Rss Feed Đăng nhập

MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 07/02/2017 23:21 - Người đăng bài viết: vatly
                                         


           87 năm về trước, vào mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền dân tộc cơ bản khác để xây dựng và phát triển đất nước.
            Được lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành ngọn đuốc soi đường cho nhân dân ta vùng lên đấu tranh chiến thắng các thế lực cướp nước và bán nước. Chỉ sau 15 năm kể từ ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, chấm dứt thân phận nô lệ, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định dứt khoát rằng chỉ có Đảng ta là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.
            Sau Cách mạng tháng Tám, vượt qua những thử thách hiểm nghèo, Đảng lãnh đạo nhân dân bắt tay xây dựng chế độ xã hội mới và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Tiếp theo đó là cuộc trường chinh cứu nước chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược kéo dài 30 năm nhằm thực hiện khát vọng của dân tộc và chân lý của mọi thời đại: "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do".
            Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, giang sơn thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp và tình hình trong nước có nhiều khó khăn, Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng. Cùng một lúc, chúng ta phải hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, ổn định mọi mặt đời sống của nhân dân; vừa phải củng cố chính quyền cách mạng, đập tan âm mưu phản kháng của các phần tử phản động trong nước cấu kết với các thế lực phản động quốc tế. Thêm vào đó, những sai lầm của bệnh chủ quan duy ý chí ở buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đưa đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng. Trước tình hình đó, bằng bản lĩnh và nghị lực, kinh nghiệm và ý chí cũng như trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta đã nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những khuyết điểm sai lầm chủ quan, dũng cảm khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng: "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội".
            Sau hơn 30 năm đổi mới, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhận định, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của đất nước từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế..., sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên. Dư luận quốc tế ghi nhận:‘Thắng lợi của đổi mới ở Việt nam có ý nghĩa quốc tế, có tầm quan trọng lịch sử ở mức độ góp phần quyết định tương lai của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới, mở ra triển vọng khắc phục các cuộc khủng hoảng, thúc đẩy sự hình thành một trật tự thế giới công bằng hơn“. Một trong những nguồn gốc của thành tựu ấy là Đảng ta đã xây dựng cho mình một lý thuyết đổi mới khoa học, cách mạng và phù hợp, kết hợp với những kinh nghiệm lịch sử vô giá Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta duy trì thành quả cách mạng, duy trì nền độc lập, chủ quyền và tự do.
            Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 87 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng khẳng định rằng, nhờ được trang bị lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam nên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta không chỉ đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc mà còn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tạo ra những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh nhịp độ phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
            Những thành tựu to lớn của nhân dân ta 87 năm qua cũng khẳng định rằng, chỉ có Đảng ta, người đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là sự lựa chọn có tính khách quan, được nhân dân Việt Nam kiểm nghiệm qua lịch sử trong suốt 87 năm đấu tranh anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, mỗi chúng ta vô cùng tự hào về Đảng, về lịch sử quang vinh của Đảng. Đảng ta xứng đáng "là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Tự hào về Đảng, chúng ta cũng tự hào về lớp lớp những tấm gương cao đẹp của các đảng viên cộng sản qua các thời kỳ và mãi mãi ghi nhớ công ơn về những cống hiến của các đảng viên cho đất nước trong sự nghiệp cách mạng trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Càng tự hào về dân tộc và nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta. Người đã để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
           Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, Đảng ta luôn coi trọng công tác GD&ĐT, xem GD là quốc sách hàng đầu, ngay từ khi giành được chính quyền Bác Hồ đã chỉ rõ "một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Do đó xác định Giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam.
Trong các kỳ ĐH Đảng toàn quốc luôn có nội dung trọng tâm về GD&ĐT, trong Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng có nội dung về phương hướng, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực. 
Trường THPT Nghèn được thành lập năm 1988, ngay từ khi mới thành lập, trường đã có Chi bộ Đảng do Thầy Phan Thìn (lúc đó là P HTr được bầu làm BT Chi Bộ)
Với vai trò là hạt nhân chính trị, Chi bộ đã luôn lãnh đạo tập thể sư phạm nhà trường thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, đồng thời quan tâm chú trọng công tác phát triển Đảng, xây dựng chi bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.
          Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Đảng của nhà trường không ngừng lớn mạnh về cả chất lượng lẫn số lượng. Lịch sử phát triển của tổ chức Đảng trường ta ghi dấu ấn của nhiều thầy cô giáo đặc biệt là BT Chi bộ qua các thời kỳ.
          Từ năm 1988- 2001: Thầy Phan Thìn – P HT giữ chức BT Chi Bộ.
          Từ năm 2001-2004: Thầy Bùi Anh – GV Toán giữ chức BT Chi Bộ.
          Từ năm 2004- 2010 Thầy Thái Danh Phương – HTr, sau là PHTr giữ chức BT Chi Bộ.
          Từ năm 2010- 2014 Thầy Mai Đình Sơn – HTr, giữ chức BT Chi Bộ.
Ngày 19 tháng 8 năm 2014 Chi bộ nhà trường được Huyện ủy Can Lộc quyết định cho thành lập Đảng bộ và Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ định thầy giáo Lê Sỹ Võ (Hiệu trưởng) làm BT Đảng ủy.
Ngày 29 tháng 5 năm 2015 Đảng bộ nhà trường đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, và thầy giáo Lê Sỹ Võ được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.
          Đảng bộ trường THPT Nghèn hiện tại có 73 đảng viên, có ban chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí. Đảng bộ có 05 Chi bộ trực thuộc. Đảng bộ nhà trường đã thể hiện được vai trò lãnh đạo trong mọi hoạt động của trường. Đảng bộ đã đưa ra Nghị quyết hướng dẫn các tổ chức trong nhà trường thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của mình.
          Tại Hội Nghị Tổng kết công tác đảng 2016, Đảng bộ đã xây dựng Nghị quyết công tác đảng 2017, với các nội dung trọng tâm như:
                  + Đảng bộ: đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”.
                  + Trường đạt danh hiệu TTXS năm học 2016-2017
                  + Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
                  + Đoàn TN: Xuất sắc.
                  + 100% Cán bộ, đảng viên, CNVC hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
                  + Kết nạp đảng: 16 - 20 đồng chí. Trong đó có 12-15 em HS.
                  + Tỷ lệ học sinh lên lớp: trên 98%.
                  + Học sinh đậu tốt nghiệp: trên mức bình quân của Tỉnh.
                  + Học sinh giỏi Tỉnh: Nằm trong tốp 5 của Tỉnh;
                  + Kết quả tổ hợp điểm thi THPT quốc từ trên 27 điểm có 05 em; trên 24 điểm có 30 em; trên điểm sàn 75% học sinh TN lớp 12;
           Trong chặng đường tiếp theo, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của mình, Đảng bộ trường THPT Nghèn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất săc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo nhà trường giữ vững và phát huy tốt truyền thống của trường, xứng đáng với sự tin yêu và sự mong đợi của các thế hệ thầy, trò, của Đảng bộ và Chính quyền địa phương. 
Tác giả bài viết: VĨNH THI
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4208 view

  Giải trí

1 photos | 3911 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2483 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 4361
  • Tháng hiện tại: 91245
  • Tổng lượt truy cập: 8084054

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606