Rss Feed Đăng nhập

Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT

Gửi lên: 16/03/2016 22:49, Người gửi: theduc, Đã xem: 4833
Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT
Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
            Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm tới công tác TDTT nói chung và giáo dục thể chất trong nhà trường nói riêng. Coi sức khoẻ là vốn quí nhất của con người. Bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải xây dựng thế hệ trẻ nước ta trở thành những con người có đủ bản lĩnh, phẩm chất và năng lực để kế thừa và phát huy những thành tựu và truyền thống vẻ vang của dân tộc để đưa nước ta phát triển hội nhập với cộng đồng quốc tế, vươn lên “Sánh vai với các cường quốc năm châu”. Để giúp cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện nhiều mặt trong đó có một mặt quan trọng và tất yếu là chăm lo về sức khoẻ và thể lực, không những là nhu cầu của bản thân con người mà là vốn quí để tạo tài sản vật chất cho xã hội.
            Giáo dục thể chất trong nhà trường là một bộ phận của nền Giáo dục Việt Nam. Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước đã chủ trường đổi mới  Giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo con người trong thời kỳ mới. Đặc biệt là sự ra đời của Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
            Thực hiện nghị quyết 29, trong 2 năm qua ngành giáo dục đã chỉ đạo việc đổi mới Giáo dục và Đào tạo một cách sâu sắc và toàn diện, trước hết là đổi mới thi kiểm tra, đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học và hướng tới đổi mới chương trình và sách giáo khoa hiện hành vào năm 2018. Trong lộ trình đổi mới ngành đã đưa ra các hình thức dạy học mới như dạy học theo chủ đề, chủ đề tích hợp liên môn và trường học mới …
Thực hiện chủ trương đổi mới của ngành về việc dạy học theo chủ đề, trong 2 năm qua bản thân tôi đã tiến hành dạy học theo chủ đề và mang lại những hiệu quả khá thiết thực. Trong khuôn khổ đề tài này, tôi xin chia sẽ một số kinh nghiệm của bản thân trong việc “Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT”. Đó là lý do mà tôi chọn đề tài này.
II. Mục tiêu, đối tương, nhiệm vụ  nghiên cứu:
1. Mục tiêu:
- Nhằm đổi mới hình thức dạy học, làm cho giờ học hấp dẫn hơn, có ý nghĩa hơn, học sinh chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức, chủ động trong việc rèn luyện kĩ năng.
- Tạo cho học sinh tham gia hoạt động theo nhóm, hoạt động giao lưu, hoạt động tìm tòi, khám phá.
2. Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu các chủ đề dạy học áp dụng vào giảng dạy tại nhà trường phù hợp với tình hình thực tế về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học hiện có của nhà trường.
- Nghiện cứu các giải pháp thực hiện khi tiến hành dạy học theo chủ đề nhằm đáp ứng tinh thần đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay.
III. Đối tượng, phạm vi, thời gian và phương pháp nghiên cứu:
1. Đối tượng nghiên cứu
Học sinh lớp 11 THPT :
            - Lớp 11a6:  40 học sinh (nhóm thực nghiệm).
                                                - Lớp 11a2  40 học sinh nam (nhóm đối chứng).
2. Phạm vi nghiên cứu : học sinh trường THPT Nghèn .
3. Thời gian nghiên cứu
- Thời gian tháng 10 năm 2015 đến hết tháng 1 năm 2016
4. Phương pháp nghiên cứu:
a. Phương pháp nghiên cứu và tổng hợp tài liệu
b. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
c. Phương pháp quan sát sư phạm
d. Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
IV. Giả thiết khoa học
            - Việc dạy học theo chủ đề sẽ giúp học sinh hình thành kĩ năng kĩ xảo thực hiện bài tập tốt hơn.
            - Việc dạy học theo chủ đề chủ yếu là giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tòi và khám phá kiến thức mới thông qua nghiên cứu tài liệu và xem tranh ảnh.
            - Việc dạy học chủ đề chú trọng đến việc hoạt động nhóm, khả năng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong nhóm để đưa ra kết quả.
            V. Đóng góp của đề tài:
            Đề tài sẽ giúp giáo viên giảng dạy môn thể dục nhìn nhận một cách toàn diện hơn về việc chủ động xây dựng các chủ đề dạy học phù hợp để áp dụng vào điều kiện thực tế của từng nhà trường để từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Thể dục, góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay.
 
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở khoa học
            Dạy học theo chủ đề là hình thức tìm tòi những khái niệm, tư tưởng, đơn vi kiến thức, nội dung bài học, chủ đề, ... có sự giao thoa, tương đối lẫn nhau, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lý luận và thực tiễn được đề cập trong các môn học hoặc các hợp phần của môn học đó làm thành nội dung học trong một chủ đề có ý ngĩa hơn, thực tế hơn, nhờ đó học sinh có  thể tự hoạt động nhiều hơn để tìm ra kiến thức và vận dụng vào thực tiễn.
            Dạy học theo chủ đề là sự kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và hiên đại, ở đó giáo viên không dạy học chỉ bằng cách truyền thụ (xây dựng) kiến thức mà chủ yếu là hướng dẫn học sinh tự lực tìm kiếm thông tin, sử dụng kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ có ỹ nghĩa thực tiễn.
            Với mô hình này, học sinh có nhiều cơ hội làm việc theo nhóm để giải quyết những vấn đề xác thực, có hệ thống và liên quan đến nhiều kiến thức khác nhau. Các em thu thập thông tin từ nhiều nguồn kiến thức.
            Việc học của học sinh thực sự có giái trị vì nó kết nối với thực tế và rèn luyện được nhiều kĩ năng hoạt động và kĩ năng sống. Học sinh được tạo điều kiện minh họa kiến thức mình vừa nhận được và đánh giá mình học được bao nhiêu và giao tiếp tốt như thế nào. Với cách tiếp cận này, vai trò của giáo viên chỉ là người hướng dẫn, chỉ bảo thay vì quản lý trực tiếp học sinh làm việc.
            II. Kết quả điều tra khảo sát ban đầu
   Qua kết quả khảo sát, điều tra  trước khi áp dụng đề tài  với 80 học sinh lớp ( 11a2 và 11a6 trường THPT Nghèn tôi thấy như sau:
 
 
Lớp Sĩ số Năng  lực hợp tác  trong sinh hoạt nhóm Năng lực phân tích kết hợp thực hiện động tác Năng lực phát hiện, sửa sai Năng lực tổ chức, điều hành
SL % SL % SL % SL %
11a2 40 10 25 9 22,5 6 15 8 20
11a6 40 9 22,5 7 17,5 5 12,5 6 15,5
 
III. Nguyên nhân
Đó là do các em chưa chủ động, chưa tự tìm tòi khám phá trong trong tiếp nhận kiến thức mới, còn thụ động trong luyện tập để hình thành kĩ năng, kĩ xảo, chưa hoạt động nhóm và chưa hợp tác lẫn nhau trong tập luyện. Thiếu ý thức quan sát và giúp đỡ nhau trong học tập. Ít khi trình bày quan điểm của mình trước nhóm và trước bạn bè. Không có khả năng tự tổ chức tập luyện khi giáo viên không có mặt. Đây chính là những hạn chế của phương pháp dạy học cũ. Vì vậy việc chủ động đổi mới phương pháp dạy học hay tổ chức dạy học theo chủ đề là yêu cầu cấp thiết hiện nay của mỗi giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.
IV. Các giải pháp thực hiện:
1. Xây dựng các chủ đề dạy học:
Muốn tổ chức dạy học thì trước khi bước vào đầu năm học tổ chuyên môn và giáo viên phải có kế hoạch xây dựng các chủ đề phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường.
Thứ nhất: Tổ chuyên môn cho các giáo viên lựa chọn và xây dựng các chủ đề phù hợp với điều kiện giảng dạy của nhà trường.
Thứ hai: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để trao đổi thống nhất các chủ đề sẽ được dạy học trong năm học trên cở sở xây dựng của các cá nhân. Các thành viên trong tổ chuyên môn đóng góp ý kiến về các chủ đề dạy học. Tổ chuyên môn tổng hợp ý kiến và thống nhất các chủ đề dạy học của các khối lớp trong năm học.
Thứ ba: Tổ chuyên môn biên soạn các chủ đề thành PPCT của bộ môn Thể dục và trình ban  giám hiệu phê duyệt.
Thứ tư: Giáo viên căn cứ PPCT có chủ đề đề tiến hành soạn chủ đề và dạy học theo kế hoạch.
Trong năm học 2015 – 2016, Tổ Thể dục trường chúng tôi đã xây dựng PPTC chủ đề dạy học và đã áp dụng giảng dạy. (Phần phụ lục)
2. Biên soạn các chủ đề dạy học:
Biên soạn chủ đề dạy học là khâu rất quan trọng, trong việc tổ chức dạy học theo chủ đề. Đây là khâu chúng ta xác định các mức độ về kiến thức, kĩ năng cần đạt được thông qua chủ đề, từ đó xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với các mức độ đó, đề ra các công tác chuẩn bị cho từng tiết dạy trong chủ đề và khâu cuối cùng là soạn tiến trình dạy học cho các tiết học trong chủ đề:
Để tiến hành biên soạn các chủ đề dạy học, chúng ta thực hiện các phần sau đây sau đây:
Phần I: Thiết lập ma trận công cụ đánh giá năng lực theo chủ đề:
Theo 4 mức độ về kiến thức, kĩ năng: nhận biết; thông hiểu; vận dụng thấp; vận dung cao;
Phần II: Xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với 4 mức độ trên
Câu hỏi: về mức độ nhận biết
Câu hỏi: về mức độ thông hiểu
Câu hỏi: về mức độ vận dụng thấp
Câu hỏi: về mức độ vận dụng cao
Phần II: Xây dựng kế hoạch giảng dạy cho chủ đề
Chia theo tiết dạy 45 phút trên lớp của chủ đề.
Phần IV: Soạn các tiết dạy của chủ đề
Để soạn các tiết dạy của chủ đề chúng ta thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Nêu mục tiêu của chủ đề
Bước 2: Nêu nội dung của chủ đề
Bước 3: Nêu công tác chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Bước 4: Tiến trình hoạt động của tiết dạy: gồm các hoạt động sau
Hoạt động 1:  Hoạt động khởi động: gồm các hoạt động sau:
- Hoạt động lớp hoặc hoạt động nhóm (tùy theo yêu cầu của giáo viên)
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới:
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động lớp (có thể tiến hành cả hai hoạt động trên, cũng có thể tiến hành chắc hoạt động lớp tùy theo yêu cầu của từng tiết dạy)
Hoạt động 3: Hoạt động thực hành:
- Hoạt động nhóm
Hoạt động 4: Hoạt động ứng dụng:
- Hoạt động lớp
Hoạt động 5: Hoạt động mở rộng
- Hoạt động lớp
* Chủ đề minh họa bài soạn tôi đã biên soạn và giảng dạy trong năm học 2015 – 2016
CHỦ ĐỀ: NHẢY XA ƯỠN THÂN LỚP 11 - MÔN: THỂ DỤC
 
PHẦN I:  MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ
 
NỘI DUNG CÂU HỎI/BÀI TẬP NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO
1. Chuẩn kiến thức, kỷ năng
- Biết cách thực hiện các giai đoạn nhảy xa ưỡn thân, một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh của chân.
- Hiểu một số điều luật trong nhảy xa.
- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kỹ thuật.
- Vận dụng những hiểu biết về luật để áp dụng trong tập luyện và thi đấu.
Trắc nghiệm, tự luận - HS nêu được 4 giai đoạn nhảy xa ưỡn thân.
 
