Rss Feed Đăng nhập

Kế hoạch tuyên truyền giáo dục 2020 trường THPT Nghèn

Đăng lúc: Thứ năm - 07/05/2020 14:56 - Người đăng bài viết: Võ Đức Ân
Kế hoạch tuyên truyền giáo dục
TRƯỜNG THPT NGHÈN
KẾ HOẠCH
Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020

Tải về: thpt_nghen_ke_hoach_truyen_thong_giao_duc_2020.pdf
Tải về: thpt_nghen_ke_hoach_truyen_thong_giao_duc_2020.doc

NỘI DUNG
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN

Số: 17 /KH-THPTN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Can Lộc, ngày 06  tháng  5 năm 2020
             
KẾ HOẠCH
Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020

 

         Thực hiện công văn số Số 675/KH-SGDĐT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch năm học 2019-2020. Trường THPT Nghèn xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục năm 2020 như sau.
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          - Chủ động thông tin kịp thời về công tác chỉ đạo điều hành; công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành, của nhà trường về Giáo dục đến với học sinh, giáo viên, cán bộ quán lý giáo dục, nhân dân và toàn xã hội.
          -Truyền thông các kết quả nổi bật về Giáo dục, các tấm gương người tốt việc tốt tới mọi tầng lớp xã hội; tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, nhà giáo, học sinh và nhân dân; đánh giá đúng những đổi mới và thành quả của Giáo dục.
          - Dự báo, xử lý và ngăn chặn hiệu quả các sự cố truyền thông.
          2. Yêu cầu
          a) Công tác truyền thông có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao. 
          b) Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề sau:
          - Những chỉ đạo, điều hành của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), của Tỉnh, Huyện và của Nhà trường về các chủ trương, chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học;
          - Kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động giáo dục tại trường;
          - Giới thiệu các nhân tố điền hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm gương người tốt, việc tốt trong Giáo dục;
          - Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà dư luận, báo chí, truyền thông phản ánh; thông tin rộng rãi kết quả xử lý cho báo chí, truyền thông.
          c)Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường với Sở GD&ĐT, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình.
          d) Đảm bảo thực hiện theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở GDĐT.
          II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG
          1. Nhiệm vụ chính
          1.1. Triển khai truyền thông Đại hội Đảng các cấp tại nhà trường
          - Truyền thông quá trình tổ chức, kết quả đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.
          - Truyền thông kết quả chào mừng đại hội Đảng các cấp.
          1.2. Triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
          - Truyền thông làm rõ những kết quả đã triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
          - Truyền thông triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu giáo viên.
          - Truyền thông chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học;
          1.3. Triển khai Luật giáo dục 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
          - Truyền thông quá trình tổ chức quán triệt nội dung của Luật; giải thích, làm rõ nội dung các văn bản triển khai Luật.
          - Truyền thông các hoạt động cụ thể triển khai Luật tại địa phương, cơ sở giáo dục.
          1.4 Tổ chức kỳ thi THPT năm 2020, hướng nghiệp sau THCS, THPT và thi tuyển sinh lớp 10 THPT
          - Truyền thông công tác chuẩn bị kỳ thi THPT năm 2020: Hệ thống văn bản, hướng dẫn, quy định của Bộ và của Sở GDĐT ạo về kỳ thi THPT, về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020; công tác chuẩn bị tại các địa phương, cơ sở giáo dục...
          - Truyền thông công tác tổ chức kỳ thi THPT năm 2020: Hoạt động của Ban chỉ đạo từ Sở đến địa phương; hoạt động phối hợp của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức kỳ thi; hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác coi thi, chấm thi.
          - Truyền thông kết quả kỳ thi THPT năm 2020.
          - Truyền thông công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp xét tuyển ĐH, CĐ sư phạm hệ chính quy năm 2020, chỉ đạo công tác tuyển sinh 2020.
          - Truyền thông công tác hướng nghiệp.
          - Truyền thông công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên và không chuyên: công tác chuẩn bị, coi thi, chấm thi…
          1.5. Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp
          - Truyền thông Đề án qui hoạch mạng lưới trường lớp của nhà trường.
          1.6. Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020; giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục; đẩy mạnh giáo dục, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh
          - Truyền thông các hoạt động chuẩn bị, công tác tổ chức, sức lan tỏa của Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020.
          - Truyền thông những tấm gương Nhà giáo tiêu biểu của quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.
          - Truyền thông những tấm gương học sinh tiêu biểu trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, hành động cao đẹp….
          - Truyền thông công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội trong trường học.
          - Truyền thông công tác xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; phòng chống xâm hại trẻ em, tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học.
          1.7. Truyền thông về các ngày Lễ kỷ niệm của đất nước, của Tỉnh và của Ngành
          Tổ chức viết bài tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, của Tỉnh và của Ngành nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng đối với thế hệ trẻ.
          2. Các nhiệm vụ truyền thông khác
          Bên cạnh một số nhiệm vụ chính, truyền thông cần chủ động phát hiện vấn đề, bám sát và thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
          - Truyền thông định hướng dư luận, phản bác lại những quan điểm sai trái, những thông tin không đúng về Bộ, Ngành và Nhà trường.
          - Truyền thông theo sự kiện, hoạt động thường xuyên của Bộ, của Ngành và Nhà trường.
          - Truyền thông theo sự kiện, hoạt động đột xuất của Bộ, của Ngành và Nhà trường.
          - Truyền thông theo các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị và Kế hoạch năm học.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Ban truyền thông nhà trường:
a, Thành phần:
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thuần P. Hiệu trưởng Trưởng ban Chỉ đạo chung
2 Tôn Đức Hưng CTCĐ Phó ban Phụ trách truyền thông về Công đoàn
3 Lê Văn Định BTĐT Phó ban Phụ trách truyền thông về CTĐ-PTTN
4 Trần Thị Thanh nga Tổ phó tổ Văn Thành viên Phụ trách truyền thông về nhà trường
5 Các tổ chuyên môn TTCM Cộng tác viên Phụ trách truyền thông về tổ chuyên môn.
 
