Rss Feed Đăng nhập

Đề thi thử THPT 2018-2019 trường Nguyễn trãi

Gửi lên: 06/12/2018 09:53, Người gửi: lichsu, Đã xem: 333
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 
 
Mã đề 485
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA (LẦN1)
NĂM HỌC: 2018 – 2019
MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút
(Bài thi gồm 4 trang,40 câu trắc nghiệm)
Họ tên học sinh:................................................................ Số báo danh: .............................
 
Câu 1: Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh là gì?
A. Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.
B. Chống lại các tổ chức khủng bố, nhà nước hồi giáo cực đoan.
C. Hòa bình, hợp tác để cùng nhau phát triển.
D. Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.
Câu 2: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất thể hiện rõ tính chất là cuộc chiến tranh
   A. chính nghĩa của nhân dân.
   C. phi nghĩa của các tập đoàn tư bản.
B. phi nghĩa giữa các nước đế quốc.
D. chính nghĩa bảo vệ hòa bình thế giới
Câu 3: Ý nào sau đây không phải là biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển kinh tế.
B. Từ thân phận thuộc địa trở thành những nước độc lập.
C. Thái Lan giành được độc lập từ tay Anh, Pháp.
D. Tham gia vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Câu 4: Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?
A. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.
B. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.
C. Để nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam phát triển.
D. Để bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
Câu 5: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã:
A. tiến hàn khai thác thuộc địa lần thứ hai
B. bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ của Bắc Kì  và Trung Kì.
C. bắt đầu việc thiết lập bộ máy cai trị lên toàn cõi Việt Nam.
D. tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất
Câu 6: Nguyên nhân chung thúc đẩy kinh tế ở Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển sau chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945) là gì?
A. Tinh thần tự lực tự cường của nhân dân.
B. Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.
C. Dựa vào tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất đai màu mỡ.
D. Sự viện trợ từ bên ngoài.
Câu 7: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là:
A. Phương hướng chiến lược của cách mạng B. Vai trò lãnh đạo cách mạng
C. Phương pháp cách mạng D. Chủ trương tập hợp lực lượng
Câu 8: Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Tổ chức ASEAN được ra đời. B. Các nước giành được độc lập dân tộc.
C. Nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển mạnh. D. Xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến.
Câu 9: Chính sách “đồng hóa” về văn hóa - xã hội của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc nhằm mục đích?
A. Phát triển nền văn hóa Văn Lang – Âu Lạc
B. Khôi phục nền văn hóa thời kỳ Hùng Vương
C. Đưa văn hóa Trung Quốc xâm nhập vào nước ta
D. Biến nước ta thành quận huyện của Trung Quốc
Câu 10: Chiến tranh lạnh chấm dứt đã có tác động như thế nào đến tình hình thế giới?
A. Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể
B. Phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Liên Xô đều bị thu hẹp
C. Nhiều xung đột tranh chấp đã được giải quyết bằng thương lượng hòa bình
D. Cuộc đua tranh giữa các cường quốc nhằm thiết lập trật tự thế giới “đa cực” diễn ra mạnh mẽ.
Câu 11: Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên những lĩnh vực nào?
A. Tôn giáo, chữ viết, kinh tế. B. Chữ viết, văn hóa, nghệ thuật.
C. Điêu khắc, lễ hội, chữ viết, kiến trúc. D. Tôn giáo, kiến trúc, chữ viết.
Câu 12: Nhận xét nào dưới đây không đúng về cuộc khởi nghĩa Hương Khê?
A. Địa bàn khởi nghĩa rộng khắp bốn tỉnh Bắc Trung Kì.
B. Chế tạo và sử dụng vũ khí hiện đại.
C. Có sự phối hợp với cuộc khởi nghĩa Ba Đình của Đinh Công Tráng.
D. Kéo dài nhất trong phong trào Cần vương.
Câu 13: Ý nào được coi là thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các quốc gia trên thế giới?
A. Các nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài.
B. Sự xung đột và giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới.
C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế thương mại, tài chính ở các khu vực.
D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
