánh bại Liên Xô.
C. Thành lập một nước Đại Đức bao gồm toàn bộ châu Âu.            D. Chuẩn bị xâm lược các nước Tây Âu.
Câu 22: Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 1883?
A. Nhà Nguyễn kí hiệp ước Hác măng với thực dân Pháp.B. Làm cho Pháp hoang mang, lo sợ và tìm cách thương lượng.
C. Buộc thực dân Pháp từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta.    D. Thể hiện rõ quyết tâm tiêu diệt giặc của nhân dân ta.
Câu 37: Nội dung chủ yếu của đạo luật phục hưng công nghiệp là gì?
A. Cho phép phát triển tự do một số ngành công nghiệp mà không cần đóng thuế.
B. Kêu gọi tư bản nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp theo những hợp đồng dài hạn.
C. Tập trung vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn bằng kí kết những hợp đồng về thị trường tiêu thụ với chủ tư bản.
D. Tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.
Câu 22: Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là gì?
A. Dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921.   
B. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triên mạnh mẽ ở Trung Quốc.
C. Tạo điều kiện cho cho chủ nghĩa Mác-Lê nin được truyền bá vào Trung Quốc.
D. Tạo điều kiện cho tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào Trung Quốc.
 
 
 
 
 
Câu 1: Đặc điểm cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1 là
A. kinh tế nông nghiệp tư bản chủ nghĩa đã hình thành.  B. phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã từng bước du nhập.
C. lạc hậu, nông nghiệp chủ yếu, phát triển què quặt lệ thuộc vào Pháp.
D. kinh tế có chuyển biến theo hướng hiện đại nhưng mang tính chất cục bộ.
Câu 2: Sự kiện quan trọng mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng ở Đông Dương thế kỉ XX là
A. sự phát triển của công nhân từ tự phát sang tự giác.               B. sự phát triển của đấu tranh vũ trang toàn khu vực.
C. sự ra đời của liên minh công nông làm nòng cốt.                    D. sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930).
Câu 3: Bài học từ Chiến tranh thế giới thứ hai: để có thể đánh bại các thế lực phản động giữ vững nền hòa bình thế giới và độc lập mỗi quốc gia thì các quốc gia trên thế giới phải làm gì?
A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng  con đường thương lượng hòa bình.
B. Nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức cảnh giác chống chiến tranh bảo vệ hòa bình.
C. Đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình vì độc lập của các dân tộc thế giới.
D. Kiên quyết đấu tranh chống lại các tư tưởng hành động hiếu chiến, xâm lược của bất kì kẻ thù nào.
Câu 4: Chủ trương của Liên xô với các nước tư bản sau khi Đức, Italia, Nhật hình thành liên minh phát xít ?
A. Khộng hợp tác vì các nước tư bản dung dưỡng phe phát xít.
B. Kí với Đức Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau để bảo vệ độc lập.
C. Hợp tác chặt chẽ với các nước Anh, Pháp trên mọi lĩnh vực.
D. Liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít.
Câu 5: Trong Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Thực dân Pháp tập trung vào
A. chính sách cướp đoạt ruộng đất.                                               B. khai thác mỏ than, thiếc, kẽm...
C. xây dựng cơ sở công nghiệp phuc vụ đời sống.                         D. xây dựng hệ thống giao thông thủy, bộ, sắt.
Câu 6: Tầng lớp mới ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần nhất của thực dân Pháp là
A. công nhân.      B. tiểu tư sản thành thị.           C. địa chủ vừa và nhỏ.  D. sĩ phu có tư tưởng tư sản.
Câu 7: Sắp xếp thứ tự các sự kiện cho đúng thời gian:
1. Chiến thắng Cầu Giấy giết chết Gác ni ê
.2. Chiến thắng Cầy giấy giết chết Ri vi e. 
3.Điều ước Nhâm Tuất được kí kết.
A. 1.2.3.                   B. 3.1.2.                   C. 2.3.1.                  D. 2.1.3.
Câu 8: Hành động của nhà Nguyễn đối phó với hành động xâm lược của Pháp ở Gia Định là
A. Nguyễn Tri Phương huy động quân xây dựng đại đồn Chí Hòa.
B. Khởi nghĩa của Trương Định với lá cờ Bình Tây đại nguyên soái.
C. nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt chày tàu Ét phê răng của Pháp.