          b) Trách nhiệm
          Là bộ phận thường trực giúp BGH nhà trường điều phối, tổ chức thực hiện từng nội dung của Kế hoạch này một cách hiệu quả.
          c) Nhiệm vụ
          - Đầu mối phối hợp với các cơ quan truyền thông, cơ quan đơn vị, các thầy cô giáo và các en học sinh.
          - Xây dựng Kế hoạch truyền thông và tổ chức thực hiện truyền thông có hiệu quả.
          - Quản lý thông tin trên Web nhà trường, các trang thông tin điện tử nhà trường.
          - Tổ chức phát hành Bản tin giáo dục theo qui định.
          - Cập nhật dư luận về giáo dục, báo cáo BGH.
          - Phối hợp với đầu mối truyền thông của các cơ sở giáo dục để triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông có hiệu quả.
          - Tham mưu Lãnh đạo ngành ký hợp đồng với các công ty truyền thông, cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình trong phạm vi được giao.
          - Dự trù kinh phí, tham mưu hồ sơ thanh toán hợp đồng truyền thông trong Kế hoạch.
          2. Công đoàn, Đoàn trường và các tổ chuyên môn:
          - Căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng kế hoạch truyên thông và chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện trong phạm vi thuộc thẩm quyền của mình.
          - Chủ động nắm bắt, có ý kiến khi có sự cố về truyền thông theo lĩnh vực phụ trách.
          - Tổ chức viết bài về các chủ trương, chính sách và các hoạt động của Ngành, của nhà trường đăng tải trên Web nhà trường, các báo, đài và Bản tin Giáo dục của Ngành.
          - Phối hợp với Ban truyền thông nhà trường thực hiện các đợt truyền thông; chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho báo, đài… khi được Lãnh đạo yêu cầu hoặc cho phép.
          - Báo cáo về các vấn đề giáo dục đào tạo trong phạm vi tổ chức phụ trách được dư luận quan tâm hoặc dự báo dư luận sẽ quan tâm khi được Lãnh đạo yêu cầu.
          - Chủ động phối hợp với Ban truyền thông nhà trường tham mưu với BGH xử lý các vấn đề nóng về giáo dục và đào tạo trong phạm vi nhà trường phụ trách mà báo chí nêu.
         