 
- HS nêu được một số bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh của chân.
- HS nêu được một số điểm luật trong luật điền kinh (
nhảy xa).
- HS trình bày được tên từng giai đoạn kỹ thuật động tác và nêu được tác dụng của từng bước.
- HS nêu được tác dụng của một số bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh của chân.
- HS hiểu được một số điểm luật trong luật điền kinh ( nhảy xa).
- HS nhận xét được tên các giai đoạn trong kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân và giải thích tương đối đầy đủ.
- HS nêu được một số bài tập và giải thích khá đầy đủ tác dụng của từng giai đoãn kỹ thuật.
 
- HS giải thích khá đầy đủ một số điểm luật thông qua thi đấu.
- HS phân tích kỹ thuật 4 giai đoạn nhảy xa ưỡn thân một cách hoàn chỉnh.
 
- HS nắm chắc tên một số bài tập và nêu được tác dụng của từng bài tập.
 
- HS giải thích được những sai lầm thường gặp cũng như vi phạm luật khi tham gia thi đấu.
2. Năng lực có thể hình thành thông qua chủ đề
 
Thực hành     HS thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn trong kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân, một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh của chân.
- HS tổ chức được nhóm tập luyện do giáo viên phân công.
- HS thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn  kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân.
- Tự giác tập luyện và biết lựa chọn bài tập, động tác kỹ thuật phù hợp.
3. Năng lực hướng tới
 
      Vận dụng kiến thức để tập luyện hàng ngày nâng cao sức khỏe Tham gia thi đấu
 
PHẦN II:  CÂU HỎI
1. Câu hỏi Nhận biết
Câu 1: Có bao nhiêu kỹ thuật nhảy xa đã học ở THCS?
a.1                     b.2         c.3          d.4
Đáp án: a (Nhảy xa kiểu ngồi )
Câu 2: Kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân có mấy giai đoạn?
a. 2          b. 3          c. 4          d. 5
Đáp án: c ( có 4 giai đoạn)
Câu 3: Hãy kể tên các giai đoạn nhảy xa?
Đáp án: Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất
Câu 4: Có mấy tư thế chuẩn bị trước khi chạy đà?
Đáp án: 2 tư thế: Tư thế chân trước chân sau, hoặc hai chân song song
Câu 5: Khi bước chạy đà lẽ thì đứng chân nào trước?
Đáp án: Chân lăng trước, chân giậm nhảy sau.
 
2. Câu hỏiThông hiểu
Câu 1: Trình bày cách đo đà trong nhảy xa?
Đăp án: Đặt chân giậm nhảy vào váo giậm nhảy và đi ngược hướng đà, cứ 2 bước thường tính 1 bước chạy đà. Bước chạy đà lẻ thì đặt chân lăng trước, bước chạy đà chẵn thì đặt chân giậm nhảy trước.
Câu 2: Cự ly đà đối với học sinh THPT là bao nhiêu m?
Đáp án: Từ 15 đến 25 m
Câu 3: Kỹ thuật chạy đà trong nhảy xa giống kỹ thuật môn gì em đã học?
Đáp án: Giống kỹ thuật chạy ngắn.
Câu 4: Góc độ giậm nhảy trong nhảy xa là bao nhiêu độ?
Đáp án: 70 – 78 0
Câu 5: Trong nhảy xa ưỡn thân có thời kỳ bước bộ trên không hay không?
Đáp án: Có
 
3. Câu hỏi Vận dụng thấp
Câu 1: : Kĩ thuật nhảy xa kiểu “ Ưỡn thân” khác với  kĩ thuật nhảy xa “Kiểu ngồi” ở giai đoạn nào ?
Đáp án: Giai đoạn trên không
Câu 2: Trong kỹ thuật nhảy xa, hai giai đoạn nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Đáp án: Chạy đà và giậm nhảy - Vì thành tích nhảy xa (S) về cơ bản phụ thuộc vào góc bay của thân thể khi rời đất và tốc độ bay ban đầu (Vo). Tốc độ bay phụ thuộc nhiều vào tốc độ đà tối đa có được trước lúc giậm nhảy và lực giậm nhảy.
Về lý thuyết: Độ bay xa của lần nhảy được tính theo công thức
                                           Vo Sin 2α
                                    S   = ----------------
                                                       G                         
Trong đó       
S  : là độ xa
Vo: là tốc độ bay ban đầu
α  : Là góc bay
G : Là gia tốc rơi tự do
Câu 3: Theo em trong hai kiểu nhảy xa kiểu ngồi và ưỡn thân thì kiểu nào thành tích tốt hơn? Vì sao?
Câu 4: Thực hiện cách đo đà trong nhảy xa với bước đà là 9 bước đà, 11 bước đà?
Câu 5: Đà 3 bước, 5 bước, 7 bước giậm nhảy thực hiện tư thế bước bộ?
Đáp án: Tư thế bước bộ là tư thế khi chân giậm nhảy rời khỏi ván giậm nhảy giữ tư thế thẳng, còn chân lăng co vuông góc với đầu gối.
 
4. Câu hỏi Vận dụng cao
Câu 1: Nhóm xem tranh giai đoạn nhảy xa ưỡn thân và thực hành nhảy xa ưỡn thân với bước đà 3, 5, 7 bước đà ở hố nhảy có bục giậm nhảy?

 
Câu 2: Động tác cơ bản nào phải thực hiện ở giai đoạn trên không trong nhảy xa kiểu “ưỡn thân”?
Đáp án: Động tác cơ bản nào phải thực hiện ở giai đoạn trên không trong nhảy xa kiểu “ưỡn thân” là động tác ưỡn và gập thân.
Câu 3: Hãy sửa sai cho bạn khi bạn thực hiện sai  kĩ thuật trên không, tiếp đất (bằng lời nói hoặc thực hiện động tác đúng để bạn bắt chước)?
Câu 4: Hãy tổ chức một số động bổ trợ cho kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân?
Câu 5: Lựa chọn một số bài tập để nâng cao thành tích và phát triển thể lực trong nhảy xa ưỡn thân?
 
PHẦN III:  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ NHẢY XA
 
Tiết 1 +  Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm
+  Học kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy.
+ Trò chơi.
Tiết 2 +  Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm nhảy
+ Ôn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – Học giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân
+ Trò chơi.
Tiết 3 + Một số động tác bổ trợ nhảy xa ưỡn thân
+ Học giai đoạn tiếp đất; Ôn phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân
+ Trò chơi thể lực
Tiết 4 + Bài tập bỗ trợ nâng  cao thành tích
+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân
+ Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa)
+ Trò chơi do giáo viên chọn
Tiết 5 + Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân
+ Kiểm  tra thử
+ Trò chơi
Tiết 6 + Kiểm tra
PHẦN IV:  BÀI SOẠN CHỦ ĐỀ NHẢY XA LỚP 11
 
I. MỤC TIÊU
- Biết cách thực hiện một động tác bổ trợ kĩ thuật; các giai đoạn kĩ thuật trong Nhảy xa kiểu “ Ưỡn thân”; Bài tập bỗ trợ nâng  cao thành tích và  một số điều luật trong Luật Điền kinh ( phần Nhảy xa ).
            - Biết phối hợp các giai đoạn kỹ thuật để tổ chức tập luyện và thi đấu
- Nắm và vận dụng những hiểu biết về luật vào luyện tập, thi đấu
 
II. NỘI DUNG
            Một số động tác bổ trợ kĩ thuật; các giai đoạn kĩ thuật trong Nhảy xa kiểu “ Ưỡn thân”; Bài tập bỗ trợ nâng  cao thành tích và một số điều luật trong Luật Điền kinh ( phần Nhảy xa ).
 
III. CHUẨN BỊ
            GV: Tranh ảnh Nhảy xa, hố nhảy, bục nhảy, thước dây, vét xới cát
HS: Đồng phục TD theo quy định, phân công vệ sinh khu vực tập luyện, hố nhảy
 
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
 
Tiết 1
 
- Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm
- Học kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy.
- Trò chơi.
 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
* Hoạt động lớp:
- Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang
- Giáo viên nhận lớp và giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của giờ học; kiểm tra sức khõe ,sỉ số
+ Đội hình nhận lớp:
                                                         GV
 
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
 
 - Hướng dẫn học sinh khởi động:
+ Chia lớp thành 4 nhóm: Mỗi nhóm tổ chức 1- 2 trò chơi bổ trợ nhảy xa đã học ở lớp 10: 3 – 4 phút.
+ Sau đó các nhóm khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, ép dây chằng dọc, ngang. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
            - Kiểm tra bài cũ:
            +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên để kiểm tra bài cũ:
 
                                              * * * * *                                 * * * * *
                                                  * * * * *                             * * * * *
                                                                              
                                                           
                                                  * * * * *                              * * * * *
                                                  * * * * *                              * * * * *
            + Giáo viên đặt câu hỏi cho các nhóm, các nhóm cử đại diện trả lời
           Câu 1: Ở THCS em đã học những kiểu nhảy xa gì?
           Đáp án: Nhảy xa kiểu ngồi.
Câu 2: Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi có mấy giai đoạn? Hãy kể tên các giai đoạn nhảy xa?
           Đáp án: Có 4 giai đoạn, gồm: Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất.
Câu 3: Có mấy tư thế chuẩn bị trước khi chạy đà?
Đáp án: 2 tư thế: Tư thế chân trước chân sau, hoặc hai chân song song.
Câu 4: Kỹ thuật chạy đà trong nhảy xa giống kỹ thuật môn gì em đã học?
Đáp án: Giống kỹ thuật chạy ngắn.
 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
* Hoạt động lớp:
- Đội hình: +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên như đội hình kiểm tra bài cũ:
- Cho học sinh xem xem tranh mô phỏng động tác chân lăng và chân giậm và dành 2 phút để học sinh nghiên cứu và thảo luận theo các nhóm. Sau đó mỗi nhóm cử 1 học sinh thực hiện 2 động tác đó.
-  Cả lớp cùng giáo viên quan sát. Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn nhau; giáo viên nhận xét, kết luận và thực hiện nhảy thị phạm để tất cả học sinh cùng xem.
- Cho học sinh xem tư liệu về thời kỳ bước bộ trong nhảy xa và dành 2 phút để học sinh nghiên cứu và thảo luận theo các nhóm. Sau đó mỗi nhóm cử 1 học sinh thực hiện tư thế bước bộ.
-  Cả lớp cùng giáo viên quan sát. Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn nhau; giáo viên nhận xét, kết luận và thực hiện nhảy thị phạm để tất cả học sinh cùng xem.
 
C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
* Hoạt động nhóm:
- Nhóm trưởng điều hành tập:
+Tập mô phỏng động tác ưỡn của chân lăng và ưỡn của chân giậm nhảy: 3 –4 lần
+ Xuất phát cao chạy nhanh 10 – 15 m: Theo từng hàng: 3- 4 lần
* Sau đó vào thực hiện ở hố cát:
- Nhóm 1, 2: Thực hiện ở hố nhảy 1
- Nhóm 3, 4: Thực hiện ở hố nhảy 2
Thực hiện luyện tập theo các nội dung sau:
+ Chạy đà tự do xác định chân giậm nhảy
+ Thực hiện cách đo đà: 7 đến 9 bước đà
+ Chạy đà 3 bước, 5 bước, 7 bước thực hiện đặt chân giậm vào ván giậm nhảy (không giậm nhảy)
+ Chạy đà 5 bước, 7 bước giậm nhảy, thực hiện tư thế bước bộ rơi vào hố cát.
- GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai
           
 
             x x x x x x
 
 
D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
* Hoạt động lớp
- GV yêu cầu mỗi nhóm cử  1HS thực hiện mô phỏng động tác ưỡn của chân lăng và chân giậm
- Giáo viên và học sinh cùng nhận xét và đánh giá
- Trò chơi: Giao cho 4 nhóm tổ chức các trò chơi thư giản như: Kết đoàn; Chim bay, cò bay – Đội hình chơi: Vòng tròn
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
- Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của các nhóm trưởng
- Giáo viên nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Nhảy xa
- Tự tập luyện các kỷ thuật: chạy đà, giậm nhảy, trên không ở nhà
            + Đội hình xuống lớp cự li hẹp.
----------------------------------------------
Tiết 2
 
- Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm nhảy
- Ôn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – Học giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân
- Trò chơi.
 
