Rss Feed Đăng nhập

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Đăng lúc: Thứ hai - 25/12/2017 07:57 - Người đăng bài viết: lichsu
                 TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH  HỒ CHÍ MINH
                             VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
      Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, đã sáng lập, rèn luyện Đảng ta, đồng thời là nhà văn hoá lớn của nhân loại. Tư tưởng của Người đã soi sáng cho cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra quan điểm, đường lối đúng đắn, tập hợp, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của nhân dân, đưa cách mạng vượt qua mọi khó khăn thử thách làm lên những thành tựu vĩ đại có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.  Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6.1991) đã khẳng định: “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và dân tộc”.    Tư tưởng dân vận, “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận khăng khít, quan trọng trong lý luận chiến lược của Người về Cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn đối với t