Câu 14: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam?
A. Giữa tư sản dân tộc với Pháp. B. Giữa nông dân với địa chủ.
C. Giữa công nhân với tư sản. D. Giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.
Câu 15: Tính chất chiến tranh thế giới thứ 2 có gì khác so với chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Từ khi Liên Xô tham gia thì đó là chiến tranh chống phát xít.
B. Quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng hơn.
C. Hậu quả vô cùng nặng nề với 60 triệu người chết.
D. Quy mô mở rộng lớn hơn với 76 nước tham gia.
Câu 16: Đặc điểm nổi bật của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 là?
A. Các cuộc chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo… liên tếp xảy ra ở nhiều nơi.
B. Hình thành ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn: Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản.
C. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đạt được nhiều thành tựu to lớn.
D. Thế giới hình thành hai phe: TBCN và XHCN.
Câu 17: Tại sao nói tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn đầu là cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược và phi nghĩa?
A. Chính sách dung túng, nhượng bộ phát xít của các cường quốc phương Tây tạo điều kiện cho phe phát xít gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
B. Sự bành trướng của phát xít Đức ở Châu Âu đã chà đạp nghiêm trọng lên quyền độc lập, tự chủ thiêng liêng của các dân tộc.
C. Vì chủ nghĩa phát xít muốn xóa bỏ trật tự Vécxai – Oasinhtơn.
D. Vì Liên xô không tham chiến.
Câu 18: Đặc điểm quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930 là:
A. truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
B. chuẩn bị thực hiện chủ trương “ vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
C. thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.
D. chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)
Câu 19: Một trong những nét độc đáo của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa lớn
trong phong trào Cần vương là:
A. Nhiều cuộc chiến đấu quyết liệt diễn ra tại các vùng căn cứ.
B. Buộc thực dân Pháp phải chấp nhận giảng hòa với nghĩa quân.
C. Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp diễn ra quyết liệt.
D. Phong trào có sự tham gia của đông đảo nhân dân
Câu 20: Thanh Hóa là nơi đầu tiên phát hiện ra nền văn hóa đồng thau rực rỡ với tên gọi:
A. Văn hóa Sa Huỳnh. B. Văn hóa Hòa Bình. C. Văn hóa Đông Sơn. D. Văn hóa Bắc Sơn.
Câu 21: Điểm khác nhau cơ bản của phong trào Cần vương từ năm 1888 đến năm 1896 so với phong trào từ năm 1885 đến 1888 là:
A. lãnh đạo chủ yếu là sĩ phu, văn thân. B. phát triển mạnh.
C. không diễn ra dưới sự chỉ đạo của triều đình. D. lan rộng ở Bắc Kì và Trung Kì.
Câu 22: Quyền lực trong xã hội Địa Trung Hải nằm trong tay:
A. Bô lão các thị tộc B. Bình dân thành thị
C. Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn D. Tăng lữ.
Câu 23: Đặc điểm nổi bật nhất của cách mạng khoa học- công nghệ là gì?
A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
B. Khoa học- kĩ thuật đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.
C. Khoa học đi trước mở đường cho sản xuất phát triển.
D. Khoa học mở đường cho công cụ mới phát triển.
Câu 24: Chiến thắng vĩ đại nào được xem là mốc đánh dấu kết thúc thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc?
A. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (938)
B. Họ Khúc giành được quyền tự chủ (905-907)
C. Chiến thắng của Lý Bí và sự ra đời nhà nước Vạn Xuân độc lập (544)
D. Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (776-791)
Câu 25: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?
A. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).
B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (18-6-1919).
C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).
D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925).
Câu 26: Trong các đặc điểm   sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?
A. Vừa lớn lên đã tiếp thu ngay được ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cách mạng thê giới, nhất là cách mạng tháng mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin.
B. Bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc.
C. Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân.
D. Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng, bất khuất của dân tộc.