II.  TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
A. Hoạt động khởi động
* Hoạt động lớp:
- Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang
- Giáo viên nhận lớp và giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của giờ học; kiểm tra sức khõe  ,sỉ số
+ Đội hình nhận lớp:
                                                         GV
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
 
- Hướng dẫn học sinh khởi động:
+ Chia lớp thành 4 nhóm: Mỗi nhóm tổ chức 1- 2 trò chơi vận động đã học: thời gian: 4 – 5 phút.
+ Sau đó các nhóm khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, ép dây chằng dọc, ngang. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Thời gian: 2- 3 phút
            - Kiểm tra bài cũ:
            +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên để kiểm tra bài cũ:
 
                                              * * * * *                                 * * * * *
                                                  * * * * *                             * * * * *
                                                                              
                                                           
                                                  * * * * *                              * * * * *
                                                  * * * * *                              * * * * *
            + Giáo viên đặt câu hỏi cho các nhóm, các nhóm cử đại diện trả lời
            Câu 1: Trong chạy đà nhảy xa Bước đà lẻ thì đặt chân nào trước?
Đáp án: Bước chạy đà lẻ thì đặt chân lăng trước, bước chạy đà chẵn thì đặt chân giậm nhảy trước.
Câu 2: Cự ly đà đối với học sinh THPT là bao nhiêu m?
Đáp án: 15 – 25m
Câu 3: Khi đặt chân giậm nhảy vào ván giậm nhảy thì đặt bằng nữa bàn chân hay cả bàn chân?
Đáp án: Đặt bằng cả bàn chân
Câu 4: Góc độ giậm nhảy trong nhảy xa ưỡn thân là bao nhiêu độ?
Đáp án: 70 – 780
Câu 5: Em hãy thực hiện cách đo đà trong nhảy xa ưỡn thân?
Câu 6: Em hãy thực hiện tư thế bước bộ trong nhảy xa ưỡn thân?
 
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động  lớp:
Đội hình như kiểm tra bài cũ:
- Cho học sinh xem tranh giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân và dành 2 phút để học sinh nghiên cứu và thảo luận theo 4 nhóm. Sau đó 4 nhóm mỗi nhóm cử ra 1 học sinh thực hiện giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân (có bục giậm nhảy). Cả lớp cùng giáo viên quan sát.
- Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn nhau; giáo viên nhận xét, kết luận và thực hiện nhảy thị phạm.
 
                                **************
                                **************
                           
                                                                   GV
                                **************
                                **************
 
C. Hoạt thực hành
* Hoạt động nhóm:
Chia lớp thành 4 nhóm:
- Nhóm 1, 2: Thực hiện ở hố nhảy 1
- Nhóm 3,4 : Thực hiện ở hố nhảy 2
Nhóm trưởng điều hành tập luyện các nội dung sau:
+ Chạy đà 3 bước, 5 bước, 7 bước thực hiện tư thế bước bộ: 2 – 3 lần mỗi mức đà
+ Đứng trên bàn học sinh thực hiện giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân: 2 – 3 lần
+ Đà 3, 5,7 giậm nhảy thực hiện giai đoạn ưỡn thân có bục nhảy
+ Đà tăng dần (7 bước đà trở lên) thực hiện cả ba giai đoạn chạy đà, giậm nhảy, trên không kiểu ưỡn thân.       
- GV quan sát, sửa sai cả
           
 
             x x x x x x
         
D. Hoạt động ứng dụng
* Hoạt động lớp
 - Giáo viên yêu cầu 4 học sinh của 4 nhóm thực hiện các kỷ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không  kiểu ưỡn thân.
- Giáo viên cùng học sinh quan sát và nhận xét.
- Bài tập phát triển thể lực: Giao cho 4 nhóm tập luyện theo nội dung sau:
+ Bật cóc tiến lùi:  1- 2 lần (20 cái  – 30 cái mỗi lần)
+ Đứng lên ngồi xuống trên hai chân: 1 – 2 lần (60 cái – 80 cái mỗi lần)
 
E. Hoạt động mở rộng
- Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của các nhóm trưởng
- GV  nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Nhảy xa
- Tự tập luyện các kỷ thuật: chạy đà, giậm nhảy, trên không.
            + ĐH xuống lớp cự li hẹp.
 
3. Công tác chuẩn bị cho tiết học của chủ đề.
a. Khâu chuẩn bị cán sự lớp, nhóm trưởng và ý thức học tập của học sinh
Khâu quan trọng nhất để thực hiện tiết học theo chủ đề là khả năng tạo cho học sinh năng lực hoạt động nhóm; năng lực điều hành của lớp trưởng và của các nhóm trưởng; năng lực hợp tác lần nhau trong nhóm; năng lực biết sửa sai cho bạn bè trong nhóm. Chính vì vậy, để tiến hành dạy thành công các tiết dạy chủ đề, người giáo viên phải tiến hành một số nội dung sau:
* Lựa chọn đội ngũ  nhóm trưởng và cán sự lớp
Một trong những yếu tố thành công của người chỉ huy là khả năng chỉ đạo, có sự thông minh, nhanh nhẹn, giọng nói, thái độ và cử chỉ rõ ràng, nghiêm túc, vui vẻ và hòa đồng.
            Chính vì vậy, người giáo viên dạy thể dục phải là người nhạy bén trong vịêc lựa chọn đội ngũ cán sự thể dục, giáo viên có thể giữ nguyên hay cũng có thể thay đổi đội ngũ cán sự. Giáo viên nên quan sát, phân tích các yêu cầu cần đạt được để lựa chọn các cán sự có năng lực chỉ đạo điều hành lớp trong tiết thể dục. Môt yếu tố để các thành viên khác trong lớp, nhóm thực hiện tốt các hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự lớp và nhóm trưởng đó là sự tin tưởng, sự đồng ý vào khả năng chỉ huy của ban cán sự và nhóm trưởng. Chính vì vậy người giáo viên nên định hướng cho họ.
            *  Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhóm trưởng và cán sự lớp.
            Ngay từ buổi đầu tiên tiếp xúc với môn học, người giáo viên phải xây dựng, hình thành và rèn luyện cho đội ngũ nhóm trưởng và cán sự lớp những kĩ năng chỉ đạo lớp từ khâu tập trung, báo cáo, khởi động và các hoạt động tập luyện đến việc thả lõng, nhận xét, đánh giá cũng như sửa sai. Để đạt được điều này, giáo viên phải hướng dẫn các em tỉ mỉ, cụ thể đồng thời giáo viên phải theo dõi uốn nắn, sữa chữa kịp thời cho cán sự trong các tiết tiếp theo. Trong một tiết học giáo viên nên giao nhiệm vụ cho lớp trưởng, nhóm trưởng sau đó lớp trưởng, nhóm trưởng giao nhiệm vụ cho các thành viên khác trong lớp và trong nhóm.
            * Xây dựng thói quen tập luyện cho học sinh dưới sự điều khiển của cán sự và nhóm trưởng.
            Với học sinh THPT, nhu cầu trong giao tiếp với bạn bè, được hoạt động chung với nhau, muốn được bạn bè tôn trọng công nhận năng lực của mình, rất sợ bạn bè xa lánh song các em luôn có cảm giác, thái độ không thích bạn bè chỉ đạo mình nên nhiều khi không tuân theo. Do đó việc xây dựng thói quen luyện tập của học sinh dưới sự chỉ đạo của các nhóm trưởng và ban cán sự lớp là một biện pháp để phát huy vai trò chỉ đạo của các nhóm trưởng và cán sự lớp.
            Người giáo viên phải nhận thấy rõ yếu tố này từ đó có biện pháp xây dựng thói quen luyện tập. Thường xuyên nhắc nhở ban các nhóm trưởng có thái độ hòa nhã, đồng thời thể hiện tốt khả năng chỉ đạo để các bạn thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của mình. Giáo viên phải quan tâm động viên, nhắc nhở các học sinh khác tập luyện có ý thức đặc biệt là ý thức hợp tác lẫn nhau trong nhóm.
            Ngoài ra không chỉ có nhóm trưởng, cán sự lớp chỉ đạo lớp, chỉ đạo nhóm hoạt động mà giáo viên cần rèn luyện cho tất cả các học sinh trong lớp đều có thể tự điều khiển tập luyện.
b. Khâu chuẩn bị sân bãi, phương tiện, tài liệu dạy học.
Làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện dạy học (như sân bãi, dụng cụ, tài liệu, tranh ảnh …) sẽ góp phần cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của tiết học đặc biệt là đối với dạy học theo chủ đề. Không những chuẩn bị dụng cụ phương tiện mà còn phải chuẩn bị tài liệu, tranh ảnh để học sinh nghiên cứu để hình thành kiến thức mới. Việc chuẩn bị tốt sân bãi, dung cụ, phương tiện và tài liệu sẽ giúp cho giáo viên chủ động trong giờ dạy và tổ chức giờ dạy thành công theo mục tiêu đã đề ra.
4. Tổ chức dạy học tiết học theo chủ đề
Tổ chức thực hiện giờ học theo 5 hoạt động sau:
Hoạt động 1: Hoạt động khởi động
- Giáo viên nhận lớp từ cán sự lớp, sau đó giới thiệu mục tiêu, nội dung và yêu cầu của giờ học.
- Chia học sinh thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm tự tổ chức 1- 2 trò chơi vận động phù hợp với nội dung giờ học.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
- Ở hoạt động này, tùy theo nội dung của tiết học mà giáo viên tổ chức các hoạt động cho phù hợp.
* Nếu tiết học có nội dung học mới:
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, phát tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của bài học mới cho 4 nhóm, 4 nhóm nghiên cứu, thảo luận để và đưa ra kết quả.
- Tập trung lớp lại, giáo viên cho đại diện các nhóm lên trình bày các kết mà nhóm mình đã thực hiện được. Cho các thành viên trong các nhóm trao đổi lẫn nhau những vấn đề chưa rõ. Cuối cùng giáo viên nhận xét đối với từng nhóm và đưa ra kết luận cuối cùng.
Ví dụ: Tiết 2 chủ nhày xa ưỡn thân lớp 11, có nội dung học mới: Giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân.
+ Giáo viên phát tài liệu về giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân cho 4 nhóm, 4 nhóm nghiên, cứu thảo luận.
+ Giáo viên tập trung lớp lại và yêu cầu đại diện các nhóm lên thực hiện giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân. Các thành viên trong các nhóm quan sát các đại diện thực hiện và đưa ra nhận xét lần nhau về kết quả thực hiện: Đ hay CĐ.
+ Giáo viên nhận xét kết quả của từng nhóm và đưa  ra kết luận cuối cùng. Nếu trong 4 nhóm có đại diện thực hiện tốt giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân, thì giáo viên yêu cầu học sinh đó thực nhảy lại một lần nữa để cho cả lớp cùng xem. Nếu không có học sinh nào thực hiện tốt thì giáo viên nhảy thị phạm  để học sinh cùng quan sát.
* Nếu tiết học là tiết luyện tập hay ôn:
- Giáo viên cho tập trung thành đội hình chữ L và đặt câu hỏi cho 4 nhóm trả lời hoặc thực hiện động tác theo nội dung và nhiệm vụ của giờ học. Các nhóm cử đại diện trả lời hoặc thực hiện. Các thành viên trong các nhóm quan sát, giáo viên có thể hỏi bất kỳ thành viên nào trong các nhóm về việc trả lời câu hỏi hoặc thực hiện động tác của các đại diện theo kết quả Đ hay S và Đ hay CĐ.
-  Giáo viên nhận xét kết quả của từng nhóm và đưa  ra kết luận cuối cùng hay chỉ ra những điểm sai lầm thường mắc khi thực hiện các động tác đó.
Hoạt động 3: Hoạt động thực hành
- Mỗi thành viên trong các nhóm dành 1- 2 phút để tự nghiên cứu hoặc nhớ lại động tác.
- 4 nhóm trưởng tổ chức cho nhóm của mình luyện tập theo kế hoạch của giáo viên.
- Giáo viên quan sát và hướng dẫn sửa sai. Đặc biệt hướng dẫn các nhóm trưởng, cán sự lớp biết sửa sai cho các thành viên trong nhóm.
Hoạt động 4: Hoạt động ứng dụng
- Giáo viên cho học sinh trình diễn các bài tập đã học, các nhóm cử đại diện lên tham gia.
- Giáo viên và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức: Đ hoặc CĐ.
Ví dụ 1: Tiết 2 của chủ đế đá cầu 10, có nội dung chuyền câu bằng mu bàn chân
+ Giáo viên cho trình diễn chuyến cầu bằng mu bàn chân, mỗi nhóm cử 2 học sinh tham gia.
+ Giáo viên và học sinh quan sát và đánh giá.
Ví dụ 2: Tiết 2 của chủ đề đá cầu lớp 11, có nội dung giới thiệu về luật Đá cầu:
Giáo viên phát cho 4 nhóm mỗi nhóm 1 phiếu học tập gồm 10 câu hỏi về Luật đá cầu lớp 11 và lớp 10 đã học. Các nhóm nghiên cứu trả lời phương án đúng vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Sau khi trả lời xong các nhóm 1 đổi cho nhóm 2, nhóm 3 đổi cho nhóm 4 về phiếu trả lời trắc nghiệm của mình. Giáo viên đọc đáp án, các nhóm kiểm tra lẫn nhau.
Hoạt động 5: Hoạt động mở rộng
- Giao cho các nhóm tự tổ chức các động tác thả lỏng.
- Tập trung lớp thành 4 hàng ngang cự ly hẹp:
+ Giáo viên giao cho mỗi nhóm về sưu tầm tư liệu liên quan đến nội dung  đang học.
+ Yêu cầu học sinh về tự tập luyện các bài tập do giáo viên đưa ra.
V. Kết quả thực hiện:
1. Trước khi chưa áp dụng dạy học theo chủ đề
Trước khi chưa áp dụng dạy học theo chủ đề. Tôi thấy học sinh còn nhút nhát, tham gia sinh hoạt nhóm yếu, mức độ hợp tác với cán sự lớp và nhóm trưởng thấp , chưa phát huy được năng lực bản thân. Do các em còn thụ động khi tiếp thu kiến thức và không nghiên cứu, không thảo luận nên nắm kỹ thuật động tác chưa tường tận. Nên các em chưa tự tin, chưa thể hiện được năng lực bản thân  khi tham gia tập luyện làm ảnh hưởng đến kết quả học tập cũng như chưa rèn luyện.
2. Sau khi áp dụng dạy học theo chủ đề
Sau thời gian áp dụng dạy học theo chủ đề tôi thấy việc tổ chức giờ học thể dục rất nhẹ nhàng nhưng lại rất hiệu quả. Giáo viên không phải làm mẩu nhiều, sửa sai nhiều như trước đây. Các em tập luyện rất tự giác và sôi nổi, thích tranh luận, thích làm mẩu và biểu diễn, thích thuyết trình trước đám đông, hoạt động nhóm trở thành hoạt động trong tâm trong giờ học, năng lực hợp tác và giúp đỡ lần nhau trong nhóm rất rõ nét. Chính vì vậy các em có tiến bộ nhiều trong môn học, cụ thể là các em rất ham thích luyện tập, thường trông đến tiết học thể dục, chất lượng tăng lên rõ rệt qua từng giai đoạn, kể cả học sinh sức khoẻ yếu.
Cụ thể:
Lớp Sĩ số Năng  lực hợp tác  trong sinh hoạt nhóm Năng lực phân tích kết hợp thực hiện động tác Năng lực phát hiện, sửa sai Năng lực tổ chức, điều hành
SL % SL % SL % SL %
11a2 40 14 35 11 27,5 9 22,5 13 32,5
11a6 40 35 87,5 24 60 21 52,5 23 57,5
 
