Rss Feed Đăng nhập

ĐẢNG LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/01/2016 21:12
Cách đây 86 năm, vào mùa xuân năm 1930, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của đất nước chúng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Cửu Long – Hương Cảng Trung Quốc.
        Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường đấu tranh mấy thập kỉ đầu thế kỉ XX. Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt nam trong thời đại mới. Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Từ đây cách mạng  giải phóng dân tộc của nhân dan ta đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản VN, một Đảng có đường lối cách mạng khoa học và sang tạo, có tổ chức chặt chẽ có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung, nguyện suốt đời hy sinh cho lí tưởng của Đảng, cho độc lập dân tộc, cho tự do của nhân dân  đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo trong công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người do nhân dân ta tiến hành và mở ra thời kì cách mạng Việt nam đi vào quỹ đạo cách mạng thế giới và thắng lợi vẻ vang
Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.
Đảng ta đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam giao cho, một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn thể hiện là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”và lãnh đạo nhân dân ta  đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ nhân loại.
 Từ 1930-1945 Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng Tám năm 1945 -đánh Pháp, đuổi Nhật lật nhào ngai vàng phong kiến , chặt đứt mọi xiềng xích bóc lột thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
           1945-1975 Đẩng ddax lãnh đạo thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới – hai đế quốc to Pháp và Mĩ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
           Hòa bình lập lại, Đảng lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, đưa đất nước từng bước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Làm cho đất nước thay da đổi thịt và đời sống của nhân dân ấm no và ngày càng tiến bộ
       Trải qua hơn tám thập kỷ, Đảng cộng sản Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác –Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tập hợp, phát huy trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Nhờ vậy, Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ cách mạng của đất nước, thực hiện vững chắc vai trò lãnh đạo, dẫn dắt nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, bao khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta vươn lên ngang tầm thời đại. Đồng thời, Đảng ta không ngừng nghiên cứu lý luận, phân tích thực tiễn để ngày càng làm sáng tỏ hơn nhận thức về  xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; định ra đường lối, chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng,  văn minh”, tạo nền tảng chính trị, tư tưởng, sự đồng thuận xã hội vững chắc thúc đẩy sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển.
        Nhìn lại chặng đường 86 năm từ ngày có Đảng,
Th­ưở nô lệ, thân ta mất nư­ớc
                             Cảnh cơ hàn trời đất tối tăm
                             Một đời đau suốt trăm năm
                             Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao
                             Giặc c­ướp hết non cao biển rộng
                             Cư­ớp cả tên nòi giống tổ tiên
                             L­ưỡi g­ơm cắt đất ngăn miền
                             Núi sông một khúc ruột liền chia ba
           
            -Đảng ra đời:
                                       Đảng ta sinh ở trên đời
Một hòn máu đỏ nên Ng­ười hôm nay
Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây x­uơng sắt da đồng
Đảng ta muôn vạn công nông
Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin
Đảng ta Mác - Lênin vĩ đại
Lại hồi sinh trả lại cho ta
Trời cao đất rộng bao la
Bát cơm, tấm áo, h­ương hoa hồn ng­ười
 Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Có thể nói: Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam 86 năm qua là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, là sự hy sinh phấn đấu bền bỉ của toàn dân với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà hạt nhân là liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Trong đó, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi .  Đó là lịch sử, là niềm tin để nhân dân ta tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm thưc hiện thắng  lợi mục tiêu  sự nghiệp đổi mới hội nhập và đi lên.             
           Cùng chung dòng chảy lịch sử hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng ta, Đảng bộ Trường THPT Nghèn trong quá trình phấn đấu và trưởng thành đã luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt”, luôn không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho. Mỗi bước đi của Nhà trường đã gắn liền với sự phát triển của đất nước, đã để lại những dấu son trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nước nhà. Chặng đường 27 năm qua, Đảng bộ Nhà trường luôn nhận thức được vai trò hạt nhân lãnh đạo và là nhân tố quyết định những thành quả mà Nhà trường đã đạt được và tự hào luôn giữ vững danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ  “Trong sạch vững mạnh” .


 
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Hoa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4022 view

  Giải trí

1 photos | 3745 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2303 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1216
  • Tháng hiện tại: 1216
  • Tổng lượt truy cập: 7363702

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606