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng mục đích của chính quyền thuộc địa Pháp chú trọng phát triển giao thông ở Việt Nam?
A. xây dựng hệ thống giao thông phục vụ công cuộc khai thác lâu dài
B. xây dựng hệ thống giao thông phục vụ mục đích quân sự
C. xây dựng hệ thống giao thông để thu lợi nhuận
D. xây dựng hệ thống giao thông để phát triển kinh tế thuộc địa
Câu 28: Văn hoá Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những lĩnh vực văn hoá nào của Trung Quốc?
A. Chữ viết, khoa học kỹ thuật. B. Tư tưởng, văn học
C. Nho giáo, thơ Đường, chữ viết D. Lịch pháp, chữ viết
Câu 29: Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là gì?
A. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập.
B. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm lệ thuộc Pháp.
C. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp.
D. Nền kinh tế Việt Nam vẫn  lạc hậu, què quặt.
Câu 30: Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)?
A. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.
B. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương
C. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời
D. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
Câu 31: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1930 là gì?
A. Từ chủ nghĩa yêu nuớc đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
B. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.
C. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
D. Khởi thảo Cuơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 32: Sự thất bại của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đặt ra yêu cầu gì cho lịch sử dân tộc?
A. Phải thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất để tập hợp đông đảo lực lượng cách mạng
B. Phải có Đảng cộng sản lãnh đạo
C. Phải tìm ra con đường cứu nước mới
D. Phải thay đổi chiến lược lãnh đạo
Câu 33: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác?
A. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn ngăn tàu chiến Pháp đi đàn áp cách mạng ở Trung Quốc (8 - 1925).
B. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926).
C. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922).
D. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922)
Câu 34: Vua của các quốc gia cổ đại phương Đông đã dựa vào điều gì để bắt mọi người phải phục tùng?
A. Tôn giáo B. Tôn giáo và quý tộc
C. Uy quyền của bản thân D. Lực lượng quý tộc
Câu 35: Xu hướng cứu nước của các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX theo ngọn cờ:
A. dân chủ tư sản kiểu mới B. dân chủ tư sản
C. vô sản D. phong kiến
Câu 36: Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) có hai sự kiện trong nước tiêu biểu nhất, đó là sự kiện nào?
A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái  tại Sa Diện (6-1924) và Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6-1919).
B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và đám tang Phan Châu Trinh (1926).
C. Phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925) và công nhân Phú Riềng (1927).
D. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện  và phong trào đòi thả Phan Bội Châu .
Câu 37: Con đường đi tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác vớí con đường cứu nước của lớp người đi trước là đi sang
A. phương Tây tìm đường cứu nước.
C. phương Đông tìm đường cứu nước.
B. châu Phi tìm đường cứu nước.
D. châu Mĩ tìm đường cứu nuớc.
Câu 38: Nhược điểm lớn nhất của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX là:
A. hậu cần thiêu thốn, trang bị vũ khí thô sơ.
B. thiếu một lực lượng lãnh đạo tiến tiến.
C. thiếu tổ chức và lãnh đạo không thống nhất.
D. chưa động viên được tất cả các tầng lớp xã hội tham gia.
Câu 39: Từ sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất bài học nào là quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn một cuộc chiến tranh?
A. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.
B. Kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
C. Đoàn kết nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.
D. Biết kiềm chế giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.
Câu 40: Việc xây dựng Kim Tự Tháp ở Ai Cập và Vạn Lí Trường Thành ở Trung Quốc biểu hiện quyền lực gì dưới thời cổ đại ở phương Đông?
A. Sức mạnh của nhà nước quân chủ chuyên chế B. Sức mạnh của nô lệ
C. Kì tích về sức lao động của con người D. Tài năng sáng tạo của con người
 