So sánh kết quả khảo sát ban đầu của 2 lớp học sinh 11a2 và 11a6 về các năng lực được hình thành trong quá trình học tập môn thể dục là tương đối tương đồng nhau ( lớp 11a2 có nhỉnh hơn chút ít). Tuy nhiên sau 4 tháng tiến hành thực hiện dạy học theo chủ đề tại lớp 11a6 và dạy theo Phương pháp bình thường ở 11a2, thì kết quả đã có sự chênh lệch rất lớn. Ở lớp 11a2 các chỉ số năng lực có tăng nhưng không đáng kể, còn ở lớp 11a6 các năng lực tăng vượt bậc. Điều đó khẳng định việc dạy học theo chủ đề sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho bộ môn thể dục nói riêng và các môn học khác nói chung.
 
C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Tôi đã thực hiện dạy học theo chủ đề từ năm học 2014 – 2015, sau khi được đi tập huấn về “Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh” do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Thị Xã Cửa Lò. Năm 2015 – 2016 tôi tiếp tục dạy học theo chủ đề và tiến hành nghiên cứu tính thực tiễn của nó từ tháng 10/2015 đến hết tháng 1/2016 tại hai lớp 11a2 và 11a6 một cách nghiêm túc, khách quan và khoa học. Và kết quả cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc tổ chức dạy học theo chủ đề. Để hoàn thành được đề tài, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các đồng nghiệp trong Tổ chuyên môn Thể dục, sự tạo điều kiện về vật chất và tinh thần Ban giám hiệu nhà trường.
            - Dạy học theo chủ đề là phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên và học theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội; phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.
Dạy học theo chủ đề đối với môn thể dục lại càng cần thiết hơn, vì giúp học sinh tự giác trong tập luyện, hình thói quen tập luyện thể dục thường xuyên, đây là yếu tổ quan trọng nhất để nâng cao sức khỏe và rèn luyện tố chất thể lực cho bản thân; luôn tự tin phát huy năng lực, hứng thú và yêu thích tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe là điều rất cần thiết. Có làm tốt được điều đó chúng ta mới giúp các em có một cơ thể phát triển cân đối hài hòa, có cuộc sống tư tưởng lành mạnh trong sáng, có sức khỏe và thể lực tốt các em dễ dàng tiếp thu các kiến thức khoa học và các thành tựu văn hóa khác. Như vậy chúng ta đã góp phần đào tạo cho xã hội thế hệ tương lai là những con người toàn diện có sức khoẻ dồi dào, có thể lực cường tráng, dũng khí kiên cường để tiếp túc sự nghiệp cách mạng của Đảng và có cuộc sống vui tươi lành mạnh.
Như vậy việc học môn thể dục trong nhà trường phổ thông là một động lực
quan trọng để góp phần hoàn thiện về mặt thể chất ngoài ra còn có tác dụng tích cực thúc đẩy các mặt giáo dục khác phát triển.
Đề tài này tuy rằng đã hoàn thành và đã áp dụng vào giảng dạy tại trường THPT Nghèn của chúng tôi nhưng không thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót. Mong các bạn đồng nghiệp và Ban giám khảo bổ sung, đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn và có thể được ứng dụng vào thực tế giảng dạy bộ môn thể dục ở tỉnh nhà./.
                                                               Xin chân thành cảm ơn!
 

 
D. PHẦN PHỤ LỤC
 
PHỤ LỤC I
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CÓ BIÊN SOẠN CHỦ ĐỀ HỌC KỲ I – KHỐI 10
 
Tiết Nội dung dạy-học
Tiết 1 Thể dục nhịp điệu Học
Học
- Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 10
- Động tác 1,2,4 nữ;  Động tác 1,4,5 nam
Tiết 2 TDNĐ
Chạy ngắn
Ôn
Học
+ Động tác 1,2,4 nữ;  Động tác 1,4,5 nam
+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
+ Chạy tăng tốc độ 30 - 60m
Tiết 3 TDNĐ
 
Chạy ngắn
 
Ôn
Học
Ôn
+ Động tác 1,2,4 nữ;  Động tác 1,4,5 nam
+  Động tác 6,7 nam và nữ
+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
+ Chạy tăng tốc độ 30 - 60m
      ……….
   
Chủ đề Cầu lông 10
 
Tiết 17 Tiết 1 - Tư thế chuẩn bị.
- Cách cầm vợt, cầm cầu.
- Động tác di chuyển đơn bước (tiến, lùi phải) kết hợp đánh cầu thấp thuận tay.
Tiết 18 Tiết 2 - Giới thiệu một số điểm trong luật cầu
- Động tác di chuyển đơn bước (tiến, lùi) kết hợp đánh cầu thấp trái tay.
Tiết 19 Tiết 3 - Giới thiệu một số điểm trong luật cầu
- Động tác di chuyển đơn bước (tiến, lùi) kết hợp đánh cầu thấp trái tay.
Tiết 20 Tiết 4 - Ôn kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay
- Học phát cầu cao sâu ; Phát cầu thấp gần
- Đấu tập
Tiết 21 Tiết 5 - Ôn phát cầu cao sâu;  Phát cầu thấp gần.
- Phối hợp phát cầu thấp gần với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay
- Đấu tập
Tiết 22 Tiết 6 - Kiểm tra đánh cầu thấp thuận tay và trái tay.
   
Chủ đề  Bóng chuyền 10
 
Tiết 23 Tiết 1 - Bài tập bổ trợ chuyên môn bóng chuyền.
- Học Tư thế cơ bản; Giới thiệu kỹ thuật bước lướt, bước chéo
- Trò chơi
Tiết 24 Tiết - Bài tập bổ trợ chuyên môn bóng chuyền.
- Ôn tư thế cơ bản; kỹ thuật bước lướt, bước chéo
-  Học kỹ thuật chuyền bóng cao tay
Tiết 25 Tiết 3 - Ôn tư thế cơ bản, di chuyển; Ôn kỹ thuật chuyền bóng
- Học kỹ thuật đệm bóng
- Giới thiệu một số điều luật về Bóng chuyền
Tiết 26 Tiết 4  - Ôn kỹ thuật chuyền bóng;  kỹ thuật đệm bóng
- Học Phát bóng thấp tay chính diện
- Bài tập phát triển thể lực
Tiết 27 Tiết 5 - Ôn kỹ thuật chuyền bóng;  kỹ thuật đệm bóng
- Ôn phát bóng thấp tay chính diện
- Trò chơi
Tiết 28 Tiết  6 - Phối hợp phát bóng, đệm bóng và chuyền bóng
- Đấu tập
- Bài tập phát triển thể lực
Tiết 29 Tiết 7 - Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện; đệm bóng; chuyền bóng
- Đấu tập
- Trò chơi
Tiết 30 Tiết 8 - Kiểm tra Bóng chuyền
HỌC KỲ II – KHỐI 10
Tiết Nội dung dạy-học
  Chủ đề Đá cầu 10
Tiết 37 Tiết 1 + Một số động tác bổ trợ
+ Di chuyển, tâng “búng” cầu
Tiết 38 Tiết 2 + Một số động tác bổ trợ ; Di chuyển, tâng “búng” cầu
+ Chuyền cầu bằng mu bàn chân
Tiết 39 Tiết 3 + Di chuyển, tâng “búng” cầu; Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Ôn Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện
+ Giới thiệu kích thước sân và lưới
Tiết 40 Tiết 4 + Di chuyển; tâng “búng” cầu; chuyền cầu bằng mu bàn chân; Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện
Tiết 41 Tiết 5 + Di chuyển; tâng “búng” cầu; chuyền cầu bằng mu bàn chân; Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện
Tiết 42 Tiết 6 + Di chuyển; tâng “búng” cầu; chuyền cầu bằng mu bàn chân; Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện+ Đấu tập
Tiết 43 Tiết 7 Kiểm tra
  Tiết 1
Tiết 44 Tiết 1 + Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
+ Một số động tác bổ trợ nhảy cao
+ Học giai đoạn chạy đà, giậm nhảy
+ Trò chơi
Tiết 45 Tiết 2 + Một số động tác bổ trợ nhảy cao
+ Ôn giai đoạn chạy đà, giậm nhảy
+ Học giai  đoạn trên không kiểu nằm nghiêng
Tiết 46 Tiết 3 + Phối hợp kỹ thuật 3 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - trên không.
+ Học kỹ thuật giai đoạn tiếp đất kiểu nằm nghiêng
+ Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao)
Tiết 47 Tiết 4 + Phối hợp kỹ thuật 4 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - trên không -  tiếp đất kiểu nằm nghiêng
+  Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi
Tiết 48 Tiết 5 + Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi
Tiết 49 Tiết 6 + Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích kiểu nhảy cao nằm nghiêng
+ Kiểm tra thử
+ Trò chơi
Tiết 50 Tiết 7 Kiểm tra
Tiết 51 TTTC
(Bóng rổ)
Chạy bền
  + Cách cầm bóng; TTCB; Di chuyển tiến lùi sang ngang. Chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực
+ Chạy trên địa hình tự nhiên
   