D. dũng sĩ Dương Bình Tâm chủ động đánh địch ở đồn Chợ rẫy
Câu 9: Chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn đối với Thực dân Pháp từ sau 5/6/1862 – Điều ước Nhâm Tuất là
A. đóng cửa không giao lưu.           B. phụ thuộc mẫu quốc.C. quan hệ bình đẳng.    D. thỏa hiệp, tin tưởng.
Câu 10: Hiệp ước nào đánh dấu nhà Nguyễn đã đầu hàng hoàn toàn trước sự xâm lược của Pháp?
A. Nhâm tuất(1862)               B. Pa tơ nốt(1884)                       C. Hác Măng (1883)         D. Giáp Tuất( 1874).
Câu 11: Trong khai thác lần 1, Thực dân Pháp đã tập trung khai thác mỏ là để
A. xây dựng nền công nghiệp thuộc địa .          B. phục vụ nhu cầu khai thác lâu dài.
C. phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp.      D. phục vụ công nghiệp Pháp và kiếm lời.
Câu 12: Liên Xô kí với Đức Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau là để
A. bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lâp.                B. thục hiện đường lối đối ngoại hòa bình trung lập.
C. rút ra khỏi chiến tranh thế giới thứ 2( 1939-1945).                D. chuẩn bị lực lượng chống thù trong và giặc ngoài.
Câu 13: Sự kiện mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và phong kiến của Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới 1 là
A. phong trào Ngũ tứ ( 4/5/1919).            B. Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời.
C. các nhóm cộng sản được thành lập.      D. Chủ nghĩa Mác- Lê nin truyền bá.
Câu 14: Lực lượng giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủa nghĩa phát xít Đức là
A. Liên xô .            B. Liên xô, Mĩ.               C. Anh,Mỹ.                    D. Anh,Mỹ ,Liên xô,
Câu 15: Tính chất chiến tranh thế giới 2 trước khi Liên Xô tham chiến?
A. Chính nghĩa chống phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.       B. trò chơi hai mặt của các nước lớn tư bản.
C. Chiến tranh đế quốc xâm  lược  phi nghĩa.                        D. Chiến tranh vệ quốc chống thù trong giặc ngoài.
Câu 16: Sự kiện đánh dấu quân Pháp xâm lược Việt Nam là
A. Hiệp ước Nhâm Tuất (năm1862) được ký kết
B. sáng 1-9-1858 , liên quân Pháp –Tây Ban Nha nổ súng rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà.
C. chiều 31-8-1858,Liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.
D. ngày 17-2-1859, Pháp chiếm thành Gia Định.
Câu 17: Tính đến 1884, Việt Nam là một nước
A. thuộc địa nửa phong kiến.                                        B. phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài
C. nửa thuộc địa nửa phong kiến                      D. quân chủ chuyên chế , có độc lập chủ quyền.
Câu 18: Chiến thắng tiêu biểu của nhân dân Bắc Kì đã làm cho quân Pháp hoang mang tìm cách thương lượng là
A. Cầu Giấy lần 2.    B. Ô cửa Thành Hà. C. Cầu giấy lần 1.     D. Bao vây Hà Nội.
Câu 19: Thái độ của nhân dân Nam Kì trước hành động thỏa hiệp của nhà Nguyễn kí với Pháp Điều ước Nhâm Tuất 5/6/1862 là  A. Hoàng Diệu cũng bất bình với nhà Nguyễn, tuẫn tiết theo Nguyễn Tri Phương..
B. chống lệnh triều đình tiếp tục kháng chiến chống Pháp và phong kiến đầu hàng.
C. phong trào đấu tranh phản đối Điều ước dâng cao trong cả nước.
D. bất bình với nhà Nguyễn và Nguyễn Tri Phương tự tử cùng con trai Nguyễn Lâm.
Câu 20: Sự kiện đóng vai trò cơ sở quan trọng trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít của nhân dân tiến bộ thê giới là
A. cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô.            B. sự liên minh của các nước lớn Liên Xô- Mĩ – Anh.
C. sự đoàn kết chiến đấu của các lực lượng hòa bình.   D. sự thành lập khối đồng minh chống Phát xít.
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 78.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 22/09/2018 04:57
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  12
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3965 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 18
 • Khách viếng thăm: 17
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 4824
 • Tháng hiện tại: 25404
 • Tổng lượt truy cập: 7135126

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606