 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 
Mã đề thi 485
 
 
                                 ĐÁP ÁN CHI TIẾT
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA (LẦN1)
MÔN: LỊCH SỬ. NĂM HỌC: 2018 – 2019
 
 
Câu 1: Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh là gì? Chọn đáp án  C. Hòa bình, hợp tác để cùng nhau phát triển.
Câu 2: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất thể hiện rõ tính chất là gì?  Chọn đáp án B. Cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa các nước đế quốc. Bởi vì mục đích của chiến tranh là phân chia lại thị trường thế giới giữa các đế quốc trẻ và đế quốc già.
Câu 3: Ý nào sau đây không phải là biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?  Chọn đáp án C. Thái Lan giành được độc lập từ tay Anh, Pháp.
Câu 4: Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?  Chọn đáp án A. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra. Bởi vì tuy là nước thắng trận sau chiến tranh thế giới thứ 1 nhưng nước Pháp bị tổn thất nặng nề : 1,4 triệu người chết, thiệt hại về vật chất 200 tỉ Frang
Câu 5: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã: Chọn đáp án  B. bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ của Bắc Kì  và Trung Kì
Câu 6: Nguyên nhân chung thúc đẩy kinh tế ở Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển sau chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945) là gì?  Chọn đáp án B. Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Bởi vì nếu áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất mới nâng cao năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất.
Câu 7: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là: D. Chủ trương tập hợp lực lượng
Câu 8: Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì? Chọn đáp án  B. Các nước giành được độc lập dân tộc. Bởi vì hầu hết các nước (trừ Thái lan) đều trải qua quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ chống thực dân, đế quốc mới giành được độc lập
Câu 9: Chính sách “đồng hóa” về văn hóa - xã hội của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc nhằm mục đích?  Chọn đáp án D. Biến nước ta thành quận huyện của Trung Quốc
Câu 10: Chiến tranh lạnh chấm dứt đã có tác động như thế nào đến tình hình thế giới?  Chọn đáp án C. Nhiều xung đột tranh chấp đã được giải quyết bằng thương lượng hòa bình
Câu 11: Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên những lĩnh vực nào? Chọn đáp án D. Tôn giáo, kiến trúc, chữ viết.
Câu 12: Nhận xét nào dưới đây không đúng về cuộc khởi nghĩa Hương Khê?  Chọn đáp án C. Có sự phối hợp với cuộc khởi nghĩa Ba Đình của Đinh Công Tráng.
Câu 13: Ý nào được coi là thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các quốc gia trên thế giới? Chọn đáp án A. Các nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài. Bởi vì đây là cơ hội lớn, có ý nghĩa sống còn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới
Câu 14: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam?  Chọn đáp án D. Giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. Bởi vì dưới ách thống trị của thực dân Pháp, các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam không chỉ bị bóc lột về kinh tế mà còn phải chịu nỗi nhục mất nước. Độc lập tự do là khát vọng của nhân dân, vì thế nhân dân lao động phải đứng  lên đấu tranh đánh đổ Pháp  giành lại độc lập cho dân tộc
Câu 15: Tính chất chiến tranh thế giới thứ 2 có gì khác so với chiến tranh thế giới thứ nhất?  Chọn đáp án A. Từ khi Liên Xô tham gia thì đó là chiến tranh chống phát xít, để bảo vệ hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội, còn trước đó chiến tranh chỉ nhằm phân chia thị trường thế giới, chiến tranh phi nghĩa
Câu 16: Đặc điểm nổi bật của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 là?  Chọn đáp án D. Thế giới hình thành hai phe: TBCN và XHCN. Do Liên Xô và Mỹ đứng đầu mỗi phe
Câu 17: Tại sao nói tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn đầu là cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược và phi nghĩa? Chọn đáp án  B. Sự bành trướng của phát xít Đức ở Châu Âu đã chà đạp nghiêm trọng lên quyền độc lập, tự chủ thiêng liêng của các dân tộc.
Câu 18: Đặc điểm quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930 là: chọn đáp án D. chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)
Câu 19: Một trong những nét độc đáo của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa lớn
trong phong trào Cần vương là: Chọn đáp án B. Buộc thực dân Pháp phải chấp nhận giảng hòa với nghĩa quân.
Câu 20: Thanh Hóa là nơi đầu tiên phát hiện ra nền văn hóa đồng thau rực rỡ với tên gọi: Chọn đáp án C. Văn hóa Đông Sơn.