HỌC KỲ I – KHỐI 11
 
   
Chủ đề nhảy cao lớp 11
 
Tiết 14 Tiết 1 - Một số động tác bổ trợ nhảy cao
- Học giai đoạn chạy đà - giậm nhảy
- Trò chơi
Tiết 15 Tiết 2 - Một số động tác bổ trợ nhảy cao
- Ôn giai đoạn chạy đà - giậm nhảy
- Học giai đoạn trên không kiểu nằm nghiêng
- Bài tập phát triển thể lực
Tiết 16 Tiết 3 - Phối hợp Chạy đà - giậm nhảy – trên không
- Học giai đoạn tiếp đất
- Bài tập phát triển thể lực
- Trò chơi
Tiết 17 Tiết 4 - Phối hợp Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất
- Bài tập phát triển thể lực
- Một số điểm trong Luật Điền kinh  (Phần nhảy cao)
Tiết 18 Tiết 5 - Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật
- Bài tập phát triển thể lực
- Trò chơi
Tiết 19 Tiết 6 - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng và nâng cao thành tích
- Kiểm tra thử
- Trò chơi
Tiết 20 Tiết 7 - Kiểm tra
   
Chủ đề Bóng chuyền 11
 
Tiết 21 Tiết 1 + Ôn kỹ thuật di chuyển, động tác bổ trợ chuyên môn
+  Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng
+ Trò chơi
Tiết 22 Tiết 2 + Động tác bổ trợ chuyên môn Bóng chuyền
+  Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện
+ Trò chơi
Tiết 23 Tiết 3 + Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện.
+ Học phát bóng thấp tay nghiêng mình
+ Trò chơi
Tiết 24 Tiết 4 + Ôn chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng
+ Ôn phát bóng thấp tay chính diện; phát bóng thấp tay nghiêng mình
+ Một số điểm trong Luật Bóng chuyền
Tiết 25 Tiết 5 + Phối hợp kỹ thuật phát bóng với kỹ thuật đệm bóng
+ Ôn chuyền bóng cao tay
+ Đấu tập
Tiết 26 Tiết 6 + Phối hợp kỹ thuật phát bóng với kỹ thuật đệm bóng và chuyền bóng
+ Ôn kỹ thuật đệm bóng
+ Bài tập phát triển thể lực
Tiết 27 Tiết 7 + Bài tập nâng cao kỹ thuật đệm bóng và chuyền bóng
+ Ôn phát bóng thấp tay nghiêng mình
+ Đấu tập
Tiết 28 Tiết 8 + Bài tập nâng cao kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình
+ Ôn chuyền bóng cao tay
+ Bài tập phát triển thể lực
Tiết 29 Tiết 9 + Ôn các nội dung  trọng tâm chuẩn bị cho kiểm tra
+ Đấu tập
+ Trò chơi
Tiết 30 Tiết 10 Kiểm tra
HỌC KỲ II – KHỐI 11
  Chủ đề Nhảy xa 11
Tiết 36 Tiết 1 +  Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm
+  Học kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy.
+ Trò chơi.
Tiết 37 Tiết 2 +  Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm nhảy
+ Ôn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – Học giai đoạn trên không kiểu ưỡn thân
+ Trò chơi.
Tiết 38 Tiết 3 + Một số động tác bổ trợ nhảy xa ưỡn thân
+ Học giai đoạn tiếp đất; Ôn phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân
+ Trò chơi thể lực
Tiết 39 Tiết 4 + Bài tập bỗ trợ nâng  cao thành tích
+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân
+ Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa)
+ Trò chơi do giáo viên chọn
Tiết 40 Tiết 5 + Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân
+ Kiểm  tra thử
+ Trò chơi
41 Tiết 6 + Kiểm tra
  Chủ đề đá cầu lớp 11
Tiết 42 Tiết 1 - Một số động tác bổ trợ đá cầu
- Ôn kỹ thuật tâng " búng" cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân
-  Trò chơi
Tiết 43 Tiết 2 - Ôn  kỹ thuật di chuyển bước lướt và  kỹ thuât tâng " giật" cầu.
- Học kỹ thuật tâng cầu ( ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân
- Giới thiệu Luật Đá cầu
Tiết 44 Tiết 3 - Ôn kỹ thuật tâng cầu ( ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân
- Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện và nghiêng mình
- Đấu tập
Tiết 45 Tiết 4 - Ôn kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân; kỹ thuật tâng cầu ( ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân
- Học một số bài tập phối hợp
- Đấu tập
Tiết 46 Tiết 5 - Ôn kỹ thuật tâng cầu ( ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân; kỹ thuật tâng búng cầu
- Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện và nghiêng mình
- Đấu tập
Tiết 47 Tiết 6 Kiểm tra
 
 
HỌC KỲ I – KHỐI 12
  Chủ đề Bóng rổ 12
Tiết 16 Tiết 1 - Ôn kỷ thuật dẫn bóng, chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực
- Ôn kỷ thuật ném rổ bằng một tay trên vai
- Học kỷ thuật nhảy ném bắt bóng bằng hai tay trên cao
- Trò chơi
Tiết 17 Tiết 2 - Ôn kỷ thuật dẫn bóng và chuyền bóng phối hợp
- Ôn kỷ thuật nhảy bắt bóng bằng hai tay trên cao
- Ôn kỷ thuật hai bước ném rổ
- Học kỷ thuật di chuyển và bắt bóng bằng hai tay trước ngực
Tiết 18 Tiết 3 - Ôn kỷ thuật di chuyển và bắt bóng bằng hai tay trước ngực
- Học kỷ thuật nhảy ném rổ bằng một tay trên vai
- Giới thiệu một số điều luật bóng rổ
Tiết 19 Tiết 4 - Ôn kỷ thuật nhay bắt bóng bằng hai tay trên cao
- Ôn kỷ thuật nhảy ném rổ bằng một tay trên vai
- Bài tập phát triển thể lực
Tiết 20 Tiết 5 - Ôn kỷ thuật nhảy ném rổ bằng một tay trên vai
- Ôn kỷ thuật di chuyển và bắt bóng bằng hai tay trước ngực
- Đấu tập
Tiết 21
 
Tiết 6 - Ôn kỷ thuật nhảy bắt bóng bằng hai tay trên cao
- Ôn kỷ thuật nhảy ném rổ bằng một tay trên vai
- Bài tập phát triển thể lực
Tiết 22 Tiết 7 - - Ôn kỷ thuật di chuyển và bắt bóng bằng hai tay trước ngực
- Ôn kỷ thuật nhảy ném rổ bằng một tay trên vai
- Đấu tập
Tiết 23 Tiết 8 - Kiểm tra: kỷ thuật ném rổ bằng một tay trên vai
  Chủ đề Nhảy xa 12
Tiết 24 Tiết 1 - Một số bài tập, trò chơi phát triển thể lực.
- Tập mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm
- Ôn giai đoạn chạy đà và giậm nhảy
Tiết 25
 
Tiết 2 - Một số bài tập và động tác bổ trợ kỷ thuật.
- Mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm.
- Ôn giai đoạn trên không và tiếp đất
Tiết 26
 
Tiết 3 - Một số bài tập và động tác bổ trợ kỷ thuật.
- Mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm
- Phối hợp 4 giai đoạn: Chạy đà, giậm nhảy, trên không
- Giới thiệu Luật Điền kinh( phần nhảy xa)
Tiết 27
 
Tiết 4 - Một số bài tập phát triển thể lực.
- Phối hợp 4 giai đoạn  kỷ thuật và nâng cao thành tích.
- Trò chơi
Tiết 28
 
Tiết 5 - Bài tập bổ trợ kỹ thuật
- Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật và nâng cao thành tích
- Trò chơi
Tiết 29 Tiết 6 - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân và nâng cao thành tích.
- Kiểm tra thử
- Trò chơi
Tiết 30 Tiết 7 - Kiểm tra: kỷ thuật nhảy xa kiểu “ ưỡn thân”
HỌC KỲ II – KHỐI 12
  Chủ đề đá  cầu 12
Tiết 37 Tiết 1 - Bài tập bổ trợ chuyên môn
- Ôn kỹ thuật di chuyển; kỹ thuật tâng ( búng) cầu.
- Trò chơi
Tiết 38 Tiết 2  - Ôn kỹ thuật tâng giật cầu; kỹ thuật tâng ( búng) cầu
 - Ôn tâng cầu nhịp 1 đá tấn công bằng mu bàn chân
 - Giới thiệu một số điểm trong luật đá cầu.
 - Trò chơi
Tiết 39 Tiết 3  - Ôn kỹ thuật phát cầu; kỹ thuật tâng cầu nhịp 1 đá tấn công bằng mu bàn chân
 
 - Đấu tập và phối hợp chiến thuật đá đôi
 - Bài tập phát triển thể lực
Tiết 40 Tiết 4 - Ôn kỹ thuật tâng giật cầu; kỹ thuật tâng ( búng) cầu
- Phôi hợp kỹ thuật phát cầu với kỹ thuật tâng cầu nhịp 1 đá tấn công bằng mu bàn chân
- Đấu tập.
Tiết 41 Tiết 5 - Ôn kỹ thuật tâng giật cầu; kỹ thuật tâng ( búng) cầu
- Ôn kỹ thuật tâng cầu nhịp 1 đá tấn công bằng mu bàn chân
- Đấu tập.
Tiết 42 Tiết  6  Kiểm tra
  Chủ đề Cầu lông
Tiết 43 Tiết 1 + Bài tập bổ trợ chuyên môn
+ Ôn Di chuyển đơn bước, đa bước đánh cầu thấp thuận tay, trái tay
+ Trò chơi
Tiết 44 Tiết 2 + Ôn đánh cầu thấp thuận tay, trái tay
+ Ôn đánh cấu trên đầu (cao sâu); đánh cầu cao thuận tay.
+ Một số điểm trong luật cầu lông.
+ Trò chơi
Tiết 45 Tiết 3 + Ôn đánh cầu cao thuận tay, trái tay.
+ Ôn kỹ thuật đập cầu chính diện.
+ Bài tập phát triển thể lực
Tiết 46 Tiết 4 + Ôn phát cầu cao sâu; phát cầu thấp gần
+ Ôn đánh cấu trên đầu (cao sâu); đánh cầu cao thuận tay.
+ Đấu tập và Phối hợp chiến thuật
Tiết 47 Tiết 5 + Ôn đánh cầu cao thuận tay, trái tay.
+ Phối hợp phát cầu cao sâu với kỹ thuật đập cầu chính diện.
+ Đấu tập và phối hợp chiến thuật
+ Bài tập phát triển thể lực
Tiết 48 Tiết 6 + Phối hợp phát cầu thấp gần với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay
+ Phối hợp phát cầu cao sâu với kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay, trái tay
+ Đấu tập và phối hợp chiến thuật
+ Trò chơi
Tiết 49 Tiết  7 Kiểm tra
 
PHỤ LỤC II
  MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC LỚP 11 ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016
 
CHỦ ĐỀ BÓNG CHUYỀN 11
 
PHẦN I: MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ
 
NỘI DUNG CÂU HỎI NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG
CAO
1. Chuẩn kiến thức kĩ năng:
- Biết cách thực hiện các các kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình.
 - Hiểu một số điểm luật trong Bóng chuyền
 
 
Định tính/ định lượng (trắc nghiệm khách quan/tự luận).
 