          3.  Kinh phí thực hiện
          - Sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm và nguồn xã hội hóa nếu có và chi theo nguyên tắc tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường./.
Nơi nhận
- Sở GD&ĐT: (B/c);
- BGH : (B/c);
- Ban truyền thông: (Thực hiện);
- Website nhà trường (truyền thông );
- Lưu:VP.
 
P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thuần
 
 
 
 
 


 
Phụ lục
KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 17/KH-THPTN, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của
Trường THPT Nghèn)

 
 

STT Nội dung/ chủ đề Hình thức, sản phẩm Thời gian thực hiện Văn phòng, Phòng và các cơ quan truyền thông phối hợp
1 Đăng bài theo chủ đê chủ điểm hàng tháng lên Website nhà trường Bản tin Tháng 1 đến 12 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn
2 Tuyên truyền mừng Đảng mừng xuân canh tý 2020 và Dịch bệnh covid-19 Tin bài và truyên truyền.
Phối hợp báo đài đăng tin
Tháng 1, tháng 2 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn
3 Tuyên truyền kết quả đại hội Đảng bộ nhà trường và đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền các ngày Lễ lớn Tin bài trên trang web trường,  Ngành, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ, truyền hình Hà Tĩnh Cả năm Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn
4 Thực hiện Nghị quyết 88 của QH về Chương trình, SGK Tin bài trên trang web trường, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ Cả năm Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn
5 Công tác triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018; Tin bài trên trang web của trường, Ngành Tháng 2 đến tháng 9 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn
6 Tuyên truyền về phòng, chống các dịch bệnh mùa Xuân Tin bài trên trang web trường, Ngành, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ… Cả năm Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn
7 Công tác chuẩn bị, tổ chức thi, chấm thi THPT quốc gia… Tin bài trên trang web trường, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ; phóng sự truyền hình Tháng 5 đến  tháng 8 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn và giáo viên, học sinh
8 Công tác chuẩn bị, tổ chức thi, chấm thi, duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT, BTTHPT… Tin bài trên trang web trường, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ; phóng sự truyền hình Tháng 5 đến tháng 8 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn và giáo viên, học sinh
9 Công tác tập huấn đội ngũ, điều động, biệt phái, tuyển dụng đội ngũ CBQL, giáo viên Tin bài trên trang web trường,Ngành, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ Tháng 7, tháng 8, tháng 9 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn và giáo viên, học sinh
10 Công tác chuẩn bị năm học 2020-2021 Tin bài trên trang web trường,  Ngành, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ Tháng 7, tháng 8, tháng 9 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn và giáo viên, học sinh
12 Tổng kết năm học, triển khai năm học 2020-2021 Tin bài trên trang web trường,  Ngành, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ Tháng 7, tháng 8, tháng 9 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn và giáo viên, học sinh
13 Công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới; khai giảng năm học mới Tin bài trên trang web trường,  Ngành, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ Tháng 7, tháng 8, tháng 9 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn và giáo viên, học sinh
14 Công tác xã hội hóa, tự chủ Tin bài trên trang web trường,  Ngành, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ Tháng 9 đến tháng 12 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn và giáo viên, học sinh
15 Đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá…. Tin bài trên trang web trường,  Ngành, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ Tháng 9 đến tháng 12 Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn và giáo viên, học sinh
16 Công tác Chính trị tư tưởng Tin bài trên trang web trường,  Ngành, Báo Hà Tĩnh, Báo GDTĐ Cả năm Ban truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các chuyên môn và giáo viên, học sinh
 
 

Tác giả bài viết: admin
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (22/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4214 view

  Giải trí

1 photos | 3917 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2486 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1931
  • Tháng hiện tại: 135515
  • Tổng lượt truy cập: 8128324

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606