Câu 21: Điểm khác nhau cơ bản của phong trào Cần vương từ năm 1888 đến năm 1896 so với phong trào từ năm 1885 đến 1888 là: Chọn đáp án C. không diễn ra dưới sự chỉ đạo của triều đình. Bởi vì năm 1888 vua Hàm Nghi bị rơi vào tay giặc, nhà vua đã cự tuyệt mọi sự dụ dỗ của Pháp, chịu án lưu đày sang An-giê-ri (Bắc Phi), tuy vậy phong trào vẫn tiếp tục phát triển...
Câu 22: Quyền lực trong xã hội Địa Trung Hải nằm trong tay: Chọn đáp án  C. Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn. Đó là nền dân chủ chủ nô, dựa vào sự bóc lột thậm tệ của chủ nô đối với nô lệ.
Câu 23: Đặc điểm nổi bật nhất của cách mạng khoa học- công nghệ là gì? A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Câu 24: Chiến thắng vĩ đại nào được xem là mốc đánh dấu kết thúc thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc? Chọn đáp án A. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (938), mở ra thời kỳ độc lập tự chủ của các triều đại phong kiến Việt Nam
Câu 25: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam? Chọn đáp án  C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920), người đã tìm  ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, đó là con đường theo khuynh hướng vô sản...
Câu 26: Trong các đặc điểm   sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?  Chọn đáp án A. Vừa lớn lên đã tiếp thu ngay được ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cách mạng thê giới, nhất là cách mạng tháng mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin.
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng mục đích của chính quyền thuộc địa Pháp chú trọng phát triển giao thông ở Việt Nam? Chọn đáp án D. xây dựng hệ thống giao thông để phát triển kinh tế thuộc địa
Câu 28: Văn hoá Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những lĩnh vực văn hoá nào của Trung Quốc?  Chọn đáp án C. Nho giáo, thơ Đường, chữ viết
Câu 29: Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là gì? Chọn đáp án  B. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm lệ thuộc Pháp.
Câu 30: Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)?  Chọn đáp án D. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
Câu 31: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1930 là gì? Chọn đáp án A . Từ chủ nghĩa yêu nuớc đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
Câu 32: Sự thất bại của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đặt ra yêu cầu gì cho lịch sử dân tộc?  Chọn đáp án C. Phải tìm ra con đường cứu nước mới
Câu 33: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác?  Chọn đáp án A. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn ngăn tàu chiến Pháp đi đàn áp cách mạng ở Trung Quốc (8 - 1925).
 Câu 34: Vua của các quốc gia cổ đại phương Đông đã dựa vào điều gì để bắt mọi người phải phục tùng? Chọn đáp án B. Tôn giáo và quý tộc
Câu 35: Xu hướng cứu nước của các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX theo ngọn cờ: Chọn đáp án D. phong kiến. Bởi vì sau khi đánh đổ thực dân Pháp sẽ khôi phục lại chế độ phong kiến độc lập do vua đứng đầu
Câu 36: Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) có hai sự kiện trong nước tiêu biểu nhất, đó là sự kiện nào? Chọn đáp án B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và đám tang Phan Châu Trinh (1926).
Câu 37: Con đường đi tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác vớí con đường cứu nước của lớp người đi trước là: Chọn đáp án A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
Câu 38: Nhược điểm lớn nhất của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX là: Chọn đáp án  B. thiếu một lực lượng lãnh đạo tiến tiến. Vì thế các phong trào này đều chưa thành công
Câu 39: Từ sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất bài học nào là quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn một cuộc chiến tranh? Chọn đáp án D. Biết kiềm chế giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.
 Câu 40: Việc xây dựng Kim Tự Tháp ở Ai Cập và Vạn Lí Trường Thành ở Trung Quốc biểu hiện quyền lực gì dưới thời cổ đại ở phương Đông? Chọn đáp án A. Sức mạnh của nhà nước quân chủ chuyên chế
 
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-su
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 147.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Sưu tầm
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 06/12/2018 09:53
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  3
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3680 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2234 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5930
 • Tháng hiện tại: 140308
 • Tổng lượt truy cập: 7097109

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606