 
 
 
- Học sinh nhận diện tên bài tập, nói đúng tên động tác các kĩ thuật di chuyển, đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng
- Học sinh nêu được một số điểm luật trong luật Bóng chuyền
 
- Hoc sinh mô tả và tự trình bày kĩ thuật các kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng, mình.nhưng còn thiếu sót
- Học sinh hiểu được một số điểm luật trong Bóng chuyền
 
- Học sinh tự trình bày cách thức,thứ tự thực hiện các kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình.
- Học sinh giải thích khá đầy đủ một số điểm luật thông qua thi đấu.
 
 - Học sinh có thể nhận xét tương đối đầy đủ các kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay chính diện, nghiêng mình
- Biết vận dung luật và vận dụng kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng vào trong đấu tập và thi đấu.
 
2. Năng lực có thể  hình thành thông qua chủ đề:
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài tập thực hành.     - Học sinh thực hiện được kĩ thuật động tác.
- Phát hiện được lỗi sai (nhờ GV sửa sai).
- Tổ chức được nhóm tập luyện do giáo viên phân công ( GV đưa ra yêu cầu cụ thể).
 
- Học sinh thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác.
- Phát hiện lỗi sai của bản thân, của bạn… tự sửa sai và sửa sai cho bạn.
 
 
3. Năng lực hướng tới       Vận dụng kiến thức để tập luyện hàng ngày nâng cao sức khỏe Tham gia thi đấu
 
CÂU HỎI
I.  NHẬN BIẾT:
Câu 1: Trong Bóng chuyền thường có mấy TTCB?
A: 2                 B: 3                 C: 4                 D: 5
Đáp án: B
Câu 2: Trong kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hay tay, thì bóng cách trán bao nhiêu cm?
A: 5-10cm     B: 10 – 15cm             C: 15 – 20cm             D: 20 – 25 cm
Đáp án: C
Câu 3: Hãy nêu kích thước sân bóng chuyền?
A: 9m và 18m           B: 10 và 20m             C: 8m và 16m            D: 11m và 22m
Đáp án: A
Câu 4: Có mấy kiểu phát bóng thấp tay?
A: 1                 B: 2                 C: 3                 D: 4
Đáp án: B
 
II. THÔNG HIỂU
Câu 1: Mỗi đội được mấy lần chạm bóng (không tính lần chắn bóng)
A: 2                 B: 3                 C: 4                 D: 5
Đáp án: B
Câu 2: Theo quy định của Luật, mỗi trận đấu có bao nhiêu hiệp đấu?
A: 3                 B: 4                 C: 5                 D: 6
Đáp án: C
Câu 3: Chiều cao của lưới đối với Nam là bao nhiêu?
A: 2,41m        B: 2,43m        C: 2,45m        D: 2,47m
Đáp án: B
Câu 4: Chiều cao của lưới đối với Nam là bao nhiêu?
A: 2,20m        B: 2,22m        C: 2,24m        D: 2,26m
Đáp án: C
 
III. VẬN DỤNG THẤP
Câu 1. Em hãy mô tả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt?
Đáp án:          -Tư thế chuẩn bị
                                    - Hình tay
                                    - Tư thế chuyền bóng đi
Câu 2. Em hãy mô tả kỹ thuật đệm bóng thấp tay bằng hai tay?
Đáp án:          -Tư thế chuẩn bị
                                    - Điểm tiếp xúc giữa tay và bóng
                                    - Tư thế chuyền bóng đi
Câu 3. Em hãy mô tả kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện?
Đáp án:          - Tư thế chuẩn bị
                                     - Sự chuyển động của đường bóng sau khi phát.
            Câu 4: Em hãy trình bày kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình?
Đáp án:          - Tư thế chuẩn bị
                                     - Sự chuyển động của đường bóng sau khi phát.
 
IV. VẬN DỤNG CAO 
Câu 1: Em hãy chỉ ra những sai thường mắc và cách sửa trong đệm bóng?
Đáp án:         
- Sai: Bóng đi thấp; Bóng không đi theo ý muốn.
- Cách sửa: Tay đánh bóng đưa từ dưới lên trên – ra trước; Hạ thấp gối, phối hợp đạp chân với tay đánh bóng; Tập lại tư thế mô phỏng
Câu 2: Em hãy chỉ ra những sai thường mắc và cách sửa trong chuyền bóng cao tay bằng hai tay?
Đáp án:         
- Sai:  Bóng đi thấp; Bóng đi không xa; Đau ngón tay khi chuyền bóng
- Cách sửa: Tập lai hình tay khi tiếp xúc bóng. Nâng góc độ của hai tay khi chuyền bóng; Tập lai tư thế tiếp xúc bóng, hướng phát lực phải đi qua tâm bóng; - cầm xòe rộng bàn tay khi tiếp xúc bóng.
Câu 3: Em hãy chỉ ra những sai thường mắc và cách sửa trong phát bóng thấp tay chính diện?
Đáp án:         
- Sai: Bóng chỉ bay lên cao, không đi xa; - Bóng đi lệch hướng
- Cách sửa: - Tay tiếp xúc bóng cần đứng vị trí (đánh vào sau và dưới tâm bóng);
- Tung bóng nhiều lần thẳng hướng, Đứng mũi chân trước đúng hướng phát bóng, đánh vào giữa sau và dưới bóng.
Câu 4: Em hãy chỉ ra những sai thường mắc và cách sửa trong phát bóng thấp tay nghiêng mình?
Đáp án:         
- Sai: Bóng chỉ bay lên cao, không đi xa; - Bóng đi lệch hướng
- Cách sửa: - Tay tiếp xúc bóng cần đứng vị trí (đánh vào sau và dưới tâm bóng);
- Tung bóng nhiều lần thẳng hướng, Đứng vai hướng đúng hướng phát bóng, đánh vào giữa sau và dưới bóng.
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
CHỦ ĐỀ: BÓNG CHUYỀN LỚP 11
 
Tiết PPCT Chủ đề Nội dung Thời lượng
Tiết 21 Tiết 1 + Ôn kỹ thuật di chuyển, động tác bổ trợ chuyên môn
+  Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng
+ Trò chơi
1
Tiết 22 Tiết 2 + Động tác bổ trợ chuyên môn Bóng chuyền
+  Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện
+ Trò chơi
1
Tiết 23 Tiết 3 + Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện.
+ Học phát bóng thấp tay nghiêng mình
+ Trò chơi
1
Tiết 24 Tiết 4 + Ôn chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng
+ Ôn phát bóng thấp tay chính diện; phát bóng thấp tay nghiêng mình
+ Một số điểm trong Luật Bóng chuyền
1
Tiết 25 Tiết 5 + Phối hợp kỹ thuật phát bóng với kỹ thuật đệm bóng
+ Ôn chuyền bóng cao tay
+ Đấu tập
1
Tiết 26 Tiết 6 + Phối hợp kỹ thuật phát bóng với kỹ thuật đệm bóng và chuyền bóng
+ Ôn kỹ thuật đệm bóng
+ Bài tập phát triển thể lực
1
Tiết 27 Tiết 7 + Bài tập nâng cao kỹ thuật đệm bóng và chuyền bóng
+ Ôn phát bóng thấp tay nghiêng mình
+ Đấu tập
1
Tiết 28 Tiết 8 + Bài tập nâng cao kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình
+ Ôn chuyền bóng cao tay
+ Bài tập phát triển thể lực
1
Tiết 29 Tiết 9 + Ôn các nội dung  trọng tâm chuẩn bị cho kiểm tra
+ Đấu tập
+ Trò chơi
1
Tiết 30 Tiết 10 Kiểm tra 1
BÀI SOẠN CHỦ ĐỀ NHẢY CAO LỚP 11
 
I. MỤC TIÊU:
            - Biết cách thực hiện các kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện; phát bóng thấp tay nghiêng mình.
            - Biết phối hợp các kỹ thuật để tổ chức đấu tập
- Nắm và vận dụng những hiểu biết về luật vào luyện tập, thi đấu
 
II. NỘI DUNG:
            Một số kỹ thuật di chuyển, động tác bổ trợ chuyên môn bóng chuyền; kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện; phát bóng thấp tay nghiêng mình; Đấu tập và Một số điểm trong Luậ Bóng chuyền
 
III. CHUẨN BỊ:
            - Giáo viên: Giáo án,  tranh ảnh, còi, 10 quả bóng chuyền
            - Học sinh: Vệ sinh sân tập, sân bóng chuyền, chuẩn bị lưới.
 
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
 
Tiết 1
 
- Ôn kỹ thuật di chuyển, động tác bổ trợ chuyên môn
- Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng
- Trò chơi
 
A. Hoạt động khởi động
* Hoạt động lớp
- Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang
- Giáo viên nhận lớp và giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của giờ học; kiểm tra sức khõe ,sỉ số
+ Đội hình nhận lớp:
                                                         GV
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
 
 - Hướng dẫn học sinh khởi động:
+ Chia lớp thành 4 nhóm: Mỗi nhóm tổ chức 1- 2 trò chơi bổ trợ nhảy xa đã học ở lớp 10: 3 – 4 phút.
+ Sau đó các nhóm khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, ép dây chằng dọc, ngang. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
            - Kiểm tra bài cũ:
            +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên để kiểm tra bài cũ:
 
                                              * * * * *                                 * * * * *
                                                     * * * * *                          * * * * *
                                                                              
                                                           
                                                    * * * * *                            * * * * *
                                                     * * * * *                           * * * * *
            + Giáo viên đặt câu hỏi cho các nhóm, các nhóm cử đại diện trả lời
Câu 1: Trong Bóng chuyền thường có mấy TTCB?
A: 2                 B: 3                 C: 4                 D: 5
Đáp án: B
Câu 2: Trong kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hay tay, thì bóng cách trán bao nhiêu cm?
A: 5-10cm     B: 10 – 15cm             C: 15 – 20cm             D: 20 – 25 cm
Đáp án: C
Câu 3: Hãy nêu kích thước sân bóng chuyền?
A: 9m và 18m                       B: 10 và 20m             C: 8m và 16m                        D: 11m và 22m
Đáp án: A
Câu 4: Có mấy kiểu phát bóng thấp tay?
A: 1                 B: 2                 C: 3                 D: 4
Đáp án: B
 
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
             * Hoạt động lớp
- Đội hình: +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên như đội hình kiểm tra bài cũ:
- Phát tài liệu cho 4 nhóm về các kỹ thuật thuật di chuyển đơn bước, đa bước, kỹ thuật chuyền bóng bằng 2 tay trên đầu, kỹ thuật đệm bóng. 4 nhóm nghiên cứu, thảo luận.
- Các nhóm cử đại diện lên thực hiện các động tác trên. Cả lớp cùng giáo viên quan sát. Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn nhau và cuối cùng giáo viên nhận xét và kết luận
 
                                    €€€€€€€         €€€€€€€
                                      €€€€€€€          €€€€€€€

      
                             
                      
   
      ê                
 
 
 
€
 
   

                                         
C. Hoạt động thực hành.
* Hoạt động nhóm
             Chia lớp ra thành 4 nhóm:
- Nhóm trưởng hô cho học sinh thực hiện di chuyển đơn bước, đa bước: 3 – 4 lần
Sau đó vào luyện tập với bóng:
            - Nhóm 1 và 2: Chuyền bóng theo đội hình dòng nước chảy, bóng chuyền cho người phục vụ sau đó chạy về cuối hàng, người kế tiếp lại chạy vào để thực hiện kỹ thuật chuyền bóng.
                 
                 €€€€€€€                  €

 
 
 
           
-  Nhóm 3,4: Luyện tập kỹ thuật đệm bóng: Như đội hình nhóm 1 và
 
                   €€€€€€€                  €

 
 
 
            - Sau nữa thời gian các nhóm chuyển nội dung
 
D – Hoạt động ứng dụng
      * Hoạt động lớp
      - Mỗi nhóm cử hai đại diện ra thực hiện đệm bóng tại chỗ
            - Giáo viên và học sinh cùng quan sát và bình chọn cho nhóm thực hiện đúng kỹ thuật nhất và có số lần đệm bóng nhiều nhất.
- Các nhóm tổ chức cho lớp chơi trò chơi thể lực: Chạy thoi tiếp sức
 
           €€€€€€€                 
 
           €€€€€€€                 
 
E – Hoạt động mở rộng
 - Các nhóm hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của nhóm trưởng
 - Giáo viên  nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Bóng chuyền
- Tự tập luyện các kỷ thuật: đệm bóng, chuyền bóng
           -  Đội hình xuống lớp  4 hàng ngang cự li hẹp.
----------------------------------------------------------------
Tiết 3
 
-  Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện.
-  Học phát bóng thấp tay nghiêng mình
- Trò chơi
 
A. Hoạt động khởi động
* Hoạt động lớp
- Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang
- Giáo viên nhận lớp và giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của giờ học; kiểm tra sức khõe ,sỉ số
+ Đội hình nhận lớp:
                                                         GV
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
 
 - Hướng dẫn học sinh khởi động:
+ Chia lớp thành 4 nhóm: Mỗi nhóm tổ chức 1- 2 trò chơi bổ trợ nhảy xa đã học ở lớp 10: 3 – 4 phút.
+ Sau đó các nhóm tổ chức khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, ép dây chằng dọc, ngang. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
            - Kiểm tra bài cũ:
            + Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên để kiểm tra bài cũ:
 
                                              * * * * *                                 * * * * *
                                                     * * * * *                          * * * * *
                                                                              
                                                           
                                                    * * * * *                            * * * * *
                                                     * * * * *                           * * * * *
            + Giáo viên đặt câu hỏi cho các nhóm, các nhóm cử đại diện trả lời
Câu 1: Mỗi đội được mấy lần chạm bóng (không tính lần chắn bóng)
A: 2                 B: 3                 C: 4                 D: 5
Đáp án: B
Câu 2: Theo quy định của Luật, mỗi trận đấu có bao nhiêu hiệp đấu?
A: 3                 B: 4                 C: 5                 D: 6
Đáp án: C
Câu 3. Em hãy mô tả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt?
Đáp án:          -Tư thế chuẩn bị
                                    - Hình tay
                                    - Tư thế chuyền bóng đi
Câu 4. Em hãy mô tả kỹ thuật đệm bóng thấp tay bằng hai tay?
Đáp án:          -Tư thế chuẩn bị
                                    - Điểm tiếp xúc giữa tay và bóng
                                     - Tư thế chuyền bóng đi
 
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
             * Hoạt động lớp
- Đội hình: +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên như đội hình kiểm tra bài cũ:
- Phát tài liệu cho 4 nhóm về phát bóng thấp tay nghiên mình, 4 nhóm nghiên cứu, thảo luận.
- Các nhóm cử đại diện lên thực hiện động tác phát bóng thấp tay nghiêng mình qua lưới. Cả lớp cùng giáo viên quan sát. Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn nhau và cuối cùng giáo viên nhận xét và kết luận. Nếu có học sinh trong nhóm thực hiện tốt kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình, thì giáo viên gọi học sinh đó phát để tất cả lớp cùng xem. Nếu không có học sinh nào phát tốt thì giáo viên thị phạm cho cả lớp xem.
 
                                    €€€€€€€         €€€€€€€
                                      €€€€€€€          €€€€€€€

      
                             
                      
   
      ê                
 
 
 
€
 
   

               
C. Hoạt động thực hành.
* Hoạt động nhóm
- Các nhóm tập đồng loạt động tác phát bóng nghiêng mình không bóng do nhóm trưởng điều hành: 4 – 5 lần
- Nhóm 1 và 2: Luyện tập phát bóng :Học sinh đứng thành hai hàng ngang cuối sân; nhóm trưởng hô cho học sinh tập đồng loạt động tác phát bóng thấp tay nghiêng mình.
                                   
   
                     
 
 
 
 
   
                                  € €
           € €
           € €
           € €
           € €
           € €
           € €
                                                                           ê
 
            - Nhóm 3,4: Luyện đệm bóng, chuyền bóng theo đội hình dòng nước chảy; bóng chuyền, hoặc đệm cho người phục vụ sau đó chạy về cuối hàng, người kế tiếp lại chạy vào để thực hiện kỹ thuật đệm và chuyền bóng.
                 
                 €€€€€€€                  €

 
 
  

            - Sau nữa thời gian nhóm 1, 2 đổi chổ cho nhóm 3,4 đổi
 
D – Hoạt động ứng dụng
* Hoạt động lớp
- Mỗi nhóm cử ra  học sinh ra thi phát bóng thấp tay nghiêng mình qua lưới, mỗi em thực hiện 3 quả.
            - Giáo viên và học sinh cùng quan sát và bình chọn cho nhóm thực hiện đúng kỹ thuật nhất và có số lần phát bóng  qua lưới nhiều nhất.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm tổ chức cho lớp chới trò chơi thể lực
 
E – Hoạt động mở rộng
  - Các nhóm hướng dẫn học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của nhóm trưởng
 - Giáo viên  nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Bóng chuyền
- Tự tập luyện các kỷ thuật: đệm bóng, chuyền bóng
           -  Đội hình xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp.
 
CHỦ ĐỀ: ĐÁ CẦU LỚP 11
 
PHẦN I: MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ
 
 
Nội dung
Câu hỏi Bài tập Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
1. Chuẩn kiến thức, kỷ năng
- Biết kỹ thuật di chuyển bước lướt;  kỹ thuât tâng " giật" cầu; kỷ thuật tâng cầu( nhịp 1)- đá tấn công bằng mu bàn chân.
 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật.
 
- Vận dụng để tập
 
Trắc nghiệm, tự luận - Học sinh nhận diện đúng kỹ thuật di chuyển bước lướt;  kỹ thuât tâng " giật" cầu; .kỷ thuật tâng cầu (nhịp 1)- đá tấn công bằng mu bàn.
- HS nêu được một số điểm  trong luật về đá cầu
 
 
- Học sinh trình bày kỹ thuật di chuyển bước lướt;  kỹ thuât tâng " giật" cầu;  Kỷ thuật tâng cầu (nhịp 1)- đá tấn công bằng mu bàn chân  ( thông qua tranh ảnh, lời nói…) nhưng còn thiếu sót.
- HS hiểu được một số điểm luật trong luật đá cầu
- Học sinh nhận xét kỹ thuật di chuyển bước lướt;  kỹ thuât tâng " giật" cầu;  kỷ thuật tâng cầu (nhịp 1)- đá tấn công bằng mu bàn chân  được nhưng chưa chính xác.
- HS giải thích khá đầy đủ một số điểm luật thông qua thi đấu.
- Học sinh phân tích được kỹ thuật di chuyển bước lướt;  kỹ thuât tâng " giật" cầu;  kỷ thuật tâng cầu (nhịp 1)- đá tấn công bằng mu bàn chân đúng.
- HS giải thích được những sai lầm thường gặp cũng như vi phạm luật khi tham gia thi đấu.
2. Năng lực có thể hình thành thông qua chủ đề
 
   
 
 
 
 
  Học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác Học sinh chủ động thực hiện cơ bản đúng hoặc đúng kỷ thuật động tác.
3. Năng lực hướng tới
 
      Vận dụng kiến thức để tập luyện hàng ngày nâng cao sức khỏe Tham gia thi đấu
                               
PHẦN II: CÂU HỎI
1. Câu hỏi Nhận biết:
Câu 1: Em hãy nêu kích thước sân đá cầu?
Đáp án: Dài 11m88, rộng 6m10
Câu 2: Hãy nêu chiều cao của lưới đá cầu?
Đáp án: Nam và nam trẻ: 1,60m; Nữ và nữ trẻ: 1,50m; Thiếu niên: 1,40m; Nhi đồng: 1,30m
Câu 3: Thi đá đơn thì đấu thử được chạm cầu mấy lần?
Đáp án: 2 lần
Câu 4: Thi đá đôi, mỗi bên được chạm cầu mấy lần:
Đáp án: Mỗi bên được chạm cầu 4 lần và một đấu thủ không được chạm cầu quá 2 lần liên tiếp.
Câu 5: Mỗi trận đá cầu diễn ra bao nhiêu hiệp và điểm số của các hiệp?
Đáp án: 3 hiệp. thắng 2 hiệp là thắng trận đấu đó, 2 hiệp đấu mỗi hiệp điểm số là 21, hiệp 3 điểm số là 15
Câu 6: Em hãy cho biết có mấy kiểu chuyền cầu?
Đáp án: Có 3 kiểu chuyền cầu: Chuyền cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng má trong bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân
Câu 7: Em hãy cho biết kỹ thuật tâng “búng” cầu phải chú ý những gì?
Đáp án: Phải ngửa người ra sau nhiều hơn so với các kiểu tâng cầu khác
Câu 8: Muốn tâng cầu được liên tục thì người tâng phải làm như thế nào?
Đáp án: Tiếp xúc cầu đúng và đường cầu luôn bay theo phương thẳng đứng
Câu 9: Muốn chuyền cầu được chính xác thì vị trí tiếp xúc cầu phải như thế nào?
Đáp án: Vị trí tiếp xúc cầu phải thẳng và đúng hướng
Câu 10: Kỹ thuật di chuyển bước lướt thường được sử dụng trong trường hợp nào?
Đáp án: Thường được áp dụng để đỡ những quả bỏ nhỏ gần lưới hoặc đá dọc hai biên.
Câu 11: Kỹ thuật “giật: cầu thường được sử dụng trong trường hợp nào?
Đáp án: Được sử dụng để xử lý những đường cầu thấp, rơi gần phía trước người tập
Câu 12: Kỹ thuật tâng cầu (nhịp 1) – đá tấn công bằng mu bàn chân thường được sử dụng trong thi đấu đá đôi, đá ba hay đá đơn
Đáp án: Thường sử dụng trong thi đấu đá đơn
Câu 13: Em hãy thực hiện tư thế chuẩn bị của kĩ thuật tâng cấu (nhịp 1) – đá tấn công bằng mu bàn chân?
Câu 14: Em hãy thực hiện kỹ thuật tâng cầu (nhịp 1) -đá tấn công bằng mu bàn chân (không cầu)
Câu 15: Em hãy điều khiển Hô cho nhóm của mình thực hiện kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)- đá tấn công bằng mu bàn chân?
Câu 16: Em hãy điều khiển Hô cho nhóm của mình thực hiện kĩ thuật tâng " giật" cầu
Câu 17: Em hãy làm trọng tài cho hai bạn thi đấu 1 hiệp với điểm số là 11 quả?
 
PHẦN III: KẾ HOẠCH DẠY HỌC
 
CHÙ ĐỀ NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
Tiết 1 - Ôn kỹ thuật đã học: tâng " búng" cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân
- Học mới: kỹ thuật di chuyển bước lướt và  kỹ thuât tâng " giật" cầu.
-  Trò chơi
1 tiết
Tiết 2 - Ôn  kỹ thuật di chuyển bước lướt và  kỹ thuât tâng " giật" cầu.
- Học kỹ thuật tâng cầu ( ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân
- Giới thiệu Luật Đá cầu
1 tiết
Tiết 3 - Ôn kỹ thuật tâng cầu ( ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân
- Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện và nghiêng mình
- Đấu tập
1 tiết
Tiết 4 - Ôn kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân; kỹ thuật tâng cầu ( ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân
- Học một số bài tập phối hợp
- Đấu tập
1 tiết
Tiết 5 - Ôn kỹ thuật tâng cầu ( ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân; kỹ thuật tâng búng cầu
- Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện và nghiêng mình
- Đấu tập
1 tiết
Tiết 6 Kiểm tra 1 tiết
 
PHẦN IV:  BÀI SOẠN CHỦ ĐỀ ĐÁ CẦU LỚP 11
I. Mục tiêu:
            - Biết cách thực hiện: Di chuyển bước lướt, tâng " giật" cầu, kỹ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân
            - Một số bài tập phối hợp
            - Đấu tập
            - Hiểu một số điểm cơ bản trong Luật Đá cầu
            - Thức hiện cơ bản đúng những bài tập trên
            - Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện và thi đấu.
II. Nội dung:
            - Ôn kỹ thuật tâng "búng" cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân.
            - Học mới: Kỹ thuật di chyển bước lươt, tâng " giật" cầu, tâng cầu ( nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân; Một số bài tập phối hợp; Hiểu một số điểm cơ bản trong Luật Đá cầu, đấu tập. Kiểm tra
III. Chuẩn bị:
            - GV: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tranh ảnh, còi,cầu.....theo yêu cầu của nội dung chủ đề.
            - HS: Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yêu cầu của GV(1 cầu/ HS)
IV. Tiến trình hoạt động
           
 
 
 
Tiết 1
 
- Ôn kỹ thuật tâng " búng" cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân
            - Học kỹ thuật di chuyển bước lướt
            - Học kỹ thuât tâng " giật" cầu.
            - Trò chơi
            A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
            * Hoạt động lớp:
- Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang
- Giáo viên nhận lớp và giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của giờ học; kiểm tra sức khõe ,sỉ số
+ Đội hình nhận lớp:
                                                         GV
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
 
 - Hướng dẫn học sinh khởi động:
+ Chia lớp thành 4 nhóm: Mỗi nhóm tổ chức 1- 2 trò chơi bổ trợ đá cầu đã học ở lớp 10.
+ Sau đó các nhóm tổ chức khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, ép dây chằng dọc, ngang. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
            - Kiểm tra bài cũ:
            + Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên để kiểm tra bài cũ:
 
                                              * * * * *                                 * * * * *
                                                     * * * * *                          * * * * *
                                                                              
                                                           
                                                    * * * * *                            * * * * *
                                                     * * * * *                           * * * * *
            + Giáo viên đặt câu hỏi cho các nhóm, các nhóm cử đại diện trả lời
Câu 1: Em hãy nêu kích thước sân đá cầu?
Đáp án: Dài 11m88, rộng 6m10
Câu 2: Hãy nêu chiều cao của lưới đá cầu?
Đáp án: Nam và nam trẻ: 1,60m; Nữ và nữ trẻ: 1,50m; Thiếu niên: 1,40m; Nhi đồng: 1,30m
Câu 3: Thi đá đơn thì đấu thử được chạm cầu mấy lần?
Đáp án: 2 lần
Câu 4: Thi đá đôi, mỗi bên được chạm cầu mấy lần:
Đáp án: Mỗi bên được chạm
 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
            * Hoạt động lớp
- Đội hình: +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên như đội hình kiểm tra bài cũ:
- Phát tài liệu cho 4 nhóm về kỹ thuật di chuyển bước lướt, kỹ thuât tâng " giật" cầu; 4 nhóm nghiên cứu, thảo luận.
- Các nhóm cử đại diện lên thực hiện kỹ thuật di chuyển bước lướt, kỹ thuât tâng " giật" cầu. Cả lớp cùng giáo viên quan sát. Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn nhau và cuối cùng giáo viên nhận xét và kết luận. Nếu có học sinh trong nhóm thực hiện tốt kỹ thuật di chuyển bước lướt, kỹ thuât tâng " giật" cầu, thì giáo viên gọi học sinh đó thực hiện lại để tất cả lớp cùng xem. Nếu không có học sinh nào phát tốt thì giáo viên thị phạm cho cả lớp xem.
 
C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
            *Hoạt động nhóm:
- Các nhóm tập đồng loạt kỹ thuật di chuyển bước lướt, kỹ thuât tâng " giật" cầu  không cầu do nhóm trưởng điều hành: 4 – 5 lần
- Nhóm 1 và 2: Luyện tập kỹ thuật tâng " búng" cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân; kỹ thuật di chuyển bước lướt ở sân đá cầu
- Nhóm 3 và 4: Luyện tập kỹ thuât tâng " giật" cầu ở sân tập
- Sau nữa thời gian: Nhóm 1,2 đỗi vị trí cho nhóm 3 và 4.
                                    
D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
            * Hoạt động lớp:
            - Mỗi nhóm cử 2 học sinh trình diễn kỹ thuật di chuyển,  tâng " giật cầu
            - Giáo viên và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức: Đ hoặc CĐ                 
            E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
            - Học sinh thả lỏng tích cực theo hướng dẫn của cán sự lớp
            - Giáo viên giao mỗi nhóm sưu tầm tư liệu Đá cầu.
            - Giao bài tập về nhà để tập luyện
-----------------------------------------------------
Tiết 2
 
- Ôn  kỹ thuật di chuyển bước lướt và  kỹ thuât tâng " giật" cầu.
- Học kỹ thuật tâng cầu ( ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân
- Giới thiệu Luật Đá cầu
            A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
            * Hoạt động lớp:
- Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang
- Giáo viên nhận lớp và giới thiệu mục tiêu và yêu cầu của giờ học; kiểm tra sức khõe ,sỉ số
+ Đội hình nhận lớp:
                                                         GV
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
                                                   x x x x x x x
 
 - Hướng dẫn học sinh khởi động:
+ Chia lớp thành 4 nhóm: Mỗi nhóm tổ chức 1- 2 trò chơi bổ trợ đá cầu đã học.
+ Sau đó các nhóm tổ chức khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, ép dây chằng dọc, ngang. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
            - Kiểm tra bài cũ:
            + Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên để kiểm tra bài cũ:
 
                                              * * * * *                                 * * * * *
                                                     * * * * *                          * * * * *
                                                                              
                                                           
                                                    * * * * *                            * * * * *
                                                     * * * * *                           * * * * *
            + Giáo viên đặt câu hỏi cho các nhóm, các nhóm cử đại diện trả lời
            Câu 1: Em hãy thực hiện kĩ thuật tâng “búng” cầu
            Câu 2: Em hãy thực hiện kĩ thuật di chuyển bước lướt
            Câu 3: Em hãy thực hiện kĩ thuật tâng “giật” cầu
            Câu 4: Em hãy thực hiễn kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân
 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
            * Hoạt động lớp:
- Đội hình: +Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên như đội hình kiểm tra bài cũ:
- Phát tài liệu cho 4 nhóm về kỹ thuật tâng cầu (ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân và một số điều luật về đá cầu; 4 nhóm nghiên cứu, thảo luận.
- Các nhóm cử đại diện lên thực hiện kỹ thuật tâng cầu (ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. Cả lớp cùng giáo viên quan sát. Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn nhau và cuối cùng giáo viên nhận xét và kết luận. Nếu có học sinh trong nhóm thực hiện tốt kỹ thuật tâng cầu (ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân, thì giáo viên gọi học sinh đó thực hiện lại để tất cả lớp cùng xem. Nếu không có học sinh nào phát tốt thì giáo viên thị phạm cho cả lớp xem.
 
C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
            * Hoạt động nhóm:
- Các nhóm tập đồng loạt kỹ thuật tâng cầu (ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân  không cầu do nhóm trưởng điều hành: 4 – 5 lần
- Nhóm 1 và 2: Luyện tập kỹ tâng cầu (ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân, và kỹ thuật di chuyển bước lướt ở sân đá cầu
- Nhóm 3 và 4: Luyện tập kỹ thuât tâng " giật" cầu ở sân tập
- Sau nữa thời gian: Nhóm 1, 2 đỗi vị trí cho nhóm 3, 4.
                           
D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
            * Hoạt động lớp:
            - Giáo viên phát cho 4 nhóm mỗi nhóm 1 phiếu học tập gồm 5 câu hỏi về Luật đá cầu lớp 11 và lớp 10 đã học. Các nhóm nghiên cứu trả lời đúng hoặc sai vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Sau khi trả lời xong các nhóm 1 đổi cho nhóm 2, nhóm 3 đổi cho nhóm 4 về phiếu trả lời trắc nghiệm của mình. Giáo viên đọc đáp án, các nhóm kiểm tra lẫn nhau.
            - Mỗi nhóm cử 2 học sinh trình diễn kỹ thuật tâng cầu (ở nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân
            - Giáo viên và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức: Đ hoặc CĐ     
           
            E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
            - Học sinh thả lỏng tích cực theo hướng dẫn của cán sự lớp
            - Giáo viên giao mỗi nhóm sưu tầm tư liệu Đá cầu.
            - Giao bài tập về nhà để tập luyện
……………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU.                                                  
I. Lý do chọn đề tài  
II. Mục tiêu, đối tương, nhiệm vụ  nghiên cứu:  
III. Đối tượng, phạm vi, thời gian và phương pháp nghiên cứu  
IV. Giả thiết khoa học  
V. Đóng góp của đề tài:  
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  
I. Cơ sở khoa học  
II. Kết quả điều tra khảo sát ban đầu  
III. Nguyên nhân  
IV. Các giải pháp thực hiện:  
1. Xây dựng các chủ đề dạy học:  
2. Biên soạn các chủ đề dạy học:  
3. Công tác chuẩn bị cho tiết học của chủ đề.  
4. Tổ chức dạy học tiết học theo chủ đề  
V. Kết quả thực hiện:  
C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  
D. PHẦN PHỤ LỤC  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 1.72 MB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Ngô Đức Chính (thuyenchinh@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 16/03/2016 22:49
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  513
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: Số: 29/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng truyền thống, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo- Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo)

Ngày BH: (16/04/2008)

Số: /QĐ-THPTN
Tên: (Quy tắc ứng xử trường THPT Nghèn)

Ngày BH: (06/03/2017)

Số: 19 /KH-CĐTHPTN
Tên: (Công đoàn THPT Nghèn)

Ngày BH: (20/02/2017)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1952 view

  Giải trí

1 photos | 1810 view

  Kỷ yếu

0 photos | 629 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 257
 • Tháng hiện tại: 12308
 • Tổng lượt truy cập: 2